473/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan majoitus- ja ravitsemisliikkeistä 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (727/91) 6 §:n 2 momentti,

muutetaan 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 ja 4 momentti, 5 §, 10 §:n 2 momentti sekä 12―14  §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti sekä 3 §:n 2 ja 4 momentti 21 päivänä tammikuuta 1994 annetussa asetuksessa (69/94), sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a ja 14 a § seuraavasti:

2  §
Poikkeukset soveltamisalasta

Tässä pykälässä tarkoitetusta toiminnasta on ennen sen aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus asianomaiselle poliisille, terveydensuojeluviranomaiselle sekä palo- ja pelastustoimen viranomaiselle.

3  §
Toiminnan aloittaminen

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, on ennen toiminnan aloittamista liikkeen sijaintipaikan poliisille toimitettava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta majoitus- ja ravitsemisliikkeestä neljänä kappaleena selvitys, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) liikkeenharjoittajan toiminimi sekä liikkeen osoite ja puhelinnumero;

2) ravitsemisliikkeen asiakaspaikkamäärä osastoittain eriteltynä sekä majoitusliikkeen huone- ja vuodepaikkamäärät;

3) liikkeen toiminnan aloittamisajankohta;

4) aiotaanko liikkeessä harjoittaa alkoholijuomien anniskelua; sekä

5) onko kysymyksessä liike, jossa anniskellaan yksinomaan käymisteitse valmistettuja enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia.


Poliisi toimittaa selvityksen viipymättä terveydensuojeluviranomaiselle, palo- ja pelastustoimen viranomaiselle sekä asianomaiselle lääninhallitukselle tai sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle, jos liikkeessä aiotaan harjoittaa anniskelua.


5  §
Poikkeukset aukioloajoista

Ravitsemisliikkeen saa pitää auki kello kahden ja viiden välisenä aikana, milloin aukioloajan pidennys matkailuliikenteen takia, työmatkalla tai työssä olevia varten taikka muusta syystä on tarpeellista sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen vaikuttavat seikat huomioon ottaen perusteltua. Aukioloajan pidennys koskee sellaista kahvilaa tai vastaavia palveluja tarjoavaa ravitsemisliikettä, jossa ei sanottuna aikana anniskella alkoholijuomia.

Alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen saa pitää auki enintään kello neljään sen mukaan kuin anniskeluluvan myöntävä viranomainen päättää anniskeluajan jatkamisesta kello puoli kahden jälkeen siitä erikseen annettujen säännösten ja määräysten nojalla.

5 a  §
Aukioloajan pidennyksestä tehtävä ilmoitus

Liikkeen sijaintipaikan poliisille on viimeistään kaksi viikkoa ennen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua aukioloajan pidennystä tehtävä kirjallinen ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) aukioloajan pidennyksen peruste;

2) aukioloajan pidennys, jota liikkeessä on tarkoitus noudattaa;

3) aiotaanko pidennettyä aukioloaikaa noudattaa toistaiseksi, määräajan vai tietyn tilaisuuden tai tapahtuman ajan;

4) koskeeko aukioloajan pidennys koko liikettä, sen osastoa vai muutoin yksilöityä liikkeen osaa.

Poliisi voi ilmoituksen perusteella antaa yksityiskohtaisia määräyksiä liikkeen harjoittamisesta sanottuna aikana ja tarvittaessa kieltää aukioloajan pidennyksen, jos pidennykseen ei ole 5 §:n 1 momentin mukaisia edellytyksiä.

10  §
Järjestyksen turvaaminen

Järjestyksen turvaamiseksi liikkeenharjoittaja voi asettaa tai poliisi määrätä liikkeenharjoittajan asettamaan majoitus- ja ravitsemisliikkeeseen poliisin hyväksymän henkilön järjestyksenvalvojaksi, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä järjestyksenvalvojista erikseen säädetään.


12  §
Liikehuoneistot

Majoitus- ja ravitsemisliikkeissä on liikehuoneistojen rakenteellisten ja muiden teknillisten vaatimusten osalta noudatettava, mitä palo- ja pelastustoimesta, terveydensuojelusta sekä kaavoitus- ja rakennustoimesta erikseen säädetään tai määrätään.

13  §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamisen valvonta kuuluu lääninhallitukselle ja poliisille. Palo- ja pelastusviranomaiset sekä terveydensuojeluviranomaiset valvovat oman alansa säännösten ja määräysten noudattamista majoitus- ja ravitsemisliikkeissä.

14  §
Hallinnollisen seuraamuksen määrääminen

Jos majoitus- ja ravitsemisliikkeen harjoittaja on laiminlyönyt noudattaa tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä tai jos toiminnan harjoittamisessa on ilmennyt väärinkäytöksiä taikka se on aiheuttanut järjestyshäiriöitä, poliisi voi antaa liikkeenharjoittajalle varoituksen tai kieltää liikkeen 5 §:n 1 momentin mukaisen aukioloajan pidennyksen.

Jos laiminlyönnit tai rikkomukset ovat vakavia tai jos ne annetusta varoituksesta huolimatta toistuvat, lääninhallitus voi poliisin esityksestä rajoittaa liikkeen 4 §:n ja 5 §:n 1 momentin mukaista aukioloaikaa tai sulkea liikkeen tai sen osaston määräajaksi.

14 a  §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin tai lääninhallituksen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen säädetään erikseen. Päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätökseen, jolla on annettu varoitus, ei saa hakea muutosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.