659/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki radiolain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun radiolain (517/88) 20 §:n 1 ja 2 momentti ja 22 §:n 2 momentti, jälkimmäinen lainkohta sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1270/88), seuraavasti:

20 §
Rangaistussäännökset

Rangaistus radioviestinnän häirinnästä säädetään rikoslain 38 luvun 5―7 §:ssä.

Joka muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta muussa laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, radiolain rikkomisesta sakkoon.


22 §
Virka-apu

Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty rikoslain 38 luvun 7 §:ssä tai tämän lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikos, saadaan lainvastaisen radiolaitteen löytämiseksi toimittaa kotietsintä ja henkilöntarkastus sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n 1 momentissa ja 10 §:n 1 momentissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.