558/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Laki kiinteistötoimitusmaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kiinteistötoimituksesta ja muusta kiinteistönmuodostamislain (554/95) mukaisesta toimenpiteestä peritään kiinteistötoimitusmaksu sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tämän lain mukaan peritään maksu myös muun lainsäädännön mukaisesta kiinteistönmuodostamislain mukaiseen toimitukseen tai tehtävään verrattavasta toimituksesta tai tehtävästä, joka kiinteistönmuodostamisviranomaisen on pyynnöstä suoritettava, jollei jonkin toimituksen tai tehtävän osalta samalla maksusta erikseen säädetä tai määrätä.

2 §

Kiinteistötoimitusmaksu peritään valtiolle, kun kiinteistötoimituksen on suorittanut maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva virkamies. Kunnan palveluksessa olevan virkamiehen suorittamasta kiinteistötoimituksesta peritään kiinteistötoimitusmaksu kunnalle.

3 §

Kiinteistötoimitusmaksun määräämisen perusteina otetaan huomioon:

1) toimituksen suorittamiseen osallistuneiden eri henkilökuntaryhmien keskimääräisestä palkkauksesta aiheutuneet kustannukset toimituksen suorittamiseen käytetyn työajan mukaan laskettuna (työaikakorvaus); ja

2) maanmittaustoimistolle tai kunnalle aiheutuneista muista kustannuksista asetuksessa tai 4 §:ssä tarkoitetussa kiinteistötoimitustaksassa määrättävä osuus (yleiskustannuskorvaus).

Kiinteistötoimituksesta perittävä kiinteistötoimitusmaksu voidaan toimituslajeittain kokonaan tai osaksi määrätä toimituksista aiheutuvien keskimääräisten työaika- ja yleiskustannuskorvauksen perusteella (toimituskorvaus).

Erityisestä syystä kiinteistötoimitusmaksu saadaan määrätä 1 momentissa säädettyjä maksuja alemmaksi.

4  §

Kunnan kiinteistörekisterin pitäjän määräämästä kiinteistötoimituksesta perittävä maksu tai sen laskentaperusteet samoin kuin kiinteistönmuodostamislain 229 §:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä perittävä maksu tai sen laskentaperusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa, josta päättää kunnanvaltuusto. Muusta toimituksesta ja toimenpiteestä perittävän maksun tai sen laskentaperusteet määrää maa- ja metsätalousministeriö.

5 §

Jos toimituksessa on maksuvelvollisen toimesta tehty sellaisia tehtäviä, joiden suorittaminen kuuluu maanmittaustoimistolle, alennetaan toimituskorvausta vastaavalla osuudella.

6 §

Jos toimitus on otettu tuomioistuimen päätöksen perusteella uudelleen käsiteltäväksi ja uudelleen käsitteleminen johtuu toimitusmiesten menettelyssä tapahtuneesta virheestä taikka jos toimitusmiesten suorittama toimitus jätetään toimituspaikalla suoritetussa uudelleenkäsittelyssä tai tuomioistuimen päätöksellä sikseen, voidaan kiinteistötoimitusmaksu määrätä yksittäistapauksessa 3 §:ssä mainittujen perusteiden mukaisesti määräytyvää maksua pienemmäksi tai jättää kokonaan määräämättä.

Inarin, Enontekiön tai Utsjoen kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä suoritetusta toimituksesta määrättävää kiinteistötoimitusmaksua voidaan kartoituskustannusten osalta alentaa sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

7 §

Kiinteistönmuodostamislain 271 ja 272 §:ssä tarkoitetuista asiavirheen ja kirjoitusvirheen korjaamisesta johtuvista toimenpiteistä ei määrätä kiinteistötoimitusmaksua.

Kiinteistötoimitusmaksua ei myöskään määrätä:

1) valtion tarvetta varten suoritetusta kiinteistötoimituksesta asetuksella säädettävissä tapauksissa, kun toimituksen on suorittanut valtion maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva virkamies;

2) uusjaosta siltä osin kuin siinä on tutkittu ja ratkaistu toimituksen edellytykset ja laajuus;

3) toimituksista ja tehtävistä, joista aiheutuvien kustannusten suorittamisesta valtion tai kunnan varoilla on erikseen säädetty; eikä

4) toimituksessa tai kiinteistörekisteriin merkitsemisessä sattuneen virheen selvittelyä tai korjaamista tarkoittavasta toimituksesta.

