992/1995

Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1995

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/92) liitteen III osan lisäyksen VIII seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa kuitenkin soveltaa 31 päivään lokakuuta 1995 saakka.

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1995

Liikenneministeri
TUULA LINNAINMAA

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

III OSA

Lisäykset

Lisäys VIII

MÄÄRÄYKSET SÄILIÖVAUNUJEN JA SÄILIÖKONTTIEN SEKÄ IRTOKULJETUKSISSA KÄYTETTÄVIEN VAUNUJEN, SUURKONTTIEN JA PIENKONTTIEN TUNNUSMERKINNÖISTÄ

Säiliövaunujen ja säiliökonttien sekä irtokuljetuksissa käytettävien vaunujen, suurkonttien ja pienkonttien tunnuskilvet

1800

(1) Kuljetettaessa säiliövaunussa tai säiliökontissa taikka irtokuljetuksina vaunussa, suurkontissa tai pienkontissa rn 1801 lueteltuja aineita on lähettäjän kiinnitettävä vaunun tai kontin kummallekin pitkälle sivulle heijastamaton, suorakulmainen, oranssinvärinen kilpi, jonka leveys on 40 cm ja korkeus vähintään 30 cm. Kilvessä tulee olla 15 mm levyiset mustat reunat. Kilven saa korvata vastaavilla liimaamalla kiinnitetyillä lipukkeilla tai maalaamalla tahi muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, että käytetty materiaali on säänkestävä ja on laadultaan pysyvä.

Huom. Organssinvärisen kilven värisävyn tulisi nonnaaleissa käyttöolosuhteissa olla CIE värikoordinaatistossa alueella. Jonka ääriarvojen koordinaatit ovat:

Trikromaattiset väriarvopisteet CIE värikoordinaatistossa

x 0.52 0.52 0.578 0.618
y 0.38 0.40 0.422 0.38

Luminanssikerroin heijastamattomalle värille: β ≤ 0.22.

Referenssikeskus E. standardivalolähde C. mittausgeometria 45°C /0°C.

(2) Jokaisessa kilvessä tulee olla tunnusnumerot, jotka on esitetty kuljetettaville aineille rn 1801 taulukoissa.

(3) Tunnusnumerot merkitään 100 mm korkuisilla mustilla numeroilla viivapaksuuden ollessa 15 mm. Vaaraa ilmaisevat tunnusnumerot tulevat kilven ylempään osaan ja aineen tunnusnumerot kilven alempaan osaan. Kilven keskiosaan merkittävällä vaakasuoralla mustalla viivalla erotetaan numerot toisistaan (ks. rn 1802).

(4) Jos samassa säiliövaunussa tai säiliökontissa kuljetetaan useita erilaisia aineita erillisissä säiliöissä tai säiliöosastoissa, niin on lähettäjän kiinnitettävä kohdan (1) mukainen oranssinvärinen kilpi tarvittavine tunnusmerkintöineen jokaisen säiliön tai säiliöosaston sivulle yhdensuuntaisesti vaunun pituusakselin kanssa siten, että ne ovat selvästi nähtävissä.

(5) Kohtien (1)... (4) määräykset koskevat myös puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja ja säiliökontteja sekä irtokuljetuksissa käytettyjä puhdistamattomia tyhjiä vaunuja, suurkontteja ja pienkontteja. Kun vaarallisia aineita sisältävät säiliöt on purettu, puhdistettu ja tyhjennetty kaasuista, on vaaraa osoittavat tunnukset poistettava tai peitettävä.

Luettelo aineista ja aineiden tunnusnumeroista

1801

(1) Vaaran tunnusnumerossa on kaksi tai kolme numeroa. Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat:

2 Kaasunmuodostus paineen tai kemiallisen reaktion seurauksena

3 Palava neste (höyry) ja kaasu tai itsestään kuumeneva neste

4 Helposti syttyvä kiinteä aine

5 Hapettava (sytyttävä) vaikutus

6 Myrkyllisyys tai tartuntavaara

7 Radioaktiivisuus

8 Syövyttävyys

9 Itsestään alkava, kiivas reaktio

Huom. Numeron 9 tarkoittama itsestään alkava kiivas reaktio sisältää aineen luenteesta johtuen räjähdysvaaran. Vaarallisten hajoamis- tai polymerointireaktioiden vaaran, joista seuraa huomattava lämmön vapautuminen tai palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen.

Numeron toistuminen merkitsee vaaran lisääntymistä.

Jos tietyn aineen vaara on osoitettavissa yhdellä numerolla, liitetään nolla toiseksi numeroksi.

Seuraavilla numerokombinaatioilla on kuitenkin erityinen merkitys: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 ja 90 ks. kohta (2).

Jos vaaran tunnusnumeroa edeltää kirjain "X", niin tämä ilmaisee aineen reagoivan vaarallisesti veden kanssa. Tällöin vettä saa käyttää vain asiantuntijan hyväksynnällä.

(2) Kohdan (3) vaaran tunnusnumeroilla on seuraava merkitys:

20 Inertti kaasu

22 Jäähdytetty kaasu

223 Jäähdytetty palava kaasu

225 Jäähdytetty hapettava (sytyttävä) kaasu

23 Palava kaasu

236 Palava myrkyllinen kaasu

239 Palava kaasu, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

25 Hapettava (sytyttävä) kaasu

26 Myrkyllinen kaasu

265 Myrkyllinen, hapettava (sytyttävä) kaasu

266 Erittäin myrkyllinen kaasu

268 Myrkyllinen, syövyttävä kaasu

286 Syövyttävä, myrkyllinen kaasu

30 Palava neste (leimahduspiste 23... 61°C) tai palava neste tai kiinteä aine sulassa muodossa (leimahduspiste yli 61°C) leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä tai itsestään kuumeneva neste

323 Palava neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

X323 Palava neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

33 Helposti palava neste (leimahduspiste alle 23°C)

333 Itsestään syttyvä neste

X333 Itsestään syttyvä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa

336 Helposti palava myrkyllinen neste

338 Helposti palava syövyttävä neste

X338 Helposti palava, syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa

339 Helposti palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

36 Palava lievästi myrkyllinen neste (leimahduspiste 23... 61°C) tai itsestään kuumeneva myrkyllinen neste

362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

X362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

38 Palava syövyttävä neste (leimahduspiste

23... 61°C)

382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

* Vettä ei saa käyttää muuten kuin asiantuntijan hyväksynnällä.

X382 Palava syövyttavä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja*

39 Palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

40 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva kiinteä aine

423 Helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

X423 Helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja*

44 Helposti syttyvä kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa

446 Helposti syttyvä myrkyllinen kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa

46 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, myrkyllinen kiinteä aine

462 Helposti syttyvä myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

48 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, syövyttävä kiinteä aine

482 Helposti syttyvä syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

50 Hapettava (sytyttävä) aine

539 Helposti syttyvä orgaaninen peroksidi

55 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine

556 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen

558 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä

559 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

56 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen

568 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen, syövyttävä

58 Hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä

59 Hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

60 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine

606 Tartuntavaarallinen aine

623 Myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

63 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste

23... 61°C)

638 Myrkyllinen palava (leimahduspiste

23... 61°C) ja syövyttävä aine

639 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste

23... 61°C), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

64 Myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva

642 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

65 Myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine

66 Erittäin myrkyllinen aine

663 Erittäin myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61°C)

664 Erittäin myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva

665 Erittäin myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine

668 Erittäin myrkyllinen, syövyttävä aine

669 Erittäin myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

68 Myrkyllinen, syövyttävä aine

69 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

70 Radioaktiivinen aine

72 Radioaktiivinen kaasu

723 Radioaktiivinen kaasu, palava

73 Radioaktiivinen neste, (leimahduspiste enintään 61°C)

74 Radioaktiivinen kiinteä aine, palava

75 Radioaktiivinen aine, hapettava (sytyttävä)

76 Radioaktiivinen aine, myrkyllinen

78 Radioaktiivinen aine, syövyttävä

80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine

X80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa

823 Syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23... 61°C)

X83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23... 61°C), joka reagoi vaarallisesti veden kanssa*

836 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava (leimahduspiste 23... 61°C) ja myrkyllinen aine

839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava (leimahduspiste 23... 61°C) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

X839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23... 61 ° C), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion ja joka reagoi vaarallisesti veden kanssa

84 Syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva

842 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja

85 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine

856 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä), myrkyllinen aine

86 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, myrkyllinen aine

88 Erittäin syövyttävä aine

X88 Erittäin syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa

883 Erittäin syövyttävä, palava (leimahduspiste 23... 61°C) aine

884 Erittäin syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva

885 Erittäin syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine

886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine

X886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa

89 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion

90 Ympäristölle vaarallinen aine; muu vaarallinen aine.

* Vettä ei saa käyttää muuten kuin asiantuntijan hyväksynnällä.

(3) Rn 1800 (2) tarkoittamat vaaran tunnusnumerot on lueteltu jäljempänä taulukoissa I, Ilja III.

Huom. 1. Oranssinvärisille kilville merkittävät vaaran tunnusnumerot on ensin haettava taulukosta I. Jos luokkiin 3. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1, 5.2. 6.1. 6.2. 7. 8 tai 9 kuuluvan kuljetettavan aineen nimeä tai sen ryhmänimikettä ei ole mainittu taulukossa I. on tunnusnumerot otettava taulukosta II. Taulukko III sisältää kaikki taulukoiden I ja II nimikkeet YK-numerojärjestyksessä.

Huom. 2. Mikäli taulukon I ja II ja eri luokkien kohdassa D.2. määrättyjen varoituslipukkeiden välillä on ristiriitaa. Noudatetaan eri luokissa varoituslipukkeista annettuja määräyksiä.

Taulukoiden otsikoissa lyhen teillä tarkoitetaan seuraavaa:

YK-no = YK-numero

Lk = Luokka

Vra = Vaaran tunnusnumero.

Huom. Tästä taulukosta puuttuvista luokkien 3.4.1.4.2,4.3, 5.1, 5.2.6.1, 6.2, 7, 8 ja 9 aineista ks. taulukko II

Aineet on luetteloitu kemiallisen nimensä mukaan tai ryhmänimikkeellä, joille on annettu erityinen "aineen tunnusnumero"(= YK-numero). Aineiden liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) osalta ks. myös m 3(3).

Tämä taulukko sisältää myös eri luokkien aineluetteloissa mainitsemattomia aineita, jotka kuitenkin kuuluvat mainittuihin luokkiin ja kohtiiri.

