1073/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 6 §:n 2 momentti,

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 32 §:n 1 ja 2 momentti, 33 §:n 1 ja 2 momentti, 35 §:n 4 momentti, 51 §:n 2 momentti, 68 § ja 68 a §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 33 §:n 1 momentti, 35 §:n 4 momentti ja 68 a §:n 3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), sekä 68 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla kumotun 36 §:n tilalle uusi 36 § seuraavasti:

5 §
Valvontaviranomaiset keskushallinnossa

Turvatekniikan keskukselle kuuluu kuitenkin terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista koskeva ylin valvonta.

32 §
Luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin laajamittaista ja keskisuurta teollista käsittelyä saa harjoittaa vain turvatekniikan keskuksen luvalla.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin laajamittaista varastointia saa harjoittaa vain turvatekniikan keskuksen luvalla ja keskisuurta varastointia vain tekemällä siitä ilmoituksen turvatekniikan keskukselle.


33 §
Luvan myöntämisen edellytykset ja ilmoituksen käsittely

Edellytyksenä 32 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämiselle on, että toiminnassa on otettu huomioon 31 §:n mukaiset vaatimukset. Lupaan voidaan liittää näiden vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia ehtoja. Saatuaan 32 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen turvatekniikan keskus voi antaa toimintaa koskevia 31 §:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä.

Turvatekniikan keskus voi peruuttaa antamansa teollista käsittelyä tai varastointa koskevan luvan määräajaksi tai kokonaan, jos toiminta ei täytä 31 §:n mukaisia tai lupaan liitetyissä ehdoissa asetettuja vaatimuksia taikka jos toiminnassa muutoin menetellään olennaisesti tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti.


35 §
Asetuksenantovaltuus

Asetuksella voidaan säätää, että kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevia tarkempia määräyksiä.


36 §
Yhtenäistävät ohjeet

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita kemikaalienteollisesta käsittelystä ja varastoinnista.

51 §
Uhkasakko ja teettämisuhka

Uhkasakon määrää maksettavaksi lääninhallitus. Turvatekniikan keskus määrää kuitenkin maksettavaksi asettamansa uhkasakon.


68 §
Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus

Edellä 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen, jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa tai palavista nesteistä annetussa asetuksessa (921/76) tarkoitettu lupa palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai käsittelyyn, tai jonka toiminta on mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty.

Turvatekniikan keskus voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 momentissa tarkoitetulle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutuvan merkittävää terveys- tai ympäristövahingonvaaraa.

68 a §
Ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa

Turvatekniikan keskus voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutuvan merkittävää ympäristövahingonvaaraa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ja sen piiritoimistojen luvat ja hyväksynnät ovat edelleen voimassa lupa- ja hyväksymispäätöksen ehtojen mukaisesti.

HE 39/95
TaVM 10/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.