862/1995

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista munavalmisteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun munavalmistehygienialain (517/94) 32 f §:n ja eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 2, 3 ja 12 §:n,

sellaisena kuin näistä on munavalmistelain 32 f § 31 joulukuuta 1994 annetussa laissa (1565/94), nojalla päättänyt:

1  §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata elintarvikkeeksi käytettävien munavalmisteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (jäljempänä kolmannet maat) tapahtuvan maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä määritellään ne ehdot, joilla munavalmisteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista.

2  §
Soveltamisalan rajoitus

Tätä päätöstä ei sovelleta sellaisiin munavalmisteisiin, jotka tuodaan maahan ulkomaanliikenteen muonitusta varten tai jotka tuodaan tullivapaisiin varastoihin tai tullivapaille vyöhykkeille vietäviksi edelleen kolmansiin maihin.

Tätä päätöstä ei myöskään sovelleta munavalmisteiden kauttakulkuun kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan tai toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon.

3  §
Tuonnin yleiset edellytykset

Maahan tuotujen munavalmisteiden on elintarvikehygieeniseltä laadultaan täytettävä munavalmistehygienialain (517/94) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset.

4  §
Tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

Norjasta ja Liechtensteinista saadaan munavalmisteita tuoda maahan sellaisista laitoksista, jotka kyseinen maa on ilmoittanut EFTA:n valvontaviranomaiselle laitoksiksi, joista munavalmisteita saadaan viedä Euroopan talousalueelle.

5  §
Tuonti muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista

Munavalmisteita saadaan tuoda maahan myös liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan luettelon mukaisesti.

Munavalmisteiden tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) ne täyttävät neuvoston direktiivien 89/ 437/ETY ja 91/684/ETY vaatimukset;

2) niiden mukana on Euroopan yhteisön komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus; ja

3) ne ovat peräisin Euroopan yhteisön komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta.

6  §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilöille

Tämän päätöksen 3―5 §:ä ei sovelleta munavalmisteisiin, joita yksityishenkilö tuo maahan omaan käyttöönsä enintään 1 kilogramman suuruisena eränä Norjasta ja Liechtensteinista sekä liitteessä 1 mainituista maista. Tämän päätöksen 3―5 §:ä ei myöskään sovelleta munavalmisteisiin, joita lähetetään Suomeen yksityishenkilölle edellä tarkoitetuista maista enintään 1 kilogramman suuruisena eränä.

7  §
Tuontiasiakirjat

Sen lisäksi, mitä muualla tässä päätöksessä on määrätty todistuksista ja asiakirjoista, on muissa kuin 4 ja 6 §:n tarkoittamissa tapauksissa munavalmisteiden mukana oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä määrätyt asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan.

8  §
Tarkastukset rajalla

Kolmansista maista tuotavien munavalmisteiden tarkastuksista rajalla määrätään erikseen.

9  §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa vientimaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

10  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995 kuitenkin siten, että päätöksen 5 § tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1995Neuvoston direktiivi 90/675/ETY; EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1, neuvoston direktiivi 89/437/ETY; EYVL N:o L 212, 22.7.1989, s. 87, neuvoston direktiivi 91/684/ETY; EYVL N:o L 376, 31.12.1991, s. 38, komission päätös 94/85/ETY; EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31, komission päätös 94/278/ETY; EYVL N:o L 120, 11.5.1994, s. 44, komission päätös 94/298/ETY; EYVL N:o L 131, 26.5.1994, s. 24, komission päätös 95/58/ETY; EYVL N:o L 55, 11.3.1995, s. 41, komission päätös 95/181/ETY; EYVL N:o L 119, 30.5.1995, s. 34.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Hentriikka Kontio

LIITE 1

Munavalmisteita saadaan tuoda seuraavista kolmansista maista:

Argentiina

Australia

Brasilia

Bulgaria

Chile

Etelä-Afrikka

Etelä-Korea

Israel

Kanada

Kiina

Kroatia

Kypros

Liettua

Madagaskar

Malesia

Puola

Romania

Slovakia

Slovenia

Sveitsi

Thaimaa

Tsekki

Turkki

Unkari

Uruguay

Uusi-Seelanti

Yhdysvallat

Zimbabve

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.