519/1995

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/94) 4 §:n 1 momentin 5 kohdan ja 6 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla päättänyt:

1  §
Yleistä

Tilintarkastuslain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun tilintarkastajan ammattitutkintoon (KHT-tutkinto) ja 6 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun tilintarkastajan ammattitutkintoon (HTM-tutkinto) hyväksytään hakija, joka on saanut tilintarkastuslain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun laadultaan ja määrältään riittävän käytännön kokemuksen tilintarkastuksesta ja laskentatoimesta 2 §:n mukaisesti. Jos hakijalla ei ole 2 §:ssä tarkoitettua käytännön kokemusta, hänet hyväksytään tutkintoon, jos hänellä on muuten laadultaan ja määrältään riittävä tilintarkastuksen ja laskentatoimen käytännön kokemus siten kuin 3 ja 4 §:ssä määrätään.

2  §
Riittävä tilintarkastuksen ja laskentatoimen kokemus

KHT-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuksen ja laskentatoimen käytännön kokemuksen toimimalla päätoimisesti neuvoston neljännessä yhtiöoikeudellisessa direktiivissä (78/660/ETY) tarkoitettujen tilinpäätösten ja neuvoston seitsemännessä yhtiöoikeudellisessa direktiivissä (83/349/ETY) tarkoitettujen konsernitilinpäätösten tai vastaavien tilinpäätösten sekä kirjanpidon ja hallinnon tarkastustehtävissä vähintään viiden vuoden ajan

1) KHT-tilintarkastajan ohjauksessa;

2) muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa;

3) vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta viidestä vuodesta; tai

4) HTM-tilintarkastajana.

HTM-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän kokemuksen, jos hän on toiminut 1 momentin 1―3 kohdissa tarkoitetuissa tehtävissä. Hän täyttää kuitenkin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen myös, jos hän on toiminut HTM-tilintarkastajan ohjauksessa.

Tilintarkastuskokemuksen on oltava monipuolista sekä KHT-tutkintoa varten vaativaa ja HTM-tutkintoa varten ammattimaista.

3  §
Muu riittävä tilintarkastuksen kokemus

KHT-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuksen käytännön kokemuksen myös, jos hän on toiminut

1) päätoimisesti vähintään kolmen vuoden ajan KHT-tilintarkastajan tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa neuvoston neljännessä yhtiöoikeudellisessa direktiivissä (78/660/ETY) tarkoitettujen tilinpäätösten ja neuvoston seitsemännessä yhtiöoikeudellisessa direktiivissä (83/349/ETY) tarkoitettujen konsernitilinpäätösten tai vastaavien tilinpäätösten sekä kirjanpidon ja hallinnon tarkastustehtävissä;

2) sivutoimisesti tilintarkastajana siten, että hän on suorittanut loppuun vähintään kaksikymmentä (20) tilintarkastuslain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tilintarkastustehtävää, joista vähintään puolet on liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia; tai

3) päätoimisesti vähintään kolmen vuoden ajan kirjanpitolaissa (655/73) tarkoitetun konsernin sisäisenä tarkastajana tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastustehtävissä kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisissa yhteisöissä tai säätiöissä taikka muissa vaativuudeltaan näitä vastaavissa kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisten yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastukseen läheisesti liittyvissä tehtävissä sekä lisäksi suorittanut loppuun vähintään kymmenen (10) tilintarkastuslain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tilintarkastustehtävää, jotka kaikki ovat liiketoimintaa harjoittavia yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia tai vaativuudeltaan näitä vastaavia muita tilintarkastuksia.

HTM-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän kokemuksen myös, jos hän on toiminut 1 momentin 1―3 kohdissa tarkoitetuissa tehtävissä. Hän täyttää kuitenkin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen myös, jos hän on toiminut HTM-tilintarkastajan ohjauksessa ja 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen, jos hän on suorittanut loppuun vähintään kymmenen (10) tilintarkastustehtävää sekä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen, jos hän on suorittanut loppuun vähintään seitsemän (7) tilintarkastustehtävää.

Tilintarkastuskokemuksen on oltava monipuolista sekä KHT-tutkintoa varten vaativaa ja HTM-tutkintoa varten ammattimaista. Tilintarkastustehtävä on loppuun suoritettu, kun tilintarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus.

4  §
Muu riittävä laskentatoimen kokemus

KHT- tai HTM-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän laskentatoimen käytännön kokemuksen myös, jos hän on toiminut kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen liike- tai vastaavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai säätiön toimintaan liittyvissä laskentatoimen tehtävissä sekä perehtynyt tällaisen yhteisön tai säätiön tilinpäätöksen laadintaan ja hallintoon siten, että hän on vähintään viiden vuoden ajan työskennellyt

1) kirjanpito- tai laskentapäällikkönä, sisäisenä tarkastajana, tilintarkastustehtävissä 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla tai toiminut sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavassa muussa tehtävässä, jolloin kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi;

2) kirjanpidontarkastuksia suorittavan verotarkastajan tai vastaavassa muussa pääasiallisesti kirjanpidon tarkastajan tehtävässä, yritystutkijana tai laskentatoimen opettajana korkeakoulussa tai kauppaoppilaitoksessa taikka sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavassa muussa tehtävässä, jolloin kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi, minkä lisäksi tällaista kokemusta voi olla enintään puolet vaadittavasta käytännön kokemuksesta, sekä lisäksi saanut muuta 1 kohdassa tarkoitettua kokemusta; tai

3) julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävissä, jolloin kokemus luetaan hakijan hyväksi puoleksi, minkä lisäksi tällaista kokemusta voi olla enintään puolet vaadittavasta käytännön kokemuksesta, sekä lisäksi saanut muuta 1 kohdassa tarkoitettua kokemusta.

Laskentatoimen kokemuksen on oltava päätoimista, monipuolista sekä KHT-tutkintoa varten vaativaa ja HTM-tutkintoa varten ammattimaista.

5  §
Vaatimusten täyttymisen ajankohta

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen kokemukseksi luetaan hakijan KHT- ja HTMtutkinnon hakuajan päättymisajankohtaan mennessä saama käytännön kokemus.

Edellä 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tilintarkastustehtävät luetaan hakijan hyväksi kolmen viimeisen vuoden ajalta tutkintoon hakuajan päättymisestä taaksepäin lukien.

6  §
Voimaantulo ja siirtymämääräykset

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuonna 1995 järjestettäviin KHT- ja HTM-tutkintoihin.

Tämän päätöksen 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 5 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuonna 1996 järjestettäviin KHT- ja HTMtutkintoihin. Siihen asti noudatetaan säännöksiä ja määräyksiä, jotka ovat sovellettavina tämän päätöksen tullessa voimaan.

Tämän päätöksen estämättä vuosina 1995 ja 1996 järjestettäviin KHT- ja HTM-tutkintoihin hyväksytään hakija, jos hänen vastauksensa on vuosina 1993―95 järjestetyissä KHT- tai HTM-tutkinnoissa tullut osittain hyväksytyksi siten, että hän on saanut yhden hylätyn osan uusimisoikeuden, ja jos KHT-tutkintoon hakeva muuten täyttää tilintarkastuslain 4 §:n 1 momentin mukaiset voimassaolevat vaatimukset ja HTM-tutkintoon hakeva 6 §:n 1 momentin mukaiset voimassaolevat vaatimukset.

Neuvoston direktiivi 78/660/ETY; EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 11
Neuvoston direktiivi 83/349/ETY; EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 1
Neuvoston direktiivi 84/253/ETY; EYVL N:o L 126, 12.5.1984, s. 20

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Pasi Horsmanheimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.