792/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Torjunta-aineasetus

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/69) nojalla:

1 luku

Rekisteröinnin hakeminen ja hyväksymis- menettely

1 §
Rekisteröintihakemus

Kasvinsuojeluaineen rekisteröintiä voi hakea markkinoille luovuttamisesta vastaava toiminnanharjoittaja, jolla on pysyvä toimipaikka jossakin Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa. Muun torjunta-aineen rekisteröintiä voi hakea vain suomalainen valmistaja tai maahantuoja. Rekisteröintiä haetaan kasvintuotannon tarkastuskeskukselta.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä tiedot ja tutkimukset:

1) valmisteen käyttötavasta ja tehokkuudesta;

2) käytöstä aiheutuvista jäämistä;

3) valmisteen ja tehoaineen kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista, myrkyllisyydestä ja muista terveysvaikutuksista;

4) valmisteen käyttäytymisestä ja vaikutuksista ympäristössä;

5) turvallisen käytön edellyttämistä varotoimista; sekä

6) muista hyväksymisen edellytysten arvioinnissa tarvittavista seikoista.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa määräykset rekisteröintihakemuksesta ja sen yhteydessä toimitettavista tiedoista ja tutkimuksista sekä tarvittavista näytteistä. Lisäksi torjunta-ainelautakunta voi tarvittaessa antaa yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, mitä tietoja ja tutkimuksia hakemukseen on liitettävä.

2  §
Hakemuksen tarkastaminen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus tarkastaa saapuneet hakemukset. Jos hakemus on puutteellinen hakijalle on varattava kohtuullinen määräaika puutteen poistamiseksi.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee 1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen jälkeen ilmoittaa hakemuksesta torjunta-ainelautakunnalle ja liittää ilmoitukseensa ehdotuksensa tarkastusohjelmaksi.

3  §
Tarkastukset ja lausunnot

Torjunta-ainelautakunta päättää, mitkä tarkastukset valmisteella suoritetaan tai mitkä lausunnot hakemuksesta pyydetään. Lautakunta voi päättää asian ratkaisemisesta myös ilman tarkastuksia tai lausuntoja.

Kasvinsuojeluaineiden arvioinneissa on noudatettava kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin (91/414/ETY), jäljempänä kasvinsuojeluainedirektiivi, liitteessä VI säädettyjä yhdenmukaisia periaatteita.

4  §
Hyväksyminen ja rekisteröinti

Torjunta-ainelautakunta hyväksyy torjunta-aineen määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi.

Torjunta-ainelautakunta päättää torjunta-ainetta koskevista käytön ehdoista ja rajoituksista.

Torjunta-ainelautakunta ilmoittaa torjunta-aineen hyväksymistä koskevasta päätöksestä kasvintuotannon tarkastuskeskukselle, joka tekee päätöksestä merkinnät torjunta-ainerekisteriin sen jälkeen kun päätös on saanut lainvoiman. Torjunta-ainelautakunta voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä päätöksen merkittäväksi rekisteriin heti.

5  §
Uudelleen hyväksyminen

Hyväksymisen voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa. Uudelleen hyväksymistä on haettava viimeistään kuusi kuukautta ennen voimassa olevan hyväksymisen päättymistä. Uudelleen hyväksymisestä on muutoin voimassa, mitä tässä luvussa säädetään rekisteröinnin hakemisesta ja hakemuksen käsittelystä. Torjunta-ainelautakunnan tulee tarkastaa, ovatko hyväksymisen edellytykset edelleen olemassa.

6  §
Hyväksymisen muuttaminen ja peruuttaminen

Torjunta-ainelautakunta voi rekisteröinnin haltijan hakemuksesta, kasvintuotannon tarkastuskeskuksen esityksestä tai omasta aloitteestaan muuttaa hakijaa kuultuaan rekisteröidyn valmisteen käytön ehtoja.

Sellaiset torjunta-aineiden myyntipäällysmerkintöihin tehtävät muutokset, jotka eivät olennaisesti vaikuta valmisteiden käyttöön, käytön ehtoihin eivätkä varoitusmerkintöihin, voidaan tehdä myös kasvintuotannon tarkastuskeskuksessa, siten kuin torjunta-ainelautakunta tarkemmin määrää. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee ilmoittaa muutoksista torjunta-ainelautakunnalle.

Torjunta-ainelautakunta voi 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen perusteella ja muulloinkin, milloin siihen on erityistä syytä, käsitellä rekisteröidyn valmisteen hyväksymistä. Lautakunnan tulee tällöin peruuttaa hyväksyminen, jos osoittautuu, että torjunta-aine ei enää täytä säädettyjä hyväksymisen edellytyksiä.

