748/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä 

kumotaan alusten katsastuksista 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen (748/83) 2 §:n 10 kohta, sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (925/88), 

muutetaan 1 §:n 2 momentin 6 kohta, 2 §:n 11, 18 ja 20 kohta, 3 §:n 1 momentti, 4 §, 7 §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale, 8 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 1 momentin 2 kohta sekä 2 momentti, 9 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 1 momentin 2 kohta, 10 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 10 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 momentin 2 kohta, 11 §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentin 1 kohta, 19 §, 30 §:n 1 momentti, 32 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3, 4 ja 6 kohta sekä 33 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentin 6 kohta, 2 §:n 11, 18 ja 20 kohta, 8 §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale, 9 §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale, 10 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 10 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta, 11 §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale ja 18 §:n 1 momentin 1 kohta mainitussa 4 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa sekä 4 § osittain muutettuna 23 päivänä syyskuuta 1988 annetulla asetuksella (822/88), sekä 

lisätään asetukseen uusi 3 a § ja 4 a luku seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta:


6) merenkulkuhallituksen tyyppihyväksymiin enintään 5,5 metrin pituisiin aluksiin; mainitut alukset tulee kuitenkin ilmoittaa siihen merenkulkupiiriin, jonka alueella aluksia käytetään.


2 §
Määritelmiä

11. Kotimaanliikenne on liikennettä kotimaan satamien välillä. Kotimaanliikenteeseen rinnastetaan liikenne Saimaan kanavan ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesialueiden kautta Viipuriin sekä liikenne Vihrevojn ja Viipurin välillä. Kotimaanliikenne jaetaan kolmeen liikennealueeseen seuraavasti:

1) liikennealue I käsittää joet, kanavat, satamat, järvet sekä sellaiset sisäsaaristoalueet, jotka eivät ole välittömästi alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille samoin kuin lyhyet suojaamattomat väyläosuudet sisäsaaristossa;

2) liikennealue II käsittää ulkosaariston ja sellaiset saaristoalueet, jotka ovat välittömästi alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille, muun muassa väyläosuuden Vihrevoj-Santio, Kaunissaaren ja Porkkalan selät, Hangon läntisen selän, Gullkronan, Vidskärin ja Österskärin selät, Kihtin, Teilin sekä Selkämeren ja Perämeren rannikkoalueet;

3) liikennealue III käsittää avomerialueet kotimaanliikenteessä.


18. Bruttovetoisuudella tarkoitetaan vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittaussopimuksen (SopS 31/82) liitteessä I olevaa kaavaa käyttäen määritettyä bruttovetoisuutta. Jos alus on rakennettu ennen 18 päivää heinäkuuta 1994, merenkulkuhallitus voi laivanisännän pyynnöstä sallia, että aluksen bruttovetoisuutena käytetään yhdenmukaisesta aluksenmittausjärjestelmästä vuonna 1947 tehdyn yleissopimuksen (SopS 18/55) mukaan määritettyä vetoisuutta.


20. Aluksen pituus on 96 prosenttia kokonaispituudesta vesiviivalla, joka on 85 prosentin korkeudella pienimmästä mallisivukorkeudesta mitattuna kölin yläreunasta, tai pituus keulan etureunasta peräsintukin keskipisteeseen samalla vesiviivalla, jos tämä mitta on suurempi. Aluksissa, joiden köli on suunniteltu kaltevaksi, tulee vesiviivan, jolla tämä pituus mitataan, olla suunnitellun vesiviivan suuntainen. Alle 12 metriä pitkän aluksen pituus on kuitenkin sen suurin pituus.


3 §
Katsastus

Katsastuksen suorittaa merenkulkulaitos. Katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että alus on rakenteensa, koneistonsa ja varustuksensa puolesta turvallinen ja täyttää aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset.


3 a §
Aluskohtainen hyväksymishakemus

Uuden aluksen piirustusten hyväksymistä ja sen katsastusta koskeva hakemus on toimitettava merenkulkulaitokselle hyvissä ajoin.

Merenkulkuhallitus ilmoittaa, mitä tietoja hakemukseen on liitettävä.

Olemassa olevasta aluksesta on toimitettava merenkulkulaitokselle tarpeelliset tiedot riittävän aikaisin ennen peruskatsastuksen aloittamista.

4 §
Katsastajat

Merenkulkuhallitus voi antaa katsastuksen toimittamisen hyväksymälleen luokituslaitokselle, ja merenkulkupiiri voi antaa katsastuksen suorittamisen nimeämälleen katsastajalle. Katsastusoikeuden saanut katsastaja tai luokituslaitos on vastuussa merenkulkulaitokselle katsastuksen suorittamisesta merenkulkuhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Luokituslaitoksen oikeus suorittaa katsastuksia koskee vain niitä aluksia, jotka on luokitettu siinä luokituslaitoksessa. Katsastusoikeuden saaneen luokituslaitoksen määräyksiä sen luokittamiin aluksiin nähden on pidettävä merenkulkuhallituksen määräysten veroisina siltä osin kuin ei ole olemassa kansallisia säännöksiä tai määräyksiä.

Radioasemankatsastajat ja varakatsastajat määrää Telehallintokeskus.

7 §
Kansainvälisessä liikenteessä ja kotimaan- liikenteessä käytettävät matkustaja-alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500

Kansainvälisessä liikenteessä ja kotimaanliikenteessä käytettävälle matkustaja-alukselle, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on suoritettava:


8 §
Kotimaanliikenteessä käytettävät matkustaja-alukset, joiden bruttovetoisuus on alle 500

Kotimaanliikenteessä käytettävälle matkustaja-alukselle, jonka bruttovetoisuus on alle 500, on suoritettava:


2) määräaikainen katsastus viiden vuoden välein; aluksen pohja on kuitenkin tarkastettava aikaisintaan kahden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua edellisestä vastaavasta katsastuksesta tai peruskatsastuksesta;


Määräaikainen katsastus ja vuosikatsastus voidaan suorittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen määräpäivää ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua määräpäivästä. Vuosikatsastusta ei suoriteta alukselle silloin, kun alukselle suoritetaan määräaikainen katsastus.


9 §
Kansainvälisessä liikenteessä käytettävät lastialukset ja kotimaanliikenteessä käytettävät lastialukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500

Kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle lastialukselle ja kotimaanliikenteessä käytettävälle lastialukselle, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on suoritettava:


2) määräaikainen katsastus varustuksen osalta kahden vuoden välein, jollei joidenkin laitteiden osalta muualla säädetä toisin, ja rakenteen osalta viimeistään viiden vuoden kuluttua edellisestä vastaavasta katsastuksesta kuitenkin siten, että aluksen pohja on tarkastettava ulkopuolelta aikaisintaan kahden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua edellisestä vastaavasta katsastuksesta tai peruskatsastuksesta;


10 §
Kotimaanliikenteessä käytettävät lastialukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500

Kotimaanliikenteessä käytettävälle lastialukselle, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500, on suoritettava:


Määräaikainen katsastus ja vuosikatsastus voidaan suorittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen määräpäivää ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua määräpäivästä. Vuosikatsastusta ei suoriteta alukselle silloin, kun sille suoritetaan määräaikainen katsastus.

10 a §
Proomut

Proomulle, joka on pituudeltaan vähintään 12 metriä, sekä vedenalaiseen työhön käytettävälle proomulle, on suoritettava:


2) määräaikainen katsastus viiden vuoden välein, kuitenkin siten, että talviliikenteessä olevien proomujen pohjan ulkopuolinen tarkastus on suoritettava aikaisintaan kahden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua edellisestä vastaavasta katsastuksesta tai peruskatsastuksesta;


11 §
Kotimaanliikenteessä käytettävät lastialukset, joiden bruttovetoisuus on alle 150, sekä hallinnolliset alukset

Kotimaanliikenteessä käytettävälle lastialukselle, jonka bruttovetoisuus on alle 150, sekä hallinnolliselle alukselle on suoritettava:


17 §
Ylimääräinen katsastus

Ylimääräinen katsastus on toimitettava:

1) milloin merenkulkulaitos sitä vaatii;

2) milloin on tapahtunut onnettomuus tai havaittu puutteellisuus, joka vaikuttaa aluksen turvallisuuteen taikka sen hengenpelastusvälineiden tai muiden varusteiden tehokkuuteen tai täydellisyyteen;

3) milloin aluksessa on suoritettu huomattavia korjaus- tai uusimistöitä; taikka

4) milloin laivanisäntä sitä pyytää.


