838/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/59) 3 a §, 3 c § sekä 7 §:n 2 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a ja 3 c § 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa asetuksessa (454/95) ja 7 §:n 2 momentin 2 kohta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1666/92), seuraavasti:

3 a §

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa liikennevakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanomisoikeudesta voidaan kuitenkin vakuutussopimuksessa ja vakuutusehdoissa sopia toisin, jos kysymyksessä on ryhmäliikennevakuutus tai jos vakuutuksenottajana on sellainen elinkeinonharjoittaja, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa laatu ja laajuus sekä muut olosuhteet ei ole vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan.

Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti ja irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta. Jos irtisanottu vakuutus koskee rekisteröimisvelvollisuuden alaista ajoneuvoa, katsotaan irtisanominen kuitenkin rauenneeksi, jollei rekisteröintiasioiden hoitajalle ole seitsemän päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä toimitettu todistusta uuden vakuutuksen ottamisesta.

3 c §

Liikennevakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei erityisestä alkamisajankohdasta ole osapuolten kesken sovittu, silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutusyhtiön vastuun alkamisajankohtaa ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen alkamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

7 §

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan on viipymättä tehtävä asianomaiselle vakuutusyhtiölle liikennevakuutussopimuksen lakkaamista varten ilmoitus seuraavissa tapauksissa:


2) kun ajoneuvon omistaja siirtäessään vakuutuksensa toiseen yhtiöön antaa todistuksen vakuutuksen ottamisesta toisesta yhtiöstä;


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.