894/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidon ja maitotuotteiden suoramyynnin viitemääristä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/95) 6 ja 13 §:n ja Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on täytäntöönpanna neuvoston asetus (ETY) N:o 3950/92 maito- ja maitotuotealan lisämaksusta sekä komission asetus (ETY) N:o 536/93 maito- ja maitotuotealan lisämaksun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin ne koskevat maidon ja maitotuotteiden myyntiä suoraan kulutukseen, jäljempänä suoramyynti.

2 §
Viitemäärän hakeminen

Suoramyynnin viitemäärä on se litramäärä maitoa, joka tuottajalla on oikeus asianomaisen vuoden huhtikuun 1 päivänä alkavan 12 kuukauden pituisen jakson aikana myydä maitoa tai maitomäärää vastaavia tuotteita suoraan kulutukseen ilman lisämaksua.

Viitemäärää haetaan maaseutuelinkeinopiiriltä. Hakemus on tehtävä viimeistään heinäkuun 31 päivänä 1995 maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella 9 §:n mukaisesti ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset investoinneista, jos viitemäärää haetaan 3 §:ssä mainittujen investointien perusteella. Sanotun päivämäärän jälkeen saapuneen hakemuksen perusteella viitemäärä voidaan myöntää vain, jos ministeriö on 5 §:n mukaisesti jakanut maaseutuelinkeinopiirille viitemääriä kansallisesta varannosta.

Maaseutuelinkeinopiirin tulee toimittaa tiedot viimeistään heinäkuun 31 päivänä 1995 saapuneista hakemuksista ministeriölle viimeistään elokuun 15 päivänä 1995.

3 §
Viitemäärän määräytyminen

Samalle tuottajalle voidaan vahvistaa vain yksi suoramyynnin viitemäärä.

Maaseutuelinkeinopiirit vahvistavat viitemäärät seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1) Ensimmäisellä etusijalla ovat viitemäärät, jotka vahvistetaan toteutuneen suoramyynnin perusteella. Tällöin toteutuneeksi viitemääräksi vahvistetaan kalenterivuosien 1993 ja 1994 suoramyyntimääristä suurempi.

2) Toisella etusijalla ovat viitemäärät, jotka vahvistetaan suoramyyntiä varten tehtyjen investointien perusteella. Tällöin sekä ennen vuotta 1995 suoramyyntiä harjoittaneille tuottajille että uusille tuottajille myönnetään viitemäärät tasavertaisin perustein.

3) Kolmannella etusijalla ovat viitemäärät, jotka vahvistetaan suoramyyntiä koskevan kirjallisen suunnitelman perusteella. Suunnitelmasta on käytävä ilmi ainakin tuotannon arvioitu aloittamisajankohta, tarvittavat investoinnit ja tuotteiden myyntiinasettamispaikat.

Jos 2 momentin 2 kohdassa mainitut investoinnit tuotannon laajentamiseksi ovat suoramyyntiä ennen vuotta 1995 harjoittaneen tuottajan tekemiä, voidaan kohdassa 1 tarkoitetun viitemäärän ylittävänä osana vahvistaa varsinaisen viitemäärän ylittävä väliaikainen viitemäärä. Tämä väliaikainen viitemäärä on ehdollinen. Se vahvistetaan lopullisesti varsinaiseksi viitemääräksi, jos tuottaja voi osoittaa 2 vuoden kuluessa väliaikaisen viitemäärän vahvistamisesta, että suoramyynti on yltänyt viimeisen 12 kuukauden aikana vähintään 80 prosenttiin väliaikaisesta viitemäärästä. Päinvastaisessa tapauksessa lopullisesti myönnetty viitemäärä on yhtä suuri kuin tosiasiallisesti tapahtunut suoramyynti.

Mitä edellä 3 momentissa on määrätty väliaikaisen viitemäärän vahvistamisesta, sovelletaan myös muihin kuin ennen vuotta 1995 suoramyynnin aloittaneisiin tuottajiin. Tällöin koko viitemäärä myönnetään väliaikaisena.

