949/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (501/69) 2 §, 4 §:n 5 kohta, 5 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta, 10 §:n 1 momentin 6 kohta sekä 17, 18 ja 19 §, seuraavasti:

2 §

Eläkelaitoksen hallintoelimet ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenistä vähintään puolella on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä eläkelaitokselle tästä poikkeusta.

Jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Erityisestä syystä jäsen voidaan vapauttaa tehtävästään kesken toimikauden.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäseninä eivät saa olla samat henkilöt.

4 §

Valtuuskunnan tehtävänä on:


5) käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta; sekä


5 §

Kevätkokouksessa on:

1) esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;


3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta.


10 §

Hallituksen tehtävänä on:


6) laatia vuosittain eläkelaitoksen tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;


17 §

Eläkelaitoksen tilikautena on kalenterivuosi. Kirjanpidosta on soveltuvin osin voimassa, mitä säädetään tai määrätään vakuutusyhtiön kirjanpidosta.

Kirjanpito ja tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

18 §

Eläkelaitoksen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan on tilikaudeksi kerrallaan valittava vähintään kaksi tilintarkastuslaissa (936/94) tarkoitettua hyväksyttyä tilintarkastajaa ja heille vastaavat kelpoisuusehdot täyttävät varamiehet.

Ainakin yhden tilintarkastajan, joka samalla toimii eläkelaitoksen valvontatilintarkastajana, ja hänen varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajana ja hänen varamiehenään voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön kelpoisuusehdoista on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 ja 2 momentissa tilintarkastajista säädetään.

Muutoin tilintarkastuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä vakuutusyhtiön tilintarkastuksesta säädetään tai määrätään.

19 §

Tilintarkastajien tulee tilikautta seuraavan huhtikuun 15 päivään mennessä antaa hallitukselle tilintarkastuskertomuksensa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Asetuksen 18 §:ää sovelletaan vuodelta 1996 ja sen jälkeisiltä kalenterivuosilta laadittavan tilinpäätöksen tarkastamiseen.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.