806/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan terveydenhuolto-oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (501/87) 23 ja 24 §, 31 §:n 1 momentti sekä 34 §:n 2 momentin 6 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 23 § osittain muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetulla asetuksella (556/88) ja 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella (161/91), 24 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 23 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1530/92) ja 31 §:n 1 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa, sekä

kumotaan 34 §:n 2 momentin 7 ja 8 kohta seuraavasti:

23  §

Terveydenhuolto-oppilaitokseen voidaan ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut vähintään peruskoulun oppimäärän tai muutoin hankkinut vastaavat tiedot. Muu kuin edellä tarkoitettu oppivelvollisuusiän sivuuttanut henkilö voidaan ottaa opiskelijaksi muutoin vapaaksi jäävälle paikalle.

Opistoasteen tutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut:

1) peruskoulupohjaisen ammatillisen tutkinnon;

2) ylioppilastutkinnon tai lukion oppimäärän;

3) International Baccalaureate -tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon;

4) ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon sen mukaan kuin opetusministeriö tarkemmin määrää;

5) nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain (391/91) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhdistelmäopinnot sen mukaan kuin opetusministeriö tarkemmin määrää;

6) edellä 1―5 kohdassa tarkoitettuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot; tai

7) muutoin hankkinut vastaavat tiedot ja taidot.

Opiskelijaksi pääsemiseksi vaaditaan sellainen terveys, joka ei ole esteenä asianomaisen alan tehtävissä toimimiselle ja vähintään 17 vuoden ikä opintojen aloittamisvuoden loppuun mennessä.

24  §

Opiskelijat valitaan koulutukseen aikaisemmissa opinnoissa menestymisen, koulutushalukkuuden, koulutustarpeen, työkokemuksen ja mahdollisten valintakokeiden sekä muiden niihin verrattavien taikka yhteiskunnan koulutustarpeeseen liittyvien seikkojen perusteella sen mukaan kuin opetusministeriö tarvittaessa tarkemmin määrää.

Ehdotuksen opiskelijoiden valinnasta tekee oppilaitoksen opettajakunta tai sen jaosto saatuaan, mikäli valinta suoritetaan yhteishakujärjestelmän avulla, lääninhallituksesta tiedot hakijoista. Opiskelijat ottaa oppilaitoksen ylläpitäjä. Valtion oppilaitoksessa tässä momentissa tarkoitettua päätösvaltaa käyttää johtokunta, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

31  §

Valtion terveydenhuolto-oppilaitoksessa voi olla rehtorin virka sekä apulaisrehtorin ja lehtorin virkoja. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla tarpeellisia muita virkoja, tuntiopettajia ja muita määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjä virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilökuntaa.


34  §

Muihin virkoihin tai toimiin vaaditaan:


6) lehtorilta (yhteiset aineet) virkaan tai toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siinä tai erillisinä yhdessä virkaan tai toimeen kuuluvassa aineessa vähintään 55 opintoviikon ja muussa virkaan tai toimeen kuuluvassa aineessa vähintään 35 opintoviikon laajuiset opinnot taikka virkaan tai toimeen soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995. Asetuksen 23 ja 24 §:n säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 1996 alkavalle lukuvuodelle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.