18 §
Muut katsastustoimet

Edellä 12 ― 16 §:ssä mainittujen katsastusten yhteydessä tai niiden perusteella on lisäksi:

1) määrättävä aluksen liikennealue, jotka ovat kotimaanliikenne (liikennealueet I, II ja III), Itämerenliikenne, lähiliikenne, kaukoliikenne ja kansainvälinen liikenne;


19 §
Katsastusvelvollisuus

Öljysäiliöalukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 150, ja muut alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 400, on 2 luvussa säädettyjen katsastusten lisäksi ja, mikäli mahdollista, niiden yhteydessä katsastettava niin kuin tässä luvussa säädetään.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa suomalaisissa aluksissa on merenkulkuhallituksen hyväksymällä tavalla varmistettava, että aluksen pohjalle valunutta öljyä ei tyhjennetä aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti.

4 a luku

Käymäläjätevesijärjestelmien katsastukset

28 a §
Katsastusvelvollisuus

Alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 200, ja alukset, joiden hyväksytty henkilömäärä on suurempi kuin 10 henkilöä, on 2 luvussa säädettyjen katsastusten lisäksi ja, mikäli mahdollista, niiden yhteydessä katsastettava niin kuin tässä luvussa säädetään.

28 b §
Katsastukset

Edellä 28 a §:ssä tarkoitetuille aluksille tulee suorittaa:

1) peruskatsastus ennen aluksen asettamista liikenteeseen suomalaisena aluksena ja ennen aluksen asettamista uudelleen liikenteeseen sen jälkeen, kun alukseen on tehty oleellisia muutoksia;

2) määräaikainen katsastus siten, että katsastusten välinen aika on enintään viisi vuotta.

Määräaikainen katsastus voidaan suorittaa kuusi kuukautta ennen määräpäivää.

28 c §
Peruskatsastus ja määräaikainen katsastus

Peruskatsastuksessa ja määräaikaisessa katsastuksessa tulee tarkastaa, että alus on varustettu merenkulkuhallituksen hyväksymällä käymäläjätteiden käsittely- tai varastointilaitteistolla ja että säiliökoko ja muut varusteet vastaavat aluksen turvallisuudesta sekä vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten sekä Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten vaatimuksia siinä käytössä, johon alus on tarkoitettu.

30 §
Katsastuksessa havaittu puutteellisuus

Jos katsastuksessa havaitaan vika tai puute, on katsastajan ilmoitettava siitä aluksen päällikölle tai laivanisännälle, asetettava määräaika sen korjaamiselle tai poistamiselle ja tehtävä siitä asianmukainen merkintä katsastuslomakkeeseen. Vian tai puutteen korjaamisesta tai poistamisesta on määräajan kuluessa ilmoitettava asianomaisen merenkulkupiirin merenkuluntarkastustoimialalle.


32 §
Katsastustodistukset sekä todistus- ja turvallisuuskirjat

Edellä 2, 3, 4 ja 4 a luvussa mainittujen katsastusten perusteella annetaan, jollei katsastuksessa ole havaittu oleellisia puutteita, tai sen jälkeen kun sellaiset puutteet on korjattu, seuraavat katsastustodistukset sekä todistus- ja turvallisuuskirjat tai tehdään niihin merkintä suoritetusta väli- tai vuosikatsastuksesta:


3) lastialuksen rakenneturvallisuuskirja ja lastialuksen varusteturvallisuuskirja kansainvälisessä liikenteessä olevalle lastialukselle, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500;

4) lastialuksen radiosähkötysturvallisuuskirja, lastialuksen radiopuhelinturvallisuuskirja kansainvälisessä liikenteessä olevalle lastialukselle, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300, tai lastialuksen radioturvallisuuskirja sen mukaan, millainen radioasema aluksessa on;


6) käymäläjätevedestä aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemistä koskevien määräysten noudattamisesta annettava kansainvälinen todistuskirja kansainvälisessä liikenteessä ole ville sellaisille aluksille, joiden hyväksytty henkilömäärä on vähintään 50; sekä


33 §
Turvallisuus- ja todistuskirjojen voimassaoloajan pidentäminen

Edellä mainituista pidennyksistä huolimatta katsastusjakso säilyy 1 momentissa tarkoitetuilla aluksilla kiinteänä peruskatsastuksesta lukien.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.