814/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1995

Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

kumonnut työvälineiden turvallisesta käytöstä 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun valtioneuvoston päätöksen (1403/93) 16 §:n 2 momentin,

muuttanut päätöksen 13 §:n 2 momentin ja

lisännyt päätökseen uuden 16 a―16 d §:n sekä 21 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

13 §
Nosturin käyttäjä ja merkinantaja

Ajoneuvo- ja torninosturin kuljettajalla on oltava ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitettu alan ammattitutkinto. Muun nosturin käyttäjälle on annettava riittävä opastus ja ohjaus nosturin rakenteeseen ja käyttöön.

16 a §
Eräiden nostolaitteiden tarkastajia koskevat erityisvaatimukset

Torni- ja ajoneuvonostureiden sekä henkilö- ja autonostimien käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset samoin kuin kosketuksettomaan (sähkömagneettiseen) tiedonsiirtoon perustuvan ohjausjärjestelmän tarkastuksen suorittaa kyseiseen tehtävään pätevyytensä osoittanut asiantuntijayhteisö. Henkilö- ja autonostimien käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset saa suorittaa myös kyseiseen tehtävään pätevyytensä osoittanut asiantuntija.

Torninosturin työmaatarkastuksista säädetään erikseen.

16 b §
Asiantuntijayhteisön pätevyysvaatimukset

Asiantuntijayhteisön tulee osoittaa pätevyytensä:

1) mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan viranomaisen antamalla soveltuvalla todistuksella; taikka

2) muulla todistuksella tai selvityksellä, jonka työministeriön hyväksymä asiantuntijaelin on antanut tai jonka työministeriö työsuojeluviranomaisena on todennut tarkastuksen kannalta riittäväksi.

16 c §
Asiantuntijan pätevyysvaatimukset

Asiantuntijan tulee osoittaa pätevyytensä:

1) ammattitutkintolain mukaisesti suoritetulla soveltuvalla ammattitutkinnolla;

2) mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan viranomaisen akkreditoiman sertifiointielimen antamalla soveltuvalla pätevyystodistuksella; taikka

3) muulla todistuksella tai selvityksellä, jonka työministeriön hyväksymä asiantuntijaelin on antanut tai jonka työministeriö työsuojeluviranomaisena on todennut tarkastuksen kannalta riittäväksi.

16 d §
Pätevyys

Asiantuntijayhteisön tai asiantuntijan on asianomaisen työsuojeluviranomaisen vaatiessa esitettävä 16 b tai 16 c §:ssä tarkoitettu todistus pätevyydestään samoin kuin tarkastuslaitteistonsa ja -välineensä sekä kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmistään.

Torni- ja ajoneuvonostureiden sekä henkilö- ja autonostinten samoin kuin kosketuksettomaan tiedonsiirtoon perustuvien ohjausjärjestelmien tarkastajista pidetään tarvittaessa luetteloa työministeriössä tai muulla sen määräämällä tavalla.

21 §
Tarkemmat määräykset

Työministeriö voi tarvittaessa määrätä yhden työsuojelupiirin työsuojelutoimiston käsittelemään valtakunnallisesti tarkastuksen suorittajan pätevyyttä koskevat asiat.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Henkilöllä, jolla ennen tämän päätöksen voimaantuloa on ajoneuvo- tai torninosturin kuljettajan pätevyys, on tämän päätöksen estämättä oikeus edelleen toimia näissä tehtävissä. Saman kelpoisuuden antaa 31 päivään toukokuuta 1996 kuljettajan koulutus ja koe, joka on järjestetty tämän päätöksen voimaantullessa voimassa olleiden määräysten mukaisesti.

Tämän päätöksen 16 a §:ssä määrättyjä tarkastuksia saavat 1 päivään tammikuuta 1999 tehdä myös tehtävään 31 päivänä joulukuuta 1993 voimassa olleiden vaatimusten perusteella pätevät tai valtioneuvoston päätöksellä siihen määrätyt asiantuntijat ja asiantuntijayhteisöt.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu

Ylitarkastaja
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.