630/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki henkilörekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisterilain (471/87) 43 §, 44 §:n 2 momentti ja 45―47 § seuraavasti:

43 §
Henkilörekisteririkos

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta säädetään rikoslain 38 luvun 9 §:ssä.

44 §
Henkilörekisteririkkomus

Henkilörekisteririkkomuksesta on tuomittava myös se, joka törkeästä huolimattomuudesta syyllistyy tekoon, joka tahallisesti tehtynä olisi henkilörekisteririkos.

45 §
Henkilörekisteriin kohdistuva tietomurto

Rangaistus henkilörekisteriin kohdistuvasta tietomurrosta säädetään rikoslain 38 luvun 8 §:ssä.

46 §
Henkilörekisteriä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 41 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

47 §
Tietosuojavaltuutetun kuuleminen

Virallisen syyttäjän on ennen henkilörekisteririkkomusta koskevan syytteen nostamista kuultava tietosuojavaltuutettua. Tuomioistuimen on tällaista asiaa käsitellessään varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi.

Tietosuojavaltuutetun kuulemisesta henkilörekisteririkosta, henkilörekisteriin kohdistuvaa tietomurtoa ja henkilörekisteriä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa säädetään rikoslain 38 luvun 10 §:n 3 momentissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.