Kun torjunta-ainelautakunta peruuttaa hyväksymisen, tulee lautakunnan samalla päättää, minkä ajan kuluessa valmisteen valmistus ja maahantuonti on lopetettava sekä valmiste poistettava myynnistä, käytöstä ja torjunta-ainerekisteristä.

7  §
Mahdollisista haittavaikutuksista ilmoittaminen

Rekisteröinnin haltijan on ilmoitettava kasvintuotannon tarkastuskeskukselle sellaisista rekisteröinnin voimassaoloaikana saamistaan uusista tiedoista, jotka osoittavat, että torjunta-aineilla tai niiden tehoaineilla on mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön.

2 luku

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä koskevat erinäiset säännökset

8  §
Kasvinsuojeluaine, jonka tehoaine on merkitty positiiviluetteloon

Jos rekisteröintihakemus koskee kasvinsuojeluainetta, jonka tehoaine on merkitty Euroopan yhteisöjen komission pitämään positiiviluetteloon, ei tehoainetta arvioida tarkastuksen yhteydessä.

Jos kasvinsuojeluaine on hyväksytty jossakin EU:n jäsenvaltiossa kasvinsuojeluainedirektiivin mukaisesti, on se hakijan esityksestä hyväksyttävä ilman, että hakija joutuu toistamaan tutkimuksia. Edellytyksenä kuitenkin on, että tutkimukset on tehty oloissa, jotka ovat samankaltaiset kuin Suomen maatalous-, kasvinsuojelu- ja ympäristöolot.

Jos 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuitenkin päätetään hakijan esityksestä poiketen, että valmisteella tulee suorittaa lisätutkimuksia tai että valmistetta ei hyväksytä, on tällainen päätös perusteltava ja päätöksestä perusteluineen ilmoitettava komissiolle.

9  §
Kasvinsuojeluaine, jonka tehoaine (uusi) ei sisälly positiiviluetteloon

Jos rekisteröintihakemus koskee kasvinsuojeluainetta, jonka sisältämä tehoaine ei ole ennen 25 päivää heinäkuuta 1993 ollut markkinoilla missään EU:n jäsenvaltiossa, eikä tehoainetta ole vielä merkitty positiiviluetteloon, tai valmisteen hyväksymiseksi ole aikaisemmin tehty hakemusta muussa jäsenvaltiossa, tulee kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ja torjunta-ainelautakunnan pyynnöstä myös muiden 18 §:ssä mainittujen viranomaisten arvioida, täyttääkö hakemus kasvinsuojeluainedirektiivissä säädetyt edellytykset.

Jos torjunta-ainelautakunta katsoo, että hakemus ilmeisesti täyttää kasvinsuojeluainedirektiivissä säädetyt edellytykset, lautakunnan tulee osoittaa hakija toimittamaan tehoainetta sekä vähintään yhtä kyseistä tehoainetta sisältävää valmistetta koskeva hakemus liitteineen komissiolle ja tiedoksi EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Jos komissio hyväksyy hakemuksen tutkittavaksi positiiviluetteloon merkitsemistä varten, voidaan valmiste hyväksyä enintään kolmen vuoden ajaksi. Jos päätöstä tehoaineen merkitsemisestä positiiviluetteloon ei ole tehty sinä aikana, joksi se on hyväksytty, valmiste voidaan hyväksyä uudelleen enintään kolmen vuoden ajaksi.

Jos 1 momentissa tarkoitettua valmistetta koskeva hakemus on jätetty aikaisemmin EU:n muuhun jäsenvaltioon, voidaan valmiste hyväksyä 3 momentissa säädetyin edellytyksin.

10  §
Kasvinsuojeluaine, jonka tehoaine (vanha) ei sisälly positiiviluetteloon

Kun hakemus koskee kasvinsuojeluainetta, jonka tehoaine on ollut markkinoilla ennen 25 päivää heinäkuuta 1993 jossakin EU:n jäsenvaltiossa, voidaan valmiste hyväksyä 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti, vaikka tehoainetta ei ole merkitty positiiviluetteloon. Hyväksyminen voi kuitenkin olla voimassa enintään siihen asti kunnes komissio on päättänyt tehoaineen merkitsemisestä positiiviluetteloon.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 rekisteröity kasvinsuojeluaine ja kasvinsuojeluaine, jonka rekisteröimistä koskeva hakemus on jätetty ennen 1 päivää tammikuuta 1995 saadaan hyväksyä 1 momentissa säädetyin edellytyksin.

