795/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ammattioppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (491/87) 24 ja 25 §, 32 §:n 1 momentti, 35 §:n 2 momentti sekä 58 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 24 § ja 35 §:n 2 momentti osittain muutettuina 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella (150/91), 25 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 23 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1519/92) ja 32 §:n 1 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

24  §

Ammattioppilaitokseen voidaan ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut vähintään peruskoulun oppimäärän tai muutoin hankkinut vastaavat tiedot. Muu kuin edellä tarkoitettu oppivelvollisuusiän sivuuttanut henkilö voidaan ottaa opiskelijaksi muutoin vapaaksi jäävälle paikalle.

Opistoasteen tutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut:

1) peruskoulupohjaisen ammatillisen tutkinnon;

2) ylioppilastutkinnon tai lukion oppimäärän;

3) International Baccalaureate -tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon;

4) ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon sen mukaan kuin opetusministeriö tarkemmin määrää;

5) nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain (391/91) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhdistelmäopinnot sen mukaan kuin opetusministeriö tarkemmin määrää;

6) edellä 1―5 kohdassa tarkoitettuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot; tai

7) muutoin hankkinut vastaavat tiedot ja taidot.

Opiskelijaksi pääsemiseksi vaaditaan sellainen terveys, joka ei ole esteenä asianomaisen alan tehtävissä toimimiselle.

25  §

Opiskelijat valitaan koulutukseen aikaisemmissa opinnoissa menestymisen, koulutushalukkuuden, koulutustarpeen, työkokemuksen ja mahdollisten valintakokeiden sekä muiden niihin verrattavien taikka yhteiskunnan koulutustarpeeseen liittyvien seikkojen perusteella sen mukaan kuin opetusministeriö tarvittaessa tarkemmin määrää.

Ehdotuksen opiskelijoiden valinnasta tekee oppilaitoksen opettajakunta tai sen jaosto saatuaan, mikäli valinta suoritetaan yhteishakujärjestelmän avulla, lääninhallituksesta tiedot hakijoista. Opiskelijat ottaa oppilaitoksen ylläpitäjä. Valtion oppilaitoksessa tässä momentissa tarkoitettua päätösvaltaa käyttää johtokunta, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

32  §

Valtion ammattioppilaitoksessa voi olla rehtorin virka sekä apulaisrehtorin ja lehtorin virkoja. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla tarpeellisia muita virkoja, tuntiopettajia ja muita määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjä virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilökuntaa.


35  §

Muihin virkoihin tai toimiin vaaditaan:

1) lehtorilta (ammatilliset aineet) virkaan tai toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siinä tai erillisinä vähintään 55 opintoviikon laajuiset opinnot soveltuvalla tieteenalalla tai virkaan tai toimeen soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja kummassakin tapauksessa vähintään kahden vuoden käytännön kokemus vastaavalla alalla taikka insinöörin tai rakennusarkkitehdin tai muu alansa korkeimman koulutusasteen tai ammatinopettajan tutkinto virkaan tai toimeen soveltuvalla koulutusalalla sekä kaikissa tapauksissa vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus vastaavalla alalla; sekä

2) lehtorilta (yhteiset aineet) virkaan tai toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siinä tai erillisinä yhdessä virkaan tai toimeen kuuluvassa aineessa vähintään 55 opintoviikon ja muussa virkaan tai toimeen kuuluvassa aineessa vähintään 35 opintoviikon laajuiset opinnot taikka virkaan tai toimeen soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto.


58  §

Lehtorin (ammatilliset aineet) virkaan tai toimeen siirretty 1 momentissa tarkoitettu työnopettaja ja 2 momentissa tarkoitettu lehtori saavuttavat kelpoisuuden opettaa työnopetuksen lisäksi myös muita ammatillisia aineita suoritettuaan opetusministeriön määräämät lisäopinnot. Nämä opinnot on aloitettava viimeistään vuonna 1995.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995. Asetuksen 24 ja 25 §:n säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 1996 alkavalle lukuvuodelle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.