Aineet on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

YK-no Nimi Lk Kohta Vra Lipuke
2205 Adiponitriili 6.1 12 c) 60 6.1
2797 Akkuneste, alkaalinen 8 42 b) 80 8
2796 Akkuneste, hapan 8 1 b) 80 8
2713 Akridiini 6.1 12 c) 60 6.1
1092 Akroleiini, inhiboitu 6.1 8 a) 663 6.1+3
2607 Akroleiinidimeeri, stabiloitu 3 31 c) 39 3
2074 Akryyliamidi 6.1 12 c) 60 6 1
2218 Akyylihappo, inhiboitu 8 32 b)2. 839 8+3
1093 Akiyylinitrilli, inhiboitu 3 11 a) 336 3+6.1
2839 Aldoli, (3-hydroksibutyyrialdehydi) 6.1 14 b) 60 6.1
1389 Alkaalimetalliamalgaama 4.3 11 a) X423 4.3
1390 Alkaalimetalliamidit 4.3 19 b) 423 4.3
1391 Alkaalimetallidispersio 4.3 11 a) X423 4.3
3065 Alkoholijuomat 3 31 c) 30 3
3065 Alkoholijuomat 3 3 b) 33 3
2571 Alkyylirikkihapot 8 34 b) 80 8
2583 Alkyylisulfonihapot, kiinteät, (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 1 b) 80 8
2584 Alkyylisulfonihapot, nestemäiset, (y1i 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 1 b) 80 8
2585 Alkyylisulfonihapot, kiinteät, (enintään 5 % vapaata rikkhappoa sisältävät) 8 34 c) 80 8
2586 Alkyylisulfonihapot, nestemäiset, (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 34 c) 80 8
1545 Allyyli-isotiosyanaatti, inhiboitu 6.1 20 b) 639 6.1+3
1098 Allyylialkoholi 6.1 8 a) 663 61+3
2334 Al1yyliamiini 6.1 7 a)2. 663 6.1+3
2333 Allyyliasetaatti 3 17 b) 336 3+6.1
1099 Allyylibromidi 3 16a) 336 3+6.1
2335 Allyylietyylieetteri 3 17 b) 336 3+6.1
2336 Allyyliformiaatti 3 17 a) 336 3+6.1
2219 Allyyliglysidyylieetteri 3 31 c) 30 3
1723 Allyylijodidi 3 25 b) 338 3+8
1722 Allyyliklooriformiaatti 6.1 28 a) 668 6.1+8+3
1100 Allyylikloridi 3 16 a) 336 3+6.1
1724 Allyylitrikloorisilaani, stabiloitu 8 37 b) X839 8+3
3052 Alumiinialkyylihalidit 4.2 32 a) X333 4.2+4 3
3076 Alumiinialkyylihydridit 4.2 32 a) X333 4.2+4.3
3051 Alumiinialkyylit 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
2870 Alumiiniboorihydridi 4.2 17 a) X333 42+4.3
1725 Alumiibromidi, vedetön 8 11 b) 80 8
2580 Alumiinibromidivesiliuos 8 5 c) 80 8
1309 Alumiinijauhe, päällystetty 4.1 13 b), e) 40 4.1
1396 Alumiinijauhe, päällystämätön 4.3 13 b) 423 4.3
1394 Alumiinikarbidi 4.3 17 b) 423 4.3
1726 Alumiinikloridi, vedetön 8 11 b) 80 8
2581 Alumiinikloridiliuos 8 5 c) 80 8
3170 Alumiinin valmistuksen sivutuote 4.3 13 b), c) 423 4.3
1438 Alumiininitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1395 Alumiinipiirautajauhe 4.3 15 b) 462 4.3+6.1
2715 Alumiiniresinaatti 4.1 12 c) 40 4.1
1398 Alumiinisilikonijauhe, päällystämätön 4.3 13 c) 423 4.3
2673 2-Amino-4-kloorifenoli 6.1 12 b) 60 6.1
2946 2-Ainino-5-dietyyliaminopentaani 6.1 12 c) 60 6.1
3055 2-(2-Aminoetoksi)etanoli 8 53 c) 80 8
2815 N-Aminoetyylipiperatsiini 8 53 c) 80 8
2512 Aminofenolit, (o-, m-, p-) 6.1 12 c) 60 6.1
2671 Aminopyridiinit, (o-, m-, p-) 6.1 12 b) 60 6.1
1005 Ammoniakki 2 3 at) 268 6.1+13
2073 Ammoniakki vesiliuoksina, pitoisuus 35-40% 2 9 at) 268 6.1+13
2073 Ammoniakki vesiliuoksina, pitoisuus 40-50% 2 9 at) 268 6.1+13
2672 Ammoniakkiliuos, pitoisuus 10-35 % 8 43 c) 80 8
1546 Ammoniumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1439 Ammoniumdikromaatti 5.1 27 b) 50 5.1
1843 Ammoniumdinitro-o-kresolaatti 6.1 12 b) 60 6.1
2505 Ammoniumfluoridi 6.1 63 c) 60 6.1
2859 Ammoniummetavanadaatti 6.1 58 b) 60 6.1
1942 Ammoniumnitraatti 5.1 21 c) 50 5.1
2426 Ammoniumnitraatti, nestemäinen, kuuma väkevöity liuos 5.1 20 59 5.1
2067 Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A1 5.1 21 c) 50 5.1
2068 Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A2 5.1 21 c) 50 5.1
2069 Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A3 5.1 21 c) 50 5.1
2070 Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A4 5.1 21 c) 50 5.1
1444 Ammoniumpersulfaatti 5.1 18 c) 50 5.1
2854 Ammoniumpiifluoridi, (ammoniumfluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
2818 Ammoniumpolysulfidiliuos 8 45 b)1. 86 8+6.1
2818 Ammoniumpolysulfidiliuos 8 45 c) 86 8+6.1
2861 Ammoniumpolyvanadaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2683 Ammoniumsulfidiliuos 8 45 b)2. 86 8+6.1+3
1727 Ammoniumvetydifluoridi, (ammoniumbifluoridi), kiinteä 8 9 b) 80 8
2817 Ammoniumvetydifluoridiliuos, (ammoniumbifluoridiliuos) 8 7 b) 86 8+6.1
2817 Ammoniumvetydifluoridiliuos, (ammoniumbifluoridiliuos) 8 7 c) 86 8+6.1
2506 Ammoniumvetysulfaani, (ammoniumbisulfaatti) 8 13 b) 80 8
1338 Amorfinen punainen fosfori 4.1 11 c) 40 4.1
1105 Amyylialkoholit 3 3 b) 33 3
1105 Amyylialkoholit 3 31 c) 30 3
1106 Amyyliamiini, (sek-amyyliamiini) 3 33 c) 38 3+8
1106 Amyyliamiinit, (n-amyyliamiini, tert-amyyliamiini) 3 22 b) 338 3+8
1104 Amyyliasetaatit 3 31 c) 30 3
2620 Amyylibutyraatit 3 31 c) 30 3
1109 Amyyliformiaatit 3 31 c) 30 3
2819 Amyylifosfaatti 8 38 c) 80 8
1107 Amyylikloridit 3 3 b) 33 3
1111 Amyylimerkaptaanit 3 3 b) 33 3
1110 n-Amyylimetyyliketoni 3 31 c) 30 3
1112 Amyylinitraatit 3 31 c) 30 3
1113 Amyylinitriitit 3 3 b) 33 3
1728 Amyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1547 Aniliini 6.1 12 b) 60 6.1
1548 Aniliinihydrokloridi 6.1 12 c) 60 6.1
2431 Anisidiinit 6.1 12 c) 60 6.1
2222 Anisoli, (fenyylimetyylieetteri) 3 31 c) 30 3
1729 Anisoyylikloridi 8 35 b)1. 80 8
2871 Antimonijauhe 6.1 59 c) 60 6.1
1551 Antimonikaliumtartraatti 6.1 59 c) 60 6.1
1550 Antimonilakaatti 6.1 59 c) 60 6.1
1732 Antimonipentafluoridi 8 10 b) 86 8+6.1
1730 Antimonipentakloridi, nestemäinen 8 12 b) 80 8
1731 Antimonipentakloridiliuos 8 12 b), c) 80 8
1733 Antimonitrikloridi 8 ll b) 80 8
1951 Argon, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1006 Argon, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1558 Arseeni 6.1 51 b) 60 6.1
1555 Arseenibromidi 6.1 51 b) 60 6.1
1554 Arseenihappo, kiinteä 6.1 51 b) 60 6.1
1553 Arseenihappo, nestemäinen 6.1 51 a) 66 6.1
1559 Arseenipentoksidi 6.1 51 b) 60 6.1
1562 Arseenipöly 6.1 51 b) 60 6.1
1560 Arseenitrikloridi 6.1 51 a) 66 6.1
1561 Arseenitrioksidi 6.1 51 b) 60 6.1
2583 Aryylisulfonihapot, kiinteät 8 1 b) 80 8
2585 Aryylisulfonihapot, kiinteät 8 34 c) 80 8
2584 Aryylisulfonihapot, nestemäiset 8 1 b) 80 8
2586 Aryylisulfonihapot, nestemäiset 8 34 c) 80 8
2212 Asbesti, ruskea, (amosiitti tai mysoriitti) 9 1 b) 90 9
2212 Asbesti, sininen, (krokidoliitti) 9 1 b) 90 9
2590 Asbesti, valkoinen, (krysotiili, aktinoliitti antofylliitti tai tremoliitti) 9 1 c) 90 9
1088 Asetaali, (1, 1-dietoksietaani) 3 3 b) 33 3
1089 Asetaldehydi, (etanaali) 3 1 a) 33 3
2332 Asetaldehydioksiimi 3 31 c) 30 3
1090 Asetoni 3 3 b) 33 3
1541 Asetonisyanhydriini, stabiloitu 6.1 12 a) 66 6.1
1648 Asetonitriili, (metyylisyanidi) 3 3 b) 33 3
1091 Asetoniöljyt 3 3 b) 33 3
1716 Asetyylibromidi 8 35 b)1. 80 8
1898 Asetyylijodidi 8 35 b)1. 80 8
1717 Asetyylikloridi 3 25 b) X338 3+8
2621 Asetyylimetyylikarbinoli, (asetoiini) 3 31 c) 30 3
1400 Barium 4.3 11 b) 423 4.3
2719 Bariumbromaatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
2741 Bariumhypokloriitti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1445 Bariumkloraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1446 Bariumnitraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1884 Bariumoksidi 6.1 60 c) 60 6.1
1447 Bariumperkloraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1448 Bariumpermanganaatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1449 Bariumperoksidi 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1203 Bensiini 3 3 b) 33 3
1114 Bentseeni 3 3 b) 33 3
2225 Bentseenisulfonyylikloridi 8 35 c) 80 8
1885 Bentsidiini 6.1 12 b) 60 6.1
2587 Bentsokinoni 6.1 14 b) 60 6.1
2224 Bentsonitriili 6.1 12 b) 60 6.1
2338 Bentsotrifluoridi 3 3 b) 33 3
2226 Bentsotrikloridi, (trikloorimetyylibentseeni) 8 66 b) 80 8
1736 Bentsoyylikloridi 8 35 b)1. 80 8
1886 Bentsylideenikloridi 6.1 15 b) 60 6.1
1737 Bentsyylibromidi 6.1 27 b) 68 6.1+8
2619 Bentsyylidimetyyliamiini 8 54 b) 83 8+3
2653 Bentsyylijodidi 6.1 15 b) 60 6.1
1739 Bentsyyliklooriformiaatti 8 64 a) 88 8
1738 Bentsyylikloridi 6.1 27 b) 68 6.1+8
1567 Beryllium, jauheena 6.1 54 b)l. 64 6.1+4.1
2464 Berylliumnitraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1650 beta-Naftyyliamiini 6.1 12 b) 60 6.1
2692 Booritribromidi, (booribromidi) 8 12 a) X88 8
1008 Booritrifluoridi 2 1 at) 26 6.1+13
1742 Booritrifluoridi-etikkahappokompleksi 8 33 b) 80 8
1743 Booritrifluoridi-propionihappokompleksi 8 33 b) 80 8
2604 Booritrifluorididietyylieteraatti, (booritrifluoridi-eetterikompleksi) 8 33 a) 883 8+3
2851 Booritrifluorididihydraatti 8 l0 b) 80 8
2965 Booritrifluorididimetyylieteraatti 4.3 2 a) 382 4.3+3+8
1312 Borneoli 4.1 6 c) 40 4.1
1744 Bromi 8 14 886 8+6.1
3241 2-Bromi-2-nitropropaani-1, 3dioli 6.1 17 c) 60 6.1
2688 1 -Bromi-3-klooripropaani 6.1 15 c) 60 6.1
2341 1 -Bromi-3-metyylibutaani 3 3l c) 30 3
1569 Bromiasetoni 6.1 16 b) 63 6.1+3
2513 Bromiasetyylibromidi 8 35 b)1. X80 8
2514 Bromibentseeni 3 31 c) 30 3
1694 Bromibentsyylisyanidit 6.1 17 a) 66 6.1
2339 2-Bromibutaani 3 3 b) 33 3
1126 1-Bromibutaani, (n-butyylibromidi) 3 3 b) 33 3
1938 Bromietikkahappo 8 31 b) 80 8
2340 2-Bromietyylietyylieetteri 3 3 b) 33 3
1974 Bromiklooridifluorimetaani, (R 12 B 1) 2 3 a) 20 2+13
1887 Bromikloorimetaani 6.1 15 c) 60 6.1
1744 Bromiliuos 8 14 886 8+6.1
2342 Bromimetyylipropaanit 3 3 b) 33 3
2343 2-Bromipentaani 3 3 b) 33 3
1745 Bromipentafluoridi 5.1 5 568 5.1+6.1+8
2344 Bromipropaanit 3 3 b) 33 3
2345 3-Bromipropyyni 3 3 b) 33 3
1746 Bromitrifluoridi 5.1 5 568 5.1+6.1+8
1009 Bromitrifluorimetaani, (R 13 B 1) 2 5 a) 20 2+13
1048 Bromivety 2 3 at) 286 8+6.1+13
1788 Bromivetyhappo 8 5 b) 80 8
1788 Bromivetyhappo 8 5 c) 80 8
2515 Bromoformi 6.1 15 c) 60 6.1
1570 Brusiini 6.1 90 a) 66 6.1
1011 Butaani, teknisesti puhdas 2 3 b) 23 3+13
2346 Butaanidioni, (diasetyyli) 3 3 b) 33 3
1010 1, 2-Butadieeni 2 3 c) 239 3+13
1010 1, 3-Butadieeni 2 3 c) 239 3+13
1010 1, 3-Butadieenin ja hiilivetyjen seokset 2 4 c) 239 3+13
1120 Butanolit 3 3 b) 33 3
1120 Butanolit 3 31 c) 30 3
1012 1-Buteeni, (1-butyleeni) 2 3 b) 23 3+13
1012 cis-2-Buteeni, (cis-2-butyleeni) 2 3 b) 23 3+13
1012 trans-2-Buteeni, (trans-2-butyleeni) 2 3 b) 23 3+13
2708 Butoksyyli, (3-metoksi-1-asetoksibutaani, metoksibutyyliasetaatti) 3 31 c) 30 3
3022 1, 2-Butyleenioksidi, stabiloitu 3 3 b) 339 3
1129 Butyraldehydi 3 3 b) 33 3
2840 Butyraldoksiimi 3 31 c) 30 3
2411 Butyronitriili 3 11 b) 336 3+6.1
2353 Butyryylikloridi 3 25 b) 338 3+8
2690 N,n-Butyyli-imidatsoli 6.1 12 b) 60 6.1
2485 n-Butyyli-isosyanaatti 6.1 6 a) 663 6.1+3
2484 tert-Butyyli-isosyanaatti 6.1 6 a) 663 6.1+3
2348 n-Butyyliakrylaatti, inhiboitu 3 31 c) 39 3
1125 n-Butyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
2738 N-Butyylianiliini 6.1 12 b) 60 6.1
1123 Butyyliasetaatit 3 3 b) 33 3
1123 Butyyliasetaatit 3 31 c) 30 3
2709 Butyylibentseenit 3 31 c) 30 3
1128 n-Butyyliformiaatti 3 3 b) 33 3
1718 Butyylifosfaatti 8 38 c) 80 8
2743 n-Butyyliklooriformiaatti 6.1 28 b) 638 6.1+3+8
2347 Butyylimerkaptaanit 3 3 b) 33 3
2227 n-Butyylimetakrylaatti, inhiboitu 3 31 c) 39 3
2350 Butyylimetyylieetteri 3 3 b) 33 3
2351 Butyylinitriitit 3 3 b) 33 3
2351 Butyylinitriitit 3 31 c) 30 3
1914 n-Butyylipropionaatti 3 31 c) 30 3
2747 tert-Butyylisykloheksyyliklooriformiaatti 6.1 17 c) 60 6.1
2667 Butyylitolueenit 6.1 25 c) 60 6.1
1747 Butyylitrikloorisilaani 8 37 b) X83 8+3
2352 Butyylivinyylieetteri, inhiboitu 3 3 b) 339 3
2716 1, 4-Butyynidioli 6.1 14 c) 60 6.1
3078 Cerium 4.3 13 b) 423 4.3
1407 Cesium 4.3 11 a) X423 4.3
2682 Cesiumhydroksidi 8 41 b) 80 8
2681 Cesiumhydroksidiliuos 8 42 b), c) 80 8
1451 Cesiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
2247 n-Dekaani 3 31 c) 30 3
1868 Dekaboraani 4.1 16 b) 46 4.1+6.1
1957 Deuterium 2 1 b) 23 3+13
2359 Diallyyliamiini 3 27 b) 338 3+8+61
2360 Diallyylieetteri 3 17 b) 336 3+6.1
2651 4, 4'-Diaminodifenyylimetaani 6.1 12 c) 60 6.1
2841 Di-n-amyyliamiini 3 32 c) 36 3+6.1
1148 Diasetonialkoholi, kemiallisesti puhdas 3 31 c) 30 3
1148 Diasetonialkoholi, tekninen 3 3 b) 33 3
2434 Dibentsyylidikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2711 m-Dibromibentseeni. 3 31 c) 30 3
2648 1, 2-Dibromi-3-butanom 6.1 17 b) 60 6.1
2872 Dibromiklooripropaanit 6.1 15 c) 60 6.1
2664 Dibromimetaani 6.1 15 c) 60 6.1
2873 Dibutyyliaminoetanoli 6.1 12 c) 60 6.1
2248 Di-n-butyyliamiini 8 54 b) 83 8+3
1149 Dibutyylieetterit 3 31 c) 30 3
2372 1, 2-Di(dimetyyliamino)etanni, (tetrametyylietyleenidiamiini) 3 3 b) 33 3
1465 Didymiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1202 Dieselöljy 3 31 c) 30 3
1088 1, 1-Dietoksietaani, asetaali 3 3 b) 33 3
2373 Dietoksimetaani 3 3 b) 33 3
2374 3,3-Dietoksipropeeni 3 3 b) 33 3
2079 Dietyleenitriamiini 8 53 b) 80 8
1154 Dietyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
2686 Dietyyliaminoetanoli 3 31 c) 30 3
2684 Dietyyliaminopropyyliamiini, (3-(dietyyliamino)propyyliamiini) 3 33 c) 38 3+8
2432 N,N-Dietyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2049 Dietyylibentseenit, (o-, m-, p-) 3 31 c) 30 3
1767 Dietyylidikloorisilaani 8 37 b) X83 8+3
1155 Dietyylieetteri, (etyylieetteri) 3 2 a) 33 3
2685 N,N-Dietyylietyleenidiamiini 8 54 b) 83 8+3
2366 Dietyylikarbonaatti, (etyylikarbonaatti) 3 31 c) 30 3
1156 Dietyyliketoni 3 3 b) 33 3
1366 Dietyylisinkki 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
1594 Dietyylisulfaatti 6.1 14 b) 60 6.1
2375 Dietyylisulfidi 3 3 b) 33 3
2751 Dietyylitiofosforyylikloridi 8 35 b)1. 80 8
1698 Difenyyliaminoklooriarsiini 6.1 34 a) 66 6.1
1769 Difenyylidikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1699 Difenyyliklooriarsiini 6.1 34 a) 66 6.1
2489 Difenyylimetannidi-4, 4-isosyanaatti 6.1 19 c) 60 6.1
1770 Difenyylimetyylibromidi, (difenyylibromimetaani) 8 65 b) 80 8
1030 1, 1-Difluorietaani (R 152a) 2 3 b) 23 3+13
1959 1, 1-Difluorieteeni 2 5 c) 239 3+13
1768 Difluorifosforihappo, vedetön 8 8 b) 80 8
2376 2, 3-Dihydropyraani 3 3 b) 33 3
2050 Di-isobutyleeni, isomeeriset yhdisteet 3 3 b) 33 3
2361 Di-isobutyyliamiini 3 33 c) 38 3+8
1157 Di-isobutyyliketoni 3 31 c) 30 3
1902 Di-iso-oktyylifosfaatti 8 38 c) 80 8
1158 Di-isopropyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1159 Di-isopropyylieetteri 3 3 b) 33 3
2521 Diketeeni, inhiboitu 6.1 13 a) 663 6.1+3
1958 1, 2-Dikloori-l, l, 2, 2-tetrafluorietanni (R 114) 2 3 a) 20 2+13
2650 1, 1-Dikloori-1-nitroetaani 6.1 17 b) 60 6.1
2750 l, 3-Dikloori-2-propanoli, (alfa-dikloorihydriini) 6.1 17 b) 60 6.1
2490 Dikloori-isopropyylieetteri 6.1 17 b) 60 6.1
2465 Dikloori-isosyanuurihapon suolat 5.1 26 b) 50 5.1
2465 Dikloori-isosyanuurihappo, kuiva 5.1 26 b) 50 5.1
1590 Dikloorianiliinit 6.1 12 b) 60 6.1
2649 1,3-Diklooriasetoni 6.1 17 b) 60 6.1
1765 Diklooriasetyylikloridi 8 35 b)1. X80 8
1591 o-Diklooribentseeni 6.1 15 c) 60 6.1
1028 Diklooridifluorimetaani (R 12) 2 3 a) 20 2+13
2362 1, 1-Dikloorietaani, (etyylideenikloridi) 3 3 b) 33 3
1764 Dikloorietikkahappo 8 32 b)1. 80 8
1150 1, 2 Dikloorietyleeni 3 3 b) 33 3
1916 2, 2'-Dikloorietyylieetteri 6.1 16 b) 63 6.1+3
2250 Dikloorifenyyli-isosyanaatit 6.1 19 b) 60 6.1
1766 Dikloorifenyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
3070 Dikloorifluorimetannin ja eteenioksidin seokset, enintään 12 paino% eteenioksidia sisältävät 2 4 at) 26 6.1+13
1593 Dikloorimetaani, (metyleenikloridi) 6.1 15 c) 60 6. 1
1029 Dikloorimonofluorimetaani(R21) 2 3 a) 20 2+13
1152 Diklooripentaanit 3 31 c) 30 3
1279 1, 2-Diklooripropaani, (propyleenidikloridi) 3 3 b) 33 3
2047 Diklooripropeenit 3 3 b) 33 3
2047 Diklooripropeenit 3 31 c) 30 3
2377 1, 1-Dimetoksietaani 3 3 b) 33 3
2252 1,2-Dimetoksietaani 3 3 b) 33 3
1032 Dimetyyliamiini, vedetön 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1160 Dimetyyliamiini, vesiliuos 3 22 b) 338 3+8
2378 2-Dimetyyliaminoasetonitriili 3 11 b) 336 3+6.1
2051 2-Dimetyyliaminoetanoli 8 54 b) 83 8+3
2522 Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti 6.1 12 b) 69 6.1
2253 N,N-Dimetyylianiliini 6.1 12 b) 60 6.1
2457 2, 3-Dimetyylibutaani 3 3 b) 33 3
2379 1, 3-Dimetyylibutyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
2380 Dimetyylidietoksisilaani 3 3 b) 33 3
1162 Dimetyylidikloorisilaani 3 21 b) X338 3+8
2707 Dimetyylidioksaanit 3 3 b) 33 3
2707 Dimetyylidioksaanit 3 31 c) 30 3
2381 Dimetyylidisulfidi 3 3 b) 33 3
1033 Dimetyylieetteri 2 3 b) 23 3+13
2265 N,N-Dimetyyliformamidi 3 31 c) 30 3
1163 Dimetyylihydratsiini, epäsymmetrinen 6.1 7 a)1. 663 6.1+3+8
2382 Dimetyylihydratsiini, symmetrinen 6.1 7 a)2. 663 6.1+3
2262 Dimetyylikarbamoyylikloridi, (N, N-dimetyylikarbamoyylikloridi) 8 35 b)1. 80 8
1161 Dimetyylikarbonaatti 3 3 b) 33 3
2266 N,N-Dimetyylipropyyliamiini, (dimetyyli-N-propyyliamiini) 3 22 b) 338 3+8
1370 Dimetyylisinikki 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
1595 Dimetyylisulfaatti 6.1 27 a) 668 6.1+8
1164 Dimetyylisulfidi 3 2 b) 33 3
2263 Dimetyylisykloheksaanit 3 3 b) 33 3
2264 N,N-Dimetyylisykloheksyyliamiini 8 54 b) 83 8+3
2267 Dimetyylitiofosforyylikloridi 6.1 27 b) 68 6.1+8
3253 Dinatriumtrioksisilikaattipentahydraatti, (natriummetasilikaattipentahydraatti) 8 41 c) 80 8
1598 Dinitro-o-kresoli 6.1 12 b) 60 6.1
1596 Dinitroaniliinit 6.1 12 b) 60 6.1
1597 Dinitrobentseenit 6.1 12 b) 60 6.1
1599 Dinitrofenoliliuos 6.1 12 b) 60 6.1
1599 Dinitrofenoliliuos 6.1 12 c) 60 6.1
2038 Dinitrotolueenit 6.1 12 b) 60 6.1
1600 Dinitrotolueenit, sulassa muodossa 6.1 24 b)1. 60 6.1
1165 Dioksaani 3 3 b) 33 3
1166 Dioksolaani 3 3 b) 33 3
2052 Dipenteeni, (limoneeni) 3 31 c) 30 3
2383 Dipropyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
2384 Di-n-propyylieetteri 3 3 b) 33 3
2710 Dipropyyliketoni 3 31 c) 30 3
2565 Disykloheksyyliamiini 8 53 c) 80 8
2687 Disykloheksyyliammoniumnitriitti 4.1 11 c) 40 4.1
2048 Disyklopentadieeni 3 31 c) 30 3
1167 Divinyylieetteri, inhiboitu 3 2 a) 339 3
1771 Dodekyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2809 Elohopea 8 66 c) 80 8
1623 Elohopea-arsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1629 Elohopea-asetaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1627 Elohopea-I-nitraatti 6.1 52 b) 60 6.1
1642 Elohopea-I-oksisyanidi, flegmatoitu 6.1 41 b) 60 6.1
1636 Elohopea-I-syanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1630 Elohopea-II-ammoniumkloridi 6.1 52 b) 60 6.1
1643 Elohopea-II-kaliumjodidi 6.1 52 b) 60 6.1
1624 Elohopea-II-kloridi 6.1 52 b) 60 6.1
1625 Elohopea-II-nitraatti 6.1 52 b) 60 6.1
1645 Elohopea-II-sulfaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1631 Elohopeabentsoaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1634 Elohopeabromidit 6.1 52 b) 60 6.1
1637 Elohopeaglukonaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1638 Elohopeajodidi 6.1 52 b) 60 6.1
1639 Elohopeanukleaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1641 Elohopeaoksidi 6.1 52 b) 60 6.1
1640 Elohopeaoleaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1644 Elohopeasalisylaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1646 Elohopeatiosyanaatti 6.1 52 b) 60 6.1
2558 Epibromihydriini 6.1 16 a) 663 6.1+3
2023 Epikloorihydriini 6.1 16 b) 63 6.1+3
2752 1,2-Epoksi-3-etoksipropaani 3 31 c) 30 3
1035 Etaani 2 5 b) 23 3+13
1961 Etaani, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 b) 223 3+13
1170 Etanoli, (etyylialkoholi) 3 3 b) 33 3
1170 Etanoli (etyylialkoholi) vesiliuoksena, yli 70 tilavuus-% alkoholia 3 3 b) 33 3
2491 Etanoliamiini 8 53 c) 80 8
2491 Etanoliamiiniliuos 8 53 c) 80 8
1170 Etanoliliuos, (etyylialkoholiliuos), 24-70 tilavuus-% alkoholia 3 31 c) 30 3
1962 Eteeni, (Etyleeni) 2 5 b) 23 3+13
1038 Eteeni, (etyleeni), jäähdytetty, nesteytetty 2 7 b) 223 3+13
3138 Eteeni, asetyleeni ja propyleeniseokset, jäähdytetty, nesteytetty 2 8 b) 223 3+13
1041 Eteenioksidi, joka sisältää 10-50 paino-% hiilidioksidia 2 6 ct) 236 3+6.1+13
1041 Eteenioksidi, joka sisältää enintään 10 paino-% hiilidioksidia 2 4 ct) 236 3+6.1+13
1040 Eteenioksidi, joka sisältää typpeä 2 4 ct) 236 3+6.1+13
1715 Etikkahappoanhydridi 8 32 b)2. 83 8+3
2789 Etikkahappoliuos 8 32 b)2. 83 8+3
2790 Etikkahappoliuos, pitoisuus 25-50 % 8 32 c) 80 8
2790 Etikkahappoliuos, pitoisuus 50-80 % 8 32 b)1. 80 8
1185 Etyleeni-imiini, inhiboitu 6.1 4 663 6.1+3
1604 Etyleenidiamiini 8 54 b) 83 8+3
1605 Etyleenidibromidi, (1, 2-dibromietaani) 6.1 15 a) 66 6.1
1184 Etyleenidikloridi, (1, 2dikioorietaani) 3 16 b) 336 3+6.1
1153 Etyleeniglykolidietyylieetteri, (1, 2-dietoksietaani) 3 31 c) 30 3
2369 Etyleeniglykolimonobutyylieetteri 6.1 14 c) 60 6.1
1171 Etyleeniglykolimonoetyylieetteri, (2-etoksietanoli) 3 31 c) 30 3
1172 Etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti, (2-etoksietyyliasetaatti) 3 31 c) 30 3
1188 Etyleeniglykolimonometyylieetteri, (2-metoksietanoli) 3 31 c) 30 3
1189 Etyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti 3 31 c) 30 3
1135 Etyleenikloorihydriini (2-kloorietanoli) 6.1 16 a) 663 6.1+3
2983 Etyleenioksidin ja propyleenioksidin seos 3 17 a) 336 3+6.1
2935 Etyyli-2-klooripropionaatti 3 31 c) 30 3
2385 Etyyli-isobutyraatti 3 3 b) 33 3
2274 N-Etyyli-N-bentsyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
1917 Etyyliakrylaatti, inhiboitu 3 3 b) 339 3
1036 Etyyliamiini, vedetön 2 3 bt) 236 3+6.1+13
2270 Etyyliamiini, vesiliuos 3 22 b) 338 3+8
2271 Etyyliamyyliketonit 3 31 c) 30 3
2273 2-Etyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2272 N-Etyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
1173 Etyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
1175 Etyylibentseeni 3 3 b) 33 3
2753 N-Etyylibentsyylitoluidiinit 6.1 12 c) 60 6.1
1603 Etyylibromiasetaatti 6.1 16 b) 63 6.1+3
1891 Etyylibromidi 6.1 15 b) 60 6.1
2275 2-Etyylibutanoli 3 31 c) 30 3
1180 Etyylibutyraatti 3 31 c) 30 3
1178 2-Etyylibutyraldehydi 3 3 b) 33 3
1177 Etyylibutyyliasetaatti 3 31 c) 30 3
1179 Etyylibutyylieetteri 3 3 b) 33 3
1892 Etyylidiklooriarsiini 6.1 34 a) 66 6.1
1183 Etyylidikloorisilaani 4.3 1 a) X338 4.3+3+8
2435 Etyylifenyylidikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1190 Etyyliformiaatti 3 3 b) 33 3
2276 2-Etyyliheksyyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2748 2-Etyyliheksyyliklooriformiaatti 6.1 27 b) 68 6.1+8
1181 Etyyliklooriasetaatti 6.1 16 b) 63 6.1+3
1182 Etyyliklooriformiaatti 6.1 10 a) 663 6.1+3+8
2826 Etyyliklooritioformiaatti 8 64 b) 80 8
1037 Etyylikloridi 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1862 Etyylikrotonaatti 3 3 b) 33 3
1192 Etyylilaktaatti 3 31 c) 30 3
