1032/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan musiikkioppilaitoksista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (516/95) 16 §:n 3 ja 4 momentti seuraavasti:

16 §

Opiskeluoikeuden eväämistä koskevaan päätökseen voivat opiskelija ja hänen huoltajansa hakea muutosta valittamalla lääninhallitukseen ja opiskelijan erottamista koskevaan päätökseen valittamalla lääninoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Valitukset tulee käsitellä kiireellisinä.

Varoituksen antamisesta opiskelijalle ja 3 momentissa tarkoitetuista lääninhallituksen ja lääninoikeuden päätöksistä ei saa valittaa. Asetuksella voidaan säätää, mistä muista tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tehdyistä päätöksistä ei saa valittaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 23/95
SiVM 3/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.