1115/1995

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1995

Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista 27 päivänä helmikuuta 1991 annetun liikenneministeriön päätöksen (441/91) nimikkeen, 2 §:n 1 momentin ja 3 luvun,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti 4 päivänä maaliskuuta 1994 annetussa päätöksessä (198/94) ja 3 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, seuraavasti:

Liikenneministeriön päätös

luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja taloudellisista voimavaroista

2 §

Yhteisöluvan myöntämisen edellytyksenä on, että

a) hakijalla on voimassa oleva kotimaan liikennelupa tai hän on suorittanut hyväksytysti kotimaan liikenneyrittäjäkurssin taikka osoittanut hallitsevansa kurssia vastaavat tiedot näyttökokeella; ja

b) että hakija on suorittanut hyväksytysti 105 tuntia käsittävän ulkomaan liikenneyrittäjäkurssin.3 luku

Taloudelliset voimavarat ja niiden osoittaminen

10 §

Liikenneluvan hakijalla tai haltijalla katsotaan olevan riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen, jos hänellä on käytettävissään varoja jokaista liikenteessä käytettävää kuorma-autoa kohden vähintään 50 000 markkaa ja muiden ajoneuvojen osalta vähintään 20 000 markkaa ajoneuvoa kohden.

Varoiksi katsotaan hakijan tai haltijan:

a) rahoitusomaisuus, mukaan lukien tilinylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät nostamattomat luotot;

b) vaihto-omaisuus; sekä

c) vakuutena käytettävissä oleva käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset.

Jos hakija tai haltija on luonnollinen henkilö tai avoin yhtiö taikka kommandiittiyhtiö, voidaan varoiksi katsoa myös luonnollisen henkilön, yhtiömiesten ja vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtainen. vakuutena käytettävissä oleva omaisuus.

Liikennettä aloitettaessa tai ajoneuvojen määrää lisättäessä käytettävissä olevien varojen määrä saadaan vähentämällä 2 momentin mukaan lasketuista varoista liikenteen aloittamisesta tai ajoneuvojen määrän lisäämisestä aiheutuvat ajoneuvojen, toimitilojen, koneiden ja laitteiden hankintamenot. Käytettävissä olevia varoja tulee olla 1 momentissa mainittu määrä hakijan jokaista ajoneuvoa kohden.

11 §

Käytettävissä olevien varojen riittävyys osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla:

a) vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen antama takaussitoumus tai pankkitalletus; tai

b) todistuksella, jonka on antanut Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on toimitettava lupaviranomaiselle liikennelupaa haettaessa ja uusittaessa. Jos luvanhaltijalla on useampia liikennelupia ja niiden voimassaoloaika päättyy eri aikoina, asiakirja on toimitettava enintään 5 vuoden välein. Erityisestä syystä lupaviranomainen voi vaatia asiakirjan toimitettavaksi muulloinkin.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1995.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Lupaviranomainen vapauttaa aikaisempien määräysten mukaiset vakuudet, jos luvanhaltija toimittaa sille 11 §:ssä tarkoitetun asiakirjan.

Liikennelupien uusimishakemuksiin, jotka ovat vireillä tämän päätöksen voimaantullessa, sovelletaan tämän päätöksen voimaantullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1995

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.