863/1995

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun maitohygienialain (671/94) 38 f §:n ja eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 2, 3 ja 12 §:n,

sellaisena kuin näistä on maitohygienialain 38 f § 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1564/94), nojalla päättänyt:

1  §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata elintarvikkeeksi käytettävän maidon ja maitopohjaisten tuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (jäljempänä kolmannet maat) tapahtuvan maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä määritellään ne ehdot, joilla maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista.

2  §
Soveltamisalan rajoitus

Tätä päätöstä ei sovelleta sellaiseen maitoon eikä maitopohjaisiin tuotteisiin, jotka tuodaan maahan ulkomaanliikenteen muonitusta varten tai jotka tuodaan tullivapaisiin varastoihin tai tullivapaille vyöhykkeille vietäviksi edelleen kolmansiin maihin.

Tätä päätöstä ei myöskään sovelleta maidon eikä maitopohjaisten tuotteiden kauttakulkuun kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan tai toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon.

3  §
Tuonnin yleiset edellytykset

Maahan tuodun maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on elintarvikehygieeniseltä laadultaan täytettävä maitohygienialain (671/94) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset.

4  §
Tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

Norjasta ja Liechtensteinista saadaan maitoa ja maitopohjaisia tuotteita tuoda maahan sellaisista laitoksista, jotka kyseinen maa on ilmoittanut EFTA:n valvontaviranomaiselle laitoksiksi, joista maitoa tai maitopohjaisia tuotteita saadaan viedä Euroopan talousalueelle.

5  §
Tuonti muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda maahan myös liitteessä 1 mainituista maista.

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) ne täyttävät neuvoston direktiivin 92/46/ETY vaatimukset;

2) niiden mukana on Euroopan yhteisön komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus; ja

3) ne ovat peräisin Euroopan yhteisön komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta.

6  §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilöille

Tämän päätöksen 3―5 §:ä ei sovelleta maitoon eikä maitopohjaisiin tuotteisiin, joita yksityishenkilö tuo maahan omaan käyttöönsä enintään 1 kilogramman suuruisena eränä Norjasta ja Liechtensteinista sekä liitteessä 1 mainituista maista. Tämän päätöksen 3―5 §:ä ei myöskään sovelleta maitoon eikä maitopohjaisiin tuotteisiin, joita lähetetään Suomeen yksityishenkilölle edellä tarkoitetuista maista enintään 1 kilogramman suuruisena eränä.

7  §
Tuontiasiakirjat

Sen lisäksi, mitä muualla tässä päätöksessä on määrätty todistuksista ja asiakirjoista, on muissa kuin 4 ja 6 §:n tarkoittamissa tapauksissa maidon ja maitopohjaisten tuotteiden mukana oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä määrätyt asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnin jälkeen.

8  §
Tarkastukset rajalla

Kolmansista maista tuotavan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tarkastuksista rajalla määrätään erikseen.

9  §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa vientimaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

10  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995 kuitenkin siten, että päätöksen 5 § tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 90/675/ETY; EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1,
neuvoston direktiivi 92/46/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 1,
neuvoston direktiivi 94/71/ETY; EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 33,
komission päätös 94/70/ETY; EYVL N:o L 36, 8.2.1994, s. 5,
komission päätös 94/506/ETY; EYVL N:o L 203, 6.8.1994, s. 24.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Hentriikka Kontio

LIITE 1

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda kolmansista maista alla olevan taulukon mukaisesti.

TUOTERYHMÄ I:  raakamaito ja raakamaidosta valmistetut tuotteet, joiden valmistukseen ei liity mitään lämpökäsittelyä

TUOTERYHMÄ II: lämpökäsitelty maito ja lämpökäsitellyt maitopohjaiset tuotteet, jotka on lämpökäsitelty siten, että suu- ja sorkkatautivirukset tuhoutuvat sekä maitopohjaiset tuotteet, joiden pH on laskettu alle kuuden.

TUOTERYHMÄ III: iskukuumennettu ja steriloitu maito sekä maitopohjaiset tuotteet

X= tuonti sallittu

0= tuonti ei sallittu

MAA TUOTERYHMÄ I TUOTERYHMÄ II TUOTERYHMÄ III
Albania X X X
Algeria 0 0 X
Argentina X (1) X X
Australia X X X
Belize 0 X (2) X
Bosnia-Herzegovina X X X
Botswana 0 X X
Brasilia 0 X X
Bulgaria X X X
Chile X X X
Costa Rica 0 X (2) X
El Salvador 0 X X
Etelä-Afrikka 0 X X
Etiopia 0 0 X
Grönlanti X X X
Guatemala 0 X (2) X
Honduras 0 X (2) X
Hong Kong 0 0 X
Intia 0 0 X
Islanti X X X
Israel 0 X X
Kanada X X X
Kenia 0 0 X
Kiina 0 0 X
Kolumbia 0 X (2) X
Kroatia X X X
Kuuba 0 X (2) X
Kypros 0 X X
Latvia X X X
Liettua X X X
Madagaskar 0 0 X
Makedonia X X X
Malta 0 X (2) X
Marokko 0 0 X
Mauritius 0 0 X
Meksiko 0 X (2) X
Namibia 0 X X
Nicaragua 0 X (2) X
Panama 0 X (2) X
Paraguay 0 X X
Puola X X X
Romania X X X
Singapore 0 0 X
Slovakia X X X
Slovenia X X X
Sveitsi X X X
Swazimaa 0 X (2) X
Thaimaa 0 0 X
Tsekki X X X
Tunisia 0 0 X
Turkki 0 0 X
Ukraina X X X
Unkari X X X
Uruguay 0 X X
Uusi-Seelanti X X X
Valkovenäjä X X X
Venäjä X X X
Viro X X X
Yhdysvallat X X X
Zimbabwe 0 X (2) X

(1) Ainoastaan alueet 42 leveysasteen eteläpuolella.

(2) Vain lehmänmaito.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.