697/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 16 luvun 43 §:n 2 momentti,

muutetaan 13 luku, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä heinäkuuta 1976 ja 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetuilla laeilla (649/76 ja 653/93), sekä

lisätään 14 lukuun uusi 5 a § seuraavasti:

13 luku

Rangaistussäännöksiä

1 §

Rangaistus vastoin tätä lakia tehdystä ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1―4 §:ssä.

Rangaistus vedentulva aikaansaamalla tehdystä tuhotyöstä, törkeästä tuhotyöstä, yleisvaaran tuottamuksesta tai törkeästä yleisvaaran tuottamuksesta säädetään rikoslain 34 luvun 1, 3, 7 ja 8 §:ssä.

2 §

Joka muulla kuin 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahallaan tai huolimattomuudesta 1 luvun 17 §:n vastaisesti estää veden vapaata juoksua, on tuomittava, jollei yksityisen edun loukkaus ole vähäinen, vähäisen uomanvedenjuoksun estämisestä sakkoon.

3 §

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) ilman lupaa ryhtyy toimenpiteeseen, johon tämän lain mukaan on haettava lupa,

2) panee toimeen yrityksen toisella tavalla kuin laissa tai annetussa lupapäätöksessä tai niiden nojalla säädetään tai määrätään taikka myönnetyn luvan lakattua olemasta voimassa,

3) ennen kuin hänellä siihen tämän lain mukaan on oikeus ryhtyy toimenpiteeseen, johon lupa on myönnetty,

4) laiminlyö noudattaa, mitä lupapäätöksessä vesien suojelemiseksi tai muiden etujen turvaamiseksi on määrätty, taikka

5) laiminlyö sellaisen luvan varassa olevan yrityksen loppuun saattamisen, jonka kesken jättämisestä saattaa aiheutua vaaraa toiselle tai toisen omaisuudelle, taikka ilman lupaa poistaa laitteen tai rakennelman, jonka poistamiseen on haettava lupa,

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 48 luvun mukaan rangaistava, vesilain luparikkomuksesta sakkoon.

4 §

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tähän lakiin tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuutensa pitää kunnossa patoa tai muuta rakennelmaa vesistössä, vesistöön tai sen ulkopuolelle tehtyä pengertä, uomaa, kanavaa tai kulkuväylää tai vesistön järjestely- tai säännöstely-yritykseen kuuluvaa laitosta taikka ojaa, vedenjohtoa tai viemäriä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vesilain kunnossapitosäännösten rikkomisesta sakkoon.

5 §

Joka häiriötä aiheuttamalla tai muutoin tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää väärin oikeutta vesistössä kulkemiseen taikka syyllistyy 1 luvun 27―31 §:ssä tarkoitetun oikeuden väärinkäyttämiseen, on tuomittava, jollei kysymys ole tämän luvun 6 §:ssä tarkoitetusta teosta tai laiminlyönnistä taikka jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vesilain käyttöoikeussäännösten rikkomisesta sakkoon.

6 §

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) vesistössä, jolle on vahvistettu uittosääntö, toimittaa uittoa muulla tavalla tai muuna aikana kuin uittosäännössä on määrätty tai muutoin rikkoo uittosäännön määräyksiä taikka toimittaa uittoa toisin kuin sitä koskeva väliaikainen lupa edellyttää,

2) yhteisuittoalueella toimittaa yksityisuittoa hankkimatta siihen, milloin se on tarpeen, asianmukaista lupaa,

3) käyttää väärin 5 luvun 3―5 §:n mukaan uittajalle kuuluvia oikeuksia,

4) vesistön kuntoonpanijaksi määrättynä jättää hänelle annetun tehtävän täyttämättä,

5) velvollisena vesistön kunnossapitoon uittoa varten laiminlyö pitää kunnossa sanotussa tarkoituksessa tehtyjä rakennelmia ja laitteita,

6) jättää noudattamatta, mitä uittoa varten tehtyjen rakennelmien ja laitteiden poistamisesta uiton päätyttyä tai uittotavan muuttuessa on määrätty,

7) jättää uittajana täyttämättä, mitä hänen velvollisuudekseen tässä laissa tai sen nojalla muiden etujen turvaamiseksi on määrätty,

8) jättää uittajana antamatta ilmoituksen asiamiehestään taikka uitettavan puutavaran omistajana laiminlyö tehdä säädetyn ilmoituksen puutavaramerkistään,

9) jättää uittotavaran vastoin 5 luvun 93 §:n säännöstä merkitsemättä taikka uittaa puutavaraa kuorimattomana, milloin se on tässä laissa tai sen nojalla kielletty, taikka

10) uittajana laiminlyö 5 luvun 5 §:n 2 momentissa säädetyn ilmoituksen veden korkeuden tai vedenjuoksun muuttamisesta tai jättää asianomaisen vaatimuksesta huolimatta toimituttamatta sanotussa lainkohdassa mainitun katselmuksen,

on tuomittava, jollei teko ole 3 §:n tai rikoslain 48 luvun mukaan rangaistava, uittorikkomuksesta sakkoon.

Mitä uittajasta ja puutavaran omistajasta säädetään, sovelletaan myös uittoyhdistyksen hallituksen jäseneen ja uittopäällikköön.

7 §

Joka ilman laillista oikeutta estää vesistössä kulkemista, puutavaran uittoa tai muuta tähän lakiin tai sen nojalla annettuun lupaan tai määräykseen perustuvaa vesi- tai maa-alueen käyttämistä, on tuomittava vesistön käytön estämisestä sakkoon.

8 §

Joka laiminlyö 1 luvun 23 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei laiminlyönti ole vähäinen, sakkoon.

9 §

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tämän luvun 2―7 §:ssä tarkoitetusta teosta, jolla on loukattu ainoastaan yksityisen etua tai oikeutta, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.

14 luku

Menettelyä koskevia yleisiä säännöksiä

5 a §

Milloin yleistä etua on loukattu, on 21 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle yleiselle valvontaviranomaiselle annettava tilaisuus käyttää asiassa puhevaltaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Tämän lain voimaan tullessa vesituomioistuimissa tai korkeimmassa oikeudessa vireillä olevien vesilain (264/61) rikkomista koskevien asioiden oikeuspaikka määräytyy aikaisemman lain mukaan, kunnes ne on lainvoimaisesti ratkaistu.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.