930/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista joulukuun 29 päivänä 1994 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (4/95) liitteen 1 kohdan 7 ja liitteen 2. sekä lisännyt liitteeseen 1 viimeisen kappaleen otsikon jäljempänä olevien liitteiden mukaisiksi.


Päätös tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu

Hallitusneuvos
Raimo Salonen

Liite 1

7. Anniskelua koskevat päätökset
- anniskelulupa                           1 500 mk
- anniskelulupa, jos päätös edellyttää tarkastuksen suorittamista  2 500 mk
- anniskelulupa koskien mietojen alkoholijuomien
laajentamista kaikkiin alkoholijuomiin               1 000 mk
- anniskeluajan jatkoaikalupa                    1 000 mk
- vapautus laskun antamisesta                     200 mk
- tilapäinen anniskelulupa                     1 500 mk
- tilapäinen anniskelulupa vastaavanlaajuisen
anniskeluluvan haltijalle saman kunnan alueella           1 000 mk
- anniskelualueen muutoslupa                     500 mk

10. Käsittelymaksu

Liite 2

VALVONTAMAKSUT

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus perii valvontamaksut luvanhaltijoilta seuraavasti:

1. Tukkumyynnin ja valmistuksen valvontamaksu

Tukkumyynnin ja valmistuksen valvonnasta peritään tukkumyynti- tai valmistusluvan haltijalta valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään taulukosta ilmenevällä tavalla siten, että huomioon otetaan tukkumyyntiluvan tai valmistusluvan haltijan suorittama myynti anniskeluluvan, vähittäismyyntiluvan tai käyttöluvan haltijoille.

Tuoteryhmä                 p/l  Vähintään  Enintään
Olut ja enintään 4,7 tilavuusprosenttia
etyylialkoholia sisältävät pelkästään
käymisteitse valmistetut muut juomat    1   2 000 mk  600 000 mk
Muut miedot alkoholijuomat         2   2 000 mk  600 000 mk
Väkevät alkoholijuomat           5   2 000 mk  600 000 mk
Väkiviina                  5   2 000 mk  600 000 mk
Alkoholivalmisteet
 - denaturoitu etanoli           1   1 000 mk  100 000 mk
 - alkoholijuomamaiset           5   2 000 mk  600 000 mk
 - muut denaturoimattomat alkoholi-     1000 markkaa kultakin alkavalta
  valmisteet                10 tuotelajilta

Luvanhaltijakohtainen vähimmäismaksu on 3 000 markkaa ja enimmäismaksu 600 000 markkaa, mikäli luvanhaltija myy tuotteita eri tuoteryhmistä.

Myyntimäärään perustuva valvontamaksu sisältää enintään 10 eri tuotelajin valvonnan. Jokaiselta tämän määrän ylittävältä alkavalta 10 tuotelajilta peritään 1000 markan valvontamaksu.

Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi valmistus- tai varastointipaikka, peritään kultakin lisäpaikalta 2 000 markan valvontamaksu.

Mikäli luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot tuotevalvontakeskukselle tämän hyväksymällä tavalla atk-järjestelmää hyväksi käyttäen, alennetaan valvontamaksua 10 prosenttia.

Mikäli luvanhaltijalla on tuotevalvontakeskuksen hyväksymä omavalvontajärjestelmä, alennetaan valvontamaksua 10 prosenttia.

Jos molemmat alentamisperusteet toteutuvat, alennetaan valvontamaksua 20 %.

2. Omaan myyntiin tapahtuvan maahantuonnin valvontamaksu

Luvanhaltijan omaan vähittäismyyntiin tai anniskeluun tapahtuvasta maahantuonnista peritään toimipaikkakohtainen 1000 markan valvontamaksu kultakin alkavalta 10 tuotelajilta.

3. Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu

Alkoholijuoman ja väkiviinan käyttöluvan haltijoilta peritään luvanhaltijakohtainen valvontamaksu käytön määrän mukaan taulukosta ilmenevällä tavalla.

Tuoteryhmä                 p/l  Vähintään  Enintään
Väkiviina                 100   500 mk  10 000 mk
Alkoholijuomat ja juomamaiset valmisteet  50   500 mk  10 000 mk
Denaturoitu etanoli             10   500 mk  5 000 mk

Luvanhaltijakohtainen vähimmäismaksu on 750 markkaa ja enimmäismaksu 10 000 markkaa, mikäli luvanhaltija käyttää tuotteita eri tuoteryhmistä.

4. Väkiviinan ja alkoholivalmisteen regeneroinnin valvontamaksu

Väkiviinan ja alkoholivalmisteen regeneroinnin valvontamaksuna peritään 1000 markkaa, jos regeneroitu alkoholimäärä on enintään 100 000 litraa 100 prosenttista alkoholia, ja 5 000 markkaa, jos vastaava määrä on yli 100 000 litraa.

5. Alkoholijuomien anniskelun valvontamaksu

Alkoholijuomien anniskeluluvan haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen valvontamaksu, jonka suuruus määrätään 100 prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista tai arvioiduista ostoista vuoden pituisena laskenta-aikana taulukosta ilmenevällä tavalla.

             Täydet anniskeluoikeudet  Mietojen alkoholijuomien anniskeluoikeudet
Alle 2 000 litraa     1 000 mk          500 mk
2 000 - 4 999 litraa   1 500 mk          750 mk
5 000 - 9 999 litraa   3 500 mk         1 700 mk
10 000 - 20 000 litraa  7 000 mk         3 500 mk
Yli 20 000 litraa    10 000 mk         5 000 mk

Kalenterivuoden aikana myönnetyn anniskeluluvan valvontamaksu on 1 000 markkaa, kuitenkin 500 markkaa vuonna 1995.

6. Alkoholijuomien vähittäismyynnin valvontamaksu

Alkoholiyhtiöltä perittävä valvontamaksu on 4 000 markkaa kultakin myymälältä.

Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä valvontamaksu on 1000 markkaa kultakin myymälältä

7. Valvontamaksu alkoholijuomien anniskelusta ja vähittäismyynnistä Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevassa liikennevälineessä

Vesikulkuneuvon liikennöitsijältä peritään valvontamaksuna 2 500 markkaa kultakin alukselta, jonka suurin sallittu matkustajamäärä on enemmän kuin 100 matkustajaa, ja 500 markkaa kultakin muulta alukselta.

Ulkomaille liikennöivien junien anniskelun valvontamaksuna peritään luvanhaltijalta 2 500 markkaa.

8. Valvontamaksujen periminen

Valvontamaksut peritään vuotuisena maksuna siten, että kohtien 1-4 myynti- tai käyttömäärään perustuva maksu kohdistuu laskenta-aikaan 1.9. - 31.8. sekä kohdan 5 määräperusteinen maksu ja kiinteät maksut kalenterivuoteen. Kohdan 5 määräperusteinen maksu peritään ensisijaisesti siltä, jolla on anniskelulupa kyseiseen toimipaikkaan 31.5. tai toissijaisesti siltä, jolle lupa on siirtynyt tämän jälkeen.

Kohtien 1-4 valvontamaksut peritään viimeistään 31.10.

Kohtien 5-7 valvontamaksut peritään viimeistään 31.7. Alkaneeseen kalenterivuoteen kohdistuva maksu voidaan periä samalla kuin päätösmaksu.

Vuonna 1995 perittävä kohtien 1-4 myynti- tai käyttömäärään perustuva valvontamaksu kohdistuu laskenta-aikaan 1.1. - 31.8.1995. Maksun perinnässä ei tällöin sovelleta liitteessä mainittuja vähimmäismaksuja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.