950/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun asetuksen (1121 /92) 13 § sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a - 13 c § seuraavasti:

13 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/92) 3 §:ssä säädettyyn terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin tulee tallettaa tiedot terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) tarkoitetuista ammattihenkilöistä. Näitä tietoja ovat terveydenhuollon ammattihenkilön nimi, henkilötunnus, hänen osoitetietonsa, tiedot hänen ammatillisesta koulutuksestaan, työpaikastaan ja työpaikan osoitteesta, toimimisestaan itsenäisenä ammatinharjoittajana ja ammatinharjoittamisoikeudestaan tai -luvastaan tai hänen oikeudestaan nimikesuojattuna ammattihenkilönä harjoittaa ammattia sekä hänen ammatinharjoittamisoikeutensa rajoittamisesta tai sen poistamisesta.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi tallettaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin sille säädettyjen valvontatehtävien hoitamisen edellyttämät tiedot terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnassa saamasta varoituksesta, sakko- tai vankeusrangaistuksesta, viraltapanosta tai virantoimituksesta erottamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilölle terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen antamasta muusta ratkaisusta, jossa hänen ammattitoiminnassaan on todettu olevan virheellisyyttä, laiminlyöntejä tai moitittavuutta.

Edellä 2 momentissa säädetty rekisterimerkintä tulee poistaa keskusrekisteristä, kun päätöksen tai muun ratkaisun antamisesta on kulunut kymmenen vuotta, mikäli nimikirjalaissa (1010/89) ei ole säädetty merkinnän poistamiselle pidempää aikaa. Rekisterimerkintä rangaistuksesta tulee poistaa keskusrekisteristä myös, kun rangaistukseen tuomitsemisen syynä olleen teon rangaistavuus on poistettu.

13 a §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus huolehtii terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin teknisestä ylläpidosta, talletettujen tietojen massapäivityksestä, oppilaitosten lähettämien yhteishakemusten ja muutostietojen tallettamisesta, 13 c §:ssä säädetystä tietojen luovuttamisesta sekä tehtäviinsä liittyvien tilastojen ja ammattiluetteloiden laatimisesta keskusrekisteriin talletetuista tiedoista.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksella on oikeus maksutta käyttää keskusrekisteriin talletettuja 13 § 1 momentissa säädettyjä tietoja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain (1073/92) 2 ja 6 §:ssä säädettyjen tehtäviensä hoitamiseen.

13 b §

Edellä 13 §:n 2 momentissa mainituista rekisterimerkinnöistä lääninhallituksella ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden viranomaisella on oikeus saada maksutta tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaan ja ammatinharjoittamisoikeuden tai -luvan myöntämiseen liittyvien tehtävien hoitamista varten. Näitä keskusrekisteriin talletettuja tietoja terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi luovuttaa maksutta myös tuomioistuimelle ja muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedonsaantiin laissa säädetty oikeus.

13 c §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin talletettujen 13 §:n 1 momentissa mainittujen tietojen perusteella laatia ja julkaista ammattiluetteloita ja tilastoja sekä antaa jäljempänä tässä pykälässä säädettyjä rekisteriotteita. Ammattiluetteloissa tai muissa julkaisuissa ei saa olla kotiosoitetietoja eikä henkilötunnuksia. Tutkimus- ja kehittämiskeskus voi antaa puhelimitse tietoja terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeudesta tai luvasta, näiden rajoittamisesta tai poistamisesta sekä nimikesuojattuna ammattihenkilönä keskusrekisteriin rekisteröimisestä ja keskusrekisteristä poistamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi luovuttaa massaluovutuksena viranomaisille, terveydenhuollon toimintayksiköille, apteekeille, terveydenhuollon ammattijärjestöille ja jäsenyhdistyksille, oppilaitoksille sekä terveydenhuollon alalla toimiville yrityksille ja yhteisöille terveydenhuollon toimintaan liittyvän tiedon jakamista varten 13 §:n 1 momentissa mainittuja keskusrekisteriin talletettuja tietoja.

Keskusrekisteriin talletettu terveydenhuollon ammattihenkilön henkilötunnus saadaan ilman asianomaisen kirjallista suostumusta ilmaista vain viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tämän tiedon saantiin lakiin perustuva oikeus. Kun terveydenhuollon ammattihenkilö on kieltänyt kotiosoitteensa ilmoittamisen sivullisille, ei kotiosoitetta saa ilmaista muulle kuin viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tämän tiedon saantiin lakiin perustuva oikeus.

Asianomaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle, viranomaiselle ja työnantajalle voidaan antaa pyynnöstä rekisteriotteita terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta tai hänen keskusrekisteriin merkitsemisestä nimikesuojattuna ammattihenkilönä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.