807/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Asetus ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteishakujärjestelmästä

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 22 §:n 2 momentin ja 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 23 §:n 2 momentin nojalla,

sellaisena kuin edellinen on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (146/91):

1  §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa tarkoitetun ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen ja lukiolaissa tarkoitetun lukiokoulutuksen opiskelijavalinnan järjestämisessä.

Tätä asetusta voidaan soveltaa myös muuhun ammatilliseen koulutukseen ja kansanopistojen yleissivistävään koulutukseen siten kuin opetusministeriö tarkemmin määrää.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten aikuiskoulutukseen.

2  §
Yhteishaun tarkoitus

Ammatillisiin perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaulla tarkoitetaan keskitettyä tietojärjestelmää, jonka avulla huolehditaan tarjolla olevien opintojen tiedottamisesta, hakeudutaan opintoihin ja välitetään tarvittavat tiedot asianomaisille oppilaitoksille opiskelijavalinnan suorittamiseksi. Lisäksi sen avulla tuetaan myös valitsematta jääneiden hakeutumista muuhun koulutukseen sekä tuotetaan tietoa hakijoista ja valituista koulutusjärjestelmän toiminnan seurantaa ja arviointia varten.

3  §
Kuuluminen yhteishakuun

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen opiskelijavalinta suoritetaan yhteishaun avulla sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään ja sen nojalla opetusministeriön päätöksellä määrätään.

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu koulutus kuuluu yhteishakuun sen mukaan kuin opetusministeriö määrää.

Opetusministeriö voi päättää oppilaitoksen esityksestä, ettei oppilaitoksen opiskelijavalintaa suoriteta yhteishaun avulla.

4  §
Yhteishaun järjestämisvastuu

Opetushallitus vastaa yhteishaun valtakunnallisesta toteutuksesta, koulutukseen hakeutumiseen ja valintaan liittyvän valtakunnallisen tiedotuksen järjestämisestä sekä antaa ohjeet yhteishaun alueellisesta toteutuksesta. Opetushallitus määrää myös yhteishaun alueellista toteutusta varten yhteishakualueet ja yhteishaun aikataulun sekä antaa yhteishaun järjestämisestä menettelytapaohjeet.

Yhteishaun alueellisesta toteutuksesta vastaa lääninhallitus alueellaan. Lääninhallitus huolehtii hakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä, hakeutumiseen ja valintaan liittyvästä yleisestä tiedotuksesta sekä muista yhteishaun käytännön järjestelyistä alueellaan.

Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Vaasan lääneissä yhteishakuun liittyvät ruotsinkielisiä oppilaitoksia ja kaksikielisten oppilaitosten ruotsinkielistä koulutusta koskevat tehtävät hoidetaan opetustoimen ruotsinkielisellä toimialueella.

Tehtävien valmistelussa lääninhallitus voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Lääninhallituksen tehtävänä on lisäksi yhteistyössä työvoimapiirin, kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä (706/92) tarkoitetun monijäsenisen toimielimen ja peruskoulun oppilaanohjaushenkilöstön kanssa edistää opiskelijapaikkaa vaille jääneiden hakeutumista yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille tai muuhun koulutukseen taikka työelämään.

5  §
Yhteishaun tietorekisterit

Yhteishaun toteuttamista varten muodostetaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla yhteishaussa mukana oleviin oppilaitoksiin pyrkijöitä sekä peruskoulun päättöluokkien oppilaita koskevat hakija- ja valintarekisterit, joihin tallennetaan valinnassa tarvittavat tiedot sen mukaan kuin opetusministeriö tarkemmin määrää. Tiedot saadaan kerätä hakijoilta, oppilaitoksilta, kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetuilta monijäsenisiltä toimielimiltä, väestörekisterikeskuksesta ja ylioppilastutkintolautakunnalta. Lääninhallituksella on oikeus saada peruskoulun ja niitä korvaavien koulujen päättöluokkien oppilaista ne tiedot, jotka tarvitaan opiskelijavalintojen suorittamiseksi.

Opetushallitus vastaa valtakunnallisen rekisterin kokoamisesta ja pitämisestä sekä ohjaa alueellisten rekisterien kokoamista ja pitämistä. Opetushallitus toimittaa valtakunnallisista rekistereistä muodostetut alueelliset rekisterit lääninhallituksille.

Lääninhallitus vastaa alueellisten rekisterien kokoamisesta ja pitämisestä. Kaksikielisissä lääneissä muodostetaan rekisterit erikseen kieliryhmittäin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen päättöluokkien oppilaista sekä oppilaitoksiin pyrkijöistä. Lääninhallitus toimittaa alueensa yhteishakuun kuuluville oppilaitoksille niihin pyrkineitä ja valittuja koskevat tiedot alueellisista rekistereistä. Lisäksi lääninhallitus voi jälkiohjausta varten toimittaa alueensa kuntien kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetuillle monijäsenisille toimielimille ja peruskouluille rekisterien peruskoulun päättöluokkien oppilaita koskevat tarpeelliset tiedot.

Rekistereistä voidaan luovuttaa tietoja tilastokeskukselle ja opintotukiasioiden käsittelyä varten kansaneläkelaitokselle. Henkilötietojen luovuttamisesta yhteishaun rekistereistä on muutoin voimassa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa (83/51) säädetään.

6  §
Ammatillinen oppilaitos

Mitä tässä asetuksessa säädetään ammatillisesta oppilaitoksesta, on soveltuvin osin voimassa myös ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestävästä kansanopistosta, liikunnan koulutuskeskuksesta ja musiikkioppilaitoksesta.

7  §
Opiskelijaksipääsyvaatimukset

Opiskelijaksipääsyvaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään erikseen.

8  §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

9  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995 ja sillä kumotaan yhteishausta 25 päivänä tammikuuta 1991 annettu asetus (166/91). Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 1996 alkavalle lukuvuodelle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.