808/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tuomioistuimen on ilmoitettava väestötietojärjestelmään ratkaisustaan asiassa, joka koskee:

1) isyyden tunnustamisen vahvistamista;

2) lapsen huoltoa;

3) holhottavaksi julistamista;

4) holhoojan määräämistä;

5) holhoojan vapauttamista tehtävästään;

6) avioeroa;

7) vihkimisen julistamista mitättömäksi;

8) isyyden vahvistamista ja kumoamista;

9) lapseksiottamista tai ennen 1 päivää tammikuuta 1980 perustetun ottolapsisuhteen muuttamista lapseksiottamisesta annetun lain (153/85) mukaiseksi;

10) holhottavaksi julistamisen kumoamista;

11) tehtävien jakamista holhoojien kesken;

12) kuolleeksi julistamista; taikka

13) sukunimen menettämistä.

Käräjäoikeus ei ilmoita lainvoimaa vailla olevasta 1 momentin 6―13 kohdassa tarkoitetusta ratkaisustaan eikä ratkaisusta, joka ei aiheuta muutosta väestötietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin.

2 §

Ilmoitusten kaavat vahvistaa oikeusministeriö väestörekisterikeskusta kuultuaan. Käräjäoikeuden ilmoitukset voidaan tehdä konekielisesti oikeusministeriön määräämällä tavalla. Konekielisiä ilmoituksia ei allekirjoiteta. Konekielinen ilmoitus on kuitenkin tehtävä niin, että ilmoituksen tekijä on jälkeenpäin todettavissa.

3 §

Heti ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen:

1) käräjäoikeus tekee ilmoituksen lopullisesta ratkaisustaan 1 §:n 1 momentin 1―5 kohdassa tarkoitetussa asiassa ja ilmoituksen väliaikaisesta määräyksestään mainitun momentin 2―5 kohdassa tarkoitetussa asiassa;

2) hovioikeus tekee väliaikaisen ilmoituksen ratkaisustaan ja ilmoituksen väliaikaisesta määräyksestään 1 §:n 1 momentin 2―5 kohdassa tarkoitetussa asiassa, jos ratkaisu aiheuttaa muutoksen väestötietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin.

Jos käräjäoikeuden avioeroasiassa antama ratkaisu sisältää määräyksiä lasten huollosta, ilmoitus tehdään vasta sen jälkeen, kun tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluttua on selvitetty, voidaanko ilmoitus tehdä koko ratkaisusta vai ainoastaan lasten huoltoa koskevasta ratkaisun osasta.

Hovioikeuden muut kuin 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset ja käräjäoikeuden ilmoitukset lainvoiman saaneista ratkaisuista 1 §:n 1 momentin 6―13 kohdassa tarkoitetuissa asioissa tehdään muutoksenhaulle säädetyn määräpäivän jälkeen. Jos käräjäoikeuden ratkaisuun ei ole ilmoitettu tyytymättömyyttä, tehdään ilmoitus kuitenkin tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluttua.

4 §

Muut ilmoitukset kuin käräjäoikeuden konekieliset ilmoitukset on viipymättä toimitettava väestörekisterikeskukselle. Ilmoituksissa on mainittava, onko ratkaisuun haettu muutosta. Milloin tyytymättömyyden ilmoitus on rajoitettu koskemaan vain osaa käräjäoikeuden ratkaisusta, tästä on mainittava ilmoituksessa.

Korkeimman oikeuden on viipymättä toimitettava väestörekisterikeskukselle ilmoitus ratkaisustaan ja tarvittava selvitys ratkaisun sisällöstä.

5 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

6  §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan tuomioistuimen eräistä perhe- ja henkilöoikeudellisista ratkaisuista tehtävistä ilmoituksista 25 päivänä elokuuta 1975 annettu asetus (676/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.