764/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä hevosten maahantuonnissa kolmansista maista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on 15 päivänä kesäkuuta 1994 eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 2 §:n 1 momentin ja 3 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää eräiden hevossairauksien leviäminen maahamme eräistä Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista.

Tässä päätöksessä määrättyä tulee noudattaa hevosten terveysvaatimusten osalta hevosten maahantuonnissa liitteessä I mainituista maista.

Hevosten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinsuojelulaissa (91/71) ja sen nojalla.

2 §
Määritelmät

Päätöksessä tarkoitetaan:

1) tilalla maatalouslaitosta, valmennustallia, tallia, ulkotarhaa tai muita tiloja, joissa hevosia pidetään tai kasvatetaan;

2) hevosella hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

3) rekisteröidyllä hevosella hevostalouslain nojalla annettujen määräysten mukaisella tavalla rekisteröityä hevosta tai toisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa taikka lähtömaassa vastaavalla tavalla rekisteröityä hevosta, joka tunnistetaan hevosjalostusviranomaisen tai muun eläimen alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen, joka hoitaa kyseisen rodun kantakirjaa tai rekisteriä, taikka kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen tai organisaation antaman tunnistusasiakirjan avulla;

4) teurashevosella hevosta, joka on tarkoitettu kuljetettavaksi joko suoraan tai markkinapaikan tai hyväksytyn keräilykeskuksen kautta teurastamoon teurastettavaksi;

5) jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetulla hevosella muita kuin kohdissa 3 ja 4 mainittuja hevosia;

6) afrikkalaisesta hevosrutosta vapaalla maalla maata, jossa ei ole kliinisesti, serologisesti (rokottamattomilla hevosilla) tai epidemiologisesti osoitettu afrikkalaista hevosruttoa kahden edellisen vuoden aikana ja jossa ei ole rokotettu tautia vastaan viimeisen 12 kuukauden aikana;

7) virkaeläinlääkärillä läänin- tai kunnaneläinlääkäriä tai lähtövaltion toimivaltaisen keskusviranomaisen määräämää eläinlääkäriä;

8) tilapäisellä oleskelulla kilpailu-, näyttely- tai jalostustoiminnan vuoksi tapahtuvaa rekisteröidyn hevosen Euroopan unionin alueella oleskelua, joka kestää korkeintaan 90 vuorokautta.

3 §
Hyväksytyt kolmannet maat

Hevosia saadaan tuoda Suomeen ainoastaan liitteessä I mainituista kolmansista maista, jotka on jaettu terveysvaatimusten mukaisesti viiteen ryhmään: A, B, C, D ja E.

4 §
Maahantuonti Norjasta

Tuotaessa hevosia Norjasta noudatetaan eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (598/94) määräyksiä.

5 §
Terveysvaatimukset

Muuta kuin tilapäistä oleskelua varten maahantuotavien rekisteröityjen hevosten ja jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen hevosten on täytettävä liitteen III (terveystodistuksen A, B, C, D tai E) vaatimukset.

Tilapäistä oleskelua varten kolmansista maista tuotavien rekisteröityjen hevosten on täytettävä liitteen IV (terveystodistuksen A, B, C, D tai E) vaatimukset.

Suomeen palaavien, kolmannessa maassa tilapäisesti oleskelleiden, rekisteröityjen hevosten on täytettävä liitteen V (terveystodistuksen A tai B) vaatimukset.

Suoraan tai Euroopan unionin alueella sijaitsevan markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta teuraaaksi tuotavien hevosten on täytettävä liitteen VI (terveystodistuksen A tai B) vaatimukset. Suoraan teurastamolle tuotavat hevoset on teurastettava viiden vuorokauden sisällä Euroopan unionin alueelle saapumisen jälkeen. Mikäli hevoset ovat olleet yli kahdeksan vuorokautta merellä, voi hevosia pitää 21 vuorokautta teurastamossa eläinlääkärin valvonnassa ennen teurastusta.

