674/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki merimieslain 83 ja 84 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/78) 83 § ja 84 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 83 § osittain muutettuna 4 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (936/87) ja 84 §:n 2 momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1006/86), seuraavasti:

83 §
Työnantajaa ja tämän edustajaa koskevat rangaistussäännökset

Rangaistus 15 §:n 3 ja 4 momentin rikkomisesta säädetään rikoslain 47 luvun 3 §:ssä.

Rangaistus 29 §:n 1 ja 2 momentin rikkomisesta säädetään rikoslain 47 luvun 1 §:ssä.

Rangaistus 76 §:n 1 momentissa tarkoitetun yhdistymisvapauden loukkaamisesta, milloin se koskee työntekijöiden ammatillista tai poliittista toimintaa, säädetään rikoslain 47 luvun 5 §:ssä.

Rangaistus 77 §:n 2 momentin rikkomisesta säädetään rikoslain 47 luvun 4 §:ssä.

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) jättää vastoin 4 §:n 1 momentin säännöstä huolehtimatta siitä, että työsopimus tehdään kirjallisesti,

2) ottaa nuoren työntekijän työhön 5 §:n 1 tai 2 momentin vastaisesti,

3) kuittaa 22 §:n vastaisesti vastasaamisellaan työntekijän palkkasaatavaa,

4) jättää 31 §:n 1 momentin vastaisesti toimittamatta sairastuneen tai vammautuneen työntekijän lääkärin tarkastettavaksi tai ottamatta yhteyttä lääkäriin taikka 33 §:n säännöksen vastaisesti huolehtimatta siitä, että sairastunut tai vammautunut työntekijä saa hoitoa,

5) ei anna työtodistusta 60 §:n säännösten mukaisesti,

6) kieltäytyy 76 §:n 2 momentin vastaisesti luovuttamasta hallinnassaan olevia tiloja työntekijöiden käytettäväksi tai

7) rikkoo 89 §:ssä tarkoitettua nähtävänäpitovelvollisuutta,

on tuomittava merimieslakirikkomuksesta sakkoon. Vastuu työnantajan ja tämän edustajien kesken määräytyy rikoslain 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

84 §
Laivatoimikunnan jäsentä ja avustajaa koskevat rangaistussäännökset

Rangaistus 73 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, jollei teosta muualla kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa rangaistusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.