457/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus oikeusministeriöstä

Oikeusministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) nojalla:

1  §
Ministeriön tehtävät

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) tai muutoin säädetään, oikeusministeriön tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

2  §
Organisaatio ja työjärjestykset

Oikeusministeriössä on yleinen osasto, oikeushallinto-osasto, lainvalmisteluosasto ja vankeinhoito-osasto. Ministeriössä voi olla muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön tai osastojen työjärjestyksissä määrätään.

Vankeinhoito-osaston asemasta ja tehtävistä vankeinhoitolaitoksen keskushallintoyksikkönä säädetään erikseen.

Työjärjestyksissä määrätään ministeriön johtamisesta, osastojen ja muiden toimintayksiköiden tehtävistä, johtavien virkamiesten tehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta ministeriössä. Työjärjestykset vahvistaa ministeri.

3  §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksissä määrätään.

Ministeri voi pidättää päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä, apulaisosastopäälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Vankeinhoitolaitosta koskevien asioiden ratkaisemisesta säädetään lisäksi erikseen.

4  §
Ilman esittelyä ratkaistavat asiat

Ilman esittelyä ratkaistaan asiat, jotka koskevat sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (321/69), rikesakkoasetuksen (606/83), ylikuormamaksusta annetun asetuksen (240/82) sekä Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (620/64) mukaan oikeusministeriölle kuuluvia täytäntöönpanotehtäviä.

5  §
Hallinnonalan virastot ja laitokset

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat:

1) korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudet, lääninoikeudet, Ahvenanmaan hallintotuomioistuin, vesiylioikeus, käräjäoikeudet, maaoikeudet, vesioikeudet, vankilaoikeus, markkinatuomioistuin, vakuutusoikeus ja työtuomioistuin;

2) kaupunginviskaalinvirastot ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto;

3) kaupunginvoudinvirastot ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto;

4) vankeinhoitolaitokseen kuuluvat vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus;

5) tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto;

6) konkurssiasiamiehen toimisto;

7) turvapaikkalautakunta;

8) oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti.

6  §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

2) apulaisosastopäälliköllä, hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön 29 §:ssä säädetty kelpoisuus;

3) lainvalmisteluosaston osastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja valtionhallintoon;

4) vankeinhoito-osaston osastopäällikkönä ja vankeinhoitolaitoksen ylijohtajana toimivalla hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän hyvä tuntemus;

5) lainvalmisteluosaston apulaisosastopäälliköllä lainsäädäntöjohtajana ja lainsäädäntöneuvoksella toimistopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun;

6) lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, minkä lisäksi suomenkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella tulee olla hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja ruotsinkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella ruotsin kielen täydellinen hallitseminen ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun tai ruotsinkieliseen lakikieleen, lainvalmisteluosaston muulla lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito; sekä

7) vankeinhoidon ylitarkastajalla toimistopäällikkönä, vankeinhoito-osaston ylitarkastajalla ja vankeinhoidontarkastajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

7  §
Arvonimet

Lainvalmisteluosaston osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi ja yleisen osaston apulaisosastopäälliköllä finanssineuvoksen arvonimi.

8  §
Virkamiehen nimittäminen

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 28 §:ssä.

Ministeriö nimittää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen.

9  §
Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

10  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan oikeusministeriöstä 10 päivänä maaliskuuta 1989 annettu asetus (237/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.