11  §
Päätöksen tarkistaminen vastaamaan positiiviluetteloa

Kun tehoaineen hyväksymisestä positiiviluetteloon on päätetty, on tehoainetta sisältävät rekisterissä olevat valmisteet määrättävä uudelleen hyväksyttäväksi kasvinsuojeluainedirektiivissä säädetyllä tavalla.

Rekisteröidyn valmisteen hyväksymistä on tarvittaessa muutettava vastaamaan tehoaineelle positiiviluettelossa asetettuja ehtoja ja määräyksiä.

Jos komissio päättää olla hyväksymättä tehoainetta positiiviluetteloon, on valmisteen hyväksyminen peruutettava komission päätöksen mukaisesti.

12  §
Käytön laajentaminen muun kuin rekisteröinnin haltijan hakemuksesta

Torjunta-ainelain 4 d §:n 3 momentin mukaisesta kasvinsuojeluaineen käytön laajentamisesta päättää torjunta-ainelautakunta. Laajentamista haetaan kasvintuotannon tarkastuskeskukselta.

Laajentamisen ehtona on:

1) että hakija on toimittanut käytön laajentamista perustelevat asiakirjat ja tiedot;

2) että kasvinsuojeluaineen hyväksymiselle torjunta-ainelain 4 a §:n 1 momentin 2―4 kohdassa asetetut edellytykset muutoin täyttyvät;

3) että suunniteltu käyttö on laajuudeltaan vähäistä; ja

4) että käyttäjälle annetaan käyttöohjeet joko lisäämällä ohjeet myyntipäällyksen tekstiin tai erillisillä tiedotteilla.

13  §
Kasvinsuojeluaineen väliaikainen hyväksyminen

Jos kasvintuotantoa uhkaa ennalta arvaamaton vaara ja muita torjuntakeinoja ei ole käytettävissä, voidaan kasvinsuojeluaine hyväksyä enintään 120 päivän ajaksi. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on ilmoitettava päätöksestä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

14  §
Koe- ja tutkimustoiminta

Torjunta-ainelain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavia kokeita rekisteröimättömällä valmisteella voidaan tehdä edellyttäen, että kasvintuotannon tarkastuskeskus on myöntänyt niihin luvan ja ne suoritetaan valvotuissa oloissa käyttäen rajoitettuja määriä valmisteita rajoitetulla alueella.

Lupaa haetaan kasvintuotannon tarkastuskeskukselta viimeistään kaksi kuukautta ennen suunnitellun kokeen aloittamista. Hakemukseen on liitettävä koesuunnitelma sekä asiakirjat, jotka sisältävät kaikki saatavilla olevat tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida kokeen mahdolliset vaikutukset ihmisten tai eläinten terveyteen ja ympäristöön.

Torjunta-ainelautakunta voi tarvittaessa määrätä, että kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on kuultava 18 §:ssä tarkoitettuja tarkastusviranomaisia ennen luvan myöntämistä. Lautakunta voi myös tarvittaessa päättää luvan myöntämisen edellytyksistä. Torjunta-ainelautakunta voi antaa tarkempia ohjeita luvan hakemisesta ja hakemuksen käsittelystä.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on ilmoitettava viipymättä haetuista ja myönnetyistä luvista torjunta-ainelautakunnalle.

Geeniteknisesti muutettujen organismien koetoiminnasta säädetään erikseen.

3 luku

Torjunta-ainelautakunta sekä tarkastuksia suorittavat laitokset ja viranomaiset

15  §
Torjunta-ainelautakunta ja sen tehtävät

Valtioneuvosto asettaa torjunta-ainelautakunnan maa- ja metsätalousministeriön esittelystä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Torjunta-ainelautakunnan tehtävänä on päättää torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisestä torjunta-aineiksi. Lautakunta päättää torjunta-aineiden käyttöä koskevista rajoituksista ja käytön ehdoista sekä suorittaa muut sille säädetyt tai määrätyt tehtävät.

Torjunta-ainelautakunta laatii Suomen päätösehdotukset komissiolle tehoaineen hyväksymisestä positiiviluetteloon. Torjunta-ainelautakunta päättää myös Suomen esittämistä kannanotoista EU:n muiden jäsenvaltioiden tekemiin, tehoaineiden hyväksymisiä koskeviin päätösehdotuksiin.

