810/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Asetus kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 19 päivänä lokakuuta 1973 kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/73) 2 § ja 3 §:n 1 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a ja 1 b § seuraavasti:

1 a §

Kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto, joka suorittaa kuntalaissa (365/95) sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät.

Kuntajaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö nimittää kirjanpitolautakunnan toimikaudeksi. Jäsenistä yksi nimitetään sisäasiainministeriötä, yksi valtiovarainministeriötä, yksi kauppa- ja teollisuusministeriötä edustavista henkilöistä ja kolme kunnallishallintoa edustavista henkilöistä. Puheenjohtajana toimii sisäasiainministeriötä ja varapuheenjohtajana kauppa- ja teollisuusministeriötä edustava jäsen. Puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jokaiselle jäsenelle nimitetään varajäsen samalla tavalla. Varsinaisista jäsenistä vähintään kahden tulee olla kirjanpitolautakunnan jäsen tai varajäsen.

Kuntajaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.

Mitä jäljempänä säädetään kirjanpitolautakunnasta, sovelletaan myös kuntajaostoon. Asetuksen 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu jäljennös sekä 10 §:ssä tarkoitettu kertomus kuntajaoston on toimitettava myös sisäasiainministeriölle.

1 b §

Kirjanpitolautakunta voi asettaa määräaikaisen jaoston, joka valmistelee lautakunnan sille antamat 1 §:ssä mainitut asiat sekä suorittaa muut lautakunnan sille osoittamat tehtävät. Kirjanpitolautakunta voi valtuuttaa jaoston määräajaksi tai yksittäistapauksessa antamaan lausuntoja ja myöntämään poikkeuksia lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa lukuunottamatta periaatteellisia ja kirjanpitokäytäntöä olennaisesti muuttavia asioita.

Määräaikaisessa jaostossa on puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kuusi muuta jäsentä, jotka kirjanpitolautakunta nimittää jäsentensä tai varajäsentensä keskuudesta enintään kirjanpitolautakunnan toimikaudeksi.

Määräaikainen jaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.

2 §

Kirjanpitolain 35 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia voi hakea kirjanpitovelvollinen tai elinkeinonharjoittajien taikka kuntien järjestö.

3 §

Hakemus ohjeen tai lausunnon antamisesta ja poikkeuksen tai luvan myöntämisestä on tehtävä kirjallisesti. Poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös siitä voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä. Hakemuksessa, joka on annettava tai postitse toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriön kirjaamoon, on tarpeellisesti yksilöitynä ilmoitettava kysymys, josta ohjetta, lausuntoa tai poikkeusta haetaan samoin kuin tapa, jolla kirjanpitolain 8 §:n 5 momentin, 14 §:n 2 momentin, 24 §:n 3 momentin ja 25 §:ssä mainitut asiakirjat aiotaan säilyttää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.