995/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 1995

Valtioneuvoston päätös vuodelta 1995 maksettavasta pinta-alalisästä

Valtioneuvosto on 30 päivänä marraskuuta 1994 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/94) 3 §:n 1 momentin ja 5 §:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/94) 5 §:ssä tarkoitettuna siirtymäkauden tukena maksetaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 pinta-alalisää enintään 96 miljoonaa markkaa siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2  §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) viljelijällä maa- tai puutarhataloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä taikka maa- tai puutarhataloutta harjoittavaa luonnollisten henkilöiden muodostamaa yhtymää, kuolinpesää, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osakeyhtiötä tai osuuskuntaa edellyttäen, että avoimen yhtiön yhtiömiehet, kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet tai osuuskunnan jäsenet itse työhön osallistuen harjoittavat maa- tai puutarhataloutta; osakeyhtiön osalta edellytetään, että osakeyhtiön äänivallasta yli puolet on suoraan sellaisten henkilöiden omistuksessa, jotka itse työhön osallistuen harjoittavat maa- tai puutarhataloutta;

2)puolisoilla aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä, tuloverolain (1535/92) 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä; ja

3) maatilalla yhden tai useamman tuotantoyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jota yksittäinen viljelijä hallitsee tai viljelijät hallitsevat omistajina, vuokramiehinä, porotilalain (590/69) mukaiseen hallintasopimukseen, testamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvalla käyttöoikeudella.

3  §
Tuen saajat

Tukea voidaan maksaa:

1) yksityiselle viljelijälle;

2) usealle viljelijälle yhteisesti; sekä

3) sellaiselle luonnollisten henkilöiden muodostamalle avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osuuskunnalle tai osakeyhtiölle, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maa- tai puutarhatalouden harjoittaminen.

4  §
Tuen saamisen edellytykset

Tukea voidaan maksaa viljelijälle,

1) joka tai jonka puoliso ei ole täyttänyt 40 vuotta ennen vuoden 1995 alkua, taikka jos kysymys on useammasta viljelijästä, yhtymästä, kuolinpesästä tai yhteisöstä, sillä edellytyksellä, että kaikki viljelijät, yhtiömiehet, jäsenet tai osakkaat täyttävät ikää koskevan edellytyksen;

2) jonka hallinnassa on 8 §:ssä tarkoitettua peltoa vähintään kolme ja enintään 50 hehtaaria; ja

3) joka asuu vakituisesti Suomessa; Suomessa asuvaksi katsotaan myös yhteisö, joka on rekisteröity Suomessa.

5  §
Asuminen

Pinta-alalisää voidaan maksaa 4 §:ssä mainitut edellytykset täyttävälle viljelijälle, jos hän asuu maatilalla tai kulkukelpoista tietä mitaten enintään 12 kilometrin etäisyydellä maatilan talouskeskuksesta. Sama koskee avoimen yhtiön yhtiömiehiä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä ja osuuskunnan jäseniä sekä osakeyhtiön osalta 2 §:n 1 kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettuja henkilöitä.

Jos maatilan omistaa tai sitä hallitsee useampi kuin yksi henkilö, vähintään yhden heistä on täytettävä 1 momentissa tarkoitettu vaatimus.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi päättää erityisestä syystä, että pinta-alalisää maksetaan myös sellaiselle viljelijälle, joka ei täytä 1 momentissa tarkoitettua asumisvaatimusta. Edellytyksenä on tällöin, että viljelijä harjoittaa maa- tai puutarhataloutta omatoimisesti ja saa kokonaistuloistaan vähintään 50 % maa-, puutarha- ja metsätaloudesta, matkailusta, kotiteollisuudesta tai maaseutuympäristön säilyttämiseen tähtäävästä tilalla harjoitettavasta julkisin varoin tuettavasta toiminnasta.

Tilapäinen poissaolo asuinpaikalta ei ole esteenä pinta-alalisän maksamiselle. Poissaolo katsotaan tilapäiseksi, jos se johtuu:

1) sairaudesta;

2) opiskelusta;

3) asevelvollisuuden suorittamisesta; tai

4) muusta näihin rinnastettavasta syystä.

Asumisvaatimuksen ei katsota täyttyvän, jos poissaolo maatilalta kestää yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta, ellei joku maatilan hoitoon osallistuva viljelijän perheenjäsen asu maatilan sijaintipaikalla tai sen läheisyydessä.