16  §
Torjunta-ainelautakunnan kokoonpano

Torjunta-ainelautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Torjunta-ainelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, samoin kuin heidän varajäsentensä tulee olla torjunta-aineasioissa puolueettomiksi katsottavia. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää valtioneuvosto lautakunnan asettamisen yhteydessä. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, kasvintuotannon tarkastuskeskusta, työministeriötä, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, elintarvikevirastoa, Suomen ympäristökeskusta.

Torjunta-ainelautakunnassa voi olla sivutoimisia sihteereitä.

17  §
Asioiden käsittely

Torjunta-ainelautakunta vahvistaa itselleen työjärjestyksen, jossa annetaan määräyksetasioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestämisestä.

18  §
Tarkastusviranomaiset

Torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi ovat jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset torjunta-ainelautakunnan pyynnöstä velvolliset suorittamaan tällaisten valmisteiden tarkastuksia tai antamaan lausuntonsa hyväksymisen edellytyksistä seuraavasti:

1) valmisteiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastamisen osalta maatalouden tutkimuskeskus ja metsätaloudessa käytettäviksi tarkoitetujen valmisteiden tarkastamisen osalta metsäntutkimuslaitos;

2) valmisteiden terveysvaikutusten arvioimisen osalta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus;

3) valmisteiden työhygieenisten haittojen arvioimisen osalta työministeriö;

4) valmisteiden ympäristövaikutusten arvioimisen osalta Suomen ympäristökeskus;

5) eläintuotteista suoritettavan jäämien määrityksen osalta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus arvioi tai tarkastaa valmisteiden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, määrittää tarvittaessa kasvituotteiden jäämät sekä arvioi tarvittaessa valmisteen biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden.

4 luku

Tutkimustietojen hyväksikäyttö ja liike- salaisuudet

19  §
Tutkimustietojen hyväksikäyttö

Edellä 8 ja 9 §:ssä tarkoitetun kasvinsuojeluaineen tehoainetta koskevia rekisteröintihakemuksessa esitettyjä tietoja ja tutkimustuloksia ei saa ilman hakijan suostumusta käyttää toisen hakijan eduksi ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut tehoaineen merkitsemisestä positiiviluetteloon.

Jos 1 momentissa tarkoitetun valmisteen tehoaineesta on toimitettu lisätietoja valmisteen käytön ehtojen muuttamiseksi tai tehoaineen säilyttämiseksi positiiviluettelossa, saa näitä lisätietoja käyttää toisen hakijan eduksi aikaisintaan viiden vuoden kuluttua näihin lisätietoihin perustuvan päätöksen tekemisestä, ei kuitenkaan ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu kymmenen vuoden aika on kulunut.

Edellä 8 ja 9 §:ssä tarkoitettua kasvinsuojeluainetta koskevia rekisteröintihakemuksessa esitettyjä tietoja ja tutkimustuloksia ei saa ilman hakijan suostumusta käyttää toisen hakijan eduksi ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun valmiste on hyväksytty jossakin EU:n jäsenvaltiossa ensimmäisen kerran.

Edellä 10 §:ssä tarkoitetun kasvinsuojeluaineen rekisteröintihakemuksessa esitettyjä tietoja ja tutkimustuloksia ei saa ilman hakijan suostumusta käyttää toisen hakijan eduksi ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut valmisteen rekisteröimisestä Suomessa, ei kuitenkaan ennen kuin valmisteen tehoaine on merkitty positiiviluetteloon.

Muiden torjunta-aineiden rekisteröintihakemuksessa esitettyjä tietoja ja tutkimustuloksia ei saa käyttää muiden hakijoiden eduksi, ellei hakija ole antanut siihen suostumustaan.

20  §
Liike- ja ammattisalaisuuksien rajaus

Torjunta-ainelain 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna liike- tai ammattisalaisuutena ei voida pitää:

1) valmisteen tai sen tehoaineen nimeä taikka tehoaineen pitoisuutta valmisteessa;

2) valmisteessa vaaralliseksi luokitellun aineen nimeä;

3) tietoja valmisteen ja tehoaineen fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista;

4) määritysmenetelmiä kasvinsuojeluaineen sisältämien tehoaineiden laadun ja määrän selvittämiseksi ja kasvinsuojeluaineen käytöstä aiheutuvien jäämien selvittämiseksi;

5) yhteenvetoa niiden tutkimusten tuloksista, joilla tuotteen tehokkuus ja sen vaarattomuus ihmisille, eläimille, kasveille ja ympäristölle on todettu;

6) tietoja keinoista, joilla tehoaine tai kasvinsuojeluaine tehdään vaarattomaksi;

7) tietoja suositeltavista vaarojen vähentämismenetelmistä ja muista varotoimenpiteistä;

8) tietoja tuotteen ja sen pakkauksen hävittämismenetelmistä;

9) tietoja kasvinsuojeluaineiden käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen aikana vahingossa tapahtuvien läikkymisten tai vuotojen vuoksi toteutettavista puhdistustoimenpiteistä; eikä

10) tietoja henkilövahinkojen yhteydessä annettavasta ensiavusta ja lääkehoidosta.