Milloin kustannus sen selvittämisestä, keiden maksettavaksi kiinteistötoimitusmaksu olisi ositeltava ja mikä olisi kunkin osuus, ilmeisesti nousisi valtiolle tai kunnalle tulevaa maksua suuremmaksi, ei kiinteistötoimitusmaksua määrätä.

8  §

Kiinteistö, jonka osalta kiinteistötoimitusmaksu on määrätty suoritettavaksi, on panttina kiinteistötoimitusmaksusta ja sille laskettavasta korosta niin kuin maakaaren (540/95) 20 luvussa säädetään.

9  §

Kiinteistötoimitusmaksun määrää kiinteistötoimituksen toimitusinsinööri.

10  §

Kiinteistötoimitusmaksu peritään valitusajan päätyttyä, jos toimituksesta ei ole valitettu. Jos toimituksesta on valitettu, peritään kiinteistötoimitusmaksu sen jälkeen, kun valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

Ennen lopullisen kiinteistötoimitusmaksun perimistä voidaan keskeneräisestä toimituksesta periä vuosittain tehtyjä töitä ja niistä aiheutuneita kustannuksia vastaava kiinteistötoimitusmaksun osamaksu.

Toimituksen hakijalta ja muilta asianosaisilta voidaan periä kiinteistötoimitusmaksun ennakkoa ja vaatia vakuus kiinteistötoimitusmaksun suorittamisen vakuudeksi sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

11  §

Maanmittaustoimisto voi valtion osalta ja kunnan kiinteistörekisterin pitäjä kunnan osalta erityisen painavasta syystä myöntää luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle lykkäystä maksun suorittamisessa sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Maanmittaustoimiston tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

12  §

Kiinteistötoimitusmaksu peritään yhdellä kertaa. Asetuksella voidaan säätää maksun perimisestä useampana eränä. Tämä ei kuitenkaan koske kiinteistötoimitusmaksutaksan perusteella määrättäviä maksuja.

Jos kiinteistötoimitusmaksua ei suoriteta määräaikana, erääntyneelle määrälle on suoritettava viivästyskorkoa 16 prosenttia vuodessa. Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi perimiskuluja. Asetuksella voidaan säätää myös viivästyskoron ja perimiskulujen sijasta perittäväksi kiinteä viivästysmaksu sekä saamisen perimättä jättämisestä.

13  §

Kiinteistötoimitusmaksusta on voimassa, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään julkisista maksuista. Laissa tarkoitettu perustevalitus tehdään maanmittauslaitoksen keskushallinnolle, jos maksun saajana on valtio, ja lääninoikeudelle, jos maksun saajana on kunta.

14  §

Tarkemmat säännökset muista perintää koskevista seikoista ja muusta tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

15  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan maanmittausmaksusta 2 päivänä toukokuuta 1972 annettu laki (320/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16  §

Ennen tämän lain voimaantuloa lopetettuun toimitukseen tai toimenpiteeseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita maanmittausmaksua koskevia säännöksiä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. Kaavoitusalueiden jakolain 137 a §:n 1 momentissa tarkoitettu taksa, joka on vahvistettu ennen tämän lain voimaantuloa, jää voimaan siksi, kunnes kunnanvaltuusto on päättänyt 3 §:n 2 momentin mukaisesta kiinteistötoimitustaksasta.

Tämän lain voimaan tullessa keskeneräisenä olevaa toimitusta tai tehtävää koskevan kiinteistötoimitusmaksun määräämisessä ja perimisessä noudatetaan tämän lain säännöksiä. Maksualennuksiin sovelletaan kuitenkin, mitä niistä tämän lain voimaan tullessa on säädetty.

17  §

Mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään maanmittausmaksusta, koskee tämän lain voimaan tultua kiinteistötoimitusmaksua.

HE 227/94
MmVM 45/94

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.