Haettua viitemäärää tai sen ylittävää väliaikaista osaa voidaan maa- ja metsätalousministeriön toimesta alentaa tai jättää viitemäärä vahvistamatta, mikäli haettujen viitemäärien yhteismäärä ja kansallinen varanto ylittää 10 000 tonnia.

4 §
Viitemäärän siirtäminen

Maaseutuelinkeinopiiri vahvistaa viitemäärien siirrot. Viitemääriä siirrettäessä ja väliaikaisesti luovutettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä määrätään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (533/95) meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä. Väliaikaisesti myönnettyä viitemäärää ei voi siirtää 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä muuta kuin sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

5 §
Viitemäärän myöntäminen kansallisesta varannosta

Maaseutuelinkeinopiiri vastaa viitemäärien myöntämisestä kansallisesta varannosta. Maa- ja metsätalousministeriön päättämä määrä viitemääristä pidetään kansallisena varantona. Ministeriö jakaa varantoon kertyneitä viitemääriä maaseutuelinkeinopiireille määräämillään perusteilla edelleen jaettaviksi.

Varannosta jaettavista viitemääristä voidaan periä maa- ja metsätalousministeriön määräämä maksu, jonka tuotto käytetään viitemäärien vapaaehtoiseen ostamiseen varantoon sieltä edelleen jaettavaksi tuottajille maidontuotannon rakenteen kehittämiseksi.

Tuottajalla, jonka viitemäärä on tuotannon keskeyttämisen johdosta siirretty varantoon, on tuotannon lopettamisesta lukien kolme vuotta aikaa aloittaa suoramyynti uudelleen.

6  §
Tuottajan ilmoitus

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun jakson päätyttyä, kuitenkin ennen kunkin vuoden toukokuun 15 päivää, tuottajan on maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitettava maaseutuelinkeinopiirille yhteenveto edellisen tuotantojakson suoramyynneistä. Ensimmäinen jakso alkaa 1 päivänä huhtikuuta 1995.

7 §
Rekisteri

Tässä päätöksessä tarkoitettujen viitemäärien seuraamiseksi ja valvomiseksi on maa- ja metsätalousministeriössä rekisteri. Maaseutuelinkeinopiirin on ilmoitettava rekisteriinuusien viitemäärien vahvistamiset sekä vahvistetuissa viitemäärissä tapahtuneet muutokset.

8 §
Lisämaksun perintä

Tuottajien viitemäärien ylitykset tasataan jakson päätyttyä tuottajien viitemäärien suhteessa. Jos tasauksen jälkeen kansallinen viitemäärä ylittyy, tuottaja on velvollinen maksamaan lisämaksun määrästä, jolla tuotanto tasauksen jälkeen ylittää tuottajan viitemäärän.

Lisämaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta huolehtii maaseutuelinkeinopiiri.

9 §
Toimivaltainen viranomainen

Maaseutuelinkeinopiiri on suoramyynnin viitemääriä valvova viranomainen. Hakemus viitemäärästä osoitetaan sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka alueella tilan talouskeskus sijaitsee. Ahvenanmaalla tässä päätöksessä maaseutuelinkeinopiirille kuuluvat tehtävät hoitaa maakunnan lääninhallitus.

10 §
Muutoksenhaku

Maaseutuelinkeinopiirin tämän päätöksen nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Valituslautakuntaan valitetaan myös Ahvenanmaan lääninhallituksen tässä päätöksessä tarkoitetussa asiassa tekemästä päätöksestä.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 1995.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3950/92; EYVL N:o L 405, 31.12.1992, s. 1, muut. (ETY) N:o 1560/93; EYVL N:o L 154, 25.6.1993, s. 30, (ETY) N:o 647/94; EYVL N:o L 80, 24.3.1994, s. 16 ja (ETY) N:o 1883/94; EYVL N:o L 197, 30.7.1994, s. 25, komission asetus (ETY) N:o 536/93; EYVL N:o L 57, 10.3.1993, s. 12, muut. (ETY) N:o 1756/93; EYVL N:o L 161, 2.7.1993, s. 48, (ETY) N:o 470/94; EYVL N:o 59, 3.3.1994, s. 5 ja (EY) N:o 630/95; EYVL N:o L 66, 24.3.95, s. 11.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.