1110/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1995

Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (346/91) 2 §:n 3 ja 5 momentti, 3 §:n 4 kohta sekä 4 ja 5 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 ja 5 momentti sekä 3 §:n 4 kohta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa asetuksessa (576/94), 4 § osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1403/92) sekä 5 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla asetuksella (316/93), sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § ja siitä mainitulla 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetulla asetuksella kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 § seuraavasti:

2  §
Liikenneluvan myöntämisen edellytykset

Yhteisöluvan myöntämisen edellytyksenä on 1 ja 2 momentin vaatimusten lisäksi, että hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on suorittanut hyväksytysti ulkomaan liikenneyrittäjäkurssin.


Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön ei ole katsottava täyttävän 1 momentin 1 kohdassa säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos

1) hänet on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta tai

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, liikenteen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen nou-dattamista taikka liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta ja

rikokset osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan luvanvaraista tavaraliikennettä.

3  §
Liikenneluvan hakeminen

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Siihen on liitettävä:


4) enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu selvitys riittävistä taloudellisista voimavaroista; sekä


4  §
Kotimaan liikennelupa

Kotimaan liikennelupa myönnetään viideksi vuodeksi. Jokaiselle ajoneuvolle annetaan erillinen lupa, johon merkitään ainakin:

1) luvan haltija ja tämän kotikunta;

2) ajoneuvoluokka;

3) voimassaoloaika;

4) oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö; sekä

5) ehdot, joita liikennettä harjoitettaessa on noudatettava.

4 a  §
Yhteisölupa

Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välisen liikenteen lisäksi yhteisölupa oikeuttaa harjoittamaan myös muuta ulkomaan liikennetta sekä kotimaan liikennettä.

Yhteisöluvasta on muutoin voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

5  §
Kotimaan liikenneluvalla sallitut ulkomaankuljetukset

Kotimaan liikennelupa oikeuttaa yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden tavaraliikenne toisen lukuun) 23 päivänä heinäkuuta 1962 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin liitteessä tarkoitettuihin kuljetuksiin Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä, mikäli kyseiset kuljetukset Suomen lainsäädännön mukaan edellyttävät liikennelupaa.

Suomen ja Euroopan talousalueeseen kuulumattomien valtioiden välillä kotimaan liikennelupa oikeuttaa:

1) kuljettamaan maa- ja kiviaineksia sekä jalostamatonta puutavaraa;

2) suorittamaan muutto- ja näyttelykuljetuksia;

3) kuljettamaan vahingoittuneita tai rikkoutuneita moottoriajoneuvoja; ja

4) viemään sellaisen koneen, laitteen tai varaosan, jota sen vastaanottaja kiireellisesti tarvitsee rikkoontuneen tilalle liikkeen, laitoksen tai yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi, ja tuomaan paluukuormana rikkoontuneen koneen, laitteen tai varaosan.

Edellä 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa saa paluukuljetuksena kuljettaa muutakin tavaraa.

6  §
Liikenteessä käytettävä ajoneuvo

Luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävän ajoneuvon tulee olla:

1) luvanhaltijan omistuksessa;

2) luvanhaltijan yksinomaisessa ajoneuvorekisteriin merkityssä hallinnassa; tai

3) luvanhaltijan käytössä siten kuin ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun neuvoston direktiivin (84/647/ETY) 2 artiklassa säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske tavanomaisesti käytetyn ajoneuvon lyhytaikaisen rikkoutumisen vuoksi käytössä olevaa korvaavaa ajoneuvoa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt liikenneluvat ovat edelleen voimassa luvassa määrätyn ajan. Jos luvanhaltijalle on myönnetty yhteisölupa vaatimatta siitä annettujen jäljennösten lukumäärää vastaavaa selvitystä riittävistä taloudellisista voimavaroista, tulee lupaviranomaisen peruuttaa annettuja yhteisölupien jäljennöksiä vastaava määrä kotimaan tai ulkomaan liikennelupia 1 päivään kesäkuuta 1996 mennessä, jollei edellä tarkoitettua selvitystä ole toimitettu lupaviranomaiselle sitä ennen.

Neuvoston direktiivi 84/647/ETY; EYVL N:o L 335, 22.12.1984, s. 72

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.