518/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Sähkömarkkina-asetus

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/95) nojalla:

1 luku

Sähköverkkolupa

1 §

Luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, jossa yhteisön tai laitoksen hallinnassa olevalla sähköverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sähkönjakelua.

2 §

Sähköverkkoluvan hakijan tulee täyttää seuraavat tekniset, taloudelliset ja organisatoriset edellytykset:

1) hakijan organisaation tulee vastata sen verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta;

2) hakijalla tulee olla palveluksessaan riittävä henkilöstö;

3) hakijalla tulee olla palveluksessaan henkilö, joka on kelpoinen johtamaan sähkölaitteistojen käyttö- ja huoltotöitä, sekä, milloin hakija suorittaa sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakennus- ja korjaustöitä, lisäksi henkilö, joka on kelpoinen johtamaan näitä töitä;

4) hakijalla tulee olla taloudelliset edellytykset kannattavaan sähköverkkotoimintaan; sekä

5) hakijalla tulee olla muutkin edellytykset, jotta se voi vastata sähköverkkotoiminnasta, johon lupaa haetaan, sähkömarkkinalain (386/95) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä sähköturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

3 §

Sähköverkkolupaa on haettava kirjallisesti sähkömarkkinaviranomaiselta.

Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi ja kotipaikka;

2) sähköverkkotoiminnassa käytettävä toiminimi; sekä

3) millä alueella hakija haluaa harjoittaa sähköverkkotoimintaa ja milloin toiminta on tarkoitus aloittaa.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote taikka näitä asiakirjoja vastaava selvitys yhteisöstä;

2) edellä 2 §:ssä tarkoitettujen edellytysten toteamiseksi tarvittavat selvitykset; sekä

3) kartta alueesta, jolla hakija aikoo harjoittaa sähköverkkotoimintaa tarvittavine verkostotietoineen.

2 luku

Verkkotoiminnan yleiset velvoitteet

4 §

Luvanhaltijan tulee tehdä sähkön siirrosta tarjous asiakkaalle tämän sitä pyytäessä. Jos luvanhaltija kieltäytyy sähkön siirrosta, tämän on esitettävä asiakkaalle perustelut kieltäytymisensä syistä.

3 luku

Sähköverkon rakentaminen

5 §

Sähköjohdon rakentamista koskevassa lupa

hakemuksessa on esitettävä tiedot johdon rakennuttajasta ja johdon tärkeimmät teknilliset tiedot, johdon rakentamisaikataulu ja kustannusarvio, selvitykset johdon tarpeellisuudesta, ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön sekä mahdolliset muut lupakäsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

4 luku

Sähkön vähittäismyynti

6 §

Sähkön vähittäismyynnin laskutuksen tulee perustua niiden asiakkaiden osalta, joille vähittäismyyjällä ei ole toimitusvelvollisuutta, tunneittain tapahtuvaan energianmittaukseen ja rekisteröintiin, jolleivät sähkön ostaja, alueen myyjät ja verkonhaltija muuta keskenään sovi.

7 §

Sähkön vähittäismyynnissä ja siirrossa tarvittavien mittalaitteiden hankkiminen, omistaminen ja asentaminen, mittalaitteiden tarkistaminen ja huoltaminen sekä mittaustiedon raportointi sähkökaupan osapuolille kuuluvat jakeluverkon haltijan tehtäviin.

Verkonhaltija voi tarjota 1 momentissa mainittuja palveluja joko omana työnä tai hankkia palvelut ulkopuolelta, myös sähkökaupan muilta osapuolilta.

Myös sähkön ostajalla on oikeus hankkia ja omistaa verkonhaltijan tekniset vaatimukset täyttävä 6 §:ssä tarkoitettu mittauslaitteisto.

8 §

Mittalaitteiden ja mittareiden luennasta sekä asiakaskohtaisesta laskutuksesta voivat sähkön myyjä ja jakeluverkon haltija sopia verkkopalvelusopimuksessa.

Mittaus on järjestettävä siten, että siitä aiheutuvat kustannukset ovat sähkön ostajille ja myyjille mahdollisimman pienet.

5 luku

Luvat

9 §

Sellaisten uusien voimalaitosten rakentamiseen, joissa käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti öljypolttoaineita, samoin kuin olemassa olevien voimalaitosten muuttamiseksi käyttämään yksinomaan tai pääasiallisesti näitä polttoaineita on pyydettävä kauppa- ja teollisuusministeriön lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos voimalaitoksen nettosähköteho on vähemmän kuin 10 megawattia.

Lupahakemukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset 10 §:ssä säädettyjen edellytysten arvioimiseksi ja muut ministeriön määräämät tiedot hankkeesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/94) tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen arviointiselostus.

Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointi on otettu huomioon.

10 §

Edellä 9 §:ssä tarkoitettu lupa voidaan myöntää vain seuraavissa tapauksissa:

1) jos voimalaitos on tarkoitettu pelkästään huippu- tai varaenergian tuottamiseen;

2) jos öljytuotteita käytetään ainoastaan sytyttämiseen tai muiden tuotteiden palamisen ylläpitämiseen tai jos niiden osuus kokonaisenergiasta pysyy pienenä;

3) jos öljypolttoaine on jätetuote, jota ei voida käyttää tehokkaammin muihin tarkoituksiin;

4) jos muiden polttoaineiden toimituksia ei voida varmistaa taikka jos niiden käyttöä ei voida harkita taloudellisista, teknisistä tai turvallisuussyistä;

5) jos erityiset, ympäristönsuojelulliset syyt vaativat öljytuotteiden käyttämistä voimalaitoksessa.

11 §

Polttoainetoimitusten varmuuden turvaamiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö voi liittää luvan ehdoksi, että kyseinen voimalaitos on varustettava kahta polttoainetta käyttävällä kattilalla, jossa on mahdollista käyttää kiinteää polttoainetta korvaavana polttoaineena.

12 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle 9 ja 10 §:n nojalla myöntämistään luvista ja mukaan on liitettävä yksityiskohtainen selvitys luvan myöntämistä puoltavista syistä.

6 luku

Tarkemmat määräykset ja voimaantulo

13 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

14 §

Sähkömarkkinalain 10 §:ssä tarkoitettu siirtovelvollisuus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995. Verkonhaltija ei kuitenkaan ole velvollinen tekemään sopimusta alle 500 kilowatin käyttöpaikkakohtaista tehoa koskevasta sähkön siirrosta ennen 1 päivää tammikuuta 1997. Sähkömarkkinalain 21 §:ssä tarkoitetun toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan sähkön siirtovelvollisuus tulee voimaan tämän asetuksen tullessa voimaan.

Sähkömarkkinalain 15 §:ssä säädettyjä hinnoitteluperiaatteita on noudatettava 1 päivästä marraskuuta 1995 alkaen.

Sähkömarkkinalain 28 §:ssä tarkoitetut toiminnat tulee eriyttää viimeistään tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan vuoden alusta tai, jos yhtiön tilikausi on silloin kesken, seuraavan tilikauden alusta.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston direktiivi 75/405/ETY; EYVL N:o L 178, 9.7.1975, s. 26

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.