Kolmannesta maasta Euroopan unionin alueen kautta toiseen kolmanteen maahan kuljetettavien hevosten on täytettävä liitteen VII (kauttakuljetustodistus A, B, C, D tai E) vaatimukset.

Tuotaessa hevosia muuta kuin tilapäistä oleskelua tai teurastusta varten Bulgariasta, Kroatiasta, Latviasta, Liettuasta, Makedoniasta, Montenegrosta, Puolasta, Romaniasta, Serbiasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Tsekin tasavallasta, Ukrainasta, Unkarista, Valko-Venäjältä, Venäjältä (Uralin länsipuoliset alueet) ja Virosta hyväksytään vain liitteessä II lueteltujen laboratorioiden tekemät tutkimukset. Laboratorion antama tutkimusvastaus on liitettävä eläinlääkärin todistukseen.

6 §
Hevosten kuljetus

Hevoset on kuljetettava mahdollisimman pian määräpaikkaansa.

Kuljetuksen on tapahduttava ajoneuvoissa tai konteissa, jotka on ennen kuljetusta puhdistettu ja desinfioitu lähtömaassa virallisesti hyväksytyillä aineilla.

Ajoneuvojen on oltava siten suunniteltuja, ettei hevosten lantaa, kuivikkeita tai rehua pääse leviämään ajoneuvosta kuljetuksen aikana. Kuljetus on suoritettava siten, että hevosten terveyttä ja hyvinvointia voidaan suojella tehokkaasti, noudattaen mitä on säädetty eläinsuojelulaissa ja sen nojalla.

7 §
Tunnistamisasiakirjat ja todistukset

Rekisteröidyn hevosen mukana on seurattava koko kuljetuksen ajan tämän päätöksen liitteen III, IV tai V mukainen terveystodistus tai liitteen VII mukainen kauttakuljetustodistus sekä asianomaisen valtion toimivaltaisen järjestön myöntämä tunnistusasiakirja.

Rekisteröimättömän hevosen mukana on seurattava koko kuljetuksen ajan tämän päätöksen liitteen III tai VI mukainen terveystodistus tunnistamistiedoilla täydennettynä. Hevonen on varustettava lähtömaan asianomaisen viranomaisen hyväksymällä tunnistamismerkinnällä. Jos terveystodistuksen tunnistuskaaviota ei ole täytetty, on mukana seurattava rekisteröityjen hevosten tunnistusasiakirjaa vastaava asiakirja, jonka avulla on mahdollista riittävällä varmuudella todeta terveystodistuksen koskevan kyseistä eläintä.

Terveystodistus annetaan virallisen eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä, joka on lähtömaassa toimitettava hevosten lastauspäivänä tai rekisteröityjen hevosten kohdalla viimeisenä lastausta edeltävänä arkipäivänä.

Todistuksen tulee koostua yhdestä paperista. Sen tulee olla vähintään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja jos hevosen lopullinen määränpää on toinen jäsenvaltio, myös kyseisen maan virallisella kielellä.

8 §
Rajatarkastukset

Hevonen on tarkastettava maahantuotaessa eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille suoritetuista tuontitarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (26/95) mukaisesti. Jos hevonen tuodaan Suomeen toisen jäsenvaltion kautta, hevonen on tarkastettava Euroopan yhteisön ulkorajalla.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1995.

Päätöksellä kumotaan eläintautien leviämisen ehkäisemisestä hevosten maahantuonnissa Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista 27 päivänä kesäkuuta 1994 [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1995), alkuperäinen sanamuoto kuului: kolmansista maista 27 päivänä kesäkuuta 1994 ] annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (599/94).

