557/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kunnassa, jonka alueeseen kuuluu asemakaava-aluetta, tulee olla kiinteistöinsinööri. Kiinteistöinsinööri voi olla myös muussa kunnassa.

Kiinteistöinsinööri voi olla sivutoiminen. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen kiinteistöinsinööri.

Kunta ja asianomainen maanmittauslaitoksen toimintayksikkö voivat sopia, että toimintayksikön palveluksessa oleva toimihenkiö, joka täyttää kiinteistöinsinöörille säädetyt kelpoisuusehdot, voidaan suostumuksensa perusteella valita hoitamaan kunnan kiinteistöinsinöörille kuuluvia tehtäviä oman toimensa ohella. Kunta voi myös antaa kiinteistöinsinöörin tehtävät toisen kunnan kiinteistöinsinöörin hoidettavaksi kuntien välillä tehtävällä sopimuksella.

2 §

Kiinteistöinsinöörin valitsee kunta. Kiinteistöinsinöörin tulee olla virkasuhteinen. Kiinteistöinsinöörin kelpoisuusehtona on maanmittauksen koulutusohjelman mukainen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto.

3 §

Kiinteistöinsinöörin tehtävistä on voimassa, mitä niistä kiinteistönmuodostamislaissa (554/95), kiinteistörekisterilaissa (392/85) ja rakennuslaissa (370/58) sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään.

4 §

Kiinteistöinsinöörin ollessa estynyt suorittamasta hänelle kuuluvaa tehtävää, rakennuslautakunta voi antaa tehtävän toisen kunnan kiinteistöinsinöörin suoritettavaksi, jos asianomainen kiinteistöinsinööri ja kunta antavat tähän suostumuksensa.

5 §

Kiinteistöinsinöörin suorittamasta tehtävästä tai toimenpiteestä kunnalle suoritettavasta korvauksesta säädetään erikseen.

6 §

Maanmittauslaitoksen keskushallinto ohjaa kiinteistöinsinöörin tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista ja sillä on oikeus antaa tätä varten tarpeellisia kiinteistönmuodostamiseen liittyviä teknisiä ohjeita.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Henkilö, joka tämän lain voimaan tullessa on valittu kiinteistöinsinööriksi, katsotaan tässä laissa tarkoitetuksi kiinteistöinsinööriksi ja hän jatkaa kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitamista ilman eri toimenpiteitä.

Mitä 1 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta valita kiinteistöinsinööri, ei koske kuntaa, jonka asemakaava-alueella kiinteistön muodostamisessa ei kiinteistönmuodostamislain 293 §:n nojalla sovelleta tontin ja yleisen alueen muodostamista koskevia säännöksiä.

HE 227/94
MmVM 45/94

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.