1119/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Asetus Valtiontakuukeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan Valtiontakuukeskuksesta 14 päivänä huhtikuuta 1989 annetun asetuksen (351/89) 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §, 5 § ja 9 §,

sellaisina kuin niistä 3 § on osittain muutettu 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1571/91) ja 5 § osittain muutettu 14 päivänä elokuuta 1989 annetulla asetuksella (753/89) ja 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1571/91), seuraavasti:

1 §
Valtiontakuukeskuksen tehtävät

Valtiontakuukeskus, jäljempänä takuukeskus, myöntää vientitakuita, valtion takuita ja valtiontakauksia sekä suorittaa Valtiontakuukeskuksesta annetussa laissa (111/89), vientitakuulaissa (479/62), eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetussa laissa (375/63), laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetussa laissa (573/72), teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista annetussa laissa (609/73), valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa (651/85), valtion riskipääomatakuista annetussa laissa (594/92) sekä valtion vakauttamistakauksista annetussa laissa (529/93) annetut tehtävät.

2 §
Hallintoneuvoston kokoonpano

Takuukeskuksen hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallintoneuvostossa tulee olla ulkoasiainministeriön, valtiovarainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen pankin edustajat sekä neljä elinkeinoelämää edustavaa jäsentä, joista kahden tulee edustaa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa.


3 §
Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

1) vahvistaa takuukeskuksen toimintaa koskevat yleiset ohjeet;

2) vahvistaa takuiden ja takausten myöntämistä koskevat yleiset periaatteet;

3) määrätä johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet;

4) nimittää ja erottaa takuukeskuksen toimitusjohtaja sekä määrätä, kuka takuukeskuksen toimitusjohtajan estyneenä ollessa hoitaa tämän tehtäviä;

5) määrätä johtokunnan jäsenten palkkiot ja toimitusjohtajan palkkaus;

6) hyväksyä Ja toimittaa kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistettavaksi talousarvio;

7) hyväksyä ja toimittaa kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus takuukeskuksen toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta; sekä

8) hyväksyä ja toimittaa valtioneuvoston vahvistettavaksi tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta.

5 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) valmistella hallintoneuvostolle esitettävät asiat;

2) ottaa ja erottaa takuukeskuksen toimihenkilöt, jollei tätä tehtävää ole määrätty toimitusjohtajalle;

3) kantaa Ja vastata takuukeskuksen puolesta sekä valvoa valtion etua ja oikeutta kaikissa takuukeskusta koskevissa asioissa;

4) vahvistaa eri takuu- ja takausmuotoja koskevat takuu- ja takausehdot sekä päättää takuiden ja takauksien myöntämisestä, niiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä tappionvaaralta suojautumisesta, jollei johtokunta ole määrännyt tätä tehtävää toimitusjohtajalle tai muulle toimihenkilölle;

5) tehdä ehdotus valtioneuvostolle valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/85) nojalla myönnettävien sekä vientitakuulain (479/62) 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen takuiden yleisiksi ehdoiksi;

6) päättää Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 12 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden hyväksymisestä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta;

7) laatia ehdotukset takuukeskuksen talousarvioksi, vuosikertomukseksi sekä tilinpäätöksiksi;

8) päättää takuista, takauksista sekä muista suoritteista perittävien maksujen suuruudet;

9) määrätä takuukeskuksen tilinpidon hoitamisesta; sekä

10) muutoinkin ohjata ja valvoa takuukeskuksen toimintaa

9 §
Henkilöstön palvelussuhteen ehdot

Takuukeskuksen henkilöstöön sovelletaan valtion työsopimussuhteisen henkilökunnan palkka- ja työehdoista kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.