Neuvoston direktiivi 90/426/ETY; EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42, komission päätös 92/160/ETY, EYVL N:o L 71, 18.3.1992, s. 27, komission päätös 92/161/ETY, EYVL N:o L 71, 18.3.1992, s. 29, komission päätös 92/260/ETY, EYVL N:o L 130, 15.5.1992, s. 67, komission päätös 93/195/ETY, EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 1, komission päätös 93/196/ETY, EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 7, komission päätös 93/197/ETY, EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 16, komission päätös 93/510/ETY, EYVL N:o L 238, 23.9.1993, s. 45, komission päätös 93/682/ETY, EYVL N:o L 317, 18.12.1993, s. 82, komission päätös 94/467/EY, EYVL N:o L 190, 26.7.1994, s. 28, komission päätös 95/99/EY, EYVL N:o L 76, 5.4.1995, s. 16

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1995

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

LIITE I

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA TUONTI ON SALLITTUA

Muuta kuin tilapäistä oleskelua varten maahantuotavat rekisteröidyt hevoset ja jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetut hevoset:

Ryhmä A

Grönlanti, Islanti, Sveitsi

Ryhmä B

Australia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Montenegro, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Ukraina, Unkari, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä (alueet, jotka sijaitsevat Uralin länsipuolella), Viro

Ryhmä C

Hong Kong (1), Japani (1), Kanada, Yhdysvallat

Ryhmä D

Argentiina, Barbados (1), Bermuda (1), Bolivia (1), Brasilia (seuraavat osavaltiot: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rondónia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte ja Ceará et Maranhão), Chile, Jamaika (1), Kuuba (1), Meksiko, Paraguay, Uruguay

Ryhmä E

Algeria, Bahrain (1), Israel, Jordania (1), Kuwait (1), Libya (1), Malta, Mauritius, Oman (1), Qatar (1), Tunisia, Yhtyneet Arabiemiirikunnat (1)

(1) Vain rekisteröidyt hevoset

Tilapäistä oleskelua ja kauttakuljetusta varten kolmansista maista tuotavat rekisteröidyt hevoset ja teurastettavaksi tuotavat hevoset:

Ryhmä A

Grönlanti, Islanti, Sveitsi

Ryhmä B

Australia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua; Makedonia, Montenegro, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Ukraina, Unkari, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä (alueet, jotka sijaitsevat Uralin länsipuolella), Viro

Ryhmä C

Hong Kong, Japani, Kanada, Yhdysvallat

Ryhmä D

Argentiina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasilia (seuraavat osavaltiot: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso de Sul, Coiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rondónia; Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte ja Ceará et Maranhão), Chile, Costa Rica (suurkaupunkialue San José) Ecuador (suurkaupunkialue Quito), Jamaika, Kolumbia (suurkaupunkialue Bogota), Kuuba, Meksiko, Paraguay, Peru (suurkaupunkialue Lima), Uruguay, Venezuela (suurkaupunkialue Caracas)

Ryhmä E

Algeria, Bahrain, Egypti (suurkaupunkialue Kairo), Israel, Jordania, Kuwait, Libya, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Tunisia, Turkki (seuraavat provinssit: Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli ja Tekirdag), Yhtyneet Arabiemiirikunnat

LIITE II

ELÄINLÄÄKINTÄ- JA ELINTARVIKEOSASTON HYVÄKSYMÄT LABORATORIOT (5 § 6 mom.)

Belgia: I.N.R.V., Bryssel

Iso-Britannia: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Central Vetenary Laboratory, Addlestone, Surrey

Espanja: Central laboratory

Hollanti: CDI-DLO, Lelystad, Vestiging Virologie, Lelystad

Irlanti: Central Veterinary Laboratory, Abbotstown Co Dublin

Italia: Laboratory of Brescia

Kreikka: Institut de maladies contagieuses et parasitaires, Ag Paraskevi

Ranska: Laboratoire central recherches veterinaires, Maisons-Alfort

Portugali: Laboratorio Nacional de veterinaria de Lisboa, Lissabon

Ruotsi: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala

Suomi: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki

Tanska: National veterinary laboratory, Kööpenhamina State veterinary Institut for virus research, Kalvehave

Unkari: Central veterinary Institut, Budabest

Liite III A Liite III B Liite III C Liite III D Liite III E Liite Iv A Liite IV B Liite IV C Liite IV D Liite IV E Liite V A Liite V B Liite VI A Liite VI B Liite VII A Liite VII B Liite VII C Liite VII D Liite VII E

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.