2363 Etyylimerkaptaani 3 2 a) 33 3
2277 Etyylimetakrylaatti 3 3 b) 339 3
1649 Etyylineste (moottorin nakutuksenestoaine), (lyijytetraetyyli lyijytetrametyyli) 6.1 31 a) 66 6.1
1194 Etyylinitriittiliuos 3 15 a) 336 3+6.1
2525 Etyylioksalaatti 6.1 14 c) 60 6.1
2524 Etyyliortoformiaatti 3 31 c) 30 3
2386 1 -Etyylipiperidiini 3 23 b) 338 3+8
1195 Etyylipropionaatti 3 3 b) 33 3
2615 Etyylipropyylieetteri 3 3 b) 33 3
2666 Etyylisyanoasetaatti 6.1 12 c) 60 6.1
2754 N-Etyylitoluidiinit 6.1 12 b) 60 6.1
1196 Etyylitrikloorisilaani 3 21 b) X338 3+8
2645 Fenasyylibromidi, (omega-bromiasetofenoni) 6.1 17 b) 60 6.1
2311 Fenetidiinit 6.1 12 c) 60 6.1
2905 Fenolaatit, kiinteät 8 62 c) 80 8
2904 Fenolaatit, nestemäiset 8 62 c) 80 8
1671 Fenoli, kiinteä 6.1 14 b) 60 6.1
2312 Fenoli, sulassa muodossa 6.1 24 b)1. 60 6.1
2821 Fenoliliuos 6.1 14 b), c) 60 6.1
1803 Fenolisulfonihappo, nestemäinen 8 34 b) 80 8
1673 Fenyleenidiamiinit,(o-,m-,p-) 6.1 12 c) 60 6.1
2487 Fenyyli-isosyanaatti 6.1 18 b) 63 6.1+3
2470 Fenyyliasetonitriili, nestemäinen, (bentsyylisyanidi) 6.1 12 c) 60 6.1
2577 Fenyyliasetyylikloridi 8 35 b)1. 80 8
1674 Fenyylielohopea-asetaatti 6.1 33 b) 60 6.1
1894 Fenyylielohopeahydroksidi 6.1 33 b) 60 6.1
1895 Fenyylielohopeanitraatti 6.1 33 b) 60 6.1
2798 Fenyylifosforidikloridi 8 35 b)1. 80 8
2799 Fenyylifosforitiodikloridi 8 35 b)1. 80 8
2572 Fenyylihydratsiini 6.1 12 b) 60 6.1
1672 Fenyylikarbyyliamiinikloridi 6.1 17 a) 66 6.1
2746 Fenyyliklooriformiaatti 6.1 27 b) 68 6.1+8
2337 Fenyylimerkaptaani 6.1 20 a) 663 6.1+3
1804 Fenyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1773 Ferrikloridi, vedetön, (rauta-III-kloridi, vedetön) 8 11 c) 80 8
2582 Ferrikloridiliuos, (rauta-III-kloridi), (rautatrikloridiliuos) 8 5 c) 80 8
1323 Ferrocerium 4.1 13 b) 40 4.1
2941 Fluorianiliinit 6.1 12 c) 60 6.1
2387 Fluoribentseeni 3 3 b) 33 3
1775 Fluoriboorihappo 8 8 b) 80 8
2642 Fluorietikkahappo 6.1 17 a) 66 6.1
1776 Fluorifosforihappo, vedetön 8 8 b) 80 8
1778 Fluoripiihappo 8 8 b) 80 8
1777 Fluorisulfonihappo 8 8 a) 88 8
2388 Fluoritolueenit 3 3 b) 33 3
1052 Fluorivety, vedetön 8 6 886 8+6.1
1786 Fluorivetyhapon ja rikkihapon seos 8 7 a) 886 8+6.1
1790 Fluorivetyhappoliuos, enintään 60 % fluorivetyä 8 7 b) 86 8+6.1
1790 Fluorivetyhappoliuos, 60-85 % fluorivetyä 8 7 a) 886 8+6.1
1790 Fluorivetyhappoliuos, yli 85 % fluorivetyä 8 6 886 8+6. 1
1198 Formaldehydi, palava liuos 3 33 c) 38 3+8
2209 Formaldehydiliuos 8 63 c) 80 8
2940 9-Fosfabisyklononaanit, (syklo-oktadieenifosfiinit) 4.2 5 b) 40 4.2
1338 Fosfori, punainen, amorfinen 4.1 11 c) 40 4.1
1381 Fosfori, valkoinen tai keltainen, kuiva, veden alla tai liuoksessa 4.2 11 a) 46 4.2+6.1
2447 Fosfori, valkoinen tai keltainen, sulassa muodossa 4.2 22 446 4.2+6.1
2834 Fosforihapoke 8 16 c) 80 8
1805 Fosforihappo 8 17 c) 80 8
1339 Fosforiheptasulfidi 4.1 11 b) 40 4.1
1939 Fosforioksibromidi 8 11 b) 80 8
2576 Fosforioksibromidi, sulassa muodossa 8 15 80 8
1810 Fosforioksikloridi, (fosforyylikloridi) 8 12 b) 80 8
2691 Fosforipentabromidi 8 11 b) 80 8
1806 Fosforipentakloridi 8 11 b) 80 8
1340 Fosforipentasulfidi 4.3 20 b) 423 4.3
1807 Fosforipentoksidi, (fosforihappoanhydridi) 8 16 b) 80 8
1341 Fosforiseskvisulfidi 4.1 11 b) 40 4.1
1808 Fosforitribromidi 8 12 b) 80 8
1809 Fosforitrikloridi 8 12 a) 886 8+6.1
2578 Fosforitrioksidi 8 16 c) 80 8
1343 Fosforitrisulfidi 4.1 11 b) 40 4.1
2214 Ftaalihappoanhydridi 8 31 c)80 8
1780 Fumaryylikloridi 8 35 b)1. 80 8
2389 Furaani 3 1 a) 33 3
1199 Furfuraali, (furfuraldehydi) 3 31 c) 30 3
2874 Furfuryylialkoholi 6.1 14 c) 60 6.1
2526 Furfuryyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2803 Gallium 8 65 c) 80 8
2689 Glyseroli-alfamonokloorihydriini 6.1 17 c) 60 6.1
2622 Glysidaldehydi 3 17 b) 336 3+6.1
1467 Guanidiininitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1326 Hafniumjauhe, kostutettuna, vähintään 25 % vettä 4.1 13 b) 40 4.1
2545 Hafniumjauhe, kuiva 4.2 12 b), c) 40 4.2
1197 Hajusteuutteet, nestemäiset 3 5 a), b), c) 33 3
1197 Hajusteuutteet, nestemäiset 3 31 c) 30 3
1073 Happi, jäähdytetty, nesteytetty 2 7 a) 225 2+05+13
1072 Happi, puristettu 2 1 a) 20 2+05+13
1866 Hartsiliuos 3 5 a), b), c) 33 3
1866 Hartsiliuos 3 31 c) 30 3
1286 Hartsiöljy, luonnon 3 5 a), b), c) 33 3
1286 Hartsiöljy, luonnon 3 3l c) 30 3
1208 Heksaanit 3 3 b) 33 3
1781 Heksadekyylitrikloorisilanni 8 36 b) X80 8
2458 Heksadieenit 3 3 b) 33 3
1611 Heksaetyylitetrafosfaatti 6.1 23 b) 60 6.1
2552 Heksafluoriasetonihydraatti 6.1 17 b) 60 6.1
2193 Heksafluorietaani(R 116) 2 5 a) 20 2+13
1782 Heksafluorifosforihappo 8 8 b) 80 8
1858 Heksafluoripropeeni (R1216) 2 3 at) 26 6.1+13
2661 Heksaklooriasetoni 6.1 17 c) 60 6.1
2729 Heksaklooribentseeni 6.1 15 c) 60 6.1
2279 Heksaklooributadieeni 6.1 15 c) 60 6.1
2646 Heksakloorisyklopentadieeni 6.1 15 a) 66 6.1
2875 Heksaklorofeeni 6.1 17 c) 60 6.1
1207 Heksaldehydi 3 31 c) 30 3
2493 Heksametyleeni-imiini 3 23 b) 338 3+8
2281 Heksametyleenidi-isosyanaatti 6.1 19 b) 60 6.1
2280 Heksametyleenidiamiini, kiinteä 8 52 c) 80 8
1783 Heksametyleenidiamiiniliuos 8 53 b), c) 80 8
1328 Heksametyleenitetra-amiini 4.1 6 c) 40 4.1
2282 Heksanolit 3 31 c) 30 3
2370 1-Hekseeni 3 3 b) 33 3
1784 Heksyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1963 Helium, nesteytettu, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1046 Helium, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1206 Heptaanit 3 3 b) 33 3
3056 n-Heptaldehydi 3 31 c) 30 3
2278 n-Hepteeni 3 3 b) 33 3
1361 Hiili 4.2 1 b), c) 40 4.2
1362 Hiili, aktivoitu 4.2 1 c) 40 4.2
1013 Hiilidioksidi 2 5 a) 20 2+13
2187 Hiilidioksidi (nesteytetty, jäähdytetty) 2 7 a) 22 2+13
1041 Hiilidioksidi, joka sisältää 6-35 paino-% eteenioksidia 2 6 c) 236 3+13
1952 Hiilidioksidi, joka sisältää enintään 6 paino-% eteenioksidia 2 6 c) 239 3+13
1016 Hiilimonoksidi 2 1 bt) 236 6.1+3+13
1361 Hiilimusta, eläin- tai kasviperäinen 4.2 1 b), c) 40 4.2
2516 Hiilitetrabromidi 6.1 15 c) 60 6.1
1846 Hiilitetrakloridi 6.1 15 b) 60 6.1
1683 Hopea-arseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1493 Hopeanitraatti 5.1 22 b) 50 5.1
1684 Hopeasyanidi 6.1 41 b) 60 6.1
2030 Hydratsiinihydraaatti 8 44 b) 86 8+6.1
2030 Hydratsiinin vesiliuos 8 44 b) 86 8+6.1
3293 Hydratsiinin vesiliuos, enintään 37 massa-% hydratsiinia 6.1 65 c) 60 6.1
2662 Hydrokinoni 6.1 14 c) 60 6.1
2865 Hydroksyyliamiinisulfaatti 8 16 c) 80 8
1791 Hypokloriittiliuos, 5-16 % aktiivista klooria sisältävä 8 61 c) 80 8
1791 Hypokloriittiliuos, vähintään 16 % aktiivista klooria sisältävä 8 61 b) 80 8
1003 Ilma, jäähdytetty, nesteytetty 2 8 a) 225 2+05+13
1002 Ilma, puristettu 2 2 a) 20 2+13
2269 3,3 '-Iminobispropyyliamiini, (bisaminopropyyliamiini. dipropyleenitriamiini) 8 53 c) 80 8
1216 Iso-okteenit 3 3 b) 33 3
1969 Isobutaani 2 3 b) 23 3+13
1212 Isobutanoli, (isobutyylialkoholi) 3 31 c) 30 3
1055 Isobuteeni, (isobutyleeni) 2 3 b) 23 3+13
2045 Isobutyraldehydi, (isobutyylialdehydi) 3 3 b) 33 3
2284 Isobutyronitriili 3 11 b) 336 3+6.1
2395 Isobutyryylikloridi 3 25 b) 338 3+8
2528 Isobutyyli-isobutyraatti 3 31 c) 30 3
2486 Isobutyyli-isosyanaatti 3 14 b) 336 3+6.1
2527 Isobutyyliakrylaatti, inhiboitu 3 31 c) 39 3
1214 Isobutyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1213 Isobutyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
2393 Isobutyyliformiaatti 3 3 b) 33 3
2283 Isobutyylimetakrylaatti, inhiboitu 3 31 c) 39 3
2394 Isobutyylipropionaatti 3 3 b) 33 3
2906 Isoforonidi-isosyanaatin tri-isosyanaatti-isosyanuraattiliuos 3 31 c) 30 3
2290 Isoforonidi-isosyanaatti, (3-isosyanaattimetyyli-3, 5, 5 -trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti) 6.1 19 c) 60 6.1
2289 Isoforonidiamiini 8 53 c) 80 8
2288 Isohekseenit 3 3 b) 33 3
2287 Isohepteenit 3 3 b) 33 3
2371 Isopenteenit 3 1 a) 33 3
1218 Isopreeni, inhiboitu 3 2 a) 339 3
1219 Isopropanoli, (isopropyylialkoholi) 3 3 b) 33 3
2403 Isopropenyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
2303 Isopropenyylibentseeni 3 31 c) 30 3
2934 Isopropyyli-2-klooripropionaatti 3 31 c) 30 3
2406 Isopropyyli-isobutyraatti 3 3 b) 33 3
2483 lsopropyyli-isosyanaatti 3 14 a) 336 3+6.1
1221 Isopropyyliamiini 3 22 a) 338 3+8
1220 lsopropyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
1918 Isopropyylibentseeni, (kumeeni) 3 31 c) 30 3
2405 Isopropyylibutyraatti 3 31 c) 30 3
1793 Isopropyylifosfaatti 8 38 c) 80 8
2947 lsopropyyliklooriasetaatti 3 31 c) 30 3
2409 Isopropyylipropionaatti 3 3 b) 33 3
2285 Isosyanaattibentsotrifluoridit 6.1 18 b) 63 6.1+3
2530 Isovoihapon anhydridi, (isobutyyrihapon anhydridi) 3 33 c) 38 3+8
2529 Isovoihappo, (isobutyyrihappo) 3 33 c) 38 3+8
2390 2-Jodibutaani 3 3 b) 33 3
2391 Jodimetyylipropaanit 3 3 b) 33 3
1792 Jodimonokloridi 8 12 b) 80 8
2495 Jodipentafluoridi 5.1 5 568 5.1+6.1+8
2392 Jodipropaanit 3 31 c) 30 3
1787 Jodivetyhappo 8 5 b), c) 80 8
1826 Jätenitraushapposeos, enintään 50 % typpihappoa 8 3 b) 80 8
1826 Jätenitraushapposeos, yli 50 % typpihappoa 8 3 a) 885 8+05
1906 Jäterikkihappo 8 1 b) 80 8
2789 Jääetikka, (etikkahappo) 8 32 b)2. 83 8+3
1014 Kaasuseos (hiilidioksidi, joka sisältää 1-10 paino-% happea) 2 6 a) 20 2+13
Kaasuseos ks. myös seos
1202 Kaasuöljy 3 31 c) 30 3
1572 Kakodyylihappo 6.1 51 b) 60 6.1
2989 Kaksiemäksinen lyijyfosfiitti 4.1 11 b), c) 40 4.1
2257 Kalium 4.3 11 a) X423 4.3
1422 Kalium-natrium seokset 4.3 11 a) X423 4.3
1677 Kaliumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1678 Kaliumarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1484 Kaliumbromaatti 5.1 16 b) 50 5.1
1929 Kaliumditioniitti, (kaliumhydrosulfiitti) 4.2 13 b) 40 4.2
2628 Kaliumfluoriasetaatti 6.1 17 a) 66 6.1
1812 Kaliumfluoridi 6.1 63 c) 60 6.1
1813 Kaliumhydroksidi, kiinteä, (kaustinen potaska) 8 41 b) 80 8
1814 Kaliumhydroksidiliuos, (kalilipeä) 8 42 b), c) 80 8
1420 Kaliumin metalliseokset 4.3 11 a) X423 4.3
2427 Kaliunikloraatin vesiliuos 5.1 11 b) 50 5.1
1485 Kaliumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1679 Kaliumkupari-I-syanidi 6.1 41 b) 60 6.1
2864 Kaliummetavanadaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2033 Kaliummonoksidi, (kaliumoksidi) 8 41 b) 80 8
1487 Kaliumnitraatin ja natriumnitriitin seokset 5.1 24 b) 50 5.1
1486 Kaliumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1488 Kaliumnitriitti 5.1 23 b) 50 5.1
1489 Kaliumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1490 Kaliumpermanganaatti 5.1 17 b) 50 5.1
1492 Kaliumpersulfaatti 5.1 18 c) 50 5.1
2655 Kaliumpiifluoridi, (kaliumfluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
1382 Kaliumsulfidi, alle 30 % kidevettä sisältävä 4.2 13 b) 40 4.2
1847 Kaliumsulfidi, kidevettä sisältävä 8 45 b)1. 80 8
1382 Kaliumsulfidi, vedetön 4.2 13 b) 40 4.2
1811 Kaliumvetydifluoridi, (kaliumbifluoridi) 8 9 b) 86 8+6.1
2509 Kaliumvetysulfaatti, (kaliumbisulfaatti) 8 13 b) 80 8
1401 Kalsium 4.3 11 b) 423 4.3
1573 Kalsiumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1574 Kalsiumarsenaatti ja kalsiumarseniittiseos, kiinteä 6.1 51 b) 60 6.1
1923 Kalsiumditioniitti, (kalsiumhydrosulfiitti) 4.2 13 b) 40 4.2
2880 Kalsiumhypokloriitti, hydratoitu 5.1 15 b) 50 5.1
1748 Kalsiumhypokloriitti, kuiva 5.1 15 b) 50 5.1
1748 Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat 5.1 15 b) 50 5.1
2208 Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat 5.1 15 c) 50 5.1
2880 Kalsiumhypokloriittiseos, hydratoitu 5.1 15 b) 50 5.1
1402 Kalsiumkarbidi 4.3 17 b) 423 4.3
2429 Kalsiumkloraatin vesiliuos 5.1 11 b) 50 5.1
1452 Kalsiumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1453 Kalsiumkloriitti 5.1 14 b) 50 5.1
1454 Kalsiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1455 Kalsiumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1456 Kalsiumpermanganaatti 5.1 17 b) 50 5.1
1457 Kalsiumperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
2844 Kalsiumpiimangaani 4.3 12 c) 423 4.3
1313 Kalsiumresinaatti 4.1 12 c) 40 4.1
1314 Kalsiumresinaatti, sulassa muodossa 4.1 12 c) 40 4.1
1405 Kalsiumsilisidi 4.3 12 b), c) 423 4.3
1403 Kalsiumsyanamidi 4.3 19 c) 423 4.3
2717 Kamferi, synteettinen 4.1 6 c) 40 4.1
1130 Kamferiöljy 3 31 c) 30 3
2829 Kapronihappo 8 32 c) 80 8
2600 Kaupunkikaasu 2 2 bt) 236 3+6.1+13
1223 Kerosiini 3 31 c) 30 3
1202 Kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy 3 31 c) 30 3
2656 Kinoliini 6.1 12 c) 60 6.1
1136 Kivihiilitervatisleet 3 3 b) 33 3
1136 Kivihiilitervatisleet 3 31 c) 30 3
1017 Kloori 2 3 at) 266 6.1+8+13
1021 l-Kloori-1, 2, 2, 2-tetrafluorietaani (R124) 2 3 a) 20 2+13
2849 3-Kloori- 1 -propanoli 6.1 17 c) 60 6.1
2236 3-Kloori-4-metvylifenyyli-isosyanaatti 6.1 19 b) 60 6.1
1579 4-Kloori-o-toluidiiniliydrokloridi 6.1 17 c) 60 6.1
2018 Kloorianiliinit, kiinteät 6.1 12 b) 60 6.1
2019 Kloorianiliinit, nestemäiset 6.1 12 b) 60 6.1
2233 Kloorianisidiinit 6.1 17 c) 60 6.1
1697 Klooriasetofenoni, (fenasyylikloridi) 6.1 17 b) 60 6.1
1695 Klooriasetoni, stabiloitu 6.1 17 b) 60 6.1
2668 Klooriasetonitriili 6.1 11 b) 63 6.1+3
1752 Klooriasetyylikloridi 6.1 27 a) 668 6.1+8
1134 Klooribentseeni, (fenyylikloridi) 3 31 c) 30 3
2234 Klooribentsotrifluoridit, (o-, m-, p-) 3 31 c) 30 3
2235 Klooribentsyylikloridit 6.1 17 c) 60 6.1
1127 Klooributaanit, (butyylikloridit) 3 3 b) 33 3
2517 Klooridifluorietaani (R 142 b) 2 3 b) 23 3+13
1018 Klooridifluorimetaani (R 22) 2 3 a) 20 2+13
1577 Klooridinitrobentseenit 6.1 12 b) 60 6.1
2232 2-Kloorietanaali, (klooriasetaldehydi) 6.1 17 a) 66 6.1
1751 Kloorietikkahappo, kiinteä 6.1 27 b) 68 6.1+8
3250 Kloorietikkahappo, sulassa muodossa 6.1 24 b)2 68 6.1+8
1750 Kloorietikkahappoliuos 6.1 27 b) 68 6.1+8
2905 Kloorifenolaatit, kiinteät 8 62 c) 80 8
2904 Kloorifenolaatit, nestemäiset 8 62 c) 80 8
2020 Kloorifenolit, kiinteät 6.1 17 c) 60 6.1
2021 Kloorifenolit, nestemäiset 6.1 17 c) 60 6.1
1753 Kloorifenyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2626 Kloorihappo, vesiliuos 5.1 4 b) 50 5.1
1076 Kloorihiilioksidi, (fosgeeni) 2 3 at) 266 6.1+8+13
2669 Kloorikresolit 6.1 14 b) 60 6.1
2354 Kloorimetyylietyylieetteri 3 16 b) 336 3+6.1
2745 Kloorimetyyliklooriformiaatti 6.1 27 b) 68 6.1+8
2237 Kloorinitroaniliinit 6.1 17 c) 60 6.1
1578 Kloorinitrobentseenit 6.1 12 b) 60 6.1
2433 Kloorinitrotolueenit 6.1 l7 c) 60 6.1
1020 Klooripentafluorietaani(R11S) 2 3 a) 20 2+13
1580 Klooripikriini 6.1 17 a) 66 6.1
2507 Klooriplatinahappo, (heksaklooriplatinahappo), kiinteä 8 16 c) 80 8
2356 2-Klooripropaani, (isopropyylikloridi) 3 2 a) 33 3
1278 1-Klooripropaani, (propyylikloridi) 3 2 b) 33 3
2456 2-Klooripropeeni 3 1 a) 33 3
2511 2-Klooripropionihappo. (2-klooripropionihappo) 8 32 c) 80 8
2822 2-Klooripyridiini 6.1 12 b) 60 6.1
1754 Kloorisulfonihappo 8 12 a) 88 8
2238 Klooritolueenit, (o-, m-, p-) 3 31 c) 30 3
2239 Klooritoluidiinit 6.1 17 c) 60 6.1
1983 Klooritrifluorietaani(R 133a) 2 3 a) 20 2+13
1082 Klooritrifluorieteeni (R 1113) 2 3 ct) 236 3+6.1+13
1022 Klooritrifluorimetaani (R 13) 2 5 a) 20 2+13
1050 Kloorivety 2 5 at) 286 8+6.1+13
1789 Kloorivetyhappo, (suolahappo) 8 5 b), c) 80 8
2075 Kloraali, vedetön, inhiboitu 6.1 17 b) 60 6.1
1458 Kloraatin ja boraatin seos 5.1 11 b) 50 5.1
1459 Kloraatin ja magnesiumkloridin seos 5.1 11 b) 50 5.1
1908 Kloriittiliuos, vähintään 16 % aktiivista klooria sisältävä 8 61 b) 80 8
1908 Kloriittiliuos, 5-16 % aktiivista klooria sisältävä 8 61 c) 80 8
1888 Kloroformi 6.1 15 c) 60 6.1
1991 Kloropreeni, inhiboitu 3 16 a) 336 3+6.1
2001 Kobolttinaftenaattijauheet 4.1 12 c) 40 4.1
1318 Kobolttiresinaatti, saostettu 4.1 12 c) 40 4.1
1363 Kopra 4.2 2 c) 40 4.2
2076 Kresolit, (o-, m-, p-) 6.1 27 b) 68 6.1+8
2022 Kresyylihappo 6.1 27 b) 68 6.1+8
1756 Kromifluoridi, (kromitrifluoridi). Kiinteä 8 9 b) 80 8
1757 Kromifluoridiliuos, (kromitrifluoridiliuos) 8 8 b), c) 80 8
1755 Kromihappoliuos 8 17 b), c) 80 8
2720 Krominitraatti 5.1 22 c) 50 5.1.
1758 Kromioksikloridi, (kromyylikloridi) 8 12 a) 88 8
2240 Kromirikkihappo 8 1 a) 88 8
1463 Kromitrioksidi, vedetön, (kiinteä kromihappo) 5.1 31 b) 58 5.1+8
1143 Krotonaldehydi, stabiloitu 6.1 8 a) 663 6.1+3
2823 Krotonhappo 8 31 c) 80 8
1144 Krotonyleeni, (2-butyyni) 3 1 a) 339 3
1970 Krypton, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1056 Krypton, puristettu 2 1 a) 20 2+13
2591 Ksenon, nestetytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1307 Ksyleenit, (m-ksyleeni, p-ksyleeni, dimetyylibentseeni) 3 31 c) 30 3
1307 Ksyleenit, (o-ksyleeni, dimetyylibentseeni) 3 3 b) 33 3
2261 Ksylenolit 6.1 14 b) 60 6.1
1711 Ksylidiinit 6.1 12 b) 60 6.1
1701 Ksylyylibromidi 6.1 15 b) 60 6.1
1345 Kumijäte, kuitupitoinen, jauhettu tai rakeistettu 4.1 1 b) 40 4.1
1345 Kumijäte, jauhettu 4.1 1 b) 40 4.1
1287 Kumiliuos 3 5 a), b), c) 33 3
1287 Kumiliuos 3 31 c) 30 3
1586 Kupariarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1585 Kupariasetoarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1761 Kuparietyleenidiamiiniliuokset 8 53 b), c) 86 8+6.1
2721 Kuparikloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
2802 Kuparikloridi 8 11 c) 80 8
1587 Kuparisyanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1863 Lentopetroli 3 1 a) 33 3
1863 Lentopetroli 3 2 a), b) 33 3
1863 Lentopetroli 3 3 b) 33 3
1863 Lentopetroli 3 31 c) 30 3
1133 Liimat 3 5 a), b), c) 33 3
1133 Liimat 3 31 c) 30 3
1415 Litium 4.3 11 a) X423 4.3
2445 Litiumalkyylit 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
2805 Litiumhydridi, kiinteä, valettu 4.3 16 b) 423 4.3
2680 Litiumhydroksidi monohydraatti 8 41 b) 80 8
2679 Litiumhydroksidiliuos 8 42 b), c) 80 8
1471 Litiumhypokloriitti, kuiva 5.1 15 b) 50 5.1
1471 Litiumhypokloriittiseokset 5.1 15 b) 50 5.1
2722 Litiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1472 Litiumperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
1417 Litiumpii 4.3 12 b) 423 4.3
2830 Litiumpiirauta 4.3 12 b) 423 4.3
1288 Liuskeöljy 3 3 b) 33 3
1288 Liuskeöljy 3 31 c) 30 3
1621 Lontoon purppura 6.1 51 b) 60 6.1
1617 Lyijyarsenaatit 6.1 51 b) 60 6.1
1618 Lyijyarseniitit 6.1 51 b) 60 6.1
1616 Lyijyasetaatti 6.1 62 c) 60 6.1
1872 Lyijydioksidi 5.1 29 c) 56 5.1+6 1
2989 Lyijyfosfiitti, kaksiemäksinen 4.1 11 b), c) 40 4.1
1469 Lyijynitraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1470 Lyijyperkloraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1794 Lyijysulfaatti 8 1 b) 80 8
1620 Lyijysyanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1392 Maa-alkaalimetalliamalgaama 4.3 11 a) X423 4.3
1391 Maa-alkaalimetallidispersio 4.3 11 a) X423 4.3
1972 Maakaasu, (luonnonkaasu) (jäähdytetty. nesteytetty) 2 8 b) 223 3+13
1971 Maakaasu, (luonnonkaasu), puristettu 2 2 b) 23 3+13
3066 Maali 8 66 b), c) 80 8
1263 Maali (mukaanlukien maali, lakka, petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja peruslakka) 3 5 a), b), c) 33 3
1263 Maali (mukaanlukien maali, lakka, petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja peruslakka) 3 31 c) 30 3
1263 Maalien kaltaiset aineet (mukaanlukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) 3 5 a), b), c) 33 3
1263 Maalien kaltaiset aineet (mukaanlukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) 3 31 c) 30 3
3066 Maalien kaltaiset aineet (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) 8 66 b), c) 80 8
1869 Magnesium 4.1 13 c) 40 4.1
3053 Magnesiumalkyylit 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
1622 Magnesiumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1473 Magnesiumbromaatti 5.1 16 b) 50 5.1
2004 Magnesiumdiamidi 4.2 16 b) 40 4.2
2005 Magnesiumdifenyyli 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
1418 Magnesiumjauhe 4.3 14 b) 423 4.3+4.2
2723 Magnesiumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1474 Magnesiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1475 Magnesiumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1476 Magnesiumperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
2853 Magnesiumpiifluoridi, (magnesiumfluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
2950 Magnesiumrakeet, päällystetyt 4.3 11 c) 423 4.3
1869 Magnesiumseokset 4.1 13 c) 40 4.1
1418 Magnesiumseosjauhe 4.3 14 b) 423 4.3+4.2
2624 Magnesiumsilisidi 4.3 12 b) 423 4.3
2215 Maleiinihappoanhydridi 8 31 c) 80 8
2647 Maloninitriili 6.1 12 b) 60 6.1
2968 Maneb, (mangaanletyleeni-l, 2-bis-ditiokarbamaatti), stabiloitu 4.3 20 c) 423 4.3
2210 Maneb, (mangaanleteeni-l, 2-bis-ditiokarbamaatti) 4.2 16 c) 40 4.2+4.3
2210 Manebvalmiste 4.2 16 c) 40 4.2+4.3
2968 Manebvalmiste, stabiloitu 4.3 20 c) 423 4.3
2724 Mangaaninitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1330 Mangaaniresinaatti 4.1 l2 c) 40 4.1
1229 Mesityylioksidi 3 31 c) 30 3
1972 Metaani, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 b) 223 3+13
1971 Metaani, puristettu 2 1 b) 23 3+13
3246 Metaanisulfonyylikloridi 6.1 27 a) 668 6.1+8
2396 Metakryylialdehydi, inhiboitu 3 17 b) 336 3+6.1
2531 Metakryylihappo, inhiboitu 8 32 c) 89 8
3079 Metakryylinitriili, inhiboitu 3 11 a) 336 3+6.1
1332 Metaldehydi 4.1 6 c) 40 4.1
1378 Metallikatalyytti, kostutettu 4.2 12 b) 40 4.2
2881 Metallikatalyytti, kuiva 4.2 12 b), c) 40 4.2
1230 Metanoli 3 17 b) 336 3+6.1
3092 1 -Metoksi-2-propanoii 3 31 c) 30 3
2293 4-Metoksi-4-metyylipentan-2-oni 3 31 c) 30 3
2605 Metoksimetyyli-isosyanaatti 3 14 a) 336 3+6.1
1234 Metylaali, (dimetoksimetaani) 3 2 b) 33 3
2459 2-Metvyli-1-buteeni 3 1 a) 33 3
2561 3-Metvyli-l-buteeni, (1-isoamyleeni). (isopropyylietyleeni) 3 1 a) 33 3
2460 2-Metvyli-2-buteeni 3 2 b) 33 3
2933 Metyyli-2-klooripropionaatti 3 31 c) 30 3
2300 2-Metvyli-5-etyylipyridiini 6.1 12 c) 60 6.1
2053 Metyyli-isobutyylikarbinoli. (metyyliamyylialkoholi) 3 31 c) 30 3
1245 Metyyli-isobutyyliketoni 3 3 b) 33 3
1246 Metyyli-isopropenyyliketoni, inhiboitu 3 3 b) 339 3
2477 Metyyli-isotiosyanaatti 6.1 20 b) 63 6.1+3
2400 Metyyli-isovaleraatti 3 3 b) 33 3
2398 Metyyli-tert-butyylieetteri 3 3 b) 33 3
1919 Metyyliakrylaatti, inhiboitu 3 3 b) 339 3
2614 Metyyliallyylialkoholi 3 31 c) 30 3
2554 Metyyliallyylikloridi 3 3 b) 33 3
1061 Metyyliamiini, vedetön 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1235 Metyyliamiini, vesiliuos 3 22 b) 338 3+8
1233 Metyyliamyyliasetaatti 3 31 c) 30 3
2294 N-Metyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
1231 Metyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
1060 Metyyliasetyleenin ja propadieenin seokset hiilivetyjen kanssa, (seokset Pl ja P2) 2 4 c) 239 3+13
