454/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/59) 5 § ja 6 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1626/93),

muutetaan 3 §, 4 §:n 1 momentti, 4 a §, 7 §:n 4 momentti ja 10 §

sellaisina kuin ne ovat, 3 § muutettuna 7 päivänä marraskuuta 1969 annetulla asetuksella (680/69) ja mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1993 annetulla asetuksella, 4 §:n 1 momentti ja 4 a § 14 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa asetuksessa (241/86) sekä 7 §:n 4 momentti ja 10 § mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a - 3 c §, seuraavasti:

3 §

Liikennevakuutusyhtiö ei saa kieltäytyä antamasta ja voimassa pitämästä siltä haettua vakuutusta, jos vakuutus koskee sellaista moottoriajoneuvoa, jota varten yhtiöllä toimilupansa tai ilmoituksensa sekä vahvistetun yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan on oikeus myöntää vakuutus. 3 a §

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa liikennevakuutuksen vakuutuskauden päättyessä. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Jos irtisanottu vakuutus koskee rekisteröimisvelvollisuuden alaista ajoneuvoa, katsotaan irtisanominen kuitenkin rauenneeksi, jