580/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan valtiopäiväjärjestyksen 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (357/72), ja

muutetaan 5 § ja 8 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 5 § osittain muutettuna 8 päivänä syyskuuta 1989 annetulla lailla (793/89) ja 8 §:n 4 momentti 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa (1075/91), seuraavasti:

5 §

Rangaistus vaalirikoksesta, vaalilahjonnasta, vilpillisestä äänestämisestä ja vaalituloksen vääristämisestä säädetään rikoslain 14 luvun 1―4 §:ssä.

8 §

Jos edustajaksi valittu on vaalitoimituksen jälkeen tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen taikka vaalirikoksesta, vaalilahjonnasta, vilpillisestä äänestämisestä tai vaalituloksen vääristämisestä edustajanvaaleissa, eduskunnalla on valta tutkia, onko hänen sallittava edelleen olla edustajana. Rikoksen laadun tai tekotavan osoittaessa, ettei tuomittu ansaitse edustajantoimensa edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta, eduskunta voi, jollei tuomittu itse ole pyytänyt eduskunnalta vapautusta tästä toimestaan, hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan lausunnon, päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, julistaa hänen edustajantoimensa lakanneeksi. Mitä tässä säädetään, on noudatettava hovioikeuden annettua päätöksensä, vaikka se ei olisikaan lainvoimainen. Muutoksenhausta huolimatta eduskunnan on kuitenkin otettava asia käsiteltäväksi jo alioikeuden päätöksen nojalla, jos eduskunta tekee siitä päätöksen, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVm 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.