6  §
Pinta-alalisän määräytymisperusteet

Pinta-alalisän määräytymisperusteena ovat maatilaa kohti laskettavat jakoyksiköt, jotka määräytyvät 8 §:n mukaisesti pellon pinta-alan ja 9 §:n mukaisesti kotieläinten lukumäärän mukaan.

7  §
Tuen perusteena oleva peltoala

Tuen perusteena on tuottajan hallinnassa toukokuun 15 päivänä oleva peltoala, jota käytetään pelto- ja puutarhakasvien viljelyyn vuoden 1995 kasvukauden aikana. Tukea ei makseta sellaisen pellon osalta, jota koskee luopumiseläkelain (16/74) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) 9 §:ssä tarkoitettu sitoumus tai josta on voimassa maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89) tai vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen sopimus peltokasvien viljelystä luopumisesta taikka jolta maksetaan omenantuotannon luopumistukea.

Tukea voidaan maksaa vain tuotantoalasta, jota viljellään vähintään paikkakunnalla tavanomaisen viljelytason mukaisesti. Tuotannossa olevaksi katsotaan myös kesannoitu pelto.

8  §
Jakoyksiköt peltoalasta

Jakoyksiköt peltoalasta määräytyvät seuraavasti:

Peltoala Jako- Peltoala Jako-
hehtaaria yksiköt hehtaaria yksiköt
3,00―3,99 3 10,00―10,99 10
4,00―4,99 4 11,00―11,99 11
5,00―5,99 5 12,00―12,99 12
6,00―6,99 6 13,00―13,99 13
7,00―7,99 7 14,00―14,99 14
8,00―8,99 8 15,00―50,00 15
9,00―9,99 9
9  §
Jakoyksikot kotieläimistä

Maatilan kotieläimet otetaan jakoyksiköitä laskettaessa huomioon yhteensä enintään 15 jakoyksikköön saakka tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Kotieläimistä tukea maksetaan tuottajan hallinnassa 1 päivänä toukokuuta 1995 olevien eläinten perusteella. Emakoiden ja liitteessä mainittujen siipikarjaemojen osalta tukea maksetaan toukokuun 1 päivän ja syyskuun 1 päivän eläinmäärän keskiarvon perusteella. Hevosten osalta laskenta-ajankohdista päättää maa- ja metsätalousministeriö. Jos eläinmäärä sanottuna ajankohtana on tilapäisesti alentunut merkittävästi, tuki maksetaan vuoden 1994 keskimääräisen eläinluvun mukaan edellyttäen, että tuotanto on jatkuvaa.

10  §
Pinta-alalisän laskeminen

Pinta-alalisä lasketaan siten, että jakoyksiköt peltoalasta ja kotieläimistä lasketaan yhteen ja pyöristetään saatu jakoyksikkömäärä jakoyksikön tarkkuudella alaspäin lähimpään täyteen jakoyksikköön.

Edellä 1 momentin mukaan pyöristetty jakoyksikköjen lukumäärä kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön yhtä jakoyksikköä kohti vahvistamalla markkamäärällä.

11  §
Menettelysäännökset ja tarkemmat määräykset

Pinta-alalisää haetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset hakuajasta, hakemisessa noudatettavasta menettelystä ja tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

12  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

LIITE valtioneuvoston päätökseen pinta-alalisistä vuodelta 1995

Kotieläinten muuntokertoimet jakoyksiköiksi

Kotieläimet Jako-yksikköä
Siat
Emakot 0,7
Karjut 8 kk ja yli 0,7
Muut siat 12 viikkoa ja yli 0,23
Naudat
Emolehmät 1,0
Lypsylehmät 1,0
Sonnit yli 2 v. 1,0
Sonnit yli 6 kk―2 v. 0,6
Sonnit alle 6 kk 0,2
Hiehot yli 2 v. 1,0
Hiehot ja lehmävasikat 6 kk―2 v. 0,6
Lehmävasikat alle 6 kk 0,2
Uuhet 0,15
Vuohet (kutut) 0,15
Siipikarja
Broiler-, kalkkuna-, ankka- ja hanhiemot 0,026
Tarhatut fasaani- ja sorsaemot 0,013
Kanat, emokanat mukaan lukien 0,013
Hevosetyli 6 kk
Siitostammat ponitammat mukaan lukien 1,0
Suomenhevoset 0,85
1―3-vuotiaat muut hevoset ja ponit 0,60
Yli 3-vuotiaat muut hevoset ja ponit 0,60

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.