2938 Metyylibentsoaatti 6.1 14 c) 60 6.1
2937 alfa-Metyylibentsyylialkoholi 6.1 14 c) 60 6.1
2643 Metyylibromiasetaatti 6.1 17 b) 60 6.1
1062 Metyylibromidi 2 3 at) 26 6.1+13
1647 Metyylibromidin ja etyleenibromidin seokset 2 4 bt) 236 3+6.1+13
1647 Metyylibromidin ja etyleenidibromidin seos, nestemäinen 6.1 15 a) 66 6.1
1581 Metyylibromidin ja klooripikriinin seokset, (nesteytetty kaasu) 2 4 at) 26 6.1+13
2397 3-Metyylibutaani-2-oni 3 3 b) 33 3
1237 Metvylibutyraatti 3 3 b) 33 3
2945 N-Metyylibutyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
2299 Metyylidiklooriasetaatti 6.1 17 c) 60 6.1
1242 Metvylidikloorisilaani 4.3 1 a) X338 4.3+3+8
1193 Metvylietyyliketoni, (etyylimetyyliketoni) 3 3 b) 33 3
2437 Metyylifenyylidikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1243 Metyyliformiaatti 3 1 a) 33 3
2301 2-Metvylifuraani 3 3 b) 33 3
2302 5 -Metyyliheksan-2-oni 3 31 c) 30 3
1244 Metyylihydratsiini 6.1 7 a)1. 663 6.1+3+8
2644 Metyylijodidi 6.1 15 b) 60 6.1
2295 Metyyliklooriasetaatti 6.1 16 b) 63 6.1+3
1238 Metyyliklooriformiaatti 6.1 10 a) 663 6.1+3+8
1239 Metyylikloorimetyylieetteri 6.1 9 a) 663 6.1+3
1063 Metyylikloridi 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1912 Metyylikloridin ja dikloorimetaanin (metyleenikloridin) seokset (nesteytetty kaasu) 2 4 bt) 236 3+6.1+13
1582 Metyylikloridin ja klooripikriinin seokset (nesteytetty kaasu) 2 4 bt) 236 6.1+3+13
1928 Metyylimagnesiumbromidi etyylieetterissä 4.3 3 a) X323 4.3+3
1064 Metyylimerkaptaani 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1247 Metvylimetakrylaattimonomeeri, inhiboitu 3 3 b) 339 3
2535 4-Metyylimorfoliini, (N-metyylimorfoliini) 3 23 b) 338 3+8
2606 Metyyliortosilikaatti, (tetrametoksisilaani) 6.1 8 a) 663 6.1+3
2560 2-Metyylipentaani-2-oli 3 31 c) 30 3
2461 Metyylipentadieenit 3 3 b) 33 3
2399 l-Metyylipiperidiini 3 23 b) 338 3+8
1248 Metyylipropionaatti 3 3 b) 33 3
2612 Metyylipropyylieetteri 3 2 b) 33 3
1249 Metyylipropyyliketoni 3 3 b) 33 3
2296 Metyylisykloheksaani 3 3 b) 33 3
2617 Metyylisykloheksanolit 3 31 c) 30 3
2297 Metyylisykloheksanonit 3 31 c) 30 3
2298 Metyylisyklopentaani 3 3 b) 33 3
2536 Metyylitetrahydrofuraani 3 3 b) 33 3
2533 Metyylitiiklooriasetaatti 6.1 17 c) 60 6.1
1250 Metyylitrikloorisilaani 3 21 a) X338 3+8
2367 alfa-Metyylivaleraldehydi 3 3 b) 33 3
1087 Metyylivinyylieetteri 2 3 ct) 236 3+6.1+13
1251 Metyylivinyyliketoni 3 3 b) 339 3
1300 Mineraalitärpätti, (white spirit) 3 3 b) 33 3
1300 Mineraalitärpätti, (white spirit) 3 31 c) 30 3
2508 Molybdeenipentakloridi 8 11 c) 80 8
2054 Morfoliini 3 31 c) 30 3
1779 Muurahaishappo 8 32 b)1. 80 8
1272 Mäntyöljy 3 31 c) 30 3
1334 Naftaleeni, puhdistettu 4.1 6 c) 40 4.1
1334 Naftaleeni, raaka 4.1 6 c) 40 4.1
2304 Naftaleeni, sulassa muodossa 4.1 5 44 4.1
2077 alfa-Naftyyliamiini 6.1 12 c) 60 6.1
1651 Naftyylitiourea 6.1 21 b) 60 6.1
1652 Naftyyliurea 6.1 12 b) 60 6.1
1428 Natrium 4.3 11 a) X423 4.3
2835 Natriumalumiinihydridi 4.3 16 b) 423 4.3
1819 Natriumaluminaattiliuos 8 42 b), c) 80 8
2863 Natriumammoniumvanadaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2473 Natriumarsanilaatti 6.1 34 c) 60 6.1
1685 Natriumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
2027 Natriumarseniitti, kiinteä 6.1 51 b) 60 6.1
1686 Natriumarseniitti, vesiliuos 6.1 51 b), c) 60 6.1
1494 Natriumbromaatti 5.1 16 b) 50 5.1
1384 Natriumditioniitti, (natriumhydrosulfiitti) 4.2 13 b) 40 4.2
2629 Natriumfluoriasetaatti 6.1 17 a) 66 6.1
1690 Natriumfluoridi 6.1 63 c) 60 61
1823 Natriumhydroksidi, kiinteä, (kaustinen sooda) 8 41 b) 80 8
1824 Natriumhydroksidiliuos. (natronlipeä) 8 42 b), c) 80 8
2318 Natriumhydrosulfidi 4.2 13 b) 40 4.2
1688 Natriunikakodylaatti 6.1 51 b) 60 6.1
2659 Natriuniklooriasetaatti 6.1 17 c) 60 6.1
2428 Natriumkloraatin vesiliuos 5.1 11 b) 50 5.1
1495 Natriumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1496 Natriumkloriitti 5.1 14 b) 50 5.1
2317 Natriunikupari-I-syanidiliuos 6.1 41 a) 66 6.1
1289 Natriummetylaatin alkoholiliuos 3 24 b) 338 3+8
1289 Natriummetylaatin alkoholiliuos 3 33 c) 38 3+8
1431 Natriummetylaatti 4.2 15 b) 48 4.2+8
1825 Natriummonoksidi, (natriumoksidi) 8 41 b) 80 8
1499 Natriumnitraatin ja kaliumnitraatin seokset 5.1 22 c) 50 5.1
1498 Natriumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1500 Natriumnitriitti 5.1 23 c) 50 5.1
2567 Natriumpentakloorifenolaatti 6.1 17 b) 60 6.1
2467 Natriumperkarbonaatit 5.1 19 c) 50 5.1
1502 Natriumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1503 Natriumpermanganaatti 5.1 17 b) 50 5.1
3247 Natriumperoksiboraatti, vedetön 5.1 27 b) 50 5.1
1505 Natriumpersulfaatti 5.1 18 c) 50 5.1
2674 Natriumpiifluoridi, (natriumfluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6 1
1385 Natriumsulfidi, alle 30 % kidevettä sisältävä 4.2 13 b) 40 4.2
1849 Natriumsulfidi, kidevettä sisältävä 8 45 b)1. 80 8
1385 Natriumsulfidi, vedetön 4.2 13 b) 40 4.2
2439 Natriumvetydifluoridi, (natriumbifluoridi) 8 9 b) 80 8
2949 Natriumvetysulfidi, hydratoitu 8 45 b)1. 80 8
1907 Natronkalkki, (natriumhydroksidin ja poltetun kalkin seos) 8 41 c) 80 8
1913 Neon, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1065 Neon, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1259 Nikkelikarbonyyli 6.1 3 663 6.1+3
2725 Nikkelinitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
2726 Nikkelinitriitti 5.1 23 c) 50 5.1
1653 Nikkelisyanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1654 Nikotiini 6.1 90 b) 60 6.1
1656 Nikotiinihydrokloridi 6.1 90 b) 60 6.1
1656 Nikotiinihydrokloridiliuos 6.1 90 b) 60 6.1
1657 Nikotiinisalisylaatti 6.1 90 b) 60 6.1
1658 Nikotiinisulfaatti, kiinteä 6.1 90 b) 60 6.1
1658 Nikotiimsulfaattiliuos 6.1 90 b) 60 6.1
1659 Nikotiinitartraatti 6.1 90 b) 60 6.1
1796 Nitraushapposeos, enintään 50 % typpihappoa 8 3 b) 80 8
1796 Nitraushapposeos, yli 50 % typpihappoa 8 3 a) 885 8+05
Nitraushapposeos, jäte ks. jätenitraushapposeos
2307 3-Nitro-4-klooribentsotrifluoridi 6.1 12 b) 60 6.1
1661 Nitroaniliinit, (o-. m-, p-) 6.1 12 b) 60 6.1
2730 Nitroanisoli 6.1 12 c) 60 6.1
1662 Nitrobentseeni 6.1 12 b) 60 6.1
2305 Nitrobentseenisulfonihappo 8 34 b) 80 8
2306 Nitrobentsotrifluoridit 6.1 12 b) 60 6.1
2732 Nitrobromibentseeni 6.1 12 c) 60 6.1
2842 Nitroetaani 3 31 c) 30 3
1663 Nitrofenolit, (o-, m-, p-) 6.1 12 c) 60 6.1
2446 Nitrokresolit 6.1 12 c) 60 6.2
1665 Nitroksyleenit, (o-, m-, p-) 6.1 12 b) 60 6.1
2538 Nitronaftaleeni 4.1 6 c) 40 4.1
2608 Nitropropaanit 3 31 c) 30 3
2059 Nitroselluloosaliuos, palava 3 4 a), b) 33 3
2059 Nitroselluloosaliuos, palava 3 34 c) 30 3
1369 p-Nitrosodimetyylianiliini 4.2 5 b) 40 4.2
2308 Nitrosyylirikkihappo 8 1 b) 80 8
1664 Nitrotolueenit, (o-, m-, p-) 6.1 12 b) 60 6.1
2660 Nitrotoluidiinit, (mono) 6.1 12 c) 60 6.1
1920 Nonaanit 3 31 c) 30 3
1799 Nonyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2251 2, 5-Norbornadieeni, inhiboitu, (disykloheptadieeni) 3 3 b) 339 3
1262 Oktaanit 3 3 b) 33 3
1800 Oktadekyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2309 Oktadieenit 3 3 b) 33 3
1976 Oktafluorisyklobutaani (RC 318) 2 3 a) 20 2+13
1191 Oktyylialdehydit, (etyyliheksaldehydit), (2-etyyliheksaldehydi), (3 -etyyliheksaldehydi) 3 31 c) 30 3
3023 tert-Oktyylimerkaptaani 6.1 20 b) 63 6.1+3
1801 Oktyylitriklooiisilaani 8 36 b) X80 8
1210 Painoväri 3 5 a), b), c) 33 3
1210 Painoväri 3 31 c) 30 3
1379 Paperi, käsitelty tyydyttämättömillä öljyillä 4.2 3 c) 40 4.2
2213 Paraformaldehydi 4.1 6 c) 40 4.1
1264 Paraldehydi 3 31 c) 30 3
1266 Parfyymituotteet 3 5 a), b), c) 33 3
1266 Parfyymituotteet 3 31 c) 30 3
2310 2, 4-Pentaanidioni, (asetyyliasetoni) 3 31 c) 30 3
1265 Pentaanit, nestemäiset, (isopentaani) 3 1 a) 33 3
1265 Pentaanit, nestemäiset, (n-pentaani) 3 2 b) 33 3
1380 Pentaboraani 4.2 19 a) 333 4.2+6.1
3220 Pentafluorietaani (R125) 2 5 a) 20 2+13
1669 Pentaaloorietaani 6.1 15 b) 60 6.1
3155 Pentakloorifenoli 6.1 17 b) 60 6.1
2286 Pentametyyliheptaani, (isododekaani) 3 31 c) 30 3
1108 1-Penteeni, (n-amyleeni) 3 1 a) 33 3
2705 1-Pentoli, (3-metyyh-2-penteeni-4-yyni-1-oli) 8 66 b) 80 8
1873 Perkloorihapon vesiliuos, joka sisältää 50-72 paino-% happoa 5.1 3 a) 558 5.1+8
1802 Perkloorihappo 8 4 b) 85 8+05
1670 Perkloorimetyylimerkaptaani 6.1 17 a) 66 6.1
1346 Piijauhe, amorfinen 4.1 13 c) 40 4.1
1408 Piirauta 4.3 15 c) 462 4.3+6.1
1818 Piitetrakloridi 8 12 b) 80 8
2313 Pikoliinit, (metyylipyridiinit) 3 31 c) 30 3
2368 alfa-Pineeni 3 31 c) 30 3
1139 Pinnoiteliuos 3 5 a), b), c) 33 3
1139 Pinnoiteliuos 3 31 c) 30 3
2579 Piperatsiini, (dietyleenidiamiini) 8 52 c) 80 8
2401 Piperidiini 3 23 b) 338 3+8
1202 Polttoöljy, kevyt ja raskas 3 31 c) 30 3
3152 Polyhalogenoidut bifenyylit, kiinteät 9 2 b) 90 9
3151 Polyhalogenoidut bifenyylit, nestemäiset 9 2 b) 90 9
3152 Polyhalogenoidut terfenyylit, kiinteät 9 2 b) 90 9
3151 Polyhalogenoidut terfenyylit, nestemäiset 9 2 b) 90 9
2315 Polyklooratut bifenyylit 9 2 b) 90 9
2211 Polymeeripelletit, soluuntuvat 9 4 c) 90 -
1978 Propaani, teknisesti puhdas 2 3 b) 23 3+13
2402 Propaanitiolit, (propyylimerkaptaanit) 3 3 b) 33 3
1274 n-Propanoli, (normaali propyylialkoholi) 3 3 b) 33 3
1274 n-Propanoli, (normaali propyylialkoholi) 3 31 c) 30 3
1077 Propeeni, (propyleeni) 2 3 b) 23 3+13
1275 Propionialdehydi 3 3 b) 33 3
1848 Propionihappo 8 32 c) 80 8
2496 Propionihappoanhydridi 8 32 c) 80 8
2404 Propionitriili 3 11 b) 336 3+6.1
1815 Propionyylikloridi 3 25 b) 338 3+8
1921 Propyleeni-imiini, inhiboitu 3 12 336 3+6.1
2258 1, 2-Propyleenidiamiini 8 54 b) 83 8+3
2611 Propyleenikloorihydriini, (1-klooripropan-2-oli) 6.1 16 b) 63 6.1+3
1280 Propyleenioksidi, inhiboitu 3 2 a) 339 3
2482 n-Propyyli-isosyanaatti 6.1 6 a) 663 6.1+3
1277 Propyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1276 n-Propyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
2364 n-Propyylibentseeni 3 31 c) 30 3
1281 Propyyliformiaatit 3 3 b) 33 3
2740 n-Propyyliklooriformiaatti 6.1 28 a) 668 6.1+8+3
1816 Propyylitrikloorisilaani 8 37 b) X83 8+3
1306 Puun suoja-aineet, nestemäiset 3 5 b), c) 33 3
1306 Puunsuoja-aineet, nestemäiset 3 31 c) 30 3
1365 Puuvilla, kostea 4.2 3 c) 40 4.2
1364 Puuvillajäte, öljyinen 4.2 3 c) 40 4.2
1282 Pyridiini 3 3 b) 33 3
1817 Pyrosulfuryylikloridi, (disulfuryylikloridi) 8 12 b) 80 8
1922 Pyrrolidiini 3 23 b) 338 3+8
1334 Raaka naftaleeni 4.1 6 c) 40 4.1
1267 Raakaöljy 3 1 a) 33 3
1267 Raakaöljy 3 2 a), b) 33 3
1267 Raakaöljy 3 3 b) 33 3
1267 Raakaöljy 3 31 c) 30 3
1608 Rauta-II-arsenaatti, (ferroarsenaatti) 6.1 51 b) 60 6.1
1606 Rauta-III-arsenaatti, (ferriarsenaatti) 6.1 51 b) 60 6.1
1607 Rauta-III-arseniitti, (ferriarseniitti) 6.1 51 b) 60 6.1
2793 Rautametallin porauslastut 4.2 12 c) 40 4.2
1466 Rautanitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1376 Rautaoksidi, käytetty 4.2 16 c) 40 4.2
1376 Rautaoksidijäte, käytetty 4.2 16 c) 40 4.2
1994 Rautapentakarbonyyli 6.1 3 663 6.1+3
2876 Resorsinoli 6.1 14 c) 60 6.1
1350 Rikki (myös rikkikukka) 4.1 11 c) 40 4.1
2448 Rikki, sulassa muodossa 4.1 15 44 4.1
1079 Rikkidioksidi 2 3 at) 26 6.1+13
1833 Rikkihapoke 8 1 b) 80 8
2796 Rikkihappo enintään 15% happoa 8 1 b) 80 8
1832 Rikkihappo, käytetty 8 1 b) 80 8
1830 Rikkihappo, yli 51 % happoa sisältävä 8 1 b) 80 8
1831 Rikkihappo, savuava, (oleum) 8 1 a) X886 8+6.1
1080 Rikkiheksafluoridi 2 5 a) 20 2+13
1131 Rikkihiili, (hiilidisulfidi) 3 18 a) 336 3+6.1
1828 Rikkikloridit 8 12 a) X88 8
1829 Rikkitrioksidi, inhiboitu, (rikkihappoanhydridi, inhiboitu) 8 1 a) X88 8
1053 Rikkivety 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1423 Rubidium 4.3 11 a) X423 4.3
2678 Rubidiumhydroksidi 8 41 b) 80 8
2677 Rubidiumhydroksidiliuos 8 42 b), c) 80 8
1318 Saostettu kobolttiresinaatti 4.1 12 c) 40 4,1
1831 Savuava rikkihappo, (oleum) 8 1 a) X886 8+6,1
2658 Seleeni, jauheena 6.1 55 c) 60 6.1
2657 Seleenidisulfidi 6.1 55 b) 60 6.1
2879 Seleenioksikloridi, (seleenioksidikloridi) 8 12 a) 886 8+6.1
1965 Seos A, AO, Al, B, C 2 4 b) 23 3+13
1078 Seos Fl, F2, F3 2 4 a) 20 2+13
2602 Seos R 500 2 4 a) 20 2+13
1973 Seos R502 2 4 a) 20 2+13
2599 Seos R 503 2 6 a) 20 2+13
1386 Siemenkakku 4.2 2 c) 40 4.2
2217 Siemenkakku 4.2 2 c) 40 4.2
1201 Sikunaöljy 3 3 b) 33 3
1201 Sikunaöljy 3 31 c) 30 3
2212 Sininen asbesti, (krokidoliitti) 9 1 b) 90 9
1512 Sinkkiammoniumnitriitti 5.1 23 b) 50 5.1
1712 Sinkkiarsenaatin ja sinkkiarseniitin seos 6.1 51 b) 60 6.1
1712 Sinkkiarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1712 Sinkkiarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
2469 Sinkkibromaatti 5.1 16 c) 50 5.1
1436 Sinkkijauhe 4.3 14 b), c) 423 4.3+4.2
1513 Sinkkikloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
2331 Sinkkikloridi, vedetön 8 11 c) 80 8
1840 Sikkikloridiliuos 8 5 c) 80 8
1514 Sinkkinitraatti 5.1 22 b) 50 5.1
1515 Sinkkipermanganaatti 5.1 17 b) 50 5.1
1516 Sinkkiperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
2855 Sinkkipiifluoridi. (sinkkifluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
1436 Sinkkipöly 4.3 14 b), c) 423 4.3+4.2
2714 Sinkkiresinaatti 4.1 12 c) 40 4.1
1435 Sinkkituhkat 4.3 13 c) 423 4.3
1691 Strontiumarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1506 Strontiumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1507 Strontiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1508 Strontiumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1509 Strontiumperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
1692 Strykniini tai strykniinisuolat 6.1 90 a) 66 6.1
2055 Styreenimonomeeri, inhiboitu. (vinyylibentseenimonomeeri. inhiboitu) 3 31 c) 39 3
2967 Sulfamiinihappo. (aminosulfonihappo) 8 16 c) 80 8
1834 Sulfuryylikloridi 8 12 a) X88 8
1889 Syaanibromidi, (bromisyanidi) 6.1 27 a) 668 6.1+8
3294 Syaanivedyn alkoholiliuos 6.1 2 663 6.1+3
1613 Syaanivedyn vesiliuos 6.1 2 663 6.1+3
2670 Syanuurikloridi 8 39 b) 80 8
2520 Syklo-oktadieenit 3 31 c) 30 3
2358 Syklo-oktatetraeeni 3 3 b) 33 3
2744 Syklobutyyliklooriformiaatti 6.1 28 b) 638 6.1+3+8
2518 1, 5, 9-Syklododekatrieeni 6.1 25 c) 60 6.1
1145 Sykloheksanni 3 3 b) 33 3
1915 Sykloheksanoni 3 31 c) 30 3
2256 Syklohekseeni 3 3 b) 33 3
1762 Sykloheksenyylitrikloorisilanni 8 36 b) X80 8
2488 Sykloheksyyli-isosyanaatti 6.1 18 b) 63 6.1+3
2357 Sykloheksyyliamiini 8 54 b) 83 8+3
2243 Sykloheksyyliasetaatti 3 31 c) 30 3
3054 Sykloheksyylimerkaptaani 3 31 c) 30 3
1763 Sykloheksyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2241 Sykloheptaani 3 3 b) 33 3
2603 Sykloheptatrieeni 3 19 b) 336 3+6.1
2242 Syklohepteeni 3 3 b) 33 3
1146 Syklopentaani 3 3 b) 33 3
2244 Syklopentanoli 3 31 c) 30 3
2245 Syklopentanoni 3 31 c) 30 3
2246 Syklopenteeni 3 2 b) 33 3
1027 Syklopropanni 2 3 b) 23 3+13
2046 Symeenit, (o-. m-. p-), (metyyli-isopropyylibentseenit) 3 31 c) 30 3
2600 Synteesikaasu 2 2 bt) 236 3+6.1+13
2717 Synteettinen kamferi 4.1 6 c) 40 4.1
2573 Talliumkloraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
2727 Talliumnitraatti 6.1 68 b) 65 6.1+05
2541 Terpinoleeni 3 31 c) 30 3
1999 Tervat, nestemäiset 3 5 b), c) 33 3
1999 Tervat, nestemäiset 3 31 c) 30 3
2504 Tetrabromietaani, (asetyleenitetrabromidi) 6.1 15 c) 60 6.1
2320 Tetraetyleenipentamiini 8 53 c) 80 8
1704 Tetraetyyliditiopyrofosfaatti 6 1 23 b) 60 6.1
1292 Tetraetyylisilikaatti 3 31 c) 30 3
3159 1, 1, 1, 2-Tetrafluorietaani(Rl34a) 2 3 a) 20 2+13
1982 Tetrafluorimetaani (Rl4) 2 1 a) 20 2+13
2498 1, 2, 3, 6-Tetrahydrobentsaldehydi 3 31 c) 30 3
2698 Tetrahydroftaalihappoanhydridit 8 31 c) 80 8
2056 Tetrahydrofuraani 3 3 b) 33 3
2943 Tetrahydrofurfuryyliamiini 3 31 c) 30 3
2410 1, 2, 3, 6-Tetrahydropyridiinit 3 3 b) 33 3
2412 Tetrahydrotiofeeni, (tiolaani) 3 3 b) 33 3
1702 l, l, 2, 2-Tetrakloorietaani, (asetyleenitetrakloridi) 6.1 15 b) 60 6.1
1897 Tetrakloorieteeni, (perkloorietyleeni) 6.1 15 c) 60 6.1
1835 Tetrametyyliammoniumhydroksidi 8 51 b) 80 8
2749 Tetrametyylisilaani 3 1 a) 33 3
1510 Tetranitrometaani 5.1 2 a) 559 5.1+6.1
2850 Tetrapropyleeni, (propyleenitetrameeri) 3 31 c) 30 3
2413 Tetrapropyyliortotitanaatti 3 31 c) 30 3
2785 4-Tiapentanaali, (3-metyyli-merkaptopropionaldehydi) 6.1 21 c) 60 6.1
1827 Tinatetrakloridi, vedetön 8 12 b) 80 8
2440 Tinatetrakloridipentahydraatti 8 11 c) 80 8
1293 Tinktuurat, lääkinnälliset 3 3 b) 33 3
1293 Tinktuurat, lääkinnälliset 3 31 c) 30 3
2436 Tioetikkahappo 3 3 b) 33 3
2414 Tiofeeni 3 3 b) 33 3
1837 Tiofosforyylikloridi 8 12 b) 80 8
2474 Tiofosgeeni 6.1 21 b) 60 6.1
2966 Tioglykoli, (merkaptoetanoli) 6.1 21 b) 60 6.1
1940 Tioglykolihappo 8 32 b)1. 80 8
2936 Tiolaktaattihappo 6.1 21 b) 60 6.1
1836 Tionyylikloridi 8 12 a) X88 8
3174 Titaanidisulfidi 4.2 13 c) 40 4.2
1871 Titaanihydridi 4.1 14 b) 40 4.1
1352 Titaanijauhe, kostutettu 4.1 13 b) 40 4.1
2546 Titaanijauhe, kuiva 4.2 12 b), c) 40 4.2
2878 Titaanin huokoinenjauhe 4.1 13 c) 40 4.1
2878 Titaanin huokoiset granulaatit 4.1 13 c) 40 4.1
1838 Titaanitetrakloridi 8 12 b) 80 8
2869 Titaanitrikloridi, seos 8 11 b) 80 8
2869 Titaanitrikloridi, seos 8 11 c) 80 8
1294 Tolueeni 3 3 b) 33 3
2078 Tolueenidi-isosyanaatti ja sen isomeeriset seokset 6.1 19 b) 60 6.1
1708 Toluidiinit 6.1 l2 b) 60 6.1
1709 2, 4-Toluyleenidiamiini 6.1 12 c) 60 6.1
2324 Tri-isobutyleeni 3 31 c) 30 3
2616 Tri-isopropyyliboraatti 3 3 b) 33 3
2616 Tri-isopropyyliboraatti 3 31 c) 30 3
2610 Triallyyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2609 Triallyyliboraatti 6.1 14 c) 60 6.1
2542 Tributyyliamiini 8 53 c) 80 8
2259 Trietyleenitetramiini 8 53 b) 80 8
1296 Trietyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1176 Trietyyliboraatti 3 3 b) 33 3
2323 Trietyylifosfiitti 3 31 c) 30 3
2035 1, 1, 1-Trifluorietaani 2 3 b) 23 3+13
2699 Trifluorietikkahappo 8 32 a) 88 8
1984 Trifluorimetaani (R 23) 2 5 a) 20 2+13
2942 2-Trifluorimetyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2948 3-Trifluorimetyylianiliini 6.1 17 b) 60 6.1
2468 Trikloori-isosyanuurihappo. Kuiva 5.1 26 b) 50 5.1
2442 Triklooriasetyylikloridi 8 35 b)1. X80 8
2321 Triklooribentseenit, nestemäiset 6.1 15 c) 60 6.1
2322 Triklooributeeni 6.1 l5 b) 60 6.1
2831 1, 1, 1-Trikloorietaani 6.1 15 c) 60 6.1
1710 Trikloorieteeni 6.1 15 c) 60 6.1
1839 Trikloorietikkahappo 8 31 b) 80 8
2564 Trikloorietikkahappoliuos 8 32 b)1. 80 8
2564 Trikloorietikkahappoliuos 8 32 c) 80 8
1295 Trikloorisilaani 4.3 1 a) X338 4.3+3+8
2574 Trikresyylifosfaatti, joka sisältää yli 3 % orto-isomeeria 6.1 23 b) 60 6.1
1297 Trimetyyliamiinin vesiliuos 3 22 a), b) 338 3+8
1297 Trimetyyliamiinin vesiliuos 3 33 c) 38 3+8
2438 Trimetyyliasetyylikloridi, (pivaloyylikloridi) 6.1 10 a) 663 6.1+3+8
2325 1, 3, 5-Trimetyylibentseeni, (mesityleeni) 3 31 c) 30 3
2416 Trimetyyliboraatti 3 3 b) 33 3
2329 Trimetyylifosfiitti 3 31 c) 30 3
2328 Trimetyyliheksametyleenidi-isosyanaatti 6.1 19 c) 60 6.1
2327 Trimetyyliheksametyleenidiamiinit 8 53 c) 80 8
1298 Trimetyylikloorisilaani 3 21 b) X338 3+8
2326 Trimetyylisykloheksyyliamiini 8 53 c) 80 8
2057 Tripropyleeni, (propyleenitrimeeri) 3 31 c) 30 3
2057 Tripropyleeni, (propyleenitrimeeri) 3 3 b) 33 3
2260 Tripropyyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2501 Tris-(l-atsiridinyyli)fosfiinioksidiliuos 6.1 23 b), c) 60 6.1
1977 Typpi, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1066 Typpi, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1067 Typpidioksidi NO2 , (typpitetraoksidi N2 O4 ) 2 3 at) 265 6.1+05+13
2031 Typpihappo, enintään 70 % happoa sisältävä 8 2 b) 80 8
2032 Typpihappo, savuava 8 2 a)2. 856 8+05+6.1
2031 Typpihappo, yli 70 % happoa sisältävä 8 2 a)1. 88 8
2201 Typpioksiduuli, (ilokaasu), nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 225 2+05+13
1070 Typpioksiduuli, (ilokaasu), N2 O 2 5 a) 25 2+05+13
1299 Tärpätti 3 31 c) 30 3
Tärpätti, mineraali -, ks. mineraalitärpätti
2330 Undekaani 3 31 c) 30 3
2980 Uranyylinitraattia, liuos 7 lehdet 5, 6, 13 78 7A, 7B. 7C+8
1511 Ureavetyperoksidi 5.1 31 c) 58 5.1+8
1169 Uutteet, aromaattiset, nestemäiset 3 5 a), b), c) 33 3
1169 Uutteet, aromaattiset, nestemäiset 3 31 c) 30 3
2058 Valeraldehydi 3 3 b) 33 3
2502 Valeryylikloridi, (valeriaanahappokloridi) 8 35 b)2 83 8+3
2590 Valkoinen asbesti, (krysotiili, aktinoliitti, antofylliitti tai tremoliitti) 9 1 c) 90 9
2443 Vanadiinioksitrikloridi 8 12 b) 80 8
2862 Vanadiinipentoksidi, ei sulassa muodossa 6.1 58 b) 60 6.1
2444 Vanadiinitetrakloridi 8 12 a) 88 8
2475 Vanadiinitrikloridi 8 11 c) 80 8
2931 Vanadyylisulfaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2600 Vesikaasu 2 2 bt) 236 3+6.1+13
1966 Vety. nesteytetty, jäähdytetty 2 7 b) 223 3+13
1049 Vety, puristettu 2 1 b) 23 3+13
2014 Vetyperoksidi vesiliuos 5.1 1 b) 58 5.1+8
2015 Vetyperoksidi vesiliuos, stabiloitu 5.1 1 a) 559 5.1+8
2015 Vetyperoksidi, stabiloitu 5.1 1 a) 559 5.1+8
3149 Vetyperoksidin ja peretikkahapon seos, stabiloituna 5.1 1 b) 58 5.1+8
2984 Vetyperoksidin vesiliuokset 5.1 1 c) 50 5.1
2837 Vetysulfaattien vesiliuos, (bisulfaattien vesiliuos) 8 1 b), c) 80 8
1304 Vinyyli-isobutyylieetteri. Inhiboitu 3 3 b) 339 3
1301 Vinyyliasetaatti, inhiboitu 3 3 b) 339 3
1085 Vinyylibromidi 2 3 ct) 236 3+6.1+13
2838 Vinyylibutyraatti, inhiboitu 3 3 b) 339 3
1303 Vinyylideenikloridi, inhiboitu, (1, 1-dikloorietyleeni, inhiboitu) 3 1 a) 339 3
1302 Vinyylietyylieetteri, inhiboitu 3 2 a) 339 3
1860 Vinyylifluoridi 2 5 c) 239 3+13
2589 Vinyyliklooriasetaatti 6.1 16 b) 63 6.1+3
1086 Vinyylikloridi 2 3 c) 239 3+13
1083 Vinyylimetyylieetteri, (trimetyyliamiini), vedetön 2 3 bt) 236 3+6.1+13
3073 Vinyylipyridiinit, inhiboitu 6.1 11 b) 639 6.1+3
2618 Vinyylitolueenit, inhiboitu, (o-, m-, p-) 3 31 c) 39 3
1305 Vinyylitrikloorisilaani, inhiboitu 3 21 a) X338 3+8
2820 Voihappo 8 32 c) 80 8
2739 Voihappoanhydridi 8 32 c) 80 8
White spirit ks. mineraalitärpätti
2036 Xenon 2 5 a) 20 2+13
2858 Zirkonium, kuiva 4.1 13 c) 40 4.1
1437 Zirkoniumhydridi 4.1 14 b) 40 4.1
1358 Zirkoniumjauhe, kostutettu 4.1 13 b) 40 4.1
2008 Zirkoniumjauhe, kuiva 4.2 12 b), c) 40 4.2
1932 Zirkoniumjäte 4.2 12 c) 40 4.2
2728 Zirkoniumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1308 Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä 3 1 a) 33 3
1308 Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä 3 2 a), b) 33 3
1308 Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä 3 3 b) 33 3
1308 Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä 3 31 c) 30 3
2503 Zirkoniumtetrakloridi 8 11 c) 80 8
TAULUKKO II

