911/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (533/78) 1, 3, 5, 9, 13 ja 15 §, 16 §:n 1 momentti sekä 18 ja 22 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1, 3 ja 5 § muutettuna 29 päivänä tammikuuta 1988 ja 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetuilla asetuksilla (84/88 ja 294/93), 9 ja 15 §, 16 §:n 1 momentti ja 22 § mainitussa 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa, 13 § mainitussa 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa asetuksessa sekä 18 § 7 päivänä toukokuuta 1993 annetussa asetuksessa (424/93), seuraavasti:

1 §

Kuluttajavalituslautakunnan toimintaa johtaa sen puheenjohtaja. Puheenjohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta.

Puheenjohtaja valvoo, että lautakunnalle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti ja että lautakunnassa asioivien palveluun kiinnitetään erityistä huomiota. Puheenjohtajan tulee seurata oikeusperiaatteiden soveltamisen ja lain tulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

3 §

Kuluttajavalituslautakunnalle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) kuluttajavalituslautakunnan täysistunto tai jaosto;

2) puheenjohtaja; tai

3) muu virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta on työjärjestyksessä määrätty.

Asioiden ratkaisusta yksinkertaisessa käsittelyssä säädetään kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 §:n 1 momentissa. Puheenjohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

5 §

Kuluttajavalituslautakunnassa on sihteeri. Kuluttajavalituslautakunnassa voi lisäksi olla muuta henkilöstöä.

Kuluttajavalituslautakunnan sihteeri toimii puheenjohtajan sijaisena lautakunnan hallintoa koskevissa tehtävissä ja avustaa puheenjohtajaa lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä.

Kuluttajavalituslautakunnassa ja sen jaostoissa asioita esittelevät lautakunnan sihteeri ja esittelijät. Kuluttajavalitusasioiden valmistelussa on pyrittävä sovintoon ja tehtävä tarvittaessa sitä edistävä ehdotus.

9 §

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja voi omasta aloitteestaan tai jaoston esityksestä saattaa kuluttajavalituslautakunnan täysistunnon käsittelyyn periaatteellisesti tärkeät valitusasiat sekä valitusasiat, jotka lautakunnan ratkaisukäytännön yhdenmukaistamiseksi on tarpeen käsitellä myös täysistunnossa. Lisäksi täysistunnossa käsitellään periaatteellisesti tärkeät lausunto- ja hallintoasiat sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

13 §

Kuluttajavalituslautakunnan päätöstaltiot sekä asianosaisille annettavat toimituskirjat allekirjoittaa istunnon puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä. Yksinkertaisen käsittelyn päätöstaltiot ja toimituskirjat allekirjoittaa asianomainen esittelijä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Valmistavien asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä jäljennösten ja otteiden varmentamisesta määrätään työjärjestyksessä.

15 §

Kuluttajavalituslautakunnan sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Kuluttajavalituslautakunnan esittelijöiltä vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Sihteerin, esittelijät ja muun henkilöstön nimittää tai ottaa puheenjohtaja.

16 §

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajalle myöntää virkavapauden kauppa- Ja teollisuusministeriö.


18 §

Kuluttajavalituslautakunnan jaostojen puheenjohtajat saavat palkkiota kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

22 §

Tarkemmat määräykset kuluttajavalituslautakunnan asioiden käsittelystä ja lautakunnan muusta toiminnasta annetaan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa puheenjohtaja täysistuntoa kuultuaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.