946/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä elokuuta 1961 annetun eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (431/61) 2 §, 5 §:n 5 kohta, 6 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta, 12 §:n 2 kohta sekä 15, 16 ja 17 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osittain muutettuna 25 päivänä helmikuuta 1994 annetulla asetuksella (150/94) ja 5 §:n 5 kohta muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa asetuksessa (107/83), seuraavasti:

2 §

Eläketurvakeskuksen tilikautena on kalenterivuosi.

Eläketurvakeskuksen kirjanpidosta on soveltuvin osin voimassa, mitä säädetään tai määrätään vakuutusyhtiön kirjanpidosta.

Kirjanpito ja tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

5 §

Edustajiston tehtävänä on:


5) käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.

6 §

Kevätkokouksessa on:

1) esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;


3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta.


12 §

Hallituksen tehtävänä on:


2) laatia vuosittain tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;


15 §

Eläketurvakeskuksen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan on tilikaudeksi kerrallaan valittava vähintään kaksi tilintarkastuslaissa (936/94) tarkoitettua hyväksyttyä tilintarkastajaa ja heille vastaavat kelpoisuusehdot täyttävät varamiehet.

Ainakin yhden tilintarkastajan, joka samalla toimii eläketurvakeskuksen valvontatilintarkastajana, ja hänen varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajana ja hänen varamiehenään voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön kelpoisuusehdoista on soveltuvin osin voimassa mitä, 1 ja 2 momentissa tilintarkastajista säädetään.

Muutoin tilintarkastuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä vakuutusyhtiön tilintarkastuksesta säädetään tai määrätään.

16 §

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen on oltava nähtävissä eläketurvakeskuksen toimistossa viimeistään viikkoa ennen edustajiston varsinaista kevätkokousta seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

17 §

Eläketurvakeskuksen tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaiset tilastotiedot omasta sekä valvomiensa eläkelaitosten toiminnasta.

Eläketurvakeskuksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tilastotiedot sekä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja edustajiston niiden johdosta tekemä päätös sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään tilikautta seuraavan toukokuun kuluessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Asetuksen 15 §:ää sovelletaan vuodelta 1996 ja sen jälkeisiltä kalenterivuosilta laadittavan tilinpäätöksen tarkastamiseen.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.