460/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1994 alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen (1344/94) 8 §;

muutetaan 1 §, 3 §:n 4 momentti, 14 §, 16 §:n 2 momentti, 22 §:n 3 momentti, 23 §, 24 § ja 25 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 ja 6 momentti, jolloin nykyinen 2, 3, 4 ja 5 momentti siirtyvät 3, 4, 5 ja 7 momenteiksi, 4 §:ään uusi 2 momentti, sekä asetukseen uusi 27 a § seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) oluella tullitariffin nimikkeeseen 22.03 kuuluvaa mietoa alkoholijuomaa tai tällaisen juoman ja alkoholinoman juoman seosta, jonka alkoholipitoisuus on enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia;

2) hedelmäviinillä mietoa alkoholijuomaa, joka on valmistettu pääasiassa tuoreista tai kuivatuista marjoista tai hedelmistä tai niistä valmistetuista täysmehuista taikka täysmehutiivisteistä ja jonka aistinvaraiset ominaisuudet ovat pääasiallisesti peräisin valmistukseen käytetyistä raaka-aineista tai valmistuksessa käytetyistä aromiaineista;

3) väkevällä hedelmäviinillä hedelmäviiniä, jonka alkoholipitoisuus on enemmän kuin 14 tilavuusprosenttia; sekä

4) siiderillä hedelmäviiniä, joka on valmistettu tuoreista tai kuivatuista omenoista tai päärynöistä tai niistä valmistetuista täysmehuista taikka täysmehutiivisteistä ja jonka alkoholipitoisuus on enintään 8,5 tilavuusprosenttia.

3 §

Väkevää hedelmäviiniä valmistettaessa saadaan hedelmäviiniin lisätä maatalousperäistä etyylialkoholia. Väkevän hedelmäviinin alkoholipitoisuudesta tulee kuitenkin vähintään 4 tilavuusprosenttia olla peräisin valmistuksen yhteydessä tapahtuneesta käymisestä. Enintään 14 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän hedelmäviinin alkoholipitoisuuden on oltava kokonaan peräisin valmistuksen yhteydessä tapahtuneesta käymisestä.


Hedelmäviinissä, jonka alkoholipitoisuus on enintään 5 tilavuusprosenttia, bentsoehappopitoisuus saa olla enintään 150 milligrammaa litrassa viiniä. Muussa hedelmäviinissä bentsoehappoa saa olla vain se määrä, joka on tullut siihen luonnollisesti marja- tai hedelmäraaka-aineista.

Hedelmäviinissä askorbiinihappopitoisuus saa olla enintään 150 milligrammaa litrassa.


4 §

Väkevän alkoholijuoman kuvauksessa nimitystä Suomalainen Marja- /Hedelmälikööri, Finsk Bär-/Fruktlikör tai Finnish Berry-/Fruit Liqueur voidaan käyttää vain sellaisesta alkoholijuomasta, joka on valmistettu suomuuraimesta, mesimarjasta, karpalosta, puolukasta tai tyrnimarjasta ja joka on kokonaan valmistettu ja pullotettu Suomessa.

14 §

Käymisteitse valmistettua enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa saa vähittäin myydä sinä aikana, jona vähittäismyyntipaikka, sen mukaan kuin vähittäismyyntipaikan aukioloajasta erikseen säädetään tai määrätään, pidetään avoinna yleisölle. Myynti on kuitenkin aina kielletty kaikkina viikonpäivinä kello kahdenkymmenenkahden ja seitsemän välisenä aikana haja-asutusalueilla ja kello kahdenkymmenen ja seitsemän välisenä aikana muualla maassa.

16 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, alkoholijuomia voidaan kuitenkin myydä velaksi:

1) yhteisölle; sekä

2) yksityishenkilölle tuotevalvontakeskuksen hyväksymiä luottojärjestelyjä noudattaen.

22 §

Alkoholijuomien anniskelulupa voidaan myöntää tilapäisenä myös silloin, kun hakijan toimintaan tarvittavia edellytyksiä ja vaadittavaa luotettavuutta on erityinen syy seurata tai jos ravintolan toiminta on luonteeltaan määräaikainen. Tällöin lupa voidaan myöntää enintään yhden vuoden ajaksi.

23 §

Anniskelua ei saa aloittaa ennen kello yhdeksää. Anniskelu tulee lopettaa kun anniskelupaikka suljetaan. Jos anniskelupaikka suljetaan kello kahdenkymmenenneljän jälkeen, anniskelu tulee lopettaa viimeistään puoli tuntia ennen anniskelupaikan sulkemisaikaa.

Edellä 1 momentin estämättä anniskeluluvan myöntävä viranomainen voi erityisten syiden niin vaatiessa sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö siitä tarkemmin määrää antaa luvan alkoholijuomien anniskeluajan jatkamiseen ennen kello yhdeksää ja kello puoli kahden jälkeen.

Lupaa anniskeluajan jatkamiseksi haetaan kirjallisesti anniskeluluvan myöntävältä viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä selvitys anniskelun jatkamisen tarpeellisuudesta sekä muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys.

Anniskeluajan jatkamista koskevasta hakemuksesta tulee tarvittaessa pyytää poliisin lausunto. Päätös asiassa on toimitettava tiedoksi poliisille.

24 §

Alkoholijuomaa saadaan anniskella kerrallaan vain yksi annos (perusannos). Aterian yhteydessä saadaan anniskella samanaikaisesti useaa alkoholijuomaa. Anniskelu seurueelle on sallittu pulloittain tai muissa myyntipakkauksissa.

Väkevien alkoholijuomien perusannos on 4 senttilitraa, mutta niitä on anniskeltava myös 2 senttilitran annoksina. Hotellihuoneeseen kuuluvalla anniskelualueella perusannos voi olla 5 senttilitraa, jos anniskeltava juoma on pakattu tämän kokoiseen pienoispulloon.

Mietojen alkoholijuomien perusannos on 8 senttilitraa, mutta niitä on anniskeltava myös 4 senttilitran annoksina.

Edellä 1 momentin estämättä saadaan alkoholijuomaa, joka on valmistettu yksinomaan käymisen avulla tai jonka alkoholipitoisuus on enintään 5,5 tilavuusprosenttia anniskella laseittain sekä pulloittain tai muissa myyntipakkauksissa. Enimmäiskerta-annos on enintään yksi litra yhdelle asiakkaalle.

Anniskeltaessa juomasekoituksia, joihin käytetään useaa alkoholijuomaa, saa alkoholin kokonaismäärä juomasekoituksessa olla enintään yhtä suuri kuin mitä se voi olla 4 senttilitrassa väkevää alkoholijuomaa.

Tuotevalvontakeskus voi hyväksyä järjestelyn, jolla poiketaan 2 - 5 momentissa säädetystä.

25 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, alkoholijuomia voidaan kuitenkin anniskella velaksi:

1) yhteisölle;

2) hotellissa asuvalle matkustajalle tai jos maksun periminen käteisellä juhla-, edustus- tai muun vastaavan tilaisuuden laadun tai laajuuden vuoksi tuottaisi kohtuutonta hankaluutta; sekä

3) muutoin yksityishenkilölle tuotevalvontakeskuksen hyväksymiä luottojärjestelyjä noudattaen.


27 a §

Anniskeluluvan haltijan määräys vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista tulee olla nähtävillä anniskelupaikassa. Jos vastaavan hoitajan sijaisia on useita, tulee määräyksestä käydä ilmi sijaisuusjärjestys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.