Luettelo ryhmänimikkeistä tai n.o.s. -kohdista, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu tai jotka eivät kuulu taulukon I ryhmänimikkeisiin.

Tämä taulukko sisältää kahden tyyppisiä ryhmänimikkeitä tai n.o.s. -kohtia:

- erityisiä ryhmänimikkeitä tai n.o.s. -kohtia, joita käytetään saman tyyppisten kemiallisten yhdisteiden ryhmille;

- yleisiä ryhmänimikkeitä tai n.o.s. -kohtia, joita käytetään aineiden ryhmille, joilla on samanlainen ensisijainen ja toissijainen vaaraominaisuus.

Aineet saa luokitella yleiseen ryhmänimikkeeseen tai n.o.s. -kohtaan vain, jos niitä ei voi luokitella erityiseen ryhmänimikkeeseen tai n.o.s. -kohtaan.

Huom. Tätä taulukkoa käytetään vain aineille. jotka eivät sisälly taulukkoon I.

Ryhmänimike YK-no Vra Lipuke Lk ja kohta
Luokka 3: Palavat nesteet
Erityiset n.o.s. -nimikkeet tai erityiset ryhmänimikkeet
Öljytisleet, n.o.s. 1268 33 3 3, 1 a)
1268 33 3 3, 2 a)
1268 33 3 3, 2 b)
1268 33 3 3, 3 b)
1268 30 3 3, 31 c)
Öijytuotteet, n.o.s. 1268 33 3 3, 1 a)
1268 33 3 3, 2 a)
1268 33 3 3, 2 b)
1268 33 3 3, 3 b)
1268 30 3 3, 31 c)
Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s. 3295 33 3 3, 1 a)
3295 33 3 3, 2 a)
3295 33 3 3, 2 b)
3295 33 3 3, 3 b)
3295 30 3 3, 31 c)
Aldehydit, palavat, n.o.s. 1989 33 3 3, 2 b)
1989 33 3 3, 3 b)
1989 30 3 3, 31 c)
Alkoholit, palavat, n.o.s. 1987 33 3 3, 2 b)
1987 33 3 3, 3 b)
1987 30 3 3, 31 c)
Ketonit, n.o.s. 1224 33 3 3, 2 b)
1224 33 3 3, 3 b)
1224 30 3 3, 31 c)
Eetterit, n.o.s. 3271 33 3 3, 3 b)
3271 30 3 3, 31 c)
Esterit, n.o.s. 3272 33 3 3, 3 b)
3272 30 3 3, 31 c)
Nitriilit, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3273 336 3+6.1 3, 11 a), b)
Isosyanaatit tai isosyanaattien liuokset, palavat, myrkylliset, n.o.s. 2478 336 3+6.1 3, 14 b)
2478 36 3+6.1 3, 32 c)
Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s. 1986 336 3+6.1 3, 17 a), b)
1986 36 3+6.1 3, 32 c)
Aldehydit, palavat, myrkylliset, n.o.s. 1988 336 3+6.1 3, 17 a), b)
1988 36 3+6.1 3, 32 c)
Merkaptaanit tai merkaptaanien seokset, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s. 1228 336 3+6.1 3, 18 b)
1228 36 3+6.1 3, 32 c)
Lääkeaine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s. 3248 336 3+6.1 3, 19 b)
3248 36 3+6.1 3, 32 c)
Kloorisilaanit, palavat, syövyttävät, n.o.s. 2985 X338 3+8 3, 21 b)
Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s. 2733 338 3+8 3, 22 a), b)
2733 38 3+8 3, 33 c)
Alkoholaattien liuokset, n.o.s. 3274 338 3+8 3, 24 b)
Terpeenihiilivedyt, n.o.s. 2319 30 3 3, 31 c)
Torjunta-aineet
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2784 336 3+6.1 3, 41 a), b)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2762 336 3+6.1 3, 42 a), b)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2766 336 3+6.1 3, 43 a), b)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2758 336 3+6.1 3, 44 a), b)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2778 336 3+6.1 3, 45 a), b)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2787 336 3+6.1 3, 46 a), b)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3024 336 3+6.1 3, 47 a), b)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2782 336 3+6.1 3, 48 a), b)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2760 336 3+6.1 3, 49 a), b)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2776 336 3+6.1 3, 50 a), b)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2780 336 3+6.1 3, 51 a), b)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2764 336 3+6.1 3, 52 a), b)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2770 336 3+6.1 3, 53 a), b)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2774 336 3+6.1 3, 54 a), b)
Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2768 336 3+6.1 3, 55 a), b)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 2772 336 3+6.1 3, 56 a), b)
Torjunta-aine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s. 3021 336 3+6.1 3, 57 a), b)
Yleiset n.o.s. -nimikkeet
Palava neste, n.o.s. 1993 33 3 3, 1 a)
1993 33 3 3, 2 a)
1993 33 3 3, 2 b)
1993 33 3 3, 3 b)
1993 33 3 3, 5 c)
1993 30 3 3, 31 c)
Palava neste, myrkyllinen, n.o.s. 1992 336 3+6.1 3, 19 a), b)
1992 36 3+6.1 3, 32 c)
Palava neste, syövyttävä, n.o.s. 2924 338 3+8 3, 26 a), b)
2924 38 3+8 3, 33 c)
Palava neste, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s. 3286 368 3+6.1+8 3, 27 a), b)
Neste, kohotetussa lämpötilassa, palava, n.o.s. 3256 30 3 3, 61 c)
Luokka 4.1: Helposti syttyvät kiinteät aineet
Erityiset n.o.s. -nimikkeet
Metallihydridit, helposti syttyvät, n.o.s. 3182 40 4.1 4.1, 14 b), c)
Yleiset n.o.s -nimikkeet
Kiinteät aineet, jotka sisältävät palavia nesteitä, n.o.s. 3175 40 4.1 4.1, 4 c)
Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, sulassa muodossa. n.o.s. 3176 44 4.1 4.1, 5
Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet. n.o.s. 1325 40 4.1 4.1, 6 b), c)
Orgaaniset myrkylliset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s. 2926 46 4.1+6.1 4.1, 7 b), c)
Orgaaniset syövyttävät helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s. 2925 48 4.1+8 4.1, 8 b), c)
Epäorgaaninen helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s. 3178 40 4.1 4.1, 11 b), c)
Orgaanisten yhdisteiden helposti syttyvät metallisuolat, n.o.s. 3181 40 4.1 4.1, 12, c)
Metallijauho, helposti syttyvä, n.o.s. 3089 40 4.1 4.1, 13 b), c)
Epäorgaaninen, myrkyllinen, helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s. 3179 46 4.1+6.1 4.1, 16 b), c)
Epäorgaaninen, syövyttävä, helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s. 3180 48 4.1+8 4.1, 17 b), c)
Luokka 4.2: Helposti itsestään aineet
Erityiset n.o.s.- nimikket
Eläinkuidut, kasvikuidut tai synteettiset kuidut, n.o.s. 1373 40 4.2 4.2, 3 c)
Maa-alkaalimetallien alkoholaatit, n.o.s. 3205 40 4.2 4.2, 14 b), c)
Maa-alkaalimetallien alkoholaatit, n.o.s. 3206 48 4.2+8 4.2, 15 b), c)
Metallialkyylit, n.o.s. tai metalliaryylit, n.o.s. 2003 X333 4.2+4.3 4.2, 31 a)
Metallialkyylihalidit, n.o.s. tai metalliaryylihalidit, n.o.s. 3049 X333 4.2+4.3 4.2, 32 a)
Metallialkyylihydridit, n.o.s. tai metalliaryylihydridit, n.o.s. 3050 X333 4.2+4.3 4.2, 32 a)
Yleiset n.o.s. -nimikket
Itsestään kuumeneva, orgaaninen, kiinteä aine n.o.s. 3088 40 4.2 4.2, 5 b), c)
Pyroforinen neste, orgaaninen, n.o.s. 2845 333 4.2 4.2, 6 a)
Itsestään kuumeneva nosto, orgaaninen, n.o.s. 3183 30 4.2 4.2, 6 b), c)
Itsestään kuumeneva kiinteä orgaaninen aine, myrkyllinen, n.o.s. 3128 46 4.2+6.1 4.2, 7 b), c)
Itsestään kuumeneva neste, myrkyllinen, orgaaninen, n.o.s. 3184 36 4.2+6.1 4.2, 8 b), c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, orgaaninen, syövyttävä, n.o.s. 3126 48 4.2+8 4.2, 9 b), c)
Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, syövyttävä, n.o.s. 3185 38 4.2+8 4.2, 10 b), c)
Itsestään kuumeneva metallijauho, n.o.s. 3189 40 4.2 4.2, 12 b), c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s. 3190 40 4.2 4.2, 16 b), c)
Pyroforinen neste, epäorgaaninen, n.o.s 3194 333 4.2+4.3 4.2, 17 a)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, n.o.s. 3186 30 4.2 4.2, 17 b), c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s. 3191 46 4.2+6.1 4.2, 18 b), c)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, myrkyllinen n.o.s. 3187 36 4.2+6.1 4.2, 19 b), c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s. 3192 48 4.2+8 4.2, 20 b), c)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s. 3188 38 4.2+8 4.2, 21 b), c)
Pyroforinen, organometallinen yhdiste, n.o.s. 3203 X333 4.2+4.3 4.2, 33 a)
Luokka 4.3: Aineet, jotka veden kansa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja
Erityiset n.o.s. -nimikkeet
Kloorisilaanit, veden kanssa reagoivat palavat, syövyttävät, n.o.s. 2988 X338 4.3+3+8 4.3, 1 a)
Alkaalimetalliseos, nestemäinen, n.o.s. 1421 X423 4.3 4.3, 11 a)
Maa-alkaalimetallin seos, n.o.s. 1393 423 4.3 4.3, 11 b)
Metallihydridit, veden kanssa reagoivat n.o.s. 1409 423 4.3 4.3, 16 b)
Yleiset n.o.s. -nimikkeet
Organometallinen yhdiste, liuos tai dispersio, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s. 3207 X323 4.3+3 4.3, 3 a)
3207 323 4.3+3 4.3, 3 b), c)
Metalli, veden kansa reagoiva, n.o.s. 3208 423 4.3 4.3, 13 b), c)
Metalli, veden kanssa reagoiva, itsestään kuumeneva, n.o.s. 3208 423 4.3+4.2 4.3, 14 b), c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, n.o.s. 2813 423 4.3 4.3, 20 b), c)
Veden kanssa reagoiva neste, n.o.s. 3148 X323 4.3 4.3, 21 a)
3148 323 4.3 4.3, 21 b), c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 3134 462 4.3+6.1 4.3, 22 b), c)
Veden kanssa reagoiva neste aine, myrkyllinen, n.o.s. 3130 X362 4.3+6.1 4.3, 23 a)
3130 362 4.3+6.1 4.3, 23 b), c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s. 3131 482 4.3+8 4.3, 24 b), c)
Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s. 3129 X382 4.3+8 4.3, 25 a)
3129 382 4.3+8 4.3, 25 b), c)
Luokka 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet
Erityiset n.o.s. -nimikkeet
Kloraatit epäorgaaniset n.o.s. 1461 50 5.1 5.1, 11 b)
Kloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 3210 50 5.1 5.1, 11 b)
Perkloraatit, epäorgaaniset, n.o.s. 1481 50 5.1 5.1, 13 b)
Perkloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 3211 50 5.1 5.1, 13 b)
Kloriitit, epäorgaaniset, n.o.s 1462 50 5.1 5.1, 14 b)
Hypokloriitit, epäorgaaniset, n.o.s. 3212 50 5.1 5.1, 15 b)
Bromaatit, epäorgaaniset, n.o.s. 1450 50 5.1 5.1, 16 b)
Bromaatit, epäorgaaniset vesiliuoksina, n.o.s. 3213 50 5.1 5.1, 16 b), c)
Permanganaatit, epäorgaaniset, n.o.s. 1482 50 5.1 5.1, 17 b)
Permanganaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 3214 50 5.1 5.1, 17 b)
Persulfaatit, epäorganiset, n.o.s. 3215 50 5.1 5.1, 18 c)
Persulfaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 3216 50 5.1 5.1, 18 c)
Perkarbonaatit, epäorgaaniset, n.o.s. 3217 50 5.1 5.1, 19 c)
Nitraatit, epäorgaaniset, n.o.s. 1477 50 5.1 5.1, 22 b), c)
Nitraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 3218 50 5.1 5.1, 22 b), c)
Nitriitit, epäorgaaniset, n.o.s. 2627 50 5.1 5.1, 23 b)
Nitriitit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 3219 50 5.1 5.1, 23 b), c)
Peroksidit, epäorgaaniset, n.o.s. 1483 50 5.1 5.1, 25 b)
Yleiset n.o.s. -nimikkeet
Hapettava kiinteä aine, n.o.s. 1479 50 5.1 5.1, 27 b), c)
Hapettava kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 3087 56 5.1+6.1 5.1, 29 b), c)
Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s. 3085 58 5.1+8 5.1, 31 b), c)
Luokka 5.2: Orgaaniset peroksidit
Erityiset ryhmänimikkeet
Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäiset 3109 539 5.2+(8) 5.2, 9 b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, kiinteä 3110 539 5.25 2, 10 b)
Luokka 6.1: Myrkylliset aineet
Erityiset n.o.s. -nimikkeet tai erityiset ryhmäinimikkeet
Orgaaniset aineet
Nitriilit, myrkylliset, palavat n.o.s. 3275 663 6.1+3 6.1, 11 a)
3275 63 6.1+3 6.1, 11 b)
Nitriilit, myrkylliset, n.o.s. 3276 66 6.1 6.1, 12 a)
3276 60 6.1 6.1, 12 b), c)
Klooripikriiniseos, n.o.s. 1583 66 6.1 6.1, 17 a)
1583 60 6.1 6.1, 17 b), c)
Halogenitu lievästi syövyttävä neste, n.o.s. 1610 66 6.1 6.1, 17 a)
1610 60 6.1 6.1, 17 b), c)
Isosyanaatit, myrkylliset, palavat, n.o.s. 3080 63 6.1+3 6.1, 18 b)
Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, palava, n.o.s. 3080 63 6.1+3 6.1, 18 b)
Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s. 2206 60 6.1 6.1, 19 b), c)
Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, n.o.s. 2206 60 6.1 6.1, 19 b), c)
Merkaptaanit, nestemäiset, myrkylliset, palavat, n.o.s. 3071 63 6.1+3 6.1, 20 b)
Merkaptaaniseos, nestemäinen, myrkyllinen, palava, n.o.s. 3071 63 6.1+3 6.1, 20 b)
Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s. 3279 663 6.1+3 6.1, 22 a)
3279 63 6.1+3 6.1, 22 b)
Organofosforlyhdiste, myrkyllinen, n.o.s. 3278 66 6.1 6.1, 23 a)
3278 60 6.1 6.1, 23 b), c)
Desinfiointiaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 3142 66 6.1 6.1, 25 a)
3142 60 6.1 6.1, 25 b), c)
Desinfiointiaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 1601 66 6.1 6.1, 25 a)
1601 60 6.1 6.1, 25 b), c)
Väriaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 1602 66 6.1 6.1, 25 a)
1602 60 6.1 6.1, 25 b), c)
Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 1602 66 6.1 6.1, 25 a)
1602 60 6.1 6.1, 25 b), c)
Väriaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 3143 66 6.1 6.1, 25 a)
3143 60 6.1 6.1, 25 b), c)
Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 3143 66 6.1 6.1, 25 a)
3143 60 6.1 6.1, 25 b), c)
Kyynelkaasuaine, nestemäinen tai kiinteä, n.o.s. 1693 66 6.1 6.1, 25 a)
1693 60 6.1 6.1, 25 b)
Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, n.o.s. 3277 68 6.1+8 6.1, 27 b)
Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, palavat, n.o.s. 2742 638 6.1+3+8 6.1, 28 b)
Organometalliset aineet
Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s. 2788 66 6.1 6.1, 32 a)
2788 60 6.1 6.1, 32 b), c)
Organotinayhdiste, kiinteä, n.o.s. 3146 66 6.1 6.1, 32 a)
3146 60 6.1 6.1, 32 b), c)
Fenyylielohopeayhdiste, n.o.s. 2026 66 6.1 6.1, 33 a)
2026 60 6.1 6.1, 33 b), c)
Orgaaninen arseeniyhdiste, n.o.s. 3280 66 6.1 6.1, 34 a)
3280 60 6.1 6.1, 34 b), c)
Metallikarbonyylit, n.o.s. 3281 66 6.1 6.1, 36 a)
3281 60 6.1 6.1, 36 b), c)
Epäorgaaniset aineet
Syanidit, epäorgaaniset, kiinteät, n.o.s. 1588 66 6.1 6.1, 41 a)
1588 60 6.1 6.1, 41 b), c)
Syanidiliuos, n.o.s. 1935 66 6.1 6.1, 41 a)
1935 60 6.1 6.1, 41 b), c)
Arseeniyhdiste, nestemäinen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidit) 1556 66 6.1 6.1, 51 a)
1556 60 6.1 6.1.51 b), c)
Arseeniyhdiste, kiinteä, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidit) 1557 66 6.1 6.1, 51 a)
1557 60 6.1 6.1, 51 b), c)
Elohopeayhdiste, nestemäinen, n.o.s. 2024 66 6.1 6.1, 52 a)
2024 60 6.1 6.1, 52 b), c)
Elohopeayhdiste, kiinteä, n.o.s. 2025 66 6.1 6.1, 52 a)
2025 60 6.1 6.1, 52 b), c)
Talliumyhdiste, n.o.s. 1707 60 6.1 6.1, 53 b)
Berylliumyhdiste, n.o.s. 1566 60 6.1 6.1, 54 b)2., c)
Seleeniyhdiste, n.o.s. 3283 66 6.1 6.1, 55 a)
3283 60 6.1 6.1, 55 b), c)
Telluuriyhdiste, n.o.s. 3284 60 6.1 6.l, 57 b), c)
Vanadiiniyhdiste, n.o.s. 3285 60 6.1 6.1, 58 b), c)
Antimoniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s. 3141 60 6.1 6.1, 59 c)
Antimoniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s. 1549 60 6.1 6.1, 59 c)
Bariumyhdiste, n.o.s. 1564 60 6.1 6.1, 60 b), c)
Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s. 2291 60 6.1 6.1, 62 c)
Piifluoridit (fluorisilikaatit), n.o.s. 2856 60 6.1 6.1, 64 c)
Kadmiumyhdiste 2570 66 6.1 6.1, 61 a)
2570 60 6.1 6.1, 61 b), c)
Torjunta-aineet
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2783 66 6.1 6.1, 71 a)
2783 60 6.1 6.1.71 b), c)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3017 663 6.1+3 6.1, 71 a)
3017 63 6.1+3 6.1, 71 b), c)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 3018 66 6.1 6.1, 71 a)
3018 60 6.1 6.1, 71 b), c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2761 66 6.1 6.1, 72 a)
2761 60 6.1 6.1, 72 b) c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 2995 663 6.1+3 6.1, 72a)
2995 63 6.1+3 6.1, 72 b), c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 2996 66 6.1 6.1, 72 a)
2996 60 6.1 6.1, 72 b), c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2765 66 6.1 6.1, 73 a)
2765 60 6.1 6.1, 73 b), c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 2999 663 6.1+3 6.1 73 a)
2999 63 6.1+3 6.1, 73 b), c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 3000 66 6.1 6.1, 73 a)
3000 60 6.1 6.1, 73 b), c)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2757 66 6.1 6.1, 74 a)
2757 60 6.1 6.1, 74 b), c)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 2991 663 6.1+3 6.1, 74 a)
2991 63 6.1+3 6.1, 74 b), c)
Torjunta-aine, karbamaatiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 2992 66 6.1 6.1, 74 a)
2992 60 6.1 6.1, 74 b), c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen 2777 66 6.1 6.1, 75 a)
2777 60 6.1 6.1, 75 b), c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3011 663 6.1+3 6.1, 75 a)
3011 63 6.1+3 6.1, 75 b), c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 3012 66 6.1 6.1, 75 a)
3012 60 6.1 6.1, 75 b), c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2786 66 6.1 6.1, 76 a)
2786 60 6.1 6.1, 76 b), c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3019 663 6.1+3 6.1, 76 a)
3019 63 6.1+3 6.1, 76 b), c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen 3020 66 6.1 6.1, 76 a)
3020 60 6.1 6.1, 76 b), c)
Torjunta-aine, kumariinjohdanninen, myrkyllinen, palava 3025 663 6.1+3 6.1, 77 a)
3025 63 6.1+3 6.1, 77 b), c)
Torjunta-aine, kumariinjohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 3026 66 6.1 6.1, 77 a)
3026 60 6.1 6.1, 77 b), c)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 3027 66 6.1 6.1, 77 a)
3027 60 6.1 6.1, 77 b), c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2781 66 6.1 6.1, 78 a)
2781 60 6.1 6.1, 78 b), c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3015 663 6.1+3 6.1, 78 a)
3015 63 6.1+3 6.1, 78 b), c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 3016 66 6.1 6.1, 78 a)
3016 60 6.1 6.1, 78 b), c)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen 2759 66 6.1 6.1, 79 a)
2759 60 6.1 6.1, 79 b), c)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 2993 663 6.1+3 6.1, 79 a)
2993 63 6.1+3 6.1, 79 b), c)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 2994 66 6.1 6.1, 79 a)
2994 60 6.1 6.1, 79 b), c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen 2775 66 6.1 6.1, 80 a)
2775 60 6.1 6.1, 80 b), c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3009 663 6.1+3 6.1, 80 a)
3009 63 6.1+3 6.1, 80 b), c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 3010 66 6.1 6.1, 80 a)
3010 60 6.1 6.1, 80 b), c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen 2779 66 6.1 6.1, 81 a)
2779 60 6.1 6.1, 81 b), c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3013 663 6.1+3 6.1, 81 a )
3013 63 6.1+3 6.1, 81 b), c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen 3014 66 6.1 6.1, 81 a)
3014 60 6.1 6.1, 81 b), c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2763 66 6.1 6.1, 82 a)
2763 60 6.1 6.1, 82 b), c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 2997 663 6.1+3 6.1, 82 a)
2997 63 6.1+3 6.1, 82 b), c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 2998 66 6.1 6.1, 82 a)
2998 60 6.1 6.1, 82 b), c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 2769 66 6.1 6.1, 83 a)
2769 60 6.1 6.1, 83 b), c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3003 663 6.1+3 6.1, 83 a)
3003 63 3 6.1, 83 b), c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 3004 66 6.1 6.1, 83 a)
3004 60 6.1 6.1, 83 b), c)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 2773 66 6.1 6.1, 84 a)
2773 60 6.1 6.1, 84 b), c)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3007 663 6.1+3 6.1, 84 a)
3007 63 6.1+3 6.1, 84 b), c)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 3008 66 6.1 6.1, 84 a)
Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2767 66 6.1 6.1, 85 a)
2767 60 6.1 6.1, 85 b), c)
Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3001 663 6.1+3 6.1, 85 a)
3001 63 6.1+3 6.l, 85 b), c)
Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 3002 66 6.1 6.1, 85 a)
3002 60 6.1 6.1, 85 b), c)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 2771 66 6.1 6.1, 86 a)
2771 60 6.1 6.1, 86 b), c)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 3005 663 6.1+3 86 a)
3005 63 6.1+3 6.1, 86 b), c)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 3006 66 6.1 6.1, 86 a)
3006 60 6.1 6.1, 86 b), c)
Torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 2588 66 6.1 6.1, 87 a)
2588 60 6.1 6.1, 87 b), c)
Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 2902 66 6.1 6.1, 87 a)
2902 60 6.1 6.1, 87 b), c)
Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava, n.o.s. 2903 663 6.1+3 6.1, 87 a)
2903 63 6.1+3 6.1, 87 b), c)
Aktiivies aineet
Alkaloidit tai alkaloidisuolat, nestemäiset, n.o.s. 3140 66 6.1 6.1, 90 a)
3140 60 6.1 6.1, 90 b), c)
Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät, n.o.s. 1544 66 6.1 6.1, 90 a)
1544 60 6.1 6.1, 90 b), c)
Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, nestemäinen, n.o.s. 3144 66 6.1 6.1, 90 a)
3144 60 6.1 6.1, 90 b), c)
Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, kiinteä, n.o.s. 1655 66 6.1 6.1, 90 a)
1655 60 6.1 6.1, 90 b), c)
Elävistä organismeista erotetut myrkyt, n.o.s. 3172 66 6.1 6.1, 90 a)
3172 60 6.1 6.1, 90 b), c)
Lääkeaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 1851 60 6.1 6.1, 90 b), c)
Lääkeaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 3249 60 6.1 6.1, 90 b), c)
Yleiset n.o.s. -nimikkeet
Orgaaniset aineet
Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s. 2810 66 6.1 6.1, 25 a)
2810 60 6.1 6.1, 25 b), c)
Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s. 2811 66 6.1 6.1, 25 a)
2811 60 6.1 6.1, 25 b), c)
Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s. 2929 663 6.1+3 6.1, 26 a)1.
2929 63 6.1+3 6.1, 26 b)1.
Myrkyllinen kiinteä aine, palava, orgaaninen, n.o.s. 2930 664 6.1+4.1 6.1, 26 a)2.
2930 64 6.1+4.1 6.1, 26 b)2.
Myrkyllinen neste. syövyttävä, orgaaninen. n.o.s. 2927 668 6.1+8 6.1, 27 a)
2927 68 6.1+8 6.1, 27 b)
Myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s. 2928 668 6.1+8 6.1, 27 a)
2928 68 6.1+8 6.1, 27 b)
Organometalliset aineet
Organometalliyllidiste, myrkyllinen, n.o.s. 3282 66 6.1 6.1, 35 a)
3282 60 6.1 6.l, 35 b), c)
Epäorgaaniset,.aineet
Veden kanssa reagoiva neste, myrkyllinen, n.o.s. 3123 623 6.1+4.3 6.1, 44 a), b)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 3125 642 6.1+4.3 6.1, 44 a), b)
Kiinteä aine sisältäen myrkyllistä nestettä, n.o.s. 3243 60 6.1 6.1, 65 b)
Epäorgaaninen myrkyllinen neste, n.o.s. 3287 66 6.1 6.1, 65 a)
3287 60 6.1 6.1, 65 b), c)
Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, n.o.s. 3288 66 6.1 6.1, 65 a)
3288 60 6.1 6.1,65 b), c)
Myrkyllinen kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s. 3124 664 6.1+4.2 6.1, 66 a)
3124 64 6.1+4.2 6.1, 66 b)
Epäorgaaninen myrkyllinen neste, syövyttävä, n.o.s. 3289 668 6.1+8 6.1, 67 a)
3289 68 6.1+8 6.1, 67 b)
Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s. 3290 668 6.1+8 6.1, 67 a)
3290 68 6.1+8 6.1, 67 b)
Myrkyllinen neste, hapettava, n.o.s. 3122 665 6.1+05 6.1, 68 a)
3122 65 6.1+0.5 6.1, 68 b)
Myrkyllinen kiinteä aine, hapettava, n.o.s. 3086 665 6.1+05 6.1, 68 a)
3086 65 6.1+05 6.1, 68 b)
Luokka 6.2: Tartuntavaaralliset aineet
Erityiset ryhmänimikkeet
Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava 2814 606 6.2 6.2, 3 b)
Tartuntavaarallinen aine, vain eläimiin vaikuttava 2900 606 6.2 6.2, 3 b)
Yleiset n.o.s. -nimikkeet
Kliininen jäte, määrittelemätön, n.o.s. 3291 606 6.2 6.2, 4 b)
Luokka 7: Radioaktiiviset aineet
Erityiset n.o.s, nimikkeet
Radioaktiivista ainetta. vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA-I), n.o.s. 2912 70 7A, 7B, 7C 7, lehti 5, 6 tai 13
–kaasu 72 7A, 7B, 7C
–kaasu, palava 723 7A, 7B, 7C+3
–neste, leimahduspiste enintään 61°C 73 7A, 7B, 7C+3
–kiinteä aine, palava 74 7A, 7B, 7C+4.l
–hapettava 75 7A, 7B, 7C+05
–myrkyllinen 76 7A, 7B, 7C+6.1
–syövyttävä 78 7A, 7B, 7C+8
Yleiset n.o.s. -nimikkeet
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA-I), n.o.s. 2982 70 7A, 7B, 7C 7, lehti 9, 10,11 tai 13
- kaasu 72 7A, 7B, 7C
- kaasu, palava 723 7A, 7B, 7C+3
- neste, leimahduspiste enintään 61°C 73 7A, 7B, 7C+3
- kiinteä aine, palava 74 7A, 7B, 7C+4.1
- hapettava 75 7A, 7B, 7C+05
- myrkyllinen 76 7A, 7B, 7C+6.l
- syövyttävä 78 7A, 7B, 7C+8
Luokka 8: Syövyttävät aineet
Erityiset n.o.s, -nimikkeet
Epäorgaaniset aineet
Vetyfluoridit, n.o.s. 1740 80 8 8, 9 b), c)
Vetysulfiitti (bisulfiitti), vesiliuos, n.o.s. 2693 80 8 8, 17 c)
Orgaaniset aineet
Kloorisilaanit, syövyttävät, n.o.s. 2987 X80 8 8, 36 b)
Kloorisilaanit, syövyttävät, palavat, n.o.s. 2986 X83 8+3 8, 37 b)
Alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s. 2430 88 8 8, 39 a)
2430 80 8 8, 39 b), c)
Alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s. 3145 88 8 8, 40 a)
3145 80 8 8, 40 b), c)
Amiinit tai polyamiinit, kiineät, syövyttävät, n.o.s. 3259 88 8 8, 52 a)
3259 80 8 8, 52 b), c)
Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s. 2735 88 8 8, 53 a)
2735 80 8 8, 53 b), c)
Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s. 2734 883 8+3 8, 54 a)
2734 83 8+3 8, 54 b)
Väriaine tai väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s. 3147 80 8 8, 65 b), c)
Väriaine tai väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s. 2801 80 8 8, 66 b), c)
Desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s. 1903 88 8 8, 66 a)
1903 80 8 8, 66 b), c)
Yleiset n.o.s. -nimikkeet
Happamat aineet
Epäorganiset
Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. 3260 80 8 8, 16 b), c)
Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. 3264 88 8 8, 17 a)
3264 80 8 8, 17 b), c)
Orgaaniset aineet
Syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. 3261 88 8 8, 39 a)
3261 80 8 8, 39 b), c)
Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. 3265 88 8 8, 40 a)
3265 80 8 8, 40 b), c)
Emäksistet aineet
Epäorgaaniset aineet
Syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. 1719 80 8 8, 42 b), c)
Epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s. 3262 88 8 8, 46 a)
3262 80 8 8, 46 b), c)
Epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. 3266 88 8 8, 47 a)
3266 80 8 8, 47 b), c)
Orgaaniset aineet
Orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s. 3263 88 8 8, 55 a)
3263 80 8 8, 55 b), c)
Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. 3267 88 8 8, 56 a)
3267 80 8 8, 56 b), c)
Muut syövyttävät aineet
Kiinteä aine, sisältää syövyttävää nestettä, n.o.s. 3244 80 8 8, 65 b)
Syövyttävä kiinteä aine, n.o.s. 1759 88 8 8, 65 a)
1759 80 8 8, 65 b), c)
Syövyttävä neste, n.o.s. 1760 88 8 8, 66 a)
1760 80 8 8, 66b), c)
Syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s. 2921 884 8+4.1 8, 67 a)
2921 84 8+4.1 8, 67 b)
Syövyttävä neste, palava, n.o.s. 2920 883 8+3 8, 68 a)
2920 83 8+3 8, 68 b)
Syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s. 3095 84 8+4.2 8, 69 b)
Syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s. 3301 884 8+4.2 8, 70 a)
3301 84 8+4.2 8, 70 b)
Syövyttävä kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s. 3096 842 8+4.3 8, 71 b)
Syövyttävä neste, veden kanssa reagoiva, n.o.s. 3094 823 8+4.3 8, 72 a), b)
Syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s. 3084 885 8+05 8, 73 a)
3084 85 8+05 8, 73 b)
Syövyttävä neste, hapettava, n.o.s. 3093 885 8+05 8, 74 a)
3093 85 8+05 8, 74 b)
Syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 2923 886 8+6.1 8, 75 a)
2923 86 8+6.1 8, 75 b), c)
Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s. 2922 886 8+6.1 8, 76 a)
2922 86 8+6.1 8, 76 b), c)
Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet
Erityiset n.o.s. -nimikket
Ympäristölle vaaralliset aineet
Ympärisstölle vaaralliset nestemäiset, n.o.s. 3082 90 9 9, 11 c)
Ympärisstölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s. 3077 90 9 9, 12 c)
TAULUKKO III