5 luku

Torjunta-aineita koskevien tietojen antaminen

21  §
Tietojen antaminen kasvinsuojeluaineita koskevista hakemuksista

Hakijan on ilmoitettava kasvintuotannon tarkastuskeskukselle 9 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen toimittamisesta.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on EU:n muiden jäsenvaltioiden ja komission pyynnöstä toimitettava jäljennökset sille lähetetystä hakemuksesta, luettelo ja yhteenveto valmisteella ja sen tehoaineilla tehdyistä tutkimuksista sekä valmistetta koskevat päätökset.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee toimittaa komissiolle tiedoksi torjunta-ainelautakunnan 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös ja sen perustelut.

22  §
Tietojen antaminen päätöksistä

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee neljännesvuosittain kirjallisesti ilmoittaa EU:n muille jäsenvaltioille ja komissiolle hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista ja niiden hyväksymisen peruuttamisesta. Ilmoitusten tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) rekisteröinnin haltija;

2) valmisteen nimi tai tavaramerkki;

3) valmistetyyppi;

4) kasvinsuojeluaineen sisältämän tehoaineen nimi ja pitoisuus;

5) käyttötarkoitus;

6) väliaikaisesti määritellyt jäämien enimmäismäärät, jos niitä ei ole vielä vahvistettu yhteisön lainsäädännöllä; ja

7) hyväksymisen peruuttamisen syyt.

Ilmoitukseen tulee liittää asiakirjat, jotka ovat tarpeen väliaikaisesti määriteltyjen jäämien enimmäisraja-arvojen arvioimista varten.

23  §
Torjunta-ainerekisteri

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on pidettävä hyväksytyistä valmisteista rekisteriä, josta ilmenee seuraavat tiedot:

1) rekisteröinnin haltija;

2) valmisteen nimi tai tavaramerkki;

3) valmisteen tehoaineet ja niiden määrät;

4) hyväksytty käyttötarkoitus;

5) käyttöohjeet ja käytön rajoitukset sekä myyntipäällystä ja varoitusmerkintöjä koskevat määräykset; sekä

6) yhteenveto terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Rekisterissä olevat tiedot ovat julkisia.

24  §
Torjunta-aineluettelo

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on vuosittain julkaistava luettelo hyväksytyistä torjunta-aineista ja niiden käyttöä koskevista ehdoista.

Torjunta-aineluettelossa olevista kasvinsuojeluaineista tulee kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vuosittain lähettää tiedot muiden EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.

6 luku
Valmistus, markkinointi ja käyttö
25  §
Luokittelu ja pakkaaminen

Torjunta-aineiden luokittelusta niiden vaarallisuuden perusteella sekä torjunta-aineiden pakkaamisesta on voimassa, mitä kemikaalilaissa (744/89) ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

26  §
Torjunta-aineiden myyntipäällysten merkinnät

Maa- ja metsätalousministeriö antaa yleiset määräykset torjunta-aineiden luokitukseen perustuvista ja käyttöohjeita sisältävistä myyntipäällysten merkinnöistä. Torjunta-ainelautakunta vahvistaa kunkin valmisteen myyntipäällysmerkinnät hyväksyessään valmisteen.

Myyntipäällysmerkintöjen tulee olla suomen ja ruotsin kielellä.

27  §
Myyntipäällysmerkintöjen muuttaminen

Kun torjunta-ainelautakunta muuttaa 6 §:n 1 momentin nojalla valmisteen käyttöä koskevia rajoituksia ja muita ehtoja, on lautakunnan samalla määrättävä, minkä ajan kuluttua kysymyksessä olevan valmisteen kaupan pidettävien myyntierien myyntipäällysmerkintöjen on oltava uusien määräysten mukaiset. Sama koskee kasvintuotannon tarkastuskeskusta silloin, kun se kyseisen säännöksen nojalla tekee päätöksen myyntipäällysmerkintöjen muuttamisesta.

