932/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 2 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tätä päätöstä noudatetaan täytäntöönpantaessa ja sovellettaessa verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 79/65 muutoksineen siltä osin kuin asia koskee asetuksessa tarkoitettua yhdyselintä ja kansallista komiteaa.

2  §
Yhdyselin

Edellä 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa tarkoitettuna yhdyselimenä toimii Suomessa maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos.

3  §
Maatalouden kirjanpidon tietoverkosto- toimikunta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa edellä 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa säädettyjen tehtävien hoitamista varten kahdeksi vuodeksi kerrallaan toimikunnan, jonka tehtävänä on:

1) hoitaa 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa kansallisen komitean tehtäväksi säädettyjä tehtäviä Suomessa; ja

2) seurata maatalouden kirjanpidon tietoverkostojärjestelmän toimintaa ja tehdä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enintään seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Toimikunnan puheenjohtajan tulee edustaa maatalouden taloudellista tutkimuslaitosta ja jäsenten maa- ja metsätalousministeriötä, maatalouden taloudellista tutkimuslaitosta, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskusta, tilastokeskusta, Maaseutukeskusten Liittoa, Svenska lantbrukssällskapens förbundia ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoa. Maa- ja metsätalousministeriö määrää toimikunnalle sihteerin.

Toimikuntaan sovelletaan komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen (218/88) määräyksiä.

Milloin toimikunta ei edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan ole yksimielinen, asian ratkaisee maa- ja metsätalousministeriö.

4  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Maria Teirikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.