Tämä taulukko sisältää kaikki taulukoissa I ja II olevat nimikkeet YK-numero järjestyksessä.

YK-no Nimi Lk Kohta Vra Lipuke
1002 Ilma, puristettu 2 2 a) 20 2+13
1003 Ilma, jäähdytetty, nesteytetty 2 8 a) 225 2+05+13
1005 Ammoniakki 2 3 at) 268 6.1+13
1006 Argon, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1008 Booritrifluoridi 2 1 at) 26 6.1+13
1009 Bromitrifluorimetaani (R 13 B 1) 2 5 a) 20 2+13
1010 1, 2-Butadieeni 2 3 c) 239 3+13
1010 1, 3-Butadieeni 2 3 c) 239 3+13
1010 1, 3-Butadieeninjahiilivetyjen seokset 2 4 c) 239 3+13
1011 Butaani, teknisesti puhdas 2 3 b) 23 3+13
1012 1-Buteeni (1-butyleeni) 2 3 b) 23 3+13
1012 cis-2-Buteeni (cis-2-butyleeni) 2 3 b) 23 3+13
1012 trans-2-Buteeni (trans-2-butyleeni) 2 3 b) 23 3+13
1013 Hiilidioksidi 2 5 a) 20 2+13
1014 Kaasuseos (hiilidioksidi, joka sisältää 1-10 paino-% happea) 2 6 a) 20 2+13
1016 Hiilimonoksidi 2 1 bt) 236 6.1+3+13
1017 Kloori 2 3 at) 266 6.1+8+13
1018 Klooridifluorimetaani (R 22) 2 3 a) 20 2+13
1020 Klooripentafluorietaani(R115) 2 3 a) 20 2+13
1021 1-Kloori-1, 2, 2, 2-tetrafluorietaani (R124) 2 3 a) 20 2+13
1022 Klooritrifluorimetaani (R 13) 2 5 a) 20 2+13
1027 Syklopropaani 2 3 b) 23 3+13
1028 Diklooridifluorimetaani (R 12) 2 3 a) 20 2+13
1029 Dikloorimonofluorimetaani (R 21) 2 3 a) 20 2+13
1030 1, 1-Difluorietaani (R 152 a) 2 3 b) 23 3+13
1032 Dimetyyliamiini, vedetön 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1033 Dimetyylieetteri 2 3 b) 23 3+13
1035 Etaani 2 5 b) 23 3+13
1036 Etyyliamiini, vedetön 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1037 Etyylikloridi 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1038 Eteeni (etyleeni), jäähdytetty, nesteytetty 2 7 b) 223 3+13
1040 Eteenioksidi, joka sisältää typpeä 2 4 ct) 236 3+6.1+13
1041 Eteenioksidi, joka sisältää 10-50 paino-% hiilidioksidia 2 6 ct) 236 3+6.1+13
1041 Eteenioksidi, joka sisältää enintään 10 paino-% hiilidioksidia 2 4 ct) 236 3+6.1+13
1041 Hiilidioksidi, joka sisältää 6-35 paino-% eteenioksidia 2 6 c) 239 3+13
1046 Helium, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1048 Bromivety 2 3 at) 286 8+6.1+13
1049 Vety, puristettu 2 1 b) 23 3+13
1050 Kloorivety 2 5 at) 286 8+6.1+13
1052 Fluorivety, vedetön 8 6 886 8+6.1
1053 Rikkivety 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1055 Isobuteeni (isobutyleeni) 2 3 b) 23 3+13
1056 Krypton, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1060 Metyyliasetyleenin ja propadieenin seokset hiilivetyjen kanssa (seokset P1 ja P2) 2 4 c) 239 3+13
1061 Metyyliamiini, vedetön 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1062 Metyylibromidi 2 3 at) 26 6.1+13
1063 Metyylikloridi 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1064 Metyylimerkaptaani 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1065 Neon, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1066 Typpi, puristettu 2 1 a) 20 2+13
1067 Typpidioksidi NO2 2 3 at) 265 6.1+05+13
1070 Typpioksiduuli (ilokaasu) N2 O 2 5 a) 25 2+05+13
1072 Happi, puristettu 2 1 a) 20 2+05+13
1073 Happi, jäähdytetty, nesteytetty 2 7 a) 225 2+05+13
1076 Kloorihiilioksidi (fosgeeni) 2 3 at) 266 6.1+8+13
1077 Propeeni (propyleeni) 2 3 b) 23 3+13
1078 seos F 1, F2, F3 2 4 a) 20 2+13
1079 Rikkidioksidi 2 3 at) 26 6.1+13
1080 Rikkiheksafluoridi 2 5 a) 20 2+13
1082 Klooritrifluorieteeni (R 1113) 2 3 ct) 236 3+6.1+13
1083 Vinyylimetyylieetteri (trimetyyliamiini), vedetön 2 3 bt) 236 3+6.1+13
1085 Vinyylibromidi 2 3 ct) 236 3+6.1+13
1086 Vinyylikloridi 2 3 c) 239 3+13
1087 Metyylivinyylieetteri 2 3 ct) 236 3+6.1+13
1088 Asetaali (1, 1-dietoksietaani) 3 3 b) 33 3
1089 Asetaldehydi (etanaali) 3 1 a) 33 3
1090 Asetoni 3 3 b) 33 3
1091 Asetoniöjyt 3 3 b) 33 3
1092 Akroleiini, inhiboitu 6.1 8 a) 663 6.1+3
1093 Akyylinitriili, inhiboitu 3 11 a) 336 3+6.1
1098 Allyylialkoholi 6.1 8 a) 663 6.1+3
1099 Allyylibromidi 3 16 a) 336 3+6.1
1100 Allyylikloridi 3 16 a) 336 3+6.1
1104 Amyyliasetaatit 3 31 c) 30 3
1105 Amyylialkoholit 3 31 c) 30 3
1105 Amyylialkoholit 3 3 b) 33 3
1106 Amyyliamiini (sek-amyyliamiini) 3 33 c) 38 3+8
1106 Amyyliamiinit (n-amyyliamiini, tert-amyyliamiini) 3 22 b) 338 3+8
1107 Amyylikloridit 3 3 b) 33 3
1108 1-Penteeni (n-amyleeni) 3 1 a) 33 3
1109 Amyyliformiaatit 3 31 c) 30 3
1110 n-Amyylimetyyliketoni 3 31 c) 30 3
1111 Amyylimerkaptaanit 3 3 b) 33 3
1112 Amyylinitraatit 3 31 c) 30 3
1113 Amyylinitriitit 3 3 b) 33 3
1114 Bentseeni 3 3 b) 33 3
1120 Butanolit 3 3 b) 33 3
1120 Butanolit 3 31 c) 30 3
1123 Butyyliasetaatit 3 31 c) 30 3
1123 Butyyliasetaatit 3 3 b) 33 3
1125 n-Butyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1126 1-Bromibutaani (n-butyylibromidi) 3 3 b) 33 3
1127 Klooributaanit (butyylikloridit) 3 3 b) 33 3
1128 n-Butyyliformiaatti 3 3 b) 33 3
1129 Butyraldehydi 3 3 b) 33 3
1130 Kamferiöljy 3 31 c) 30 3
1131 Rikki (hiilidisulfidi) 3 18 a) 336 3+6.1
1133 Liimat 3 5 a), b), c) 33 3
1133 Liimat 3 31 c) 30 3
1134 Klooribentseeni (fenyylikloridi) 3 31 c) 30 3
1135 Etyleenikloorihydriini (2-kloorietanoli) 6.1 16 a) 663 6.1+3
1136 Kivihiilitervatisleet 3 3 b) 33 3
1136 Kivihiilitervatisleet 3 31 c) 30 3
1139 Pinnoiteliuos 3 5 a), b), c) 33 3
1139 Pinnoiteliuos 3 31 c) 30 3
1143 Krotonaldehydi, stabiloitu 6.1 8 a) 663 6.1+3
1144 Krotonyleeni (2-butyyni) 3 1 a) 339 3
1145 Sykloheksaani 3 3 b) 33 3
1146 Syklopentaani 3 3 b) 33 3
1147 Dekahydronaftaleeni (dekaliini) 3 31 c) 30 3
1148 Diasetonialkoholi, kemiallisesti puhdas 3 31 c) 30 3
1148 Diasetonialkoholi, tekninen 3 3 b) 33 3
1149 Dibutyylieetterit 3 31 c) 30 3
1150 1, 2-Dikloorietyleeni 3 3 b) 33 3
1152 Diklooripentaanit 3 31 c) 30 3
1153 Etyleeniglykolidietyylieetteri (1, 2-dietoksietaani) 3 31 c) 30 3
1154 Dietyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1155 Dietyylieetteri (etyylieetteri) 3 2 a) 33 3
1156 Dietyyliketoni 3 3 b) 33 3
1157 Di-isobutyyliketoni 3 31 c) 30 3
1158 Di-isopropyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1159 Di-isopropyylieetteri 3 3 b) 33 3
1160 Dimetyyliamiini, vesiliuos 3 22 b) 338 3+8
1161 Dimetyylikarbonaatti 3 3 b) 33 3
1162 Dimetyylidikloorisilaani 3 21 b) X338 3+8
1163 Dimetyylihydratsiini, epäsymmetrinen 6.1 7 a)1. 663 6.1+3+8
1164 Dimetyylisulfidi 3 2 b) 33 3
1165 Dioksaani 3 3 b) 33 3
1166 Dioksolaani 3 3 b) 33 3
1167 Divinyylieetteri, inhiboitu 3 2 a) 339 3
1169 Uutteet, aromaattiset, nestemäiset 3 5 a), b), c) 33 3
1169 Uutteet, aromaattiset, nestemäiset 3 31 c) 30 3
1170 Etanoli (etyylialkoholi) 3 3 b) 3
1170 Etanoli (etyylialkoholi) vesiliuoksena, yli 70 tilavuus-% alkoholia 3 3 b) 33 3
1170 Etanoliliuos (etyylialkoholiliuos), 24-70 tilavuus-% alkoholia 3 31 c) 30 3
1171 Etyleeniglykolimonoetyylieetteri (2-etoksietanoli) 3 31 c) 30 3
1172 Etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti (2-etoksietyyliasetaatti) 3 31 c) 30 3
1173 Etyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
1175 Etyylibentseeni 3 3 b) 33 3
1176 Trietyyliboraatti 3 3 b) 33 3
1177 Etyylibutyyliasetaatti 3 31 c) 30 3
1178 2-Etyylibutyraldehydi 3 3 b) 33 3
1179 Etyylibutyylieetteri 3 3 b) 33 3
1180 Etyylibutyraatti 3 31 c) 30 3
1181 Etyyliklooriasetaatti 6.1 16 b) 63 6.1+3
1182 Etyyliklooriformiaatti 6.1 10 a) 663 6.1+3+8
1183 Etyylidikloorisilaani 4.3 1 a) X338 4.3+3+8
1184 Etyleenidikloridi (1, 2-dikloorietaani) 3 16 b) 336 3+6.1
1185 Etyleeni-imiini, inhiboitu 6.1 4 663 6.1+3
1188 Etyleeniglykolimonometyylieetteri (2-metoksietanoli) 3 31 c) 30 3
1189 Etyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti 3 31 c) 30 3
1190 Etyyliformiaatti 3 3 b) 33 3
1191 Oktyylialdehydit (etyyliheksaldehydit), (2-etyyliheksaldehydi), (3-etyyliheksaldehydi) 3 31 c) 30 3
1192 Etyylilaktaatti 3 31 c) 30 3
1193 Metyylietyyliketoni (etyylimetyyliketoni) 3 3 b) 33 3
1194 Etyylinitriittiliuos 3 15 a) 336 3+6 1
1195 Etyylipropionaatti 3 3 b) 33 3
1196 Etyylitrikloorisilaani 3 21 b) X338 3+8
1197 Hajusteuutteet, nestemäiset 3 5 a) b), c) 33 3
1197 Hajusteuutteet, nestemäiset 3 31 c) 30 3
1198 Formaldehydi, palava liuos 3 33 c) 38 3+8
1199 Furfuraali (furfuraldehydi) 3 31 c) 30 3
1201 Sikunaöljy 3 31 c) 30 3
1201 Sikunaöljy 3 3 b) 33 3
1202 Dieselöljy 3 31 c) 30 3
1202 Kaasuöljy 3 31 c) 30 3
1202 Kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy 3 31 c) 30 3
1203 Bensiini 3 3 b) 33 3
1206 Heptaanit 3 3 b) 33 3
1207 Heksaldehydi 3 31 c) 30 3
1208 Heksaanit 3 3 b) 33 3
1210 Painoväri 3 5 a), b), c) 33 3
1210 Painoväri 3 31 c) 30 3
1212 Isobutanoli (isobutyylialkoholi) 3 31 c) 30 3
1213 Isobutyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
1214 Isobutyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1216 Iso-okteenit 3 3 b) 33 3
1218 Isopreeni, inhiboitu 3 2 a) 339 3
1219 Isopropanoli (isopropyylialkoholi) 3 3 b) 33 3
1220 Isopropyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
1221 Isopropyyliamiini 3 22 a) 338 3+8
1223 Kerosiini 3 31 c) 30 3
1224 Ketonit, n.o.s. 3 2 b) 33 3
1224 Ketonit, n.o.s. 3 3 b) 33 3
1224 Ketonit, n.o.s. 3 31 c) 30 3
1228 Merkaptaaniseos, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3 18 b) 336 3+6.1
1228 Merkaptaaniseos, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s. 3 32 c) 36 3+6.1
1228 Merkaptaanit, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3 18 b) 336 3+6.1
1228 Merkaptaanit, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3 32 c) 36 3+6.1
1229 Mesityylioksidi 3 31 c) 30 3
1230 Metanoli 3 17 b) 336 3+6 1
1231 Metyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
1233 Metyyliamyyliasetaatti 3 31 c) 30 3
1234 Metylaali (dimetoksimetaani) 3 2 b) 33 3
1235 Metyyliamiini, vesiliuos 3 22 b) 338 3+8
1237 Metyylibutyraatti 3 3 b) 33 3
1238 Metyyliklooriformiaatti 6.1 10 a) 663 6.1+3+8
1239 Metyylikloorimetyylieetteri 6.1 9 a) 663 6.1+3
1242 Metyylidikloorisilaani 4.3 1 a) X338 4.3+3+8
1243 Metyyliformiaatti 3 1 a) 33 3
1244 Metyylihydratsiini 6.1 7 a)1. 663 6.1+3+8
1245 Metyyli-isobutyyliketoni 3 3 b) 33 3
1246 Metyyli-isopropenyyliketoni, inhiboitu 3 3 b) 339 3
1247 Metyylimetakrylaattimonomeeri. Inhiboitu 3 3 b) 339 3
1248 Metyylipropionaatti 3 3 b) 33 3
1249 Metyylipropyyliketoni 3 3 b) 33 3
1250 Metyylitrikloorisilaani 3 21 a) X338 3+8
1251 Metyylivinyyliketoni 3 3 b) 339 3
1259 Nikkelikarbonyyli 6.1 3 663 6.1+3
1262 Oktaanit 3 3 b) 33 3
1263 Maali (mukaanlukien maali, lakka, petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja peruslakka) 3 5 a), b), c) 33 3
1263 Maali (mukaanlukien maali, lakka, petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja peruslakka) 3 31 c) 30 3
1263 Maalienkaltaiset aineet (mukaanlukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) 3 5 a), b), c) 33 3
1263 Maalienkaltaiset aineet. (mukaanlukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) 3 31 c) 30 3
1264 Paraldehydi 3 31 c) 30 3
1265 Pentaanit, nestemäiset (isopentaani) 3 1 a) 33 3
1265 Pentaanit, nestemäiset (n-pentaani) 3 2 b) 33 3
1266 Parfyymituotteet 3 5 a), b), c) 33 3
1266 Parfyymituotteet 3 31 c) 30 3
1267 Raakaöljy 3 1 a) 33 3
1267 Raakaöljy 3 2 a), b) 33 3
1267 Raakaöljy 3 3 b) 33 3
1267 Raakaöljy 3 31 c) 30 3
1268 Öljytisleet, n.o.s. 3 1 a) 33 3
1268 Öljytisleet, n.o.s. 3 2 a), b) 33 3
1268 Öljytisleet, n.o.s. 3 3 b) 33 3
1268 Öljytisleet, n.o.s. 3 31 c) 30 3
1268 Öljytuotteet, n.o.s. 3 1 a) 33 3
1268 Öljytuotteet, n.o.s. 3 2 a), b) 33 3
1268 Öljytuotteet, n.o.s. 3 3 b) 33 3
1268 Öljytuotteet, n.o.s. 3 31 c) 30 3
1272 Mäntyöljy 3 31 c) 30 3
1274 n-Propanoli, (normaali propyylialkoholi) 3 31 c) 30 3
1274 n-Propanoli, (normaali propyylialkoholi) 3 3 b) 33 3
1275 Propionialdehydi 3 3 b) 33 3
1276 n-Propyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
1277 Propyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1278 1-Klooripropaani (propyylikloridi) 3 2 b) 33 3
1279 1, 2-Diklooripropaani (propyleenidikloridi) 3 3 b) 33 3
1280 Propyleenioksidi, inhiboitu 3 2 a) 339 3
1281 Propyyliformiaatit 3 3 b) 33 3
1282 Pyridiini 3 3 b) 33 3
1286 Luonnon hartsiöljy 3 5 a), b), c) 33 3
1286 Luonnon hartsiöljy 3 31 c) 30 3
1287 Kumiliuos 3 5 a), b), c) 33 3
1287 Kumiliuos 3 31 c) 30 3
1288 Liuskeöljy 3 3 b) 33 3
1288 Liuskeöljy 3 31 c) 30 3
1289 Natriummetylaatin alkoholiliuos 3 24 b) 338 3+8
1289 Natriummetylaatin alkoholiliuos 3 33 c) 38 3+8
1292 Tetraetyylisilikaatti 3 31 c) 30 3
1293 Tinktuurat, lääkinnälliset 3 3 b) 33 3
1293 Tinktuurat, lääkinnälliset 3 31 c) 30 3
1294 Tolueeni 3 3 b) 33 3
1295 Trikloorisilaani 4.3 1 a) X338 4.3+3+8
1296 Trietyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
1297 Trimetyyliamiinin vesiliuos 3 22 a), b) 338 3+8
1297 Trimetyyliamiinin vesiliuos 3 33 c) 38 3+8
1298 Trimetyylikloorisilaani 3 21 b) X338 3+8
1299 Tärpätti 3 31 c) 30 3
1300 Mineraalitärpätti (white spirit) 3 3 b) 33 3
1300 Mineraalitärpätti (white spirit) 3 31 c) 30 3
1301 Vinyyliasetaatti, inhiboitu 3 3 b) 339 3
1302 Vinyylietyylieetteri, inhiboitu 3 2 a) 339 3
1303 Vinyylideenikloridi, inhiboitu (1, 1 -dikloorietyleeni, inhiboitu) 3 1 a) 339 3
1304 Vinyyli-isobutyylieetteri, inhiboitu 3 3 b) 339 3
1305 Vinyylitrikloorisilaani, inhiboitu 3 21 a) X338 3+8
1306 Puun suoja-aineet, nestemäiset 3 31 c) 30 3
1306 Puun suoja-aineet, nestemäiset 3 5 b) 33 3
1306 Puun suoja-aineet, nestemäiset 3 5 c) 33 3
1307 Ksyleenit (m-ksyleeni, p-ksyleeni, dimetyylibentseeni) 3 31 c) 30 3
1307 Ksyleenit (o-ksyleeni, dimetyylibentseeni) 3 3 b) 33 3
1308 Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä 3 1 a) 33 3
1308 Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä 3 2 a), b) 33 3
1308 Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä 3 3 b) 33 3
1308 Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä 3 31 c) 30 3
1309 Alumiinijauhe, päällystetty 4.1 13 b), c) 40 4.1
1312 Borneoli 4.1 6 c) 40 4.1
1313 Kalsiumresinaatti 4.1 12 c) 40 4.1
1314 Kalsiumresinaatti, sulassa muodossa 4.1 12 c) 40 4.1
1318 Saostettu kobolttiresinaatti 4.1 12 c) 40 4.1
1323 Ferrocerium 4.1 13 b) 40 4.1
1325 Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s. 4.1 6 b), c) 40 4.1
1326 Hafniumjauhe, kostutettuna, vähintään 25 % vettä sisältävänä 4.1 13 b) 40 4.1
1328 Heksametyleenitetra-amiini 4.1 6 c) 40 4.1
1330 Mangaaniresinaatti 4.1 12 c) 40 4.1
1332 Metaldehydi 4.1 6 c) 40 4.1
1334 Puhdistettu naftaleeni 4.1 6 c) 40 4.1
1334 Raaka naftaleeni 4.1 6 c) 40 4.1
1338 Amorfinen punainen fosfori 4.1 11 c) 40 4.1
1339 Fosforiheptasulfidi 4.1 11 b) 40 4.1
1340 Fosforipentasulfidi 4.3 20 b) 423 4.3
1341 Fosforiseskvisulfidi 4.1 11 b) 40 4.1
1343 Fosforitrisulfidi 4.1 11 b) 40 4.1
1345 Jauhettu kumijäte 4.1 1 b) 40 4.1
1345 Kuitupitoinen kumijäte jauhettu tai rakeistettu 4.1 1 b) 40 4.1
1346 Piijauhe, amorfinen 4.1 13 c) 40 4.1
1350 Rikki (myös rikkikukka) 4.1 11 c) 40 4.1
1352 Titaanijauhe, kostutettu 4.1 13 b) 40 4.1
1358 Zirkoniumjauhe, kostutettu 4.1 13 b) 40 4.1
1361 Hiili 4.2 1 b), c) 40 4.2
1361 Hiilimusta, eläin- tai kasviperäinen 4.2 1 b), c) 40 4.2
1362 Hiili, aktivoitu 4.2 1 c) 40 4.2
1363 Kopra 4.2 2 c) 40 4.2
1364 Puuvillajäte, öljyinen 4.2 3 c) 40 4.2
1365 Puuvilla, kostea 4.2 3 c) 40 4.2
1366 Dietyylisinkki 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
1369 p-Nitrosodimetyylianiliini 4.2 5 b) 40 4.2
1370 Dimetyylisinkki 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
1373 Eläinkuidut tai kasvikuidut tai synteettiset kuidut, n.o.s. 4.2 3 c) 40 4.2
1373 Eläinperäiset kankaat tai kasviperäiset kankaat tai synteettiset kankaat, n.o.s. kyllästettynä öljyllä 4.2 3 c) 40 4.2
1376 Rautaoksidi, käytetty 4.2 16 c) 40 4.2
1376 Rautaoksidijäte, käytetty 4.2 16 c) 40 4.2
1378 Metallikatalyytti, kostutettu 4.2 12 b) 40 4.2
1379 Tyydyttymättömillä öljyillä käsitelty paperi 4.2 3 c) 40 4.2
1380 Pentaboraani 4.2 19 a) 333 4.2+6.1
1381 Fosfori, valkoinen tai keltainen, kuiva, veden alla tai liuoksessa 4.2 11 a) 46 4.2+6.1
1382 Kaliumsuffidi, jossa on vähemmän kuin 30% kidevettä 4.2 13 b) 40 4.2
1382 Kaliumsulfidi, vedetön 4.2 13 b) 40 4.2
1384 Natriumditioniitti (natriumhydrosulfiitti) 4.2 13 b) 40 4.2
1385 Natriumsulfidi, alle 30 % kidevettä sisältävä 4.2 13 b) 40 4.2
1385 Natriumsulfidi, vedetön 4.2 13 b) 40 4.2
1386 Siemenkakku 4.2 2 c) 40 4.2
1389 Alkaalimetalliamalgaama 4.3 11 a) X423 4.3
1390 Alkaalimetalliamidit 4.3 19 b) 423 4.3
1391 Alkaalimetallidispersio 4.3 11 a) X423 4.3
1391 Maa-alkaalimetallidispersio 4.3 11 a) X423 4.3
1392 Maa-alkaalimetalliamalgaama 4.3 11 a) X423 4.3
1393 Maa-alkaalimetallin seos, n.o.s. 4.3 11 b) 423 4.3
1394 Alumiinikarbidi 4.3 17 b) 423 4.3
1395 Alumiinipiirautajauhe 4.3 15 b) 462 4.3+6.1
1396 Alumiinijauhe, päällystämätön 4.3 13 b) 423 4.3
1398 Alumiinisilikonijauhe, päällystämätön 4.3 13 c) 423 4.3
1400 Barium 4.3 11 b) 423 4.3
1401 Kalsium 4.3 11 b) 423 4.3
1402 Kalsiumkarbidi 4.3 17 b) 423 4.3
1403 Kalsiumsyanamidi 4.3 19 c) 423 4.3
1405 Kalsiumsilisidi 4.3 12 b), c) 423 4.3
1407 Cesium 4.3 11 a) X423 4.3
1408 Piirauta 4.3 15 c) 462 4.3+6.1
1409 Metallihydridit, veden kanssa reagoivat, n.o.s. 4.3 16 b) 423 4.3
1415 Litium 4.3 11 a) X423 4.3
1417 Litiumpii 4.3 12 b) 423 4.3
1418 Magnesiumjauhe 4.3 14 b) 423 4.3+4.2
1418 Magnesiumseosjauhe 4.3 14 b) 423 4.3+4.2
1420 Kaliumin metalliseokset 4.3 11 a) X423 4.3
1421 Alkaalimetalliseos, nestemäinen, n.o.s. 4.3 11 a) X423 4.3
1422 Kalium-natrium seokset 4.3 11 a) X423 4.3
1423 Rubidium 4.3 11 a) X423 4.3
1428 Natrium 4.3 11 a) X423 4.3
1431 Natriummetylaatti 4.2 15 b) 48 4.2+8
1435 Sinkkituhkat 4.3 13 c) 423 4.3
1436 Sinkkijauhe 4.3 14 b), c) 423 4.3+4.2
1436 Sinkkipöly 4.3 14 b), c) 423 4.3+4.2
1437 Zirkoniumhydridi 4.1 14 b) 40 4.1
1438 Alumiininitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1439 Ammoniumdikromaatti 5.1 27 b) 50 5.1
1444 Ammoniumpersulfaatti 5.1 18 c) 50 5.1
1445 Bariumkloraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1446 Bariumnitraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1447 Bariumperkloraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1448 Bariumpermanganaatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1449 Bariumperoksidi 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1450 Bromaatit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 16 b) 50 5.1
1451 Cesiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1452 Kalsiumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1453 Kalsiumkloriitti 5.1 14 b) 50 5.1
1454 Kalsiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1455 Kalsiumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1456 Kalsiumpermanganaatti 5.1 17 b) 50 5.1
1457 Kalsiumperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
1458 Kloraatin ja boraatin seos 5.1 11 b) 50 5.1
1459 Kloraatin ja magnesiumkloridin seos 5.1 11 b) 50 5.1
1461 Kloraatit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 11 b) 50 5.1
1462 Kloriitit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 14 b) 50 5.1
1463 Kromitrioksidi, vedetön (kiinteä kromihappo) 5.1 31 b) 58 5.1+8
1465 Didymiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1466 Rautanitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1467 Guanidiininitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1469 Lyijynitraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1470 Lyijyperkloraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
1471 Litiumhypokloriitti, kuiva 5.1 15 b) 50 5.1
1471 Litiumhypokloriittiseokset 5.1 15 b) 50 5.1
1472 Litiumperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
1473 Magnesiumbromaatti 5.1 16 b) 50 5.1
1474 Magnesiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1475 Magnesiumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1476 Magnesiumperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
1477 Nitraatit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 22 b), c) 50 5.1
1479 Hapettava, kiinteä aine, n.o.s. 5.1 27 b), c) 50 5.1
1481 Perkloraatit, epäorgaaniset, n.o.s 5.1 13 b) 50 5.1
1482 Permanganaatit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 17 b) 50 5.1
1483 Peroksidit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 25 b) 50 5.1
1484 Kaliumbromaatti 5.1 16 b) 50 5.1
1485 Kaliumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1486 Kaliumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1487 Kaliumnitraatin ja natriumnitriitin seokset 5.1 24 b) 50 5.1
1488 Kaliumnitriitti 5.1 23 b) 50 5.1
1489 Kaliumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1490 Kaliumpermanganaatti 5.1 17 b) 50 5.1
1492 Kaliumpersulfaatti 5.1 18 c) 50 5.1
1493 Hopeanitraatti 5.1 22 b) 50 5.1
1494 Natriumbromaatti 5.1 16 b) 50 5.1
1495 Natriumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1496 Natriumkloriini 5.1 14 b) 50 5.1
1498 Natriumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1499 Natriumnitraatin ja kaliumnitraatin seokset 5.1 22 c) 50 5.1
1500 Natriumnitriitti 5.1 23 c) 50 5.1
1502 Natriumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1503 Natriumpermanganaatti 5.1 17 b) 50 5.1
1505 Natriumpersulfaatti 5.1 18 c) 50 5.1
1506 Strontiumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1507 Strontiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
1508 Strontiumperkloraatti 5.1 13 b) 50 5.1
1509 Strontiumperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
1510 Tetranitrometaani 5.1 2 a) 559 5.1+6.1
1511 Ureavetyperoksidi 5.1 31 c) 58 5.1+8
1512 Sinkkiammoniumnitriitti 5.1 23 b) 50 5.1
1513 Sinkkikloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
1514 Sinkkinitraatti 5.1 22 b) 50 5.1
1515 Sinkkipermanganaatti 5.1 17 b) 50 5.1
1516 Sinkkiperoksidi 5.1 25 b) 50 5.1
1541 Asetonisyanhydriini, stabiloitu 6.1 12 a) 66 6.1
1544 Alkaloidit, kiinteät, n.o.s. 6.1 90 a) 66 6.1
1544 Alkaloidisuolat, kiinteät, n.o.s. 6.1 90 a) 66 6.1
1544 Alkaloidit, kiinteät, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
1544 Alkaloidisuolat, kiinteät, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
1545 Allyyli-isotiosyanaatti, inhiboitu 6.1 20 b) 639 6.1+3
1546 Ammoniumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1547 Aniliini 6.1 12 b) 60 6.1
1548 Aniliinihydrokloridi 6.1 12 c) 60 6.1
1549 Antimoniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s. 6.1 59 c) 60 6.1
1550 Antimonilakaatti 6.1 59 c) 60 6.1
1551 Antimonikaliumtartraatti 6.1 59 c) 60 6.1
1553 Arseenihappo, nestemäinen 6.1 51 a) 66 6.1
1554 Arseenihappo, kiinteä 6.1 51 b) 60 6.1
1555 Arseenibromidi 6.1 51 b) 60 6.1
1556 Arseeniyhdiste, nestemäinen, n.o.s., (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidit) 6.1 51 a) 66 6.1
1556 Arseeniyhdiste, nestemäinen, n.o.s., (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidit) 6.1 51 b), c) 60 6.1
1557 Arseeniyhdiste, kiinteä, n.o.s., (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidit) 6.1 51 a) 66 6.1
1557 Arseeniyhdiste, kiinteä, n.o.s., (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidit) 6.1 51 b), c) 60 6.1
1558 Arseeni 6.1 51 b) 60 6.1
1559 Arseenipentoksidi 6.1 51 b) 60 6.1
1560 Arseenitrikloridi 6.1 51 a) 66 6.1
1561 Arseenitrioksidi 6.1 51 b) 60 6.1
1562 Arseenipöly 6.1 51 b) 60 6.1
1564 Bariumyhdiste, n.o.s. 6.1 60 b), c) 60 6.1
1566 Berylliumyhdiste, n.o.s. 6.1 54 b)2. 60 6.1
1566 Berylliumyhdiste, n.o.s. 6.1 54 c) 60 6.1
1567 Beryllium, jauheena 6.1 54 b)1. 64 6.1+4.1
1569 Bromiasetoni 6.1 16 b) 63 6.1+3
1570 Brusiini 6.1 90 a) 66 6.1
1572 Kakodyylihappo 6.1 51 b) 60 6.1
1573 Kalsiumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1574 Kalsiumarsenaatti ja kalsiumarseniittiseos, kiinteä 6.1 51 b) 60 6.1
1577 Klooridinitrobentseenit 6.1 12 b) 60 6.1
1578 Kloorinitrobentseenit 6.1 12 b) 60 6.1
1579 4-Kloori-o-toluidiinihydrokloridi 6.1 17 c) 60 6.1
1580 Klooripikriini 6.1 17 a) 66 6.1
1581 Metyylibromidin ja klooripikriinin seokset (nesteytetty kaasu) 2 4 at) 26 6.1+13
1582 Metyylikloridin ja klooripikriinin seokset (nesteytetty kaasu) 2 4 bt) 236 6.1+3+13
1583 Klooripikriiniseos, n.o.s. 6.1 17 a) 66 6.1
1583 Klooripikriiniseos, n.o.s. 6.1 17 b), c) 60 6.1
1585 Kupariasetoarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1586 Kupariarsenitti 6.1 51 b) 60 6.1
1587 Kuparisyanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1588 Syanidit, epäorgaaniset, kiinteät, n.o.s. 6.1 41 b), c) 60 6.1
1590 Dikloorianiliinit 6.1 12 b) 60 6.1
1591 o-Diklooribentseeni 6.1 15 c) 60 6.1
1593 Dikloorimetaani (metyleenikloridi) 6.1 15 c) 60 6.1
1594 Dietyylisulfaatti 6.1 14 b) 60 6.1
1595 Dimetyylisulfaatti 6.1 27 a) 668 6.1+8
1596 Dinitroaniliinit 6.1 12 b) 60 6.1
1597 Dinitrobentseenit 6.1 12 b) 60 6.1
1598 Dinitro-o-kresoli 6.1 12 b) 60 6.1
1599 Dinitrofenoliliuos 6.1 12 b), c) 60 6.1
1600 Dinitrotolueenit, sulassa muodossa 6.1 24 b)1 60 6.1
1601 Desinfiointiaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
1601 Desinfiointiaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 b), c) 60 6.1
1602 Väriaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
1602 Väriaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 b), c) 60 6.1
1602 Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
1602 Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 b), c) 60 6.1
1603 Etyylibromiasetaatti 6.1 16 b) 63 6.1+3
1604 Etyleenidiamiini 8 54 b) 83 8+3
1605 Etyleenidibromidi (1, 2-dibromietaani) 6.1 15 a) 66 6.1
1606 Rauta-III-arsenaatti (ferriarsenaatti) 6.1 51 b) 60 6.1
1607 Rauta-III-arseniitti (ferriarseniitti) 6.1 51 b) 60 6.1
1608 Rauta-II-arsenaatti (ferroarsenaatti) 6.1 51 b) 60 6.1
1610 Halogenoitu ärsyttävä neste, n.o.s. 6.1 17 a) 66 6.1
1610 Halogenoitu ärsyttävä neste, n.o.s. 6.1 17 b), c) 60 6.1
1611 Heksaetyylitetrafosfaatti 6.1 23 b) 60 6.1
1613 Syaanivedyn vesiliuos 6.1 2 663 6.1+3
1616 Lyijyasetaatti 6.1 62 c) 60 6.1
1617 Lyijyarsenaatit 6.1 51 b) 60 6.1
1618 Lyijyarseniitit 6.1 51 b) 60 6.1
1620 Lyijysyanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1621 Lontoon purppura 6.1 51 b) 60 6.1
1622 Magnesiumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1623 Elohopea-arsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1624 Elohopea-II-kloridi 6.1 52 b) 60 6.1
1625 Elohopea-II-nitraatti 6.1 52 b) 60 6.1
1627 Elohopea-I-nitraatti 6.1 52 b) 60 6.1
1629 Elohopea-asetaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1630 Elohopea-II-ammoniumkloridi 6.1 52 b) 60 6.1
1631 Elohopeabentsoaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1634 Elohopeabromidit 6.1 52 b) 60 6.1
1636 Elohopea-I-syanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1637 Elohopeaglukonaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1638 Elohopeajodidi 6.1 52 b) 60 6.1
1639 Elohopeanukleaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1640 Elohopeaoleaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1641 Elohopeaoksidi 6.1 52 b) 60 6.1
1642 Elohopea-I-oksisyanidi, flegmatoitu 6.1 41 b) 60 6.1
1643 Elohopea-II-kaliumjodidi 6.1 52 b) 60 6.1
1644 Elohopeasalisylaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1645 Elohopea-II-sulfaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1646 Elohopeatiosyanaatti 6.1 52 b) 60 6.1
1647 Metyylibromidin ja etyleenibromidin seokset 2 4 bt) 236 3+6.1+13
1647 Metyylibromidin ja etyleenidibromidin seos, nestemäinen 6.1 15 a) 66 6.1
1648 Asetonitriili (metyylisyanidi) 3 3 b) 33 3
1649 Etyylineste (moottorin nakutuksenestoaine), (lyijytetraetyyli, lyijytetrametyyli) 6.1 31 a) 66 6.1
1650 beta-Naftyyliamiini 6.1 12 b) 60 6.1
1651 Naftyylitiourea 6.1 21 b) 60 6.1
1652 Naftyyliurea 6.1 12 b) 60 6.1
1653 Nikkelisyanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1654 Nikotiini 6.1 90 b) 60 6.1
1655 Nikotiini valmiste, kiinteä, n.o.s. 6.1 90 a) 66 6.1
1655 Nikotiinivalmiste, kiinteä, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
1655 Nikotiiniyhdiste, kiinteä, n.o.s. 6.1 90 a) 66 6.1
1655 Nikotiiniyhdiste, kiinteä, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
1656 Nikotiinihydrokloridi 6.1 90 b) 60 6.1
1656 Nikotiinihydrokloridiliuos 6.1 90 b) 60 6.1
1657 Nikotiinisalisylaatti 6.1 90 b) 60 6.1
1658 Nikotiinisulfaatti, kiinteä 6.1 90 b) 60 6.1
1658 Nikotiinisulfaattiliuos 6.1 90 b) 60 6.1
1659 Nikotiinitartraatti 6.1 90 b) 60 6.1
1661 Nitroaniliinit, (o-, m-, p-) 6.1 12 b) 60 6.1
1662 Nitrobentseeni 6.1 12 b) 60 6.1
1663 Nitrofenolit, (o-, m-, p-) 6.1 12 c) 60 6.1
1664 Nitrotolueenit, (o-, m-, p-) 6.1 12 b) 60 6.1
1665 Nitroksyleenit, (o-, m-, p-) 6.1 12 b) 60 6.1
1669 Pentakloorietaani 6.1 15 b) 60 6.1
1670 Perkloorimetyylimerkaptaani 6.1 17 a) 66 6.1
1671 Fenoli, kiinteä 6.1 14 b) 60 6.1
1672 Fenyylikarbyyliamiinikloridi 6.1 17 a) 66 6.1
1673 Fenyleenidiamiinit, (o-, m-, p-) 6.1 12 c) 60 6.1
1674 Fenyylielohopea-asetaatti 6.1 33 b) 60 6.1
1677 Kaliumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1678 Kaliumarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1679 Kaliumkupari-I-syanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1683 Hopea-arseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1684 Hopeasyanidi 6.1 41 b) 60 6.1
1685 Natriumarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1686 Natriumarseniitti, vesiliuos 6.1 51 b), c) 60 6.1
1688 Natriumkakodylaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1690 Natriumfluoridi 6.1 63 c) 60 6.1
1691 Strontiumarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1692 Strykniini tai strykniinisuolat 6.1 90 a) 66 6.1
1693 Kyynelkaasuaine, nestemäinen tai kiinteä, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
1693 Kyynelkaasuaine, nestemäinen tai kiinteä, n.o.s. 6.1 25 b) 60 6.1
1694 Bromibentsyylisyanidi 6.1 17 a) 66 6.1
1695 Klooriasetoni, stabiloitu 6.1 17 b) 60 6.1
1697 Klooriasetofenoni, (fenasyylikloridi) 6.1 17 b) 60 6.1
1698 Difenyyliaminoklooriarsiini 6.1 34 a) 66 6.1
1699 Difenyyliklooriarsiini 6.1 34 a) 66 6.1
1701 Ksylyylibromidi 6.1 15 b) 60 6.1
1702 1, 1, 2, 2-Tetrakloorietaani (asetyleenitetrakloridi) 6.1 15 b) 60 6.1
1704 Tetraetyyliditiopyrofosfaatti 6.1 23 b) 60 6.1
1707 Talliumyhdiste, n.o.s. 6.1 53 b) 60 6.1
1708 Toluidiinit 6.1 12 b) 60 6.1
1709 2, 4-Toluyleenidiamiini 6.1 12 c) 60 6.1
1710 Trikloorieteeni 6.1 15 c) 60 6.1
1711 Ksylidiinit 6.1 12 b) 60 6.1
1712 Sinkkiarsenaatin ja sinkkiarseniitin seos 6.1 51 b) 60 6.1
1712 Sinkkiarsenaatti 6.1 51 b) 60 6.1
1712 Sinkkiarseniitti 6.1 51 b) 60 6.1
1715 Etikkahappoanhydridi 8 32 b)2. 83 8+3
1716 Asetyylibromidi 8 35 b)1. 80 8
1717 Asetyylikloridi 3 25 b) X338 3+8
1718 Butyylifosfaatti 8 38 c) 80 8
1719 Syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. 8 42 b), c) 80 8
1722 Allyyliklooriformiaatti 6.1 28 a) 668 6.1+8+3
1723 Allyylijodidi 3 25 b) 338 3+8
1724 Allyylitrikloorisilaani, stabiloitu 8 37 b) X839 8+3
1725 Alumiinibromidi, vedetön 8 11 b) 80 8
1726 Alumiinikloridi, vedetön 8 11 b) 80 8
1727 Ammoniumvetydifluoridi (ammoniumbifluoridi), kiinteä 8 9 b) 80 8
1728 Amyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1729 Anisoyylikloridi 8 35 b)1. 80 8
1730 Antimonipentakloridi, nestemäinen 8 12 b) 80 8
1731 Antimonipentakloridiliuos 8 12 b), c) 80 8
1732 Antimonipentafluoridi 8 10 b) 86 8+6.1
1733 Antimonitrikloridi 8 11 b) 80 8
1736 Bentsoyylikloridi 8 35 b)1 80 8
1737 Bentsyylibromidi 6.1 27 b) 68 6.1+8
1738 Bentsyylikloridi 6.1 27 b) 68 6.1+8
1739 Bentsyyliklooriformiaatti 8 64 a) 88 8
1740 Vetydifluoridit, n.o.s. 8 9 b), c) 80 8
1742 Booritrifluoridi-etikkahappokompleksi 8 33 b) 80 8
1743 Booritrifluoridi-propionihappokompleksi 8 33 b) 80 8
1744 Bromi 8 14 886 8+6.1
1744 Bromiliuos 8 14 886 8+6.1
1745 Bromipentafluoridi 5.1 5 568 5.1+6.1+8
1746 Bromitrifluoridi 5.1 5 568 5.1+6.1+8
1747 Butyylitrikloorisilaani 8 37 b) X83 8+3
1748 Kalsiumhypokloriitti, kuiva 5.1 15 b) 50 5.1
1748 Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat 5.1 15 b) 50 5.1
1750 Kloorietikkahappoliuos 6.1 27 b) 68 6.1+8
1751 Klooriettikkahappo, kiinteä 6.1 27 b) 68 6.1+8
1752 Klooriasetyylikloridi 6.1 27 a) 668 6.1+8
1753 Kloorifenyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1754 Kloorisulfonihappo 8 12 a) 88 8
1755 Kromihappoliuos 8 17 b), c) 80 8
1756 Kromifluoridi (kromitrifluoridi), kiinteä 8 9 b) 80 8
1757 Kromifluoridiliuos (kromitrifluoridiliuos) 8 8 b), c) 80 8
1758 Kromioksikloridi (kromyylikloridi) 8 12 a) 88 8
1759 Kiinteä syövyttää aine, n.o.s. 8 65 a) 88 8
1759 Kiinteä syövytavä aine, n.o.s. 8 65 b), c) 80 8
1760 Syövyttävä neste, n.o.s. 8 66 a) 88 8
1760 Syövyttävä neste, n.o.s. 8 66 b), c) 80 8
1761 Kuparietyleenidiamiiniliuokset 8 53 b), c) 86 8+6.1
1762 Sykloheksenyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1763 Sykloheksyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1764 Dikloorietikkahappo 8 32 b)1. 80 8
1765 Diklooriasetyylikloridi 8 35 b)1. X80 8
1766 Dikloorifenyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1767 Dietyylidikloorisilaani 8 37 b) X83 8+3
1768 Difluorifosforihappo, vedetön 8 8 b) 80 8
1769 Difenyylidikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1770 Difenyylimetyylibromidi (difenyylibromimetaani) 8 65 b) 80 8
1771 Dodekyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1773 Ferrikloridi, vedetön (rauta-III-kloridi, vedetön) 8 11 c) 80 8
1775 Fluoriboorihappo 8 8 b) 80 8
1776 Fluorifosforihappo, vedetön 8 8 b) 80 8
1777 Fluorisulfonihappo 8 8 a) 88 8
1778 Fluoripiihappo 8 8 b) 80 8
1779 Muurahaishappo 8 32 b)1 80 8
1780 Fumaryylikloridi 8 35 b)1 80 8
1781 Heksadekyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1782 Heksafluorifosforihappo 8 8 b) 80 8
1783 Heksametyleenidiamiiniliuos 8 53 b), c) 80 8
1784 Heksyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1786 Fluorivetyhapon ja rikkihapon seos 8 7 a) 886 8+6.1
1787 Jodivetyhappo 8 5 b), c) 80 8
1788 Bromivetyhappo 8 5 b), c) 80 8
