934/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/94) 2 ja 3 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Tavoite

Tämän päätöksen tarkoituksena on täytäntöönpanna Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonteesta annettuja todistuksia koskeva järjestelmä sekä täydentää järjestelmää koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä siltä osin kuin jäsenvaltioille annetaan siihen mahdollisuus tai sitä jäsenvaltioilta edellytetään.

2  §
Soveltamisala

Tätä päätöstä noudatetaan täytäntöönpantaessa ja sovellettaessa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2082/92 sekä sitä täydentävää Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

3  §
Todistuksen saaminen

Euroopan komission, jäljempänä komissio, rekisteröinnillä ja rekisteröinnin ehtoja noudattamalla ryhmittymä tai 2 §:ssä tarkoitetussa Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetyin edellytyksin luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voivat saada todistuksen tuotteen erityisluonteesta sen mukaan kuin jäljempänä tässä päätöksessä määrätään.

4  §
Todistus tuotteen erityisluonteesta

Elintarvikkeiden tuottaja tai valmistaja voi saada todistuksen tuotteen erityisluonteesta tämän päätöksen liitteessä 1 luetelluista maataloustuotteista ja elintarvikkeista.

5  §
Todistuksen hakeminen

Tuotteen erityisluonteesta annettavaa todistusta koskeva hakemus toimitetaan sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella pääosa hakijan toiminnasta tapahtuu. Hakemukseen tulee liittää tämän päätöksen liitteen 2 mukainen erittely.

6  §
Hakemuksen tarkastaminen

Maaseutuelinkeinopiirin tulee tarkastaa, että hakemus on perusteltu ja että se täyttää tämän päätöksen liitteissä määrätyt vaatimukset. Tarkastuksen jälkeen maaseutuelinkeinopiirin tulee toimittaa hakemus ja sitä koskeva lausuntonsa sekä kaikki lausuntonsa perusteena olevat asiakirjat maa- ja metsätalousministeriölle.

7  §
Hakemuksen käsittely Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriön tulee pyytää hakemuksesta asianomaisen, jäljempänä 10 §:ssä määrätyn valvontaviranomaisen lausunto.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää, ottaen huomioon maaseutuelinkeinopiirin ja valvontaviranomaisen asiaa koskevan lausunnon, hakemuksen esittämisestä komissiolle todistuksen myöntämistä varten.

8  §
Kuuluttaminen ja huomautukset

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ne hakemukset, joiden se katsoo täyttävän todistuksen myöntämisen edellytykset.

Elinkeinonharjoittajien, jotka 1 momentissa tarkoitetussa kuulutuksessa määrätyn ajan kuluessa perustellusti esittävät vastustavansa Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa haetun todistuksen myöntämistä, tulee toimittaa sitä tarkoittava kirjelmänsä maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriö toimittaa huomautuksen ja sitä koskevan lausuntonsa komissiolle.

9  §
Todistuksen myöntäminen

Komissio päättää tuotteen erityisluonnetta koskevan todistuksen rekisteröimisestä. Rekisteröinnin haltijalla on oikeus todistukseen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistussa rekisteröintipäätöksessä mainitusta päivästä lukien.

10  §
Valvonta

Rekisteröidyn nimen käyttämistä ja rekisteröintiehtojen noudattamisen valvontaa ohjaavat maa- ja metsätalousministeriö, elintarvikevirasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö kukin toimialallaan. Valvontaa suorittavat maataloustuotannon osalta maa- ja metsätalousministeriö ja elintarvikkeiden osalta elintarvikelaissa (361/95) tarkoitetut viranomaiset. Alkoholijuomien valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

Maa- ja metsätalousministeriö käyttää valvonnassa apunaan maaseutuelinkeinopiirejä.

11  §
Maksut

Tämän päätöksen mukaisten hakemusten käsittelemisestä ja tarkastuksista perittävistä maksuista määrätään erikseen.

12 §
Nimisuojatyöryhmä

Nimisuojatyöryhmästä, jonka tehtävänä on antaa ministeriölle pyynnöstä lausuntoja tuotteen erityisluonteesta annettavia todistuksia koskevissa asioissa, käsitellä todistuksen tarkastuksissa ja valvonnassa sekä hallinnoinnissa esiin tulleita ongelmia sekä tehdä ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi ja siitä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi perittäviksi maksuiksi, määrätään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (933/95) 13 §:ssä.

