1070/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki Teknillisestä tarkastuskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Teknillinen tarkastuskeskus on kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.

Teknilliseen tarkastuskeskukseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 §
Toimiala ja tehtävät

Teknillinen tarkastuskeskus harjoittaa tarkastus-, sertifiointi-, arviointi-, testaus-, mittaus-, kalibrointi- ja muuta vastaavaa toimintaa sekä tuottaa tähän liiketoimintaan liittyviä palveluita. Lisäksi tarkastuskeskus hoitaa sen toimialaan liittyvät peruspalvelutehtävät, joista sovitaan laitoksen palvelu- ja muita toimintatavoitteita sekä tulostavoitteita määrättäessä.

Asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä voidaan Teknilliselle tarkastuskeskukselle antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä.

3 §
Palvelu- ja toimintatavoitteet

Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee huolehtia sen tehtäviin kuuluvien palveluiden tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta sekä niiden kehittämisestä ottaen huomioon asiakkaiden ja koko yhteiskunnan tarpeet.

4 §
Lainanotto

Teknillisellä tarkastuskeskuksella on oikeus ottaa eduskunnan suostumuksen rajoissa lainaa, jonka takaisinmaksuaika on vähintään vuosi.

5 §
Hinnoittelu

Asetuksella säädetään ne palvelut, joiden hinnoista tai hintojen yleisestä tasosta valtioneuvosto määrää.

6 §
Korvaukset

Teknilliselle tarkastuskeskukselle määrätyn tehtävän tai velvoitteen hoitamisesta taikka asetetun palvelu- tai toimintatavoitteen saavuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan valtion talousarvioon ottaa määräraha tai ottaa aiheutuva rasitus huomioon asetettaessa laitokselle tulostavoitteita. Teknillinen tarkastuskeskus hoitaa tällaisen tehtävän myönnetyn korvauksen ja tehtävästä kertyvien tulojen rajoissa ottaen huomioon liiketaloudelliset näkökohdat ja asetetut tulostavoitteet.

7 §
Kauppa- ja teollisuusministeriön ohjaus

Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion sekä Teknillisen tarkastuskeskuksen esitettyä alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelmansa kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tarkastuskeskuksen:

1) palvelutavoitteista ja muista toimintatavoitteista eduskunnan hyväksymissä rajoissa;

2) tulostavoitteesta ja tarvittaessa sen osista; sekä

3) talouden ja toiminnan vuotta pitempää ajanjaksoa koskevista tavoitteista.

Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää myös 6 §:ssä tarkoitettujen korvausten myöntämisestä Teknilliselle tarkastuskeskukselle.

8  §
Hallituksen määrääminen ja toimitusjohtajan nimittäminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää ja vapauttaa Teknillisen tarkastuskeskuksen hallituksen sekä nimittää ja irtisanoo toimitusjohtajan noudattaen muutoin, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa säädetään.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan teknillisestä tarkastuskeskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 annettu laki (65/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

11 §
Siirtymäsäännökset

Teknilliselle tarkastuskeskukselle laissa tai asetuksessa säädetyt muut kuin viranomaistehtävät sekä niihin liittyvät oikeudet ja velvoitteet siirtyvät tämän lain mukaiselle Teknilliselle tarkastuskeskukselle, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä.

Teknillisen tarkastuskeskuksen virat siirretään tämän lain mukaisen Teknillisen tarkastuskeskuksen viroiksi, jollei turvatekniikan keskuksesta annetussa laissa (1071/95) muuta säädetä. Virat voidaan siirtää ilman virkamiehen suostumusta. Teknillisen tarkastuskeskuksen työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tämän lain mukaisen Teknillisen tarkastuskeskuksen palvelukseen ja säilyttää palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ylijohtaja siirtyy tämän lain mukaisen Teknillisen tarkastuskeskuksen toimitusjohtajaksi.

Tämän lain mukainen Teknillinen tarkastuskeskus hoitaa yhteistyössä turvatekniikan keskuksen kanssa teknilliselle tarkastuskeskukselle tilivirastona kuuluneet tilinpitotehtävät.

HE 38/95
TaVM 9/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.