1789 Kloorivetyhappo (suolahappo) 8 5 b), c) 80 8
1790 Fluorivetyhappoliuos, yli 85 % fluorivetyä sisältävä 8 6 886 8+6.1
1790 Fluorivetyhappoliuos, 60-85 % fluorivetyä sisältävä 8 7 a) 886 8+6.1
1790 Fluorivetyhappoliuos, enintään 60 % fluorivetyä sisältävä 8 7 b) 86 8+6.1
1791 Hypokloriittiliuos, vähintään 16 % aktiivista klooria sisältävä 8 61 b) 80 8
1791 Hypokloriittiliuos, yli 5 % mutta alle 16 % aktiivista klooria sisältävä 8 61 c) 80 8
1792 Jodimonokloridi 8 12 b) 80 8
1793 Isopropyylifosfaatti 8 38 c) 80 8
1794 Lyijysulfaatti 8 1 b) 80 8
1796 Nitraushapposeos, yli 50 % typpihappoa sisältävä 8 3 a) 885 8+05
1796 Nitraushapposeos, enintaän 50 % typpihappoa sisältävä 8 3 b) 80 8
1799 Nonyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1800 Oktadekyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1801 Oktyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1802 Perkloorihappo 8 4 b) 85 8+05
1803 Fenolisulfonihappo, nestemäinen 8 34 b) 80 8
1804 Fenyylitrikloorisilaani 8 36 b) X80 8
1805 Fosforihappo 8 17 c) 80 8
1806 Fosforipentakloridi 8 11 b) 80 8
1807 Fosforipentoksidi (fosforihappoanhydridi) 8 16 b) 80 8
1808 Fosforitribromidi 8 12 b) 80 8
1809 Fosforitrikloridi 8 12 a) 886 8+6.1
1810 Fosforioksikloridi (fosforyylikloridi) 8 12 b) 80 8
1811 Kaliumvetydifluoridi (kaliumbifluoridi) 8 9 b) 86 8+6.1
1812 Kaliumfluoridi 6.1 63 c) 60 6.1
1813 Kaliumhydroksidi, kiinteä (kaustinen potaska) 8 41 b) 80 8
1814 Kaliumhydroksidiliuos (kalilipeä) 8 42 b), c) 80 8
1815 Propionyylikloridi 3 25 b) 338 3+8
1816 Propyylitrikloorisilaani 8 37 b) X83 8+3
1817 Pyrosulfuryylikloridi (disulfuryylikloridi) 8 12 b) 80 8
1818 Piitetrakloridi 8 12 b) 80 8
1819 Natriumaluminaattiliuos 8 42 b), c) 80 8
1823 Natriumhydroksidi, kiinteä (kaustinen sooda) 8 41 b) 80 8
1824 Natriumhydroksidiliuos (natronlipeä) 8 42 b), c) 80 8
1825 Natriummonoksidi (natriumoksidi) 8 41 b) 80 8
1826 Jätenitraushapposeos, yli 50 % typpihappoa sisältävä 8 3 a) 885 8+05
1826 Jätenitraushapposeos, enintään 50 % typpihappoa sisältävä 8 3 b) 80 8
1827 Tinatetrakloridi, vedetön 8 12 b) 80 8
1828 Rikkikloridit 8 12 a) X88 8
1829 Rikkitrioksidi, inhiboitu (rikkihappoanhydridi, inhiboitu) 8 1 a) X88 8
1830 Rikkihappo, yli 51 % happoa sisältävä 8 1 b) 80 8
1831 Savuava rikkihappo (oleum) 8 1 a) X886 8+6.1
1832 Rikkihappo, käytetty 8 1 b) 80 8
1833 Rikkihapoke 8 1 b) 80 8
1834 Sulfuryylikloridi 8 12 a) X88 8
1835 Tetrametyyliammoniumhydroksidi 8 51 b) 80 8
1836 Tionyylikloridi 8 12 a) X88 8
1837 Tiofosforyylikloridi 8 12 b) 80 8
1838 Titaanitetrakloridi 8 12 b) 80 8
1839 Trikloorietikkahappo 8 31 b) 80 8
1840 Sinkkikloridiliuos 8 5 c) 80 8
1843 Ammoniumdinitro-o-kresolaatti 6.1 12 b) 60 6.1
1846 Hiilitetrakloridi 6.1 15 b) 60 6.1
1847 Kaliumsulfidi, kidevettä sisältävä 8 45 b)1. 80 8
1848 Propionihappo 8 32 c) 80 8
1849 Natriumsulfidi, kidevettä sisältävä 8 45 b)1 80 8
1851 Lääkeaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
1858 Heksafluoripropeeni (R 1216) 2 3 at) 26 6.1+13
1860 Vinyylifluoridi 2 5 c) 239 3+13
1862 Etyylikrotonaatti 3 3 b) 33 3
1863 Lentopetroli 3 1 a) 33 3
1863 Lentopetroli 3 2 a), b) 33 3
1863 Lentopetroli 3 3 b) 33 3
1863 Lentopetroli 3 31 c) 30 3
1866 Hartsiliuos 3 5 a), b), c) 33 3
1866 Hartsiliuos 3 31 c) 30 3
1868 Dekaboraani 4.1 16 b) 46 4.1+6.1
1869 Magnesium 4.1 13 c) 40 4.1
1869 Magnesiumseokset 4.1 13 c) 40 4.1
1871 Titaanihydridi 4.1 14 b) 40 4.1
1872 Lyijydioksidi 5.1 29 c) 56 5.1+6.1
1873 Perkloorihapon vesiliuos, joka sisältää 50-72 paino-% happoa 5.1 3 a) 558 5.1+8
1884 Bariumoksidi 6.1 60 c) 60 6.1
1885 Bentsidiini 6.1 12 b) 60 6.1
1886 Bentsylideenikloridi 6.1 15 b) 60 6.1
1887 Bromikloorimetaani 6.1 15 c) 60 6.1
1888 Kloroformi 6.1 15 c) 60 6.1
1889 Syaanibromidi (bromisyanidi) 6.1 27 a) 668 6.1+8
1891 Etyylibromidi 6.1 15 b) 60 6.1
1892 Etyylidiklooriarsiini 6.1 34 a) 66 6.1
1894 Fenyylielohopeahydroksidi 6.1 33 b) 60 6.1
1895 Fenyylielohopeanitraatti 6.1 33 b) 60 6.1
1897 Tetrakloorieteeni (perkloorietyleeni) 6.1 15 c) 60 6.1
1898 Asetyylijodidi 8 35 b)1. 80 8
1902 Di-iso-oktyylifosfaatti 8 38 c) 80 8
1903 Desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s. 8 66 a) 88 8
1903 Desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s. 8 66 b), c) 80 8
1906 Jäterikkihappo 8 1 b) 80 8
1907 Natronkalkki (natriumhydroksidin ja poltetun kalkin seos) 8 41 c) 80 8
1908 Kloriittiliuos, vähintään 16 % aktiivista klooria sisältävä 8 61 b) 80 8
1908 Kloriittiliuos, 5-16 % aktiivista klooria sisältävä 8 61 c) 80 8
1912 Metyylikloridin ja dikloorimetaanin (metyleenikloridin) seokset (nesteytetty kaasu) 2 4 bt) 236 3+6.1+13
1913 Neon. nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1914 n-Butyylipropionaatti 3 31 c) 30 3
1915 Sykloheksanoni 3 31 c) 30 3
1916 2, 2'-Dikloorietyyheetteri 6.1 16 b) 63 6.1+3
1917 Etyyliakrylaatti, inhiboitu 3 3 b) 339 3
1918 Isopropyylibentseeni (kumeeni) 3 31 c) 30 3
1919 Metyyliakrylaatti, inhiboitu 3 3 b) 339 3
1920 Nonaanit 3 31 c) 30 3
1921 Propyleeni-imiini, inhiboitu 3 12 336 3+6.1
1922 Pyrrolidiini 3 23 b) 338 3+8
1923 Kalsiumditioniitti (kalsiumhydrosulfiitti) 4.2 13 b) 40 4.2
1928 Metyylimagnesiumbromidi etyylieetterissä 4.3 3 a) X323 4.3+3
1929 Kaliumditioniitti (kaliumhydrosulfiitti) 4.2 13 b) 40 4.2
1932 Zirkoniumjäte 4.2 12 c) 40 4.2
1935 Syanidiliuos, n.o.s. 6.1 41 a) 66 6.1
1935 Syanidiliuos, n.o.s. 6.1 41 b), c) 60 6.1
1938 Bromietikkahappo 8 31 b) 80 8
1939 Fosforioksibromidi 8 11 b) 80 8
1940 Tioglykolihappo 8 32 b)1. 80 8
1942 Ammoniumnitraatti 5.1 21 c) 50 5.1
1951 Argon, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1952 Hiilidioksidi, joka sisältää enintään 6 paino-% eteenioksidia 2 6 c) 239 3+13
1957 Deuterium 2 1 b) 23 3+13
1958 1, 2-Dikloori-1, 1, 2, 2-tetrafluorietaani (R 114) 2 3 a) 20 2+13
1959 1, 1-Difluorieteeni 2 5 c) 239 3+13
1961 Etaani. nesteytetty. Jäähdytetty 2 7 b) 223 3+13
1962 Eteeni (Etyleeni) 2 5 b) 23 3+13
1963 Helium. nesteytettu, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1965 Seos A, AO, Al, B,C 2 4 b) 23 3+13
1966 Vety, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 b) 223 3+13
1969 Isobutaani 2 3 b) 23 3+13
1970 Krypton, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1971 Maakaasu (luonnonkaasu), puristettu 2 2 b) 23 3+13
1971 Metaani, puristettu 2 1 b) 23 3+13
1972 Maakaasu (luonnonkaasu), jäähdytetty, nesteytetty 2 8 b) 223 3+13
1972 Metaani, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 b) 223 3+13
1973 Seos R502 2 4 a) 20 2+13
1974 Bromiklooridifluorimetaani (R 12 B 1) 2 3 a) 20 2+13
1976 Oktafluorisyklobutaani (RC 318) 2 3 a) 20 2+13
1977 Typpi, nesteytetty. Jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
1978 Propaani. teknisesti puhdas 2 3 b) 23 3+13
1982 Tetrafluorimetaani (R14) 2 1 a) 20 2+13
1983 l-Kloori-2, 2, 2-trifluorietaani (R 133a) 2 3 a) 20 2+13
1984 Trifluorimetaani (R 23) 2 5 a) 20 2+13
1986 Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3 17 a), b) 336 3+6.1
1986 Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3 32 c) 36 3+6.1
1987 Alkoholit, palavat. n.o.s. 3 2 b) 33 3
1987 Alkoholit, palavat, n.o.s. 3 3 b) 33 3
1987 Alkoholit, palavat, n.o.s. 3 31 c) 30 3
1988 Aldehydit, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3 17 a), b) 336 3+6.1
1988 Aldehydit, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3 32 c) 36 3+6.1
1989 Aldehydit, palavat, n.o.s. 3 2 b) 33 3
1989 Aldehydit, palavat, n.o.s. 3 3 b) 33 3
1989 Aldehydit, palavat, n.o.s. 3 31 c) 30 3
1991 Kloropreeni, inhiboitu 3 16 a) 336 3+6.1
1992 Palava neste, myrkyllinen, n.o.s. 3 19 a), b) 336 3+6.1
1992 Palava neste, myrkyllinen, n.o.s. 3 32 c) 36 3+6.1
1993 Palava neste, n.o.s. 3 1 a) 33 3
1993 Palava neste, n.o.s. 3 2 a), b) 33 3
1993 Palava neste, n.o.s. 3 3 b) 33 3
1993 Palava neste, n.o.s. 3 5 c) 33 3
1993 Palava neste, n.o.s. 3 31 c) 30 3
1994 Rautapentakarbonyyli 6.1 3 663 6.1+3
1999 Tervat, nestemäiset 3 31 c) 30 3
1999 Tervat, nestemäiset 3 5 b), c) 33 3
2001 Kobolttinaftenaattijauheet 4.1 12 c) 40 4.1
2003 Metallialkyylit, n.o.s 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
2003 Metalliaryylit, n.o.s. 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
2004 Magnesiumdiamidi 4.2 16 b) 40 4.2
2005 Magnesiumdifenyyli 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
2008 Zirkoniumjauhe, kuiva 4.2 12 b), c) 40 4.2
2014 Vetyperoksidi vesiliuos 5.1 1 b) 58 5.1+8
2015 Vetyperoksidi, stabiloitu 5.1 1 a) 559 5.1+8
2015 Vetyperoksidi vesiliuos, stabiloitu 5.1 1 a) 559 5.1+8
2018 Kloorianiliinit, kiinteät 6.1 12 b) 60 6.1
2019 Kloorianiliinit, nestemäiset 6.1 12 b) 60 6.1
2020 Kloorifenolit, kiinteät 6.1 17 c) 60 6.1
2021 Kloorifenolit, nestemäiset 6.1 17 c) 60 6.1
2022 Kresyylihappo 6.1 27 b) 68 6.1+8
2023 Epikloorihydriini 6.1 16 b) 63 6.1+3
2024 Elohopeayhdiste, nestemäinen, n.o.s. 6.1 52 a) 66 6.1
2024 Elohopeayhdiste, nestemäinen, n.o.s. 6.1 52 b), c) 60 6.1
2025 Elohopeayhdiste, kiinteä, n.o.s. 6.1 52 a) 66 6.1
2025 Elohopeayhdiste, kiinteä, n.o.s. 6.1 52 b), c) 60 6.1
2026 Fenyylielohopeayhdiste, n.o.s. 6.1 33 a) 66 6.1
2026 Fenyylielohopeayhdiste, n.o.s. 6.1 33 b), c) 60 6.1
2027 Natriumarseniitti, kiinteä 6.1 51 b) 60 6.1
2030 Hydratsiinihydraaatti 8 44 b) 86 8+6.1
2030 Hydratsiinin vesiliuos 8 44 b) 86 8+6.1
2031 Typpihappo, yli 70 % happoa sisältävä 8 2 a)1. 88 8
2031 Typpihappo, enintään 70 % happoa sisältävä 8 2 b) 80 8
2032 Typpihappo, savuava 8 2 a)2. 856 8+05+6.1
2033 Kaliummonoksidi, (kaliumoksidi) 8 41 b) 80 8
2035 1, 1, 1-Trifluorietaani 2 3 b) 23 3+13
2036 Xenon 2 5 a) 20 2+13
2038 Dinitrotolueenit 6.1 12 b) 60 6.1
2045 Isobutyraldehydi (isobutyylialdehydi) 3 3 b) 33 3
2225 Bentseenisulfonyylikloridi 8 35 c) 80 8
2226 Bentsotrikloridi (trikloorimetyylibentseeni) 8 66 b) 80 8
2227 n-Butyylimetakrylaatti, inhiboitu 3 31 c) 39 3
2232 2-Kloorietanaali (klooriasetaldehydi) 6.1 17 a) 66 6.1
2233 Kloorianisidiinit 6.1 17 c) 60 6.1
2234 Klooribentsotrifluoridit, (o-, m-, p-) 3 31 c) 30 3
2235 Klooribentsyylikloridit 6.1 17 c) 60 6.1
2236 3-Kloori-4-metyylifenyyli-isosyanaatti 6.1 19 b) 60 6.1
2237 Kloorinitroaniliinit 6.1 17 c) 60 6.1
2238 Klooritolueenit, (o-, m-, p-) 3 31 c) 30 3
2239 Klooritoluidiinit 6.1 17 c) 60 6.1
2240 Kromirikkihappo 8 1 a) 88 8
2241 Sykloheptaani 3 3 b) 33 3
2242 Syklohepteeni 3 3 b) 33 3
2243 Sykloheksyyliasetaatti 3 31 c) 30 3
2244 Syklopentanoli 3 31 c) 30 3
2245 Syklopentanoni 3 31 c) 30 3
2246 Syklopenteeni 3 2 b) 33 3
2247 n-Dekaani 3 31 c) 30 3
2248 Di-n-butyyliamiini 8 54 b) 83 8+3
2250 Diklooriifenyyli-isosyanaatit 6.1 19 b) 60 6.1
2251 2, 5-Norbornadieeni, inhiboitu, (disykloheptadieen) 3 3 b) 339 3
2252 1, 2-Dimetoksietaani 3 3 b) 33 3
2253 N, N-Dimetyylianiliini 6.1 12 b) 60 6.1
2256 Syklohekseeni 3 3 b) 33 3
2257 Kalium 4.3 11 a) X423 4.3
2258 1, 2-Propyleenidiamiini 8 54 b) 83 8+3
2259 Trietyleenitetramiini 8 53 b) 80 8
2260 Tripropyyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2261 Ksylenolit 6.1 14 b) 60 6.1
2262 Dimetyylikarbamoyylikloridi (N, N-dimetyylikarbamoyylikloridi) 8 35 b)1. 80 8
2263 Dimetyylisykloheksaanit 3 3 b) 33 3
2264 N, N-Dimetyylisykloheksyyliamiini 8 54 b) 83 8+3
2265 N, N-Dimetyyliformamidi 3 31 c) 30 3
2266 N, N-Dimetyylipropyyliamiini, (dimetyyli-N-propyyliamiini) 3 22 b) 338 3+8
2267 Dimetyylitiofosforyylikloridi 6.1 27 b) 68 6.1+8
2269 3, 3 '-Iminobispropyyliamiini (bisaminopropyyliamiini, dipropyleenitriamiini) 8 53 c) 80 8
2270 Etyyliamiini, vesiliuos 3 22 b) 338 3+8
2271 Etyyliamyyliketonit 3 31 c) 30 3
2272 N-Etyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2273 2-Etyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2274 N-Etyyli-N-bentsyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2275 2-Etyylibutanoli 3 31 c) 30 3
2276 2-Etyyliheksyyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2277 Etyylimetakrylaatti 3 3 b) 339 3
2278 n-Hepteeni 3 3 b) 33 3
2279 Heksaklooributadieeni 6.1 15 c) 60 6.1
2280 Heksametyleenidiamiini, kiinteä 8 52 c) 80 8
2281 Heksametyleenidi-isosyanaatti 6.1 19 b) 60 6.1
2046 Symeenit, (o-, m-, p-), (metyyli-isopropyylibentseenit) 3 31 c) 30 3
2047 Diklooripropeenit 3 3 b) 33 3
2047 Diklooripropeenit 3 31 c) 30 3
2048 Disyklopentadieeni 3 31 c) 30 3
2049 Dietyylibentseenit, (o-, m-, p-) 3 31 c) 30 3
2050 Di-isobutyleeni, isomeeriset yhdisteet 3 3 b) 33 3
2051 2-Dimetyyliaminoetanoli 8 54 b) 83 8+3
2052 Dipenteeni (limoneeni) 3 31 c) 30 3
2053 Metyyli-isobutyylikarbinoli (metyyliamyylialkoholi) 3 31 c) 30 3
2054 Morfoliini 3 31 c) 30 3
2055 Styreenimonomeeri, inhiboitu (vinyylibentseenimonomeeri, inhiboitu) 3 31 c) 39 3
2056 Tetrahydrofuraani 3 3 b) 33 3
2057 Tripropyleeni (propyleenitrimeeri) 3 3 b) 33 3
2057 Tripropyleeni (propyleenitrimeeri) 3 31 c) 30 3
2058 Valeraldehydi 3 3 b) 33 3
2059 Nitroselluloosaliuos, palava 3 4 a), b) 33 3
2059 Nitroselluloosaliuos, palava 3 34 c) 30 3
2067 Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi Al 5.1 21 c) 50 5.1
2068 Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A2 5.1 21 c) 50 5.1
2069 Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A3 5.1 21 c) 50 5.1
2070 Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A4 5.1 21 c) 50 5.1
2073 Ammoniakki vesiliuoksina, pitoisuus 35-40% 2 9 at) 268 6.1+13
2073 Ammoniakki vesiliuoksina, pitoisuus 40-50% 2 9 at) 268 6.1+13
2074 Akyyliamidi 6.1 12 c) 60 6.1
2075 Kloraali, vedetön, inhiboitu 6.1 17 b) 60 6.1
2076 Kresolit, (o-, m-, p-) 6.1 27 b) 68 6.1+8
2077 alfa-Naftyyliamiini 6.1 12 c) 60 6.1
2078 Tolueenidi-isosyanaatti ja sen isomeeriset seokset 6.1 19 b) 60 6.1
2079 Dietyleenitriamiini 8 53 b) 80 8
2187 Hiilidioksidi, nesteytetty, jäähdytetty 2 7 a) 22 2+13
2193 Heksafluorietaani (R 116) 2 5 a) 20 2+13
2201 Typpioksiduuli (ilokaasu ) (nesteytetty, jäädytetty) 2 7 a) 225 2+05+13
2205 Adiponitriili 6.1 12 c) 60 6.1
2206 Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s. 6.1 19 b), c) 60 6.1
2206 Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 19 b), c) 60 6.1
2208 Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat 5.1 15 c) 50 5.1
2209 Formaldehydiliuos 8 63 c) 80 8
2210 Maneb (mangaanieteeni-1, 2-bis-ditiokarbamaatti) 4.2 16 c) 40 4.2+4.3
2210 Manebvalmiste 4.2 16 c) 40 4.2+4.3
2211 Polymeeripelletit, soluuntuvat 9 4 c) 90 -
2212 Ruskea asbesti (amosiitti tai mysoriitti) 9 1 b) 90 9
2212 Sininen asbesti (krokidoliitti) 9 1 b) 90 9
2213 Paraformaldehydi 4.1 6 c) 40 4.1
2214 Ftaalihappoanhydridi 8 31 c) 80 8
2215 Maleiinihappoanhydridi 8 31 c) 80 8
2217 Siemenkakku 4.2 2 c) 40 4.2
2218 Akyylihappo, inhiboitu 8 32 b)2. 839 8+3
2219 Allyyliglysidyylieetteri 3 31 c) 30 3
2222 Anisoli (fenyylimetyylieetteri) 3 31 c) 30 3
2224 Bentsonitriili 6.1 12 b) 60 6.1
2282 Heksanolit 3 31 c) 30 3
2283 Isobutyylimetakrylaatti, inhiboitu 3 31 c) 39 3
2284 Isobutyronitriili 3 11 b) 336 3+6.1
2285 Isosyanaattibentsotrifluoridit 6.1 18 b) 63 6.1+3
2286 Pentametyyliheptaani (isododekaani) 3 31 c) 30 3
2287 Isohepteenit 3 3 b) 33 3
2288 Isohekseenit 3 3 b) 33 3
2289 Isoforonidiamiini 8 53 c) 80 8
2290 Isoforonidi-isosyanaatti (3 -isosyanaattimetyyli-3, 5, 5 -trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti) 6.1 19 c) 60 6.1
2291 Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s. 6.1 62 c) 60 6.1
2293 4-Metoksi 4-metyylipentan-2-oni 3 31 c) 30 3
2294 N-metyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2295 Metyyliklooriasetaatti 6.1 16 b) 63 6.1+3
2296 Metyylisykloheksaani 3 3 b) 33 3
2297 Metyylisykloheksanonit 3 31 c) 30 3
2298 Metyylisyklopentaani 3 3 b) 33 3
2299 Metyylidiklooriasetaatti 6.1 17 c) 60 6.1
2300 2-Metyyli-5-etyylipyridiini 6.1 12 c) 60 6.1
2301 2-Metyylifuraani 3 3 b) 33 3
2302 5-Metyyliheksan-2-oni 3 31 c) 30 3
2303 Isopropenyylibentseeni 3 31 c) 30 3
2304 Naftaleeni, sulassa muodossa 4.1 5 44 4.1
2305 Nitrobentseenisulfonihappo 8 34 b) 80 8
2306 Nitrobentsotrifluoridit 6.1 12 b) 60 6.1
2307 3-Nitro 4-klooribentsotrifluoridi 6.1 12 b) 60 6.1
2308 Nitrosyylirikkihappo 8 1 b) 80 8
2309 Okatadieenit 3 3 b) 33 3
2310 2, 4-Pentaanidioni (asetyyliasetoni) 3 31 c) 30 3
2311 Fenetidiinit 6.1 12 c) 60 6.1
2312 Fenoli, sulassa muodossa 6.1 24 b)1. 60 6.1
2313 Pikoliinit (metyylipyridiinit) 3 31 c) 30 3
2315 Polyklooratut bifenyylit 9 2 b) 90 9
2317 Natriunikupari-I-syanidiliuos 6.1 41 a) 66 6.1
2318 Natriumhydrosulfidi 4.2 13 b) 40 4.2
2319 Terpeenihillivedyt, n.o.s. 3 31 c) 30 3
2320 Tetraetyleenipentamiini 8 53 c) 80 8
2321 Triklooribentseenit, nestemäiset 6.1 15 c) 60 6.1
2322 Triklooributeeni 6.1 15 b) 60 6.1
2323 Trietyylifosfiitti 3 31 c) 30 3
2324 Tri-isobutyleeni 3 31 c) 30 3
2325 1, 3, 5-Trimetyylibentseeni (mesityleeni) 3 31 c) 30 3
2326 Trimetyylisykloheksyyliamiini 8 53 c) 80 8
2327 Trimetyyliheksametyleenidiamiinit 8 53 c) 80 8
2328 Trimetyyliheksametyleenidi-isosyanaatti 6.1 19 c) 60 6.1
2329 Trimetyylifosfiitti 3 31 c) 30 3
2330 Undekaani 3 31 c) 30 3
2331 Sinkkikloridi, vedetön 8 11 c) 80 8
2332 Asetaldehydioksiimi 3 31 c) 30 3
2333 Allyyliasetaatti 3 17 b) 336 3+6.1
2334 Allyyliamiini 6.1 7 a)2. 663 6.1+3
2335 Allyylietyylieetteri 3 17 b) 336 3+6.1
2336 Allyyliformiaatti 3 17 a) 336 3+6.1
2337 Fenyylimerkaptaani 6.1 20 a) 663 6.1+3
2338 Bentsotrifluoridi 3 3 b) 33 3
2339 2-Bromibutaani 3 3 b) 33 3
2340 2-Bromietyylietyylieetteri 3 3 b) 33 3
2341 1 -Bromi-3-metyylibutaani 3 31 c) 30 3
2342 Bromimetyylipropaanit 3 3 b) 33 3
2343 2-Bromipentaani 3 3 b) 33 3
2344 Bromipropaanit 3 3 b) 33 3
2345 3-Bromipropyyni 3 3 b) 33 3
2346 Butaanidioni (diasetyyli) 3 3 b) 33 3
2347 Butyylimerkaptaanit 3 3 b) 33 3
2348 n-Butyyliakrylaatti, inhiboitu 3 31 c) 39 3
2350 Butyylimetyylieetteri 3 3 b) 33 3
2351 Butyylinitriitit 3 3 b) 33 3
2351 Butyylinitriitit 3 31 c) 30 3
2352 Butyylivinyylieetteri, inhiboitu 3 3 b) 339 3
2353 Butyryylikloridi 3 25 b) 338 3+8
2354 Kloorimetyylietyylieetteri 3 16 b) 336 3+6.1
2356 2-klooripropaani (isopropyylikloridi) 3 2 a) 33 3
2357 Sykloheksyyliamiini 8 54 b) 83 8+3
2358 Syklo-oktatetraeeni 3 3 b) 33 3
2359 Diallyyliamiini 3 27 b) 338 3+8+6.1
2360 Diallyylieetteri 3 17 b) 336 3+6.1
2361 Di-isobutyyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2362 1, 1-Dikloorietaani (etyylideenikloridi) 3 3 b) 33 3
2363 Etyylimerkaptaani 3 2 a) 33 3
2364 n-Propyylibentseeni 3 31 c) 30 3
2366 Dietyylikarbonaatti (etyylikarbonaatti) 3 31 c) 30 3
2367 alfa-Metyylivaleraldehydi 3 3 b) 33 3
2368 alfa-Pineeni 3 31 c) 30 3
2369 Etyleeniglykolimonobutyylieetteri 6.1 14 c) 60 6.1
2370 1-Hekseeni 3 3 b) 33 3
2371 Isopenteenit 3 1 a) 33 3
2372 1, 2-Di(dimetyyliamino)etaani, (tetrametyylietyleenidiamiini) 3 3 b) 33 3
2373 Dietoksimetaani 3 3 b) 33 3
2374 3, 3-Dietoksipropeeni 3 3 b) 33 3
2375 Dietyylisulfidi 3 3 b) 33 3
2376 2, 3-Dihydropyraani 3 3 b) 33 3
2377 1, 1 -Dimetoksietaani 3 3 b) 33 3
2378 2-Dinietyyliaminoasetonitriili 3 11 b) 336 3+6.1
2379 1, 3-Dimetyylibutyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
2380 Dimetyylidietoksisilaani 3 3 b) 33 3
2381 Dimetyylidisulfidi 3 3 b) 33 3
2382 Dimetyylihydratsiini, symmetrinen 6.1 7 a)2. 663 6.1+3
2383 Dipropyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
2384 Di-n-propyylieetteri 3 3 b) 33 3
2385 Etyyli-isobutyraatti 3 3 b) 33 3
2386 1 -Etyylipiperidiini 3 23 b) 338 3+8
2387 Fluoribentseeni 3 3 b) 33 3
2388 Fluoritolueenit 3 3 b) 33 3
2389 Furaani 3 1 a) 33 3
2390 2-Jodibutaani 3 3 b) 33 3
2391 Jodimetyylipropaanit 3 3 b) 33 3
2392 Jodipropaanit 3 31 c) 30 3
2393 Isobutyyliformiaatti 3 3 b) 33 3
2394 Isobutyylipropionaatti 3 3 b) 33 3
2395 Isobutyryylikloridi 3 25 b) 338 3+8
2396 Metykyylialdehydi, inhiboitu 3 17 b) 336 3+6.1
2397 3-Metyylibutaani-2-oni 3 3 b) 33 3
2398 Metyyli-tert-butyylieetteri 3 3 b) 33 3
2399 1 -Metyylipiperidiini 3 23 b) 338 3+8
2400 Metyyli-isovaleraatti 3 3 b) 33 3
2401 Piperidiini 3 23 b) 338 3+8
2402 Propaanitiolit (propyylimerkaptaanit) 3 3 b) 33 3
2403 Isopropenyyliasetaatti 3 3 b) 33 3
2404 Propionitriili 3 11 b) 336 3+6.1
2405 Isopropyylibutyraatti 3 31 c) 30 3
2406 Isopropyyli-isobutyraatti 3 3 b) 33 3
2409 Isopropyylipropionaatti 3 3 b) 33 3
2410 1, 2, 3, 6-Tetrahydropyridiinit 3 3 b) 33 3
2411 Butyronitriili 3 11 b) 336 3+6.1
2412 Tetrahydrotiofeeni (tiolaani) 3 3 b) 33 3
2413 Tetrapropyyliortotitanaatti 3 31 c) 30 3
2414 Tiofeeni 3 3 b) 33 3
2416 Trimetyyliboraatti 3 3 b) 33 3
2426 Ammoniumnitraatti, nestemäinen, kuuma väkevöity liuos 5.1 20 59 5.1
2427 Kaliumkloraatin vesiliuos 5.1 11 b) 50 5.1
2428 Natriumkloraatin vesiliuos 5.1 11 b) 50 5.1
2429 Kalsiumkloraatin vesiliuos 5.1 11 b) 50 5.1
2430 Alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s. 8 39 a) 88 8
2430 Alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s. 8 39 b), c) 80 8
2431 Anisidiinit 6.1 12 c) 60 6.1
2432 N, N-Dietyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2433 Kloorinitrotolueenit 6.1 17 c) 60 6.1
2434 Dibentsyylidikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2435 Etyylifenyylidikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2436 Tioetikkahappo 3 3 b) 33 3
2437 Metyylifenyylidikloorisilaani 8 36 b) X80 8
2438 Trimetyyliasetyylikloridi (pivaloyylikloridi) 6.1 10 a) 663 6.1+3+8
2439 Natriumvetydifluoridi (natriumbifluoridi) 8 9 b) 80 8
2440 Tinatetrakloridipentahydraatti 8 11 c) 80 8
2442 Triklooriasetyylikloridi 8 35 b)1. X80 8
2443 Vanadiinioksitrikloridi 8 12 b) 80 8
2444 Vanadiinitetrakloridi 8 12 a) 88 8
2445 Litiumalkyylit 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
2446 Nitrokresolit 6.1 12 c) 60 6.1
2447 Fosfori, valkoinen tai keltainen, sulassa muodossa 4.2 22 446 4.2+6.1
2448 Rikki, sulassa muodossa 4.1 15 44 4.1
2456 2-Klooripropeeni 3 1 a) 33 3
2457 2, 3-Dimetyylibutaani 3 3 b) 33 3
2458 Heksadieenit 3 3 b) 33 3
2459 2-Metyyli-1 -buteeni 3 1 a) 33 3
2460 2-Metyyli-2-buteeni 3 2 b) 33 3
2461 Metyylipentadieenit 3 3 b) 33 3
2464 Berylliumnitraatti 5.1 29 b) 56 5.1+61
2465 Dikloori-isosyanuurihapon suolat 5.1 26 b) 50 5.1
2465 Dikloori-isosyanuurihappo, kuiva 5.1 26 b) 50 5.1
2467 Natriumperkarbonaatit 5.1 19 c) 50 5.1
2468 Trikloori-isosyanuurihappo, kuiva 5.1 26 b) 50 5.1
2469 Sinkkibromaatti 5.1 16 c) 50 5.1
2470 Fenyyliasetonitriili, nestemäinen (bentsyylisyanidi) 6.1 12 c) 60 6.1
2473 Natriumarsanilaatti 6.1 34 c) 60 6.1
2474 Tiofosgeeni 6.1 21 b) 60 6.1
2475 Vanadiinitrikloridi 8 11 c) 80 8
2477 Metyyli-isotiosyanaatti 6.1 20 b) 63 6.1+3
2478 Isosyanaatit, palavat, myrkylliset, n.o.s 3 14 b) 336 3+6.1
2478 Isosyanaatit, palavat, myrkylliset. n.o.s. 3 32 c) 36 3+6.1
2478 Isosyanaatin liuos, palava, myrkyllinen, n.o.s. 3 14 b) 336 3+6.1
2478 Isosyanaatin liuos, palava, myrkyllinen, n.o.s. 3 32 c) 36 3+6.1
2482 n-Propyyli-isosyanaatti 6.1 6 a) 663 6.1+3
2483 Isopropyyli-isosyanaatti 3 14 a) 336 3+6.1
2484 tert-Butyyli-isosyanaatti 6.1 6 a) 663 6.1+3
2485 n-Butyyli-isosyanaatti 6.1 6 a) 663 6.1+3
2486 Isobutyyli-isosyanaatti 3 14 b) 336 3+6.1
2487 Fenyyli-isosyanaatti 6.1 18 b) 63 6.1+3
2488 Sykloheksyyli-isosyanaatti 6.1 18 b) 63 6.1+3
2489 Difenyylimetaanidi-4, 4-isosyanaatti 6.1 19 c) 60 6.1
2490 Dikloori-isopropyylieetteri 6.1 17 b) 60 6.1
2491 Etanoliamiini 8 53 c) 80 8
2491 Etanoliamiiniliuos 8 53 c) 80 8
2493 Heksametyleeni-imiini 3 23 b) 338 3+8
2495 Jodipentafluoridi 5.1 5 568 5.1+6.1+8
2496 Propionihappoanhydridi 8 32 c) 80 8
2498 1, 2, 3, 6-Tetrahydrobentsaldehydi 3 31 c) 30 3
2501 Tris-(1-atsiridinyyli)fosfiinioksidiliuos 6.1 23 b), c) 60 6.1
2502 Valeryylikloridi (valeriaanahappokloridi) 8 35 b)2. 83 8+3
2503 Zirkoniumtetrakloridi 8 11 c) 80 8
2504 Tetrabromietaani (asetyleenitetrabromidi) 6.1 15 c) 60 6.1
2505 Ammoniumfluoridi 6.1 63 c) 60 6.1
2506 Ammoniumvetysulfaatti (ammoniumbisulfaatti) 8 13 b) 80 8
2507 Klooriplatinahappo (heksaklooriplatinahappo), kiinteä 8 16 c) 80 8
2508 Molybdeenipentakloridi 8 11 c) 80 8
2509 Kaliumvetysulfaatti (kaliumbisulfaatti) 8 13 b) 80 8
2511 2-Klooripropionihappo (α-klooripropionihappo) 8 32 c) 80 8
2512 Aminofenolit, (o-, m-, p-) 6.1 12 c) 60 6.1
2513 Bromiasetyylibromidi 8 35 b)1. X80 8
2514 Bromibentseeni 3 31 c) 30 3
2515 Bromoformi 6.1 15 c) 60 6.1
2516 Hiilitetrabromidi 6.1 15 c) 60 6.1
2517 Klooridifluorietaani (R 142 b) 2 3 b) 23 3+13
2518 1, 5, 9-Syklododekatrieeni 6.1 25 c) 60 6.1
2520 Syklo-oktadieenit 3 31 c) 30 3
2521 Diketeeni, inhiboitu 6.1 13 a) 663 6.1+3
2522 Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti 6.1 12 b) 69 6.1
2524 Etyyliortoformiaatti 3 31 c) 30 3
2525 Etyylioksalaatti 6.1 14 c) 60 6.1
2526 Furfuryyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2527 Isobutyyliakrylaatti, inhiboitu 3 31 c) 39 3
2528 Isobutyyli-isobutyraatti 3 31 c) 30 3
2529 Isovoihappo (isobutyyrihappo) 3 33 c) 38 3+8
2530 Isovoihapon anhydridi (isobutyyrihapon anhydridi) 3 33 c) 38 3+8
2531 Metakryylihappo, inhiboitu 8 32 c) 89 8
2533 Metyylitriklooriasetaatti 6.1 17 c) 60 6.1
2535 4-Metyylimorfoliini (N-metyylimorfoliini) 3 23 b) 338 3+8
2536 Metyylitetrahydrofuraani 3 3 b) 33 3
2538 Nitronaftaleeni 4.1 6 c) 40 4.1
2541 Terpinoleeni 3 31 c) 30 3
2542 Tributyyliamiini 8 53 c) 80 8
2545 Hafniumjauhe, kuiva 4.2 12 b), c) 40 4.2
2546 Titaanijauhe, kuiva 4.2 12 b), c) 40 4.2
2552 Heksafluoriasetonihydraatti 6.1 17 b) 60 6.1
2554 Metyyliallyylikloridi 3 3 b) 33 3
2558 Epibromihydriini 6.1 16 a) 663 6.1+3
2560 2-Metyylipentaani-2-oli 3 31 c) 30 3
2561 3-Metyyli-1-buteeni (1-isoamyleeni) (isopropyylietyleeni) 3 1 a) 33 3
2564 Trikloorietikkahappoliuos 8 32 b)1. 80 8
2564 Trikloorietikkahappoliuos 8 32 c) 80 8
2565 Disykloheksyyliamiini 8 53 c) 80 8
2567 Natriumpentakloorifenolaatti 6.1 17 b) 60 6.1
2570 Kadmiumyhdiste 6.1 61 a) 66 6.1
2570 Kadmiumyhdiste 6.1 61 b), c) 60 6.1
2571 Alkyylirikkihapot 8 34 b) 80 8
2572 Fenyylihydratsiini 6.1 12 b) 60 6.1
2573 Talliumkloraatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
2574 Trikresyylifosfaatti, joka sisältää yli 3 % orto-isomeeria 6.1 23 b) 60 6.1
2576 Fosforioksibromidi, sulassa muodossa 8 15 80 8
2577 Fenyyliasetyylikloridi 8 35 b)1. 80 8
2578 Fosforitrioksidi 8 16 c) 80 8
2579 Piperatsiini (dietyleenidiamiini) 8 52 c) 80 8
2580 Alumiinibromidivesiliuos 8 5 c) 80 8
2581 Alumiinikloridiliuos 8 5 c) 80 8
2582 Ferrikloridiliuos (rauta-III-kloridi), (rautatrikloridiliuos) 8 5 c) 80 8
2583 Alkyylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 1 b) 80 8
2583 Aryylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 1 b) 80 8
2584 Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 1 b) 80 8
2584 Aryylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 1 b) 80 8
2585 Alkyylisulfoniliapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 34 c) 80 8
2585 Aryylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 34 c) 80 8
2586 Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 34 c) 80 8
2586 Aryylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät) 8 34 c) 80 8
2587 Bentsokinoni 6.1 14 b) 60 6.1
2588 Torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen n.o.s. 6.1 87 a) 66 6.1
2588 Torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen n.o.s. 6.1 87 b), c) 60 6.1
2589 Vinyyliklooriasetaatti 6.1 16 b) 63 6.1+3
2590 Valkoinen asbesti (krysotiili, aktinoliitti, antofylliitti tai tremoliitti) 9 1 c) 90 9
2591 Ksenon, (nestetytetty, jäähdytetty) 2 7 a) 22 2+13
2599 Seos R503 2 6 a) 20 2+13
2600 Kaupunkikaasu 2 2 bt) 236 3+6.1+13
2600 Vesikaasu 2 2 bt) 236 3+6.1+13
2600 Synteesikaasu 2 2 bt) 236 3+6.1+13
2602 Seos R500 2 4 a) 20 2+13
2603 Sykloheptatrieeni 3 19 b) 336 3+6.1
2604 Booritrifluorididietyylieteraatti (booritrifluoridi-eetterikompleksi) 8 33 a) 883 8+3
2605 Metoksimetyyli-isosyanaatti 3 14 a) 336 3+6.1
2606 Metyyliortosilikaatti (tetrametoksisilaani) 6.1 8 a) 663 6.1+3
2607 Alkroleiinidimeeri, stabiloitu 3 31 c) 39 3
2608 Nitropropaanit 3 31 c) 30 3
2609 Triallyyliboraatti 6.1 14 c) 60 6.1
2610 Triallyyliamiini 3 33 c) 38 3+8
2611 Propyleenikloorihydriini (1-klooripropan-2-oli) 6.1 16 b) 63 6.1+3
2612 Metyylipropyylieetteri 3 2 b) 33 3
2614 Metyyliallyylialkoholi 3 31 c) 30 3
2615 Etyylipropyylieetteri 3 3 b) 33 3
2616 Tri-isopropyyliboraatti 3 31 c) 30 3
2616 Tri-isopropyyliboraatti 3 3 b) 33 3
2617 Metyylisykloheksanolit 3 31 c) 30 3
2618 Vinyylitolueenit, inhiboitu, (o-, m-, p-) 3 31 c) 39 3
2619 Bentsyylidimetyyliamiini 8 54 b) 83 8+3
2620 Amyylibutyraatit 3 31 c) 30 3
2621 Asetyylimetyylikarbinoli (asetoiini) 3 31 c) 30 3
2622 Glysidaldehydi 3 17 b) 336 3+6.1
2624 Magnesiumsilisidi 4.3 12 b) 423 4.3
2626 Kloorihappo, vesiliuos 5.1 4 b) 50 5.1
2627 Nitriitit, epäorgaaniset, n.o.s 5.1 23 b) 50 5.1
2628 Kaliumfluoriasetaatti 6.1 17 a) 66 6.1
2629 Natriumfluoriasetaatti 6.1 17 a) 66 6.1
2642 Fluorietikkahappo 6.1 17 a) 66 6.1
2643 Metyylibromiasetaatti 6.1 17 b) 60 6.1
2644 Metyylijodidi 6.1 15 b) 60 6.1
2645 Fenasyylibromidi, (omega-bromiasetofenoni) 6.1 17 b) 60 6.1
2646 Heksakloorisyklopentadieeni 6.1 15 a) 66 6.1
2647 Maloninitriili 6.1 12 b) 60 6.1
2648 1 ,2-Dibromi-3-butanoni 6.1 17 b) 60 6.1
2649 1, 3-Diklooriasetoni 6.1 17 b) 60 6.1
2650 1, 1 -Dikloori- 1 -nitroetaani 6.1 17 b) 60 6.1
2651 4, 4'-Diaminodifenyylimetaani 6.1 12 c) 60 6.1
2653 Bentsyylijodidi 6.1 15 b) 60 6.1
2655 Kaliumpiifluoridi (kaliumfluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
2656 Kinoliini 6.1 12 c) 60 6.1
2657 Seleenidisulfidi 6.1 55 b) 60 6.1
2658 Seleeni, jauheena 6.1 55 c) 60 6.1
2659 Natriumklooriasetaatti 6.1 17 c) 60 6.1
2660 Nitrotoluidiinit (mono) 6.1 12 c) 60 6.1
2661 Heksaklooriasetoni 6.1 17 c) 60 6.1
2662 Hydrokinoni 6.1 14 c) 60 6.1
2664 Dibromimetaani 6.1 15 c) 60 6.1
2666 Etyylisyanoasetaatti 6.1 12 c) 60 6.1
2667 Butyylitolueenit 6.1 25 c) 60 6.1
2668 Klooriasetonitriili 6.1 11 b) 63 6.1+3
2669 Kloorikresolit 6.1 14 b) 60 6.1
2670 Syanuurikloridi 8 39 b) 80 8
2671 Aminopyridiinit, (o-, m-, p-) 6.1 12 b) 60 6.1
2672 Ammoniakkiliuos, pitoisuus 10-35 % 8 43 c) 80 8
2673 2-Amino-4-kloorifenoli 6.1 12 b) 60 6.1
2674 Natriumpiifluoridi (natriumfluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
2677 Rubidiumhydroksidiliuos 8 42 b), c) 80 8
2678 Rubidiumhydroksidi 8 41 b) 80 8
2679 Litiumhydroksidiliuos 8 42 b), c) 80 8
2680 Litiumhydroksidi monohydraatti 8 41 b) 80 8
2681 Cesiumhydroksidiliuos 8 42 b), c) 80 8
2682 Cesiumhydroksidi 8 41 b) 80 8
2683 Ammoniumsulfidiliuos 8 45 b)2. 86 8+6.1+3
2684 Dietyyliaminopropyyliamiini (3-(dietyyliamino)propyyliamiini) 3 33 c) 38 3+8
2685 N, N-Dietyylietyleenidiamiini 8 54 b) 83 8+3
2686 Dietyyliaminoetanoli 3 31 c) 30 3
2687 Disykloheksyyliammoniumnitriitti 4.1 11 c) 40 4.1
2688 1 -Bromi-3-klooripropaani 6.1 15 c) 60 6.1
2689 Glyseroli-alfamonokloorihydriini 6.1 17 c) 60 6.1
2690 N, n-Butyyli-imidatsoli 6.1 12 b) 60 6.1
2691 Fosforipentabromidi 8 11 b) 80 8
2692 Booritribromidi (booribromidi) 8 12 a) X88 8
2693 Vetysulfiitti (bisulfiitti), vesiliuos, n.o.s. 8 17 c) 80 8
2698 Tetrahydroftaalihappoanhydridit 8 31 c) 80 8
2699 Trifluorietikkahappo 8 32 a) 88 8
2705 1-Pentoli (3-metyyli-2-penteem.-4-yyni-1-oli) 8 66 b) 80 8
2707 Dimetyylidioksaanit 3 3 b) 33 3
2707 Dimetyylidioksaanit 3 31 c) 30 3
2708 Butoksyyli (3-metoksi-1-asetoksibutaani, metoksibutyyliasetaatti) 3 31 c) 30 3
2709 Butyylibentseenit 3 31 c) 30 3
2710 Dipropyyliketoni 3 31 c) 30 3
2711 m-Dibromibentseeni 3 31 c) 30 3
2713 Akridiini 6.1 12 c) 60 6.1
2714 Sinkkiresinaatti 4.1 12 c) 40 4.1
2715 Alumiinniresinaatti 4.1 12 c) 40 4.1
2716 1, 4-Butysuidioli 6.1 14 c) 60 6.1
2717 Synteettinen kamferi 4.1 6 c) 40 4.1
2719 Bariumbromaatti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
2720 Krominitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
2721 Kuparikloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
2722 Litiumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
2723 Magnesiumkloraatti 5.1 11 b) 50 5.1
2724 Mangaanitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
2725 Nikkelinitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
2726 Nikkelinitriitti 5.1 23 c) 50 5.1
2727 Talliumnitraatti 6.1 68 b) 65 6.1+05
2728 Zirkoniumnitraatti 5.1 22 c) 50 5.1
2729 Heksaklooribentseeni 6.1 15 c) 60 6.1
2730 Nitroanisoli 6.1 12 c) 60 6.1
2732 Nitrobromibentseeni 6.1 12 c) 60 6.1
2733 Amiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s. 3 22 a), b) 338 3+8
2733 Amiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s. 3 33 c) 38 3+8
2733 Polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s. 3 22 a), b) 338 3+8
2733 Polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s. 3 33 c) 38 3+8
2734 Amiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s. 8 54 a) 883 8+3
2734 Amiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s. 8 54 b) 83 8+3
2734 Polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s. 8 54 a) 883 8+3
2734 Polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s. 8 54 b) 83 8+3
2735 Amiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s. 8 53 a) 88 8
2735 Amiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s. 8 53 b), c) 80 8
2735 Polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s. 8 53 a) 88 8
2735 Polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s. 8 53 b), c) 80 8
2738 N-butyylianiliini 6.1 12 b) 60 6.1
2739 Voihappoanhydridi 8 32 c) 80 8
2740 n-Propyyliklooriformiaatti 6.1 28 a) 668 6.1+8+3
2741 Bariumhypokloriitti 5.1 29 b) 56 5.1+6.1
2742 Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, palavat, n.o.s. 6.1 28 b) 638 6.1+3+8
2743 n-Butyyliklooriformiaatti 6.1 28 b) 638 6.1+3+8
2744 Syklobutyyliklooriformiaatti 6.1 28 b) 638 6.1+3+8
2745 Kloorimetyyliklooriformiaatti 6.1 27 b) 68 6.1+8