13  §
Seuraamukset

Rangaistus 2 §:ssä tarkoitetun lainsäädännön ja tämän päätöksen rikkomisesta säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/94) 8 §:ssä.

14  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Maria Teirikko

Liite 1

Tuotteet, joita neuvoston asetus (ETY) N:o 2082/92 koskee

Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen (Rooman sopimus) liitteessä II tarkoitetut elintarvikkeina käytetyt maataloustuotteet:

1. RYHMÄ Elävät eläimet
2. RYHMÄ Liha ja syötävät eläimenosat
3. RYHMÄ Kala, äyriäiset ja nilviäiset
4. RYHMÄ Meijerituotteet, linnunmunat, luonnonhunaja
5. RYHMÄ
05.04. Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat kokonaisina tai kappaleina
05.15 Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1. tai 3. ryhmän eläimet
6. RYHMÄ Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä
7. RYHMÄ Vihannekset ja kasvikset sekä eräät syötävät juuret ja mukulat
8. RYHMÄ Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret
9. RYHMÄ Kahvi, tee ja mausteet, ei kuitenkaan mate (nimike 09.03)
10. RYHMÄ Vilja
11. RYHMÄ Myllyteollisuustuotteet, maltaat ja tärkkelys; gluteeni; inuliini
12. RYHMÄ Öljysiemenet ja -hedelmät, erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit
13. RYHMÄ
13.03:sta pektiini
15. RYHMÄ
15.01 Sianihra (laardi) ja muu sulatettu, puristettu siipikarjan rasva
15.02 Nautakarjan, lampaan tai vuohen sulattamattomat, puristamattomat rasvat;näistä rasvoista saatu tali (myös ''premier jus'')
15.03 Laardi-, oleo- ja talisteariini; laardiöljy, oleomargariini ja taliöljy, muut kuin emulgoidut, sekoitetut tai muuten valmistetut
15.04 Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt, myös raffinoidut
15.07 Rasvaiset kasviöljyt, juoksevat tai jähmeät, raa'at, raffinoidut tai puhdistetut
15.12 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, kokonaan tai osittain vedytetyt, myös raffinoidut mutta ei enempää valmistetut
15.13 Margariini, tekoihra ja muut valmistetut ravintorasvat
15.17 Rasva-aineiden tai eläin- tai kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet
16. RYHMÄ Liha-, kala-, äyriäis- ja nilviäisvalmisteet
17. RYHMÄ
17.01 Juurikas- ja ruokosokeri, jähmeä
17.02 Muu sokeri; sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja (myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna); sokeriväri
17.03 Melassi, myös värittömäksi tehty
18. RYHMÄ
18.01 Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut
18.02 Kaakaonkuoret, -kalvot ja -jätteet
20. RYHMÄ Vihanneksista, kasviksista, hedelmistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet
22. RYHMÄ
22.04 Rypälemehu, käymistilassa oleva tai jonka käyminen on pysäytetty muuten kuin alkoholia lisäämällä
22.05 Viini tuoreista rypäleistä; rypälemehu, jonka käyminen on pysäytty alkoholia lisäämällä
22.07 Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäsiideri ja sima)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 liitteessä 1 mainitut tuotteet:

― olut

― suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

― makeis,- leipomo-, konditoria- ja keksituotteet

― keitetty tai täytetty pasta

― esivalmistetut ateriat

― valmiit maustekastikkeet

― keitot tai liemet

― kasviuutteista valmistetut juomat

― jäätelö ja sorbetit

Liite 2

Erityisluonteesta annettavaa todistusta koskevaan hakemukseen liitettävässä eritelmässä on esitettävä seuraavat tiedot:

― tuotteen nimi, yhdellä tai useammalla kielellä;

― kuvaus tuotantomenetelmästä, mukaan lukien käytettyjen raaka-aineiden ja/tai ainesosien laji ja ominaisuudet ja/tai maataloustuotteen tai elintarvikkeen valmistusmenetelmä, joka viittaa erityisluonteeseen;

― tekijät, joiden perusteella voidaan todeta asetuksen (ETY) N:o 2082/92 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu perinteinen luonne;

― kuvaus maataloustuotteen tai elintarvikkeen ominaisuuksista, josta käy ilmi sen tärkeimmät fysikaaliset, kemialliset, mikrobiologiset ja/tai aistinvaraiset ominaisuudet, jotka liittyvät erityisluonteeseen;

― erityisluonnetta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarkastusmenettelyt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.