880/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus musiikkioppilaitoksista

Opetusministerin esittelystä säädetään 7 päivänä huhtikuuta 1994 musiikkioppilaitoksista annetun lain (516/95) nojalla:

1 luku
Yleisiä säännöksiä
1  §

Musiikkioppilaitoksessa annettavalla säveltaiteen perusopetuksella tarkoitetaan musiikin pohjakoulutuksen käsittävää musiikin varhaisopetusta, soiton ja laulun opetusta ja niitä tukevaa muuta opetusta sekä aikuisille järjestettävää harrastustavoitteista opetusta.

2  §

Oppilaitoksen lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuoden pituus on 38 työviikkoa, jona aikana opetuksen sijasta voidaan käyttää yhteensä enintään kolme työviikkoa opetustyön suunnitteluun ja muun toiminnan järjestämiseen. Lukuvuoden työpäivien lukumäärä on 190. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

2 luku

Ylläpitämislupa

3  §

Ylläpitämisluvasta tulee ilmetä oppilaitoksen nimi ja koulutustehtävä, ylläpitäjä, sijaintikunta, toiminta-alue ja opetuskieli.

4  §

Ylläpitämislupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä 3 §:ssä tarkoitettujen tietojen ohella selvitykset oppilaitoksen arvioidusta oppilasmäärästä oppiaineittain, opetustuntien määrästä, opettajien määrästä ja kelpoisuuksista, toimitiloista, vuotuisista käyttökustannuksista sekä omistajan taloudellisesta asemasta.

3 luku

Opiskelijat

5  §

Konservatoriossa järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut peruskoulun oppimäärän tai muutoin hankkinut vastaavat tiedot.

Ylioppilaspohjaiseen koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon tai lukion oppimäärän taikka muutoin hankkinut vastaavat tiedot.

6  §

Ammatilliseen peruskoulutukseen opiskelijat valitaan aikaisemmissa opinnoissa menestymisen, aiempien musiikkiopintojen, musiikillisen lahjakkuuden, koulutustarpeen sekä muiden niihin verrattavien seikkojen perusteella.

4 luku

Virat ja toimet

7  §

Musiikkioppilaitoksen opettajan virkoja tai toimia ovat lehtorin, opettajan ja säestäjän virat tai toimet. Sen lisäksi konservatoriossa on yliopettajan virkoja tai toimia.

Musiikkioppilaitoksessa voi rehtorin viran tai toimen lisäksi olla apulaisrehtorin virka tai toimi.

8  §

Kelpoisuusvaatimuksena musiikkioppilaitoksen rehtorin ja apulaisrehtorin virkaan tai toimeen vaaditaan soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto sekä opetushallituksen määräämien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto.

9  §

Kelpoisuusvaatimuksena musiikkioppilaitoksen opettajan virkaan tai toimeen on:

1) yliopettajalla ja konservatorion lehtorilla soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto;

2) musiikkiopiston lehtorilla soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto tai konservatoriossa suoritettu musiikkioppilaitoksen opettajan opintolinjan jatkotutkinto;

3) opettajalla soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva konservatoriossa suoritettu opettajan tutkinto;

4) säestäjällä virkaan tai toimeen soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva konservatoriossa suoritettu muusikon tai musiikkioppilaitoksen opettajan opintolinjan tutkinto.

10  §

Opetushenkilöstöön kuuluvalta viran- tai toimenhaltijalta vaaditaan riittävä oppilaitoksen opetuskielen taito.

11  §

Sibelius-Akatemia tai teatterikorkeakoulu voi todeta toimialaltaan kelpoiseksi 9 §:ssä tarkoitettuihin virkoihin tai toimiin henkilön, joka menestyksellisellä julkisella konsertti-, opetus- tai muulla toiminnallaan tai opinnoillaan on osoittanut saavuttaneensa virkaan tai toimeen vaadittavan taiteellisen, tieteellisen ja pedagogisen pätevyyden. Tarvittaessa korkeakoulu voi edellyttää, että hakija osoittaa pätevyytensä erityisessä kokeessa.

12  §

Tuntiopettajan kelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan, mitä 9 §:ssä opettajan ja lehtorin osalta säädetään.

Tuntiopettajaksi tai viran taikka toimen väliaikaiseksi hoitajaksi voidaan enintään lukuvuodeksi ottaa myös henkilö, jolla muutoin on opetusaineessaan riittäviksi katsottavat tiedot ja taidot sekä kyky antaa opetusta.

13  §

Yksityisen musiikkioppilaitoksen avoimeksi tullut rehtorin, apulaisrehtorin ja opettajan toimi on täytettävä vakinaisesti. Toimi voidaan kuitenkin täyttää määräaikaisesti tai jättää täyttämättä, jos se pätevien hakijoiden puuttumisen, opetustoiminnan uudelleen järjestelyn tai muun painavan syyn vuoksi on tarpeellista.

Rehtorin, apulaisrehtorin ja opettajan toimi on sitä vakinaisesti täytettäessä julistettava haettavaksi.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

14  §

Opetusministeriö voi asettaa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan musiikkioppilaitoslautakunnan toimimaan asiantuntijaelimenä musiikkioppilaitostoimintaa ja opetusta koskevissa kysymyksissä.

15  §

Opetusministeriö myöntää luvan sellaisen koulutuksen yleiseksi kehittämiseksi tarpeellisen kokeilun järjestämiseen, joka edellyttää poikkeamista musiikkioppilaitoksista annetun lain (516/95) ja tämän asetuksen säännöksistä sekä niiden nojalla annetuista määräyksistä. Kokeiluun, joka edellyttää poikkeamista opetussuunnitelman perusteista, luvan myöntää opetushallitus. Kokeilussa tulee noudattaa opetushallituksen hyväksymää kokeiluohjelmaa.

16  §

Hallintoelimen taikka viran- tai toimenhaltijan päätöksestä, joka koskee oppilaan ottamista oppilaitokseen tai todistuksen antamista, ei saa valittaa.

17  §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

6 luku

Voimaantulo

18  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995. Heinäkuun 24 päivänä 1987 annettua musiikkioppilaitosasetusta (692/87) sovelletaan kuitenkin vuoden 1995 valtionosuuteen.

19  §

Rehtori, apulaisrehtori tai opettaja, joka on virassa tai toimessa tämän asetuksen voimaan tullessa ja joka on täyttänyt aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen virkaansa tai toimeensa tai sitä lähinnä vastaavaan virkaan tai toimeen ja voi tämän asetuksen säännösten estämättä tulla nimitetyksi toiseen vastaavaan virkaan tai toimeen.

Henkilö, joka muutoin täyttää aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaiset kel- poisuusvaatimukset, säilyttää kelpoisuutensa tämän asetuksen mukaisiin vastaaviin tai lähinnä vastaaviin virkoihin ja toimiin.

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on aloittanut opintonsa täyttääkseen aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusvaatimukset musiikkioppilaitoksen virkaan tai toimeen, saavuttaa opintonsa suorittamalla kelpoisuuden tämän asetuksen mukaisiin vastaaviin tai lähinnä vastaaviin virkoihin ja toimiin.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.