2746 Fenyyliklooriformiaatti 6.1 27 b) 68 6.1+8
2747 tert-Butyylisykloheksyyliklooriformiaatti 6.1 17 c) 60 6.1
2748 2-Etyyliheksyyliklooriformiaatti 6.1 27 b) 68 6.1+8
2749 Tetrametyylisilaani 3 1 a) 33 3
2750 1, 3-Dikloori-2-propanoli (alfa-dikloorihydriini) 6.1 17 b) 60 6.1
2751 Dietyylitiofosforyylikloridi 8 35 b)1. 80 8
2752 1, 2-Epoksi-3-etoksipropaani 3 31 c) 30 3
2753 N-Etyylibentsyylitoluidiinit 6.1 12 c) 60 6.1
2754 N-Etyylitoluidiinit 6.1 12 b) 60 6.1
2757 Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 74 a) 66 6.1
2757 Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 74 b), c) 60 6.1
2758 Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 44 a), b) 336 3+6.1
2759 Torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 79 a) 66 6.1
2759 Torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 79 b), c) 60 6.1
2760 Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 49 a), b) 336 3+6.1
2761 Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 72 a) 66 6.1
2761 Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 72 b), c) 60 6.1
2762 Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 42 a), b) 336 3+6 1
2763 Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 82 a) 66 6.1
2763 Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 82 b), c) 60 6.1
2764 Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 52 a), b) 336 3+6.1
2765 Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 73 a) 66 6.1
2765 Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 73 b), c) 60 6.1
2766 Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 43 a), b) 336 3+6.1
2767 Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 85 a) 66 6.1
2767 Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 85 b), c) 60 6.1
2768 Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 55 a), b) 336 3+6.1
2769 Torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 83 a) 66 6.1
2769 Torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 83 b), c) 60 6.1
2770 Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 53 a), b) 336 3+6.1
2771 Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 86 a) 66 6.1
2771 Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 86 b), c) 60 6.1
2772 Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 56 a), b) 336 3+6.1
2773 Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 84 a) 66 6.1
2773 Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 84 b), c) 60 6.1
2774 Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 54 a), b) 336 3+6.1
2775 Torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 80 a) 66 6.1
2775 Torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 80 b), c) 60 6.1
2776 Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 50 a), b) 336 3+6.1
2777 Torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 75 a) 66 6.1
2777 Torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 75 b), c) 60 6.1
2778 Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 45 a), b) 336 3+6.1
2779 Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen 6.1 81 a) 66 6.1
2779 Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen 6.1 81 b), c) 60 6.1
2780 Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 51 a), b) 336 3+6.1
2781 Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 78 a) 66 6.1
2781 Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 78 b), c) 60 6.1
2782 Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 48 a), b) 336 3+6.1
2783 Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 71 a) 66 6.1
2783 Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 71 b), c) 60 6.1
2784 Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 41 a), b) 336 3+6.1
2785 4-tiapentanaali (3-metyyli-merkaptopropionaldehydi) 6.1 21 c) 60 6.1
2786 Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen 6.1 76 a) 66 6.1
2786 Torjunta-aine. orgaaninen tinayhdiste. kiinteä, myrkyllinen 6.1 76 b), c) 60 6.1
2787 Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste. nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 46 a), b) 336 3+6.1
2788 Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s. 6.1 32 a) 66 6.1
2788 Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s. 6.1 32 b), c) 60 6.1
2789 Etikkahappoliuos 8 32 b)2. 83 8+3
2789 Jääetikka (etikkahappo) 8 32 b)2. 83 8+3
2790 Etikkahappoliuos (50-80 %) 8 32 b)1. 80 8
2790 Etikkahappoliuos (25-50 %) 8 32 c) 80 8
2793 Rautametallin porauslastut 4.2 12 c) 40 4.2
2796 Akkuneste, hapan 8 1 b) 80 8
2796 Rikkihappo, enintään 51 % happoa sisältävä 8 1 b) 80 8
2797 Akkuneste, alkaalinen 8 42 b) 80 8
2798 Fenyylifosforidikloridi 8 35 b)1. 80 8
2799 Fenyylifosforitiodikloridi 8 35 b)1. 80 8
2801 Väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s. 8 66 b), c) 80 8
2801 Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s. 8 66 b), c) 80 8
2802 Kuparikloridi 8 11 c) 80 8
2803 Gallium 8 65 c) 80 8
2805 Litiumhydridi, kiinteä, valettu 4.3 16 b) 423 4.3
2809 Elohopea 8 66 c) 80 8
2810 Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
2810 Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s. 6.1 25 b), c) 60 6.1
2811 Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
2811 Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s. 6.1 25 b), c) 60 6.1
2813 Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, n.o.s. 4.3 20 b), c) 423 4.3
2814 Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava 6.2 3 b) 606 6.2
2815 N-Aminoetyylipiperatsiini 8 53 c) 80 8
2817 Ammoniumvetydifluoridiliuos (ammoniumbifluoridiliuos) 8 7 b), c) 86 8+6.1
2818 Ammoniumpolysulfidiliuos 8 45 b)1. 86 8+6.1
2818 Ammoniumpolysulfidiliuos 8 45 c) 86 8+6.1
2819 Amyylifosfaatti 8 38 c) 80 8
2820 Voihappo 8 32 c) 80 8
2821 Fenoliliuos 6.1 14 b), c) 60 6.1
2822 2-Klooripyridiini 6.1 12 b) 60 6.1
2823 Krotonhappo 8 31 c) 80 8
2826 Etyyliklooritioformiaatti 8 64 b) 80 8
2829 Kapronihappo 8 32 c) 80 8
2830 Litiumpiirauta 4.3 12 b) 423 4.3
2831 1, 1, 1-Trikloorietaani 6.1 15 c) 60 6.1
2834 Fosforihapoke 8 16 c) 80 8
2835 Natriumalumiinihydridi 4.3 16 b) 423 4.3
2837 Vetysulfaattien vesiliuos (bisulfaattien vesiliuos) 8 1 b), c) 80 8
2838 Vinyylibutyraatti, inhiboitu 3 3 b) 339 3
2839 Aldoli, (3-hydroksibutyyrialdehydi) 6.1 14 b) 60 6.1
2840 Butyraldoksiimi 3 31 c) 30 3
2841 Di-n-amyyliamiini 3 32 c) 36 3+6.1
2842 Nitroetaani 3 31 c) 30 3
2844 Kalsiumpiimangaani 4.3 12 c) 423 4.3
2845 Pyroforinen neste, orgaaninen, n.o.s. 4.2 6 a) 333 4.2
2849 3-Kloori-1-propanoli 6.1 17 c) 60 6.1
2850 Tetrapropyleeni (propyleenitetrameeri) 3 31 c) 30 3
2851 Booritrifluorididihydraatti 8 10 b) 80 8
2853 Magnesiumpiifluoridi (magnesiumfluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
2854 Ammoniumpiifluoridi (ammoniumfluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
2855 Sinkkipiifluoridi (sinkkifluorisilikaatti) 6.1 64 c) 60 6.1
2856 Piifluoridit (fluorisilikaatit), n.o.s. 6.1 64 c) 60 6.1
2858 Zirkonium, kuiva 4.1 13 c) 40 4.1
2859 Ammoniummetavanadaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2861 Ammoniumpolyvanadaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2862 Vanadiinipentoksidi, ei sulassa muodossa 6.1 58 b) 60 6.1
2863 Natriumammoniumvanadaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2864 Kaliummetavanadaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2865 Hydroksyyliamiinisulfaatti 8 16 c) 80 8
2869 Titaanitrikloridi, seos 8 11 b), c) 80 8
2870 Alumiiniboorihydridi 4.2 17 a) X333 4.2+4.3
2871 Antimonijauhe 6.1 59 c) 60 6.1
2872 Dibromiklooripropaanit 6.1 15 c) 60 6.1
2873 Dibutyyliaminoetanoli 6.1 12 c) 60 6.1
2874 Furfuryylialkoholi 6.1 14 c) 60 6.1
2875 Heksaklorofeeni 6.1 17 c) 60 6.1
2876 Resorsinoli 6.1 14 c) 60 6.1
2878 Titaanin huokoinen jauhe 4.1 13 c) 40 4.1
2878 Titaanin huokoiset granulaatit 4.1 13 c) 40 4.1
2879 Seleenioksikloridi (seleenioksidikloridi) 8 12 a) 886 8+6.1
2880 Kalsiumhypokloriitti, hydratoitu 5.1 15 b) 50 5.1
2880 Kalsiumhypokloriittiseos, hydratoitu 5.1 15 b) 50 5.1
2881 Metallikatalyytti, kuiva 4.2 12 b), c) 40 4.2
2900 Tartuntavaarallinen aine, vain eläimiin vaikuttava 6.2 3 b) 606 6.2
2902 Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen n.o.s. 6.1 87 a) 66 6.1
2902 Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen n.o.s. 6.1 87 b), c) 60 6.1
2903 Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava n.o.s. 6.1 87 a) 663 6.1+3
2903 Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava n.o.s. 6.1 87 b), c) 63 6.1+3
2904 Fenolaatit, nestemäiset 8 62 c) 80 8
2904 Kloorifenolaatit, nestemäiset 8 62 c) 80 8
2905 Fenolaatit, kiinteät 8 62 c) 80 8
2905 Kloorifenolaatit, kiinteät 8 62 c) 80 8
2906 Isoforonidi-isosyanaatin tri-isosyanaatti-isosyanuraattiliuos 3 31 c) 30 3
2912 Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA-I), n.o.s 7 lehdet 5,6,13 70 7A, 7B, 7C
2912 -kaasu 7 72 7A, 7B, 7C
2912 -kaasu, palava 7 723 7A, 7B, 7C+3
2912 -neste, palava, leimahduspiste alle 61°C 7 73 7A, 7B, 7C+3
2912 -kiinteä aine, palava 7 74 7A, 7B, 7C+4.1
2912 -hapettava 7 75 7A, 7B, 7C+05
2912 -myrkyllinen 7 76 7A, 7B, 7C+6.1
2912 -syövyttävä 7 78 7A, 7B, 7C+8
2920 Syövyttävä neste, palava, n.o.s. 8 68 a) 883 8+3
2920 Syövyttävä neste, palava, n.o.s. 8 68 b) 83 8+3
2921 Syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s. 8 67 a) 884 8+4.1
2921 Syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s. 8 67 b) 84 8+4.1
2922 Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s- 8 76 a) 886 8+6.1
2922 Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s. 8 76 b), c) 86 8+6.1
2923 Syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 8 75 a) 886 8+6.1
2923 Syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 8 75 b), c) 86 8+6.1
2924 Palava neste, syövyttävä, n.o.s. 3 26 a), b) 338 3+8
2924 Palava neste, syövyttävä, n.o.s. 3 33 c) 38 3+8
2925 Orgaaniset syövyttävät helposti palavat kiinteät aineet, n.o.s. 4.1 8 b), c) 48 4.1+8
2926 Orgaaniset myrkylliset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s. 4.1 7 b) 46 4.1+6.1
2926 Orgaaniset myrkylliset helposti syttyvät kiinteät aineet. n.o.s. 4.1 7 c) 46 4.1+6.1
2927 Myrkyllinen neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s. 6.1 27 a) 668 6.1+8
2927 Myrkyllinen neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s. 6.1 27 b) 68 6.1+8
2928 Myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s. 6.1 27 a) 668 6.1+8
2928 Myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s. 6.1 27 b) 68 6.1+8
2929 Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s. 6.1 26 a)1. 663 6.1+3
2929 Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s. 6.1 26 b)1. 63 6.1+3
2930 Myrkyllinen kiinteä aine, palava, orgaaninen, n.o.s. 6.1 26 a)2. 664 6.1+4.1
2930 Myrkyllinen kiinteä aine, palava, orgaaninen, n.o.s. 6.1 26 b)2. 64 6.1+4.1
2931 Vanadyylisulfaatti 6.1 58 b) 60 6.1
2933 Metyyli-2-klooripropionaatti 3 31 c) 30 3
2934 Isopropyyli-2-klooripropionaatti 3 31 c) 30 3
2935 Etyyli-2-klooripropionaatti 3 31 c) 30 3
2936 Tiolakaattihappo 6.1 21 b) 60 6.1
2937 alfa-Metyylibentsyylialkoholi 6.1 14 c) 60 6.1
2938 Metyylibentsoaatti 6.1 14 c) 60 6.1
2940 9-Fosfabisyklononaanit (syklo-oktadieenifosfiinit) 4.2 5 b) 40 4.2
2941 Fluorianiliinit 6.1 12 c) 60 6.1
2942 2-Trifluorimetyylianiliini 6.1 12 c) 60 6.1
2943 Tetrahydrofurfuryyliamiini 3 31 c) 30 3
2945 N-Metyylibutyyliamiini 3 22 b) 338 3+8
2946 2-Amino-5-dietyyliaminopentaani 6.1 12 c) 60 6.1
2947 Isopropyyliklooriasetaatti 3 31 c) 30 3
2948 3-Trifluorimetyylianiliini 6.1 17 b) 60 6.1
2949 Natriumvetysulfidi, hydratoitu 8 45 b)1. 80 8
2950 Päällystetyt magnesiumrakeet 4.3 11 c) 423 4.3
2965 Booritrifluorididimetyylieteraatti 4.3 2 a) 382 4.3+3+8
2966 Tioglykoli (merkaptoetanoli) 6.1 21 b) 60 6.1
2967 Sulfamiinihappo (aminosulfonihappo), 8 16 c) 80 8
2968 Maneb (mangaanietyleeni-1, 2-bisditiokarbamaatti), stabiloitu 4.3 20 c) 423 4.3
2968 Manebvalmiste, stabiloitu 4.3 20 c) 423 4.3
2980 Uranyylinitraattia, liuos 7 lehdet 5,6,13 78 7A, 7B, 7C+8
2982 Radioaktiivista ainetta, n.o.s. 7 lehdet 9, 10, 11, 13 70 7A, 7B, 7C
2982 -kaasu 7 72 7A, 7B, 7C
2982 -kaasu, palava 7 723 7A, 7B, 7C+3
2982 -neste, palava, leimahduspiste alle 61°C 7 73 7A, 7B, 7C+3
2982 -kiinteä aine, palava 7 74 7A, 7B, 7C+4.1
2982 -hapettava 7 75 7A, 7B, 7C+05
2982 -myrkyllinen 7 76 7A, 7B, 7C+6.1
2982 -syövyttävä 7 78 7A, 7B, 7C+8
2983 Etyleenioksidin ja propyleenioksidin seos 3 17 a) 336 3+6.1
2984 Vetyperoksidin vesiliuokset 5.1 1 c) 50 5.1
2985 Kloorisilaanit, palavat, syövyttävät, n.o.s. 3 21 b) X338 3+8
2986 Kloorisilaanit, syövyttävät, palavat, n.o.s. 8 37 b) X83 8+3
2987 Kloorisilaanit, syövyttävät, n.o.s. 8 36 b) X80 8
2988 Kloorisilaanit, veden kanssa reagoivat, palavat, syövyttävät, n.o.s. 4.3 1 a) X338 4.3+3+8
2989 Kaksiemäksinen lyijyfosfiitti 4.1 11 b), c) 40 4.1
2991 Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 74 a) 663 6.1+3
2991 Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 74 b), c) 63 6.1+3
2992 Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 74 a) 66 6.1
2992 Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 74 b), c) 60 6.1
2993 Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 79 a) 663 6.1+3
2993 Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 79 b), c) 63 6.1+3
2994 Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 79 a) 66 6.1
2994 Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 79 b), c) 60 6.1
2995 Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 72 a) 663 6.1+3
2995 Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 72 b), c) 63 6.1+3
2996 Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 72 a) 66 6.1
2996 Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 72 b), c) 60 6.1
2997 Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 82 a) 663 6.1+3
2997 Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 82 b), c) 63 6.1+3
2998 Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 82 a) 66 6.1
2998 Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 82 b), c) 60 6.1
2999 Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 73 a) 663 6.1+3
2999 Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 73 b), c) 63 6.1+3
3000 Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 73 a) 66 6.1
3000 Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 73 b), c) 60 6.1
3001 Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 85 a) 663 6.1+3
3001 Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 85 b), c) 63 6.1+3
3002 Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 85 a) 66 6.1
3002 Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 85 b), c) 60 6.1
3003 Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 83 a) 663 6.1+3
3003 Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 83 b), c) 63 6.1+3
3004 Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 83 a) 66 6.1
3004 Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 83 b), c) 60 6.1
3005 Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 86 a) 663 6.1+3
3005 Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 86 b), c) 63 6.1+3
3006 Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 86 a) 66 6.1
3006 Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 86 b), c) 60 6.1
3007 Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 84 a) 663 6.1+3
3007 Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 84 b), c) 63 6.1+3
3008 Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 84 a) 66 6.1
3008 Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 84 b), c) 60 6.1
3009 Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 80 a) 663 6.1+3
3009 Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 80 b), c) 63 6.1+3
3010 Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 80 a) 66 6.1
3010 Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 80 b), c) 60 6.1
3011 Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 75 a) 663 6.1+3
3011 Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 75 b), c) 63 6.1+3
3012 Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 75 a) 66 6.1
3012 Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 75 b), c) 60 6.1
3013 Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 81 a) 663 6.1+3
3013 Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 81 b), c) 63 6.1+3
3014 Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 81 a) 66 6.1
3014 Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 81 b), c) 60 6.1
3015 Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 78 a) 663 6.1+3
3015 Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 78 b), c) 63 6.1+3
3016 Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 78 a) 66 6.1
3016 Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 78 b), c) 60 6.1
3017 Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 71 a) 663 6.1+3
3017 Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 71 b), c) 63 6.1+3
3018 Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 71 a) 66 6.1
3018 Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 71 b), c) 60 6.1
3019 Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 76 a) 663 6.1+3
3019 Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 76 b), c) 63 6.1+3
3020 Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 76 a) 66 6.1
3020 Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 76 b), c) 60 6.1
3021 Torjunta-aine, nestemäinen, palava, myrkyllinen n.o.s. 3 57 a), b) 336 3+6.1
3022 1, 2-Butyleenioksidi, stabiloitu 3 3 b) 339 3
3023 tert-Oktyylimerkaptaani 6.1 20 b) 63 6.1+3
3024 Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen 3 47 a), b) 336 3+6.1
3025 Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 77 a) 663 6.1+3
3025 Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava 6.1 77 b), c) 63 6.1+3
3026 Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 77 a) 66 6.1
3026 Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen 6.1 77 b), c) 60 6.1
3027 Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 77 a) 66 6.1
3027 Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen 6.1 77 b), c) 60 6.1
3049 Metallialkyylihalidit, n.o.s. 4.2 32 a) X333 4.2+4.3
3049 Metalliaryylihalidit, n.o.s. 4.2 32 a) X333 4.2+4.3
3050 Metallialkyylihydridit, n.o.s. 4.2 32 a) X333 4.2+4.3
3050 Metalliaryylihydridit, n.o.s. 4.2 32 a) X333 4.2+4.3
3051 Alumiinialkyylit 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
3052 Alumiinialkyylihalidit 4.2 32 a) X333 4.2+4.3
3053 Magnesiumalkyylit 4.2 31 a) X333 4.2+4.3
3054 Sykloheksyylimerkaptaani 3 31 c) 30 3
3055 2-(2-Aminoetoksi)etanoli 8 53 c) 80 8
3056 n-Heptaldehydi 3 31 c) 30 3
3065 Alkoholijuomat 3 31 c) 30 3
3065 Alkoholijuomat 3 3 b) 33 3
3066 Maali 8 66 b), c) 80 8
3066 Maalien kaltaiset aineet (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) 8 66 b), c) 80 8
3070 Dikloorifluorimetaanin ja eteenioksidin seokset, enintään 12 paino-% eteenioksidia sisältävät 2 4 at) 26 6.1+13
3071 Merkaptaaniseos, nestemäinen, myrkyllinen, palava, n.o.s. 6.1 20 b) 63 6.1+3
3071 Merkaptaanit, nestemäiset, myrkylliset, palavat, n.o.s. 6.1 20 b) 63 6.1+3
3073 Vinyylipyridiinit, inhiboitu 6.1 11 b) 639 6.1+3
3076 Alumiinialkyylihydridit 4.2 32 a) X333 4.2+4.3
3077 Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s. 9 12 c) 90 9
3078 Cerium 4.3 13 b) 423 4.3
3079 Metakryylinitriili, inhiboitu 3 11 a) 336 3+6.1
3080 Isosyanaatit, myrkylliset, palavat, n.o.s. 6.1 18 b) 63 6.1+3
3080 Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, palava, n.o.s. 6.1 18 b) 63 6.1+3
3082 Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s. 9 11 c) 90 9
3084 Syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s. 8 73 a) 885 8+05
3084 Syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s. 8 73 b) 85 8+05
3085 Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s. 5.1 31 b), c) 58 5.1+8
3086 Myrkyllinen kiinteä aine, hapettava, n.o.s. 6.1 68 b) 65 6.1+05
3086 Myrkyllinen kiinteä aine, hapettava, n.o.s. 6.1 68 a) 665 6.1+05
3087 Hapettava kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 5.1 29 b), c) 56 5.1+6.1
3088 Itsestään kuumeneva orgaaninen kiinteä aine, n.o.s. 4.2 5 b), c) 40 4.2
3089 Metallijauhe, helposti syttyvä, n.o.s. 4.1 13 b), c) 40 4.1
3092 1 -Metoksi-2-propanoli 3 31 c) 30 3
3093 Syövyttävä neste, hapettava, n.o.s. 8 74 a) 885 8+05
3093 Syövyttävä neste, hapettava, n.o.s. 8 74 b) 85 8+05
3094 Syövyttävä neste, veden kanssa reagoiva, n.o.s. 8 72 a), b) 823 8+4.3
3095 Syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s. 8 69 b) 84 8+4.2
3096 Kiinteä syövyttävä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s. 8 71 b) 842 8+4.3
3109 Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen 5.2 9 b) 539 5.2+(8)
3110 Orgaaninen peroksidi tyyppi F, kiinteä 5.2 10 b) 539 5.2
3122 Myrkyllinen neste, hapettava, n.o.s. 6.1 68 a) 665 6.1+05
3122 Myrkyllinen neste, hapettava, n.o.s. 6.1 68 b) 65 6.1+05
3123 Veden kanssa reagoiva neste, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 44 a), b) 623 6.1+4.3
3124 Myrkyllinen, kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s. 6.1 66 a) 664 6.1+4.2
3124 Myrkyllinen, kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s. 6.1 66 b) 64 6.1+4.2
3125 Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 44 b), c) 642 6.1+4.3
3126 Itsestään kuumeneva kiinteä orgaaninen aine, syövyttävä, n.o.s. 4.2 9 b), c) 48 4.2+8
3128 Itsestään kuumeneva kiinteä aine, orgaaninen, myrkyllinen, n.o.s. 4.2 7 b), c) 46 4.2+6.1
3129 Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s. 4.3 25 a) X382 4.3+8
3129 Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s. 4.3 25 b), c) 382 4.3+8
3130 Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, myrkyllinen, n.o.s. 4.3 23 a) X362 4.3+6.1
3130 Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, myrkyllinen, n.o.s 4.3 23 b), c) 362 4.3+6.1
3131 Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s. 4.3 24 b), c) 482 4.3+8
3134 Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s. 4.3 22 b), c) 462 4.3+6.1
3138 Eteeni, asetyleeni ja propyleeniseokset, jäähdytetty, nesteytetty 2 8 b) 223 3+13
3140 Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset, n.o.s. 6.1 90 a) 66 6.1
3140 Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
3141 Antimoniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s. 6.1 59 c) 60 6.1
3142 Desinfiointiaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
3142 Desinfiointiaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 b), c) 60 6.1
3143 Väriaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
3143 Väriaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 b), c) 60 6.1
3143 Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 a) 66 6.1
3143 Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 25 b), c) 60 6.1
3144 Nikotiinivalmiste, nestemäinen, n.o.s. 6.1 90 a) 66 6.1
3144 Nikotiinivalmiste, nestemainen, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
3144 Nikotiiniyhdiste, nestemäinen, n.o.s. 6.1 90 a) 66 6.1
3144 Nikotiiniyhdiste, nestemäinen, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
3145 Alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s. (mukaan lukien C2...C12 homologit) 8 40 a) 88 8
3145 Alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s. (mukaan lukien C2...C12 homologit) 8 40 b), c) 80 8
3146 Organotinayhdiste, kiinteä, n.o.s. 6.1 32 a) 66 6.1
3146 Organotinayhdiste, kiinteä, n.o.s. 6.1 32 b), c) 60 6.1
3147 Väriaine, kiinteä, syövyttävä, n.o.s. 8 65 b), c) 80 8
3147 Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s. 8 65 b), c) 80 8
3148 Veden kanssa reagoiva neste, n.o.s. 4.3 21 a) X323 4.3
3148 Veden kanssa reagoiva neste, n.o.s. 4.3 21 b), c) 323 4.3
3149 Vetyperoksidin ja peretikkahapon seos. Stabiloituna 5.1 1 b) 58 5.1+8
3151 Polyhalogenoidut bifenyylit, nestemäiset 9 2 b) 90 9
3151 Polyhalogenoidut terfenyylit, nestemäiset 9 2 b) 90 9
3152 Polyhalogenoidut bifenyylit, kiinteät 9 2 b) 90 9
3152 Polyhalogenoidut terfenyylit, kiinteät 9 2 b) 90 9
3155 Pentakloorifenoli 6.1 17 b) 60 6.1
3159 1, 1, 1, 2-Tetrafiuorietaani(R134a) 2 3 a) 20 2+13
3170 Alumiinin valmistuksen sivutuote 4.3 13 b), c) 423 4.3
3172 Elävistä organismeista erotetut myrkyt. n.o.s. 6.1 90 a) 66 6.1
3172 Elävistä organismeista erotetut myrkyt, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
3174 Titaanidisulfidi 4.2 13 c) 40 4.2
3175 Kiinteät aineet tai kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät palavia nesteitä, n.o.s. 4.1 4 c) 40 4.1
3176 Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, sulassa muodossa, n.o.s. 4.1 5 44 4.1
3178 Epäorgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s. 4.1 11 b), c) 40 4.1
3179 Epäorgaaninen, myrkyllinen, helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s. 4.1 16 b), c) 46 4.1+6.1
3180 Epäorgaaninen, syövyttävä helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s. 4.1 17 b), c) 48 4.1+8
3181 Orgaanisten yhdisteiden helposti syttyvät metallisuolat, n.o.s. 4.1 12 b), c) 40 4.1
3182 Metallihydridit, helposti syttyvät, n.o.s. 4.1 14 b), c) 40 4.1
3183 Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, n.o.s. 4.2 6 b), c) 30 4.2
3184 Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, myrkyllinen, n.o.s. 4.2 8 b), c) 36 4.2+6.1
3185 Itsestään kuumeneva neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s. 4.2 10 b), c) 38 4.2+8
3186 Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, n.o.s. 4.2 17 b), c) 30 4.2
3187 Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s. 4.2 19 b), c) 36 4.2+6.1
3188 Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s. 4.2 21 b), c) 38 4.2+8
3189 Itsestään kuumeneva metallijauhe, n.o.s. 4.2 12 b), c) 40 4.2
3190 Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s. 4.2 16 b), c) 40 4.2
3191 Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s. 4.2 18 b), c) 46 4.2+6.1
3192 Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s. 4.2 20 b), c) 48 4.2+8
3194 Pyroforinen neste, epäorgaaninen, n.o.s. 4.2 17 a) 333 4.2+4.3
3203 Pyroforinen organometallinen yhdiste, n.o.s. 4.2 33 a) X333 4.2+4.3
3205 Maa-alkaalimetallien alkoholaatit, n.o.s. 4.2 14 b), c) 40 4.2
3206 Alkaalimetallialkoholaatit, n.o.s. 4.2 15 b), c) 48 4.2+8
3207 Organometallinen yhdiste, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s. 4.3 3 a) X323 4.3+3
3207 Organometallinen yhdiste, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s. 4.3 3 b), c) 323 4.3+3
3207 Organometallisen yhdisteen dispersio, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s. 4.3 3 a) X323 4.3+3
3207 Organometallisen yhdisteen dispersiot, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s. 4.3 3 b), c) 323 4.3+3
3207 Organometallisen yhdisteen liuos, veden kanssa reagoiva, palava n.o.s. 4.3 3 a) X323 4.3+3
3207 Organometallisen yhdisteen liuos, veden kanssa reagoiva, palava n.o.s. 4.3 3 b), c) 323 4.3+3
3208 Metalli, veden kanssa reagoiva, n.o.s. 4.3 13 b), c) 423 4.3
3299 Metalli, veden kanssa reagoiva, itsestään kuumeneva, n.o.s. 4.3 14 b), c) 423 4.3+4.2
3210 Kloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 5.1 11 b) 50 5.1
3211 Perkloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 5.1 13 b) 50 5.1
3212 Hypokloriitit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 15 b) 50 5.1
3213 Bromaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 5.1 16 b), c) 50 5.1
3214 Permanganaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 5.1 17 b) 50 5.1
3215 Persulfaatit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 18 c) 50 5.1
3216 Persulfaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 5.1 18 c) 50 5.1
3217 Perkarbonaatit, epäorgaaniset, n.o.s. 5.1 19 c) 50 5.1
3218 Nitraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 5.1 22 b), c) 50 5.1
3219 Nitriitit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s. 5.1 23 b), c) 50 5.1
3220 Pentafluorietaani (R125) 2 5 a) 20 2+13
3241 2-Bromi-2-nitropropaani-1, 3dioli 6.1 17 c) 60 6.1
3243 Kiinteä aine sisältäen myrkyllistä nestettä, n.o.s. 6.1 65 b) 60 6.1
3244 Kiinteä aine sisältäen syövyttävää nestettä, n.o.s. 8 65 b) 80 8
3246 Metaanisulfonyylikloridi 6.1 27 a) 668 6.1+8
3247 Natriumperoksiboraatti, vedetön 5.1 27 b) 50 5.1
3248 Lääkeaine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s. 3 19 b) 336 3+6.1
3248 Lääkeaine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s. 3 32 c) 36 3+6.1
3249 Lääkeaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 90 b), c) 60 6.1
3250 Kloorietikkahappo, sulassa muodossa 6.1 24 b)2. 68 6.1+8
3253 Dinatriumtrioksisilikaattipentahydraatti (natriummetasilikaattipentahydraatti) 8 41 c) 80 8
3256 Neste, kohotetussa lämpötilassa, palava, n.o.s., leimahduspiste yli 61°C, leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä 3 61 c) 30 3
3259 Amiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s. 8 52 a) 88 8
3259 Amiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s. 8 52 b), c) 80 8
3259 Polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s. 8 52 a) 88 8
3259 Polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s. 8 52 b), c) 80 8
3260 Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. 8 16 b), c) 80 8
3261 Kiinteä syötettävä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. 8 39 a) 88 8
3261 Kiinteä syövyttävä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. 8 39 b), c) 80 8
3262 Epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s. 8 46 a) 88 8
3262 Epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s. 8 46 b), c) 80 8
3263 Orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s. 8 55 a) 88 8
3263 Orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s. 8 55 b), c) 80 8
3264 Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. 8 17 a) 88 8
3264 Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. 8 17 b), c) 80 8
3265 Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s. 8 40 a) 88 8
3265 Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s. 8 40 b), c) 80 8
3266 Epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. 8 47 a) 88 8
3266 Epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. 8 47 b), c) 80 8
3267 Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. 8 56 a) 88 8
3267 Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. 8 56 b), c) 80 8
3271 Eetterit, n.o.s. 3 3 b) 33 3
3271 Eetterit, n.o.s. 3 31 c) 30 3
3272 Esterit, n.o.s. 3 3 b) 33 3
3272 Esterit, n.o.s. 3 31 c) 30 3
3273 Nitriilit, palavat, myrkylliset, n.o.s. 3 11 a), b) 336 3+6.1
3274 Alkoholaattienalkoholiliuokset n.o.s. 3 24 b) 338 3+8
3275 Nitriilit, myrkylliset, palavat, n.o.s. 6.1 11 a) 663 6.1+3
3275 Nitriilit, myrkylliset, palavat, n.o.s. 6.1 11 b) 63 6.1+3
3276 Nitriit, myrkylliset, n.o.s. 6.1 12 a) 66 6.1
3276 Nitriilit, myrkylliset, n.o.s. 6.1 12 b) 60 6.1
3276 Nitriilit, myrkylliset, n.o.s. 6.1 12 c) 60 6.1
3277 Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, n.o.s. 6.1 27 b) 68 6.1+8
3278 Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 23 a) 66 6.1
3278 Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 23 b), c) 60 6.1
3279 Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s. 6.1 22 a) 663 6.1+3
3279 Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s. 6.1 22 b) 63 6.1+3
3280 Orgaaninen arseeniyhdiste, n.o.s. 6.1 34 a) 66 6.1
3280 Orgaaninen arseeniyhdiste, n.o.s. 6.1 34 b), c) 60 6.1
3281 Metallikarbonyylit, n.o.s. 6.1 36 a) 66 6.1
3281 Metallikarbonyylit, n.o.s. 6.1 36 b), c) 60 6.1
3282 Organometalliyhdiste, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 35 a) 66 6.1
3282 Organometalliyhdiste, myrkyllinen, n.o.s. 6.1 35 b), c) 60 6.1
3283 Seleeniyhdiste, n.o.s. 6.1 55 a) 66 6.1
3283 Seleeniyhdiste, n.o.s. 6.1 55 b), c) 60 6.1
3284 Telluuriyhdiste, n.o.s. 6.1 57 b), c) 60 6.1
3285 Vanadiiniyhdiste, n.o.s. 6.1 58 b), c) 60 6.1
3286 Palava neste, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s. 3 27 a), b) 368 3+6.1+8
3287 Epäorgaaninen myrkyllinen neste, n.o.s. 6.1 65 a) 66 6.1
3287 Epäorgaaninen myrkyllinen neste, n.o.s. 6.1 65 b), c) 60 6.1
3288 Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, n.o.s. 6.1 65 a) 66 6.1
3288 Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, n.o.s. 6.1 65 b), c) 60 6.1
3289 Epäorgaaninen myrkyllinen neste, syövyttävä, n.o.s. 6.1 67 a) 668 6.1+8
3289 Epäorgaaninen myrkyllinen neste, syövyttävä, n.o.s. 6.1 67 b) 68 6.1+8
3290 Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä. n.o.s. 6.1 67 a) 668 6.1+8
3290 Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä. n.o.s. 6.1 67 b) 68 6.1+8
3291 Kliininen jäte, määrittelemätön, n.o.s. 6.2 4 b) 606 6.2
3293 Hydratsiinin vesiliuos, joka sisältää enintään 37 massa-% hydratsiinia 6.1 65 c) 60 6.1
3294 Syaanivedyn alkoholiliuos 6.1 2 663 6.1+3
3295 Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s. 3 1 a) 33 3
3295 Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s 3 2 a), b) 33 3
3295 Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s. 3 3 b) 33 3
3295 Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s. 3 31 c) 30 3
3301 Syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s. 8 70 a) 884 8+4.2
3301 Syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s. 8 70 b) 84 8+4.2

1802

Vaaraa osoittava tunnusnumero (2 tai 3 numeroa sekä määrätyissä tapauksissa kirjain "x" tunnusnumeron edessä)

Ainetta osoittava tunnusnumero (4 numeroa)

Pohjaväri oranssi.

Reunat, horisontaalinen viiva ja numerot mustat ja 15 mm paksuiset.

1803...1899

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.