901/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/94) 2 §:n 2 momentti, 3 § ja 6 §:n 1 momentin 3 kohta, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti ja 6 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti:

2  §

Tätä lakia ei sovelleta kivihiileen, ruskohiileen, turpeeseen, ligniittiin eikä muuhun vastaavaan kiinteään hiilivetyyn eikä maakaasuun. Edellä 1 momentissa tarkoitettuina veronalaisina polttoaineina ei pidetä lentotarkoituksiin käytettävää lentobensiiniä ja lentopetrolia eikä metaania, nestekaasua ja veneilyssä käytettäväksi tarkoitettua tämän lain mukaan tunnistettavaksi tehtyä moottoripetrolia.

Asetuksella voidaan säätää, että sellaisiin 1 momentin 2 kohdassa mainittuihin mineraaliöljyihin, jotka eivät ole valmisteveron alaisia, ei sovelleta valmisteverotuslain 12 luvun säännöksiä.

3  §

Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään verovelvollisuudesta, nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on velvollinen suorittamaan:

1) se, jolle polttoainetta on luovutettu valtion varmuusvarastosta;

2) nestemäisen polttoaineen kauppaa har- joittava liike nestemäiseen polttoaineeseen lisäämistään apuaineista;

3) se, joka luovuttaa 2 §:n 1 momentin 3, 7, 9 tai 10 kohdassa tarkoitettua, varsinaista polttoainetta korvaavaa tuotetta käytettäväksi mainituissa kohdissa säädettyihin tarkoituksiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verovelvolliseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä valmisteverotuslaissa säädetään rekisteröidystä elinkeinonharjoittajasta.

6  §

Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään:


3) edellä 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa verotettavaan polttoaineeseen lisättyjen määrien perusteella;

4) edellä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa luovutettujen määrien perusteella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

HE 12/95
VaVM 1/95
Neuvoston direktiivi 94/74/EY; EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 46

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.