898/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1608/93) 9 ja 13 § sekä

lisätään lain 2 lukuun uusi 7 a ja 7 b § sekä lakiin uusi 9 a ja 9 b § seuraavasti:

7 a §
Sivukonttorin lisäsuoja

Luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori voi kuulua Suomessa luottolaitostoiminnasta annetun lain 6 luvun mukaiseen vakuusrahastoon täydentääkseen kotivaltionsa mukaista tallettajien saamisten suojaa, jos sivukonttori ottaa vastaan talletuksia yleisöltä ja sen kotivaltion suojaa ei voida pitää yhtä riittävänä kuin edellä mainitun lain mukaista vakuusrahastosuojaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luottolaitoksen on haettava vakuusrahastolta jäsenyyttä Suomessa olevalle sivukonttorilleen. Hakemuksessa on oltava riittävät tiedot luottolaitoksesta ja sen kotivaltion suojajärjestelmästä. Vakuusrahaston on pyydettävä hakemuksesta Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen lausunto. Vakuusrahasto voi hylätä hakemuksen, jos luottolaitoksen kotivaltion suojaa on pidettävä riittävänä.

Vakuusrahaston 2 momentissa tarkoitettuun hakemukseen antamassa päätöksessä on määrättävä siitä, mitä tallettajan saamisia ja mihin määrään Suomessa oleva vakuusrahasto korvaa ja mikä on luottolaitoksen maksettavaksi tuleva liittymismaksu.

Vakuusrahaston velvollisuus suorittaa 3 momentissa tarkoitetut tallettajien saamiset alkaa siitä, kun vakuusrahasto on saanut luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaiselta tiedon kotivaltion suojajärjestelmän velvoittamisesta korvaamaan luottolaitoksen tallettajien saamiset.

Vakuusrahaston on ilmoitettava sivukonttorin tallettajille suoritusvelvollisuuden alkamisesta. Vakuusrahaston on julkisella kuulutuksella, joka on myös julkistettava sivukonttorin toimialueella ilmestyvissä suurimmissa päivälehdissä, ilmoitettava, mihin toimiin tallettajien on ryhdyttävä oikeuksiensa turvaamiseksi.

Edellä 5 momentissa tarkoitetun vakuusrahaston velvollisuuden toteuttamiseksi on luottolaitoksen toimitettava vakuusrahastolle tiedot tallettajista ja heidän 1 momentissa tarkoitetuista saamisistaan. Näitä tietoja vakuusrahasto ei saa antaa muille kuin viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus ne saada.

7 b §
Sivukonttorin erottaminen vakuusrahastosta

Jos 7 a §:ssä tarkoitettu sivukonttori ei ole noudattanut tämän lain säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä ja vakuusrahaston sääntöjä, vakuusrahasto voi erottaa sen jäsenyydestään aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun vakuusrahasto oli antanut sivukonttorille varoituksen. Vakuusrahaston on kuultava luottolaitosta, rahoitustarkastusta, Suomen Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaista ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Ennen 1 momentissa tarkoitettua erottamispäätöstä tehdyt sivukonttorin tallettajien saamiset ovat suojan piirissä niiden erääntymiseen saakka.

Vakuusrahaston on ilmoitettava erottamispäätöksestä rahoitustarkastukselle ja luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaiselle sekä julkisella kuulutuksella, joka on myös julkistettava sivukonttorin toimialueella ilmestyvissä suurimmissa päivälehdissä.

9 §
Sivukonttorin perustamislupa

Luottolaitoksen on haettava valtiovarainministeriöltä toimilupa Suomeen perustettavalle sivukonttorille. Hakemuksesta on pyydettävä lausunto Suomen Pankilta ja rahoitustarkastukselta sekä siltä vakuusrahastolta, johon talletuksia Suomessa vastaanottava sivukonttori on ilmoittanut haluavansa kuulua. Hakemukseen on liitettävä valtiovarainministeriön tarpeelliseksi katsomat asiakirjat ja selvitykset.

Valtiovarainministeriön on myönnettävä toimilupa, jos luottolaitoksen toiminta on vakaata ja jos sen julkinen valvonta on riittävällä tavalla järjestetty. Valtiovarainministeriöllä on oikeus antaa sivukonttorin perustamista, toimintaa ja valvontaa koskevia määräyksiä. Valtiovarainministeriö voi päättää sivukonttorin jäsenyydestä suomalaisessa vakuusrahastossa määräämillään ehdoilla.

Sivukonttorilupa oikeuttaa harjoittamaan toimintaa yhdessä tai useammassa toimipaikassa.

9 a §
Korvausvelvollisuus

Vakuusrahaston varoja voidaan käyttää selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen 9 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen luottolaitoksen osalta vain sen Suomessa olevan ja vakuusrahastoon kuuluvan sivukonttorin yleisölle tarjottavilla luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 §:ssä tarkoitetuilla tileillä olevien tallettajien sellaisten saamisten suorittamiseen, joiden maksamiseen selvitystilassa olevan luottolaitoksen tai konkurssipesän varat eivät riitä. Saamiset voidaan suorittaa jo konkurssin tai selvitystilan aikana. Saamiset suoritetaan tallettajille Suomen markoissa.

Vakuusrahaston korvausvelvollisuus alkaa siitä, kun vakuusrahasto on saanut tiedon luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaiselta luottolaitoksen asettamisesta konkurssiin tai selvitystilaan.

Saatuaan tiedon 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä vakuusrahaston on annettava siitä tieto asianomaisen sivukonttorin tallettajille. Vakuusrahaston on myös julkisella kuulutuksella ilmoitettava siitä, mihin toimenpiteisiin tallettajien on ryhdyttävä saamistensa turvaamiseksi. Kuulutus on julkaistava myös suurimmissa päivälehdissä maan virallisilla kielillä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun vakuusrahaston velvollisuuden toteuttamiseksi on luottolaitoksen sivukonttorin toimitettava vakuusrahastolle tiedot tallettajista ja heidän 1 momentissa tarkoitetuista saamisistaan. Näitä tietoja vakuusrahasto ei saa antaa muille kuin viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus ne saada.

9 b §
Sivukonttorin erottaminen vakuusrahaston jäsenyydestä

Jos 9 §:ssä tarkoitettu sivukonttori ei ole noudattanut tämän lain säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä ja vakuusrahaston sääntöjä, valtiovarainministeriö voi erottaa sen vakuusrahastosta. Valtiovarainministeriön on kuultava rahoitustarkastusta, Suomen Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaista ennen erottamispää töksen tekemistä.

Ulkomaisen luottolaitoksen 1 momentissa tarkoitetun sivukonttorin on ilmoitettava tallettajille vakuusrahastosta erottamisesta. Sivukonttoriin ennen erottamispäätöstä tehdyt talletukset ovat suojan piirissä niiden erääntymiseen saakka.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sivukonttorin on julkisella kuulutuksella, joka on myös julkaistava sivukonttorin toimialueella ilmestyvissä suurimmissa päivälehdissä, ilmoitettava, mihin toimiin tallettajien on ryhdyttävä oikeuksiensa turvaamiseksi.

13 §
Sivukonttoreita koskevat yhteiset säännökset

Ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori voi kuulua vakuusrahastoon, johon kuuluvat asianomaisen luottolaitoksen yhteisömuotoa vastaavat suomalaiset talletuspankit.

Ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori voi erota vakuusrahaston jäsenyydestä. Vakuusrahaston, tai 9 §:ssä tarkoitetun sivukonttorin osalta valtiovarainministeriön, on hakemuksesta myönnettävä luottolaitokselle ero vakuusrahastosta. Ennen eron myöntämistä on kuultava rahoitustarkastusta, Suomen Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaista sekä lisäksi 9 §:ssä tarkoitetun sivukonttorin osalta vakuusrahastoa. Päätöksessä voidaan antaa eroamista koskevia tarkempia määräyksiä.

Ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin on annettava tallettajilleen tiedot tallettajien saamisten vakuusrahastosuojasta ja muusta vastaavasta suojajärjestelmästä sekä aiemmin annettujen tietojen muutoksista Suomen virallisilla kielillä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Tämän lain voimaan tullessa vakuusrahaston jäsenenä olevalle ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorille on luottolaitoksen haettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 tämän lain mukaista vakuusrahaston jäsenyyttä tai ilmoitettava siitä eroamisesta.

Tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä toimenpiteisiin jo ennen sen voimaantuloa.

HE 44/95
TaVM 11/95

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.