28  §
Valmistus, varastointi ja säilytys

Vaaralliseksi luokitellun torjunta-aineen valmistuksesta, teknisestä käytöstä ja muustateollisesta käsittelystä sekä varastoinnista ja säilyttämisestä on voimassa, mitä kemikaalilaissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään. Sama koskee vaaralliseksi luokitellun torjunta-

aineen myyntiä ja muuta luovuttamista, jollei torjunta-ainelain 4 h §:stä muuta johdu.

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja torjunta-aineita kaupan pidettäessä ne on pidettävä erillään elintarvikkeista ja rehuista.

29  §
Erityistutkinnon piiriin kuuluvan torjunta-aineen myynti ja luovutus

Torjunta-ainetta, jonka myynti on sallittu vain torjunta-ainelain 4 h §:ssä tarkoitetun erityistutkinnon suorittaneelle henkilölle, saadaan kauppaliikkeestä luovuttaa ainoastaan asianomaisen tutkintotodistuksen esittämistä vastaan. Tällaisen torjunta-aineen luovutuksesta on luovuttajan pidettävä myyntikirjanpitoa, josta käy ilmi:

1) kenelle torjunta-ainetta on luovutettu;

2) mitä torjunta-ainetta on luovutettu ja kuinka paljon; sekä

3) luovutusajankohta.

Myyntikirjanpitoa on säilytettävä viisi vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä lukien.

30  §
Torjunta-aineiden käyttäminen

Torjunta-aineena saa käyttää vain Suomessa rekisteriin merkittyä torjunta-ainetta, joka on varustettu torjunta-ainelautakunnan hyväksymällä myyntipäällystekstillä. Torjunta-ainetta saa käyttää vain torjunta-ainelautakunnan hyväksymien käyttöohjeiden mukaisesti.

31  §
Käyttö erityistilanteissa

Kasvinsuojeluviranomainen voi torjunta-ainelautakunnan luvalla ja sen asettamilla ehdoilla poiketa myyntipäällyksessä mainituista rajoituksista määrätessään kasvinsuojelulaissa (1203/94) tarkoitettujen kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteistä.

32  §
Kuljetus

Torjunta-aineiden kuljetuksesta on voimassa, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta erikseen säädetään tai määrätään.

7 luku

Valvonta

33  §
Valvontaviranomainen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus toimii torjunta-ainelain noudattamista valvovana johtavana viranomaisena. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on vuosittain laadittava suunnitelma valvonnan suorittamisesta.

Valvontaa suunniteltaessa kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee olla yhteistyössä työsuojelun, terveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaisten sekä tullilaitoksen kanssa.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on toimitettava vuosittain ennen 1 päivää elokuuta tieto valvonnan tuloksista komissiolle ja EU:n muille jäsenvaltioille.

34  §
Neuvonta ja koulutus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen asiana on huolehtia torjunta-aineiden oikean käytön neuvonnan järjestämisestä ja koulutuksesta yhteistyössä muiden asianomaisten viranomaisten kanssa.

35  §
Erityistutkinto

Torjunta-ainelain 4 h §:ssä tarkoitettu, erityisen vaarallisen torjunta-aineen käyttöön oikeuttava erityistutkinto suoritetaan kasvintuotannon tarkastuskeskukselle sen määräämällä tavalla. Tutkinnon suunnittelussa ja kehittämisessä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee olla yhteistyössä työsuojelun, terveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja ympäristön-

suojelun viranomaisten kanssa.

8 luku

Erinäiset säännökset

36  §
Torjunta-aineilla käsitellyt tuotteet

Torjunta-aineiden jäämistä elintarvikkeissa tai rehuissa sekä niiden valvonnasta on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkemmat määräykset siitä, miten maahantuotavien, myytävien tai muutoin luovutettavien siementen, mukuloiden, sipuleiden, pistokkaiden, juurakoiden, taimien ja muiden lisäykseen tai jatkokasvatukseen tarkoitettujen kasvien ja kasvinosien torjunta-ainekäsittelystä on ilmoitettava.

37  §
Ilmoitusten ja tietojen toimittaminen hakijalle

Tässä asetuksessa tarkoitetun hakemuksen täydentämistä koskevat ilmoitukset ja tiedot voidaan toimittaa hakijalle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen postitse kirjaamattomassa kirjeessä, muuta tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen tai telekopiona.

38  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan 24 päivänä helmikuuta 1984 annettu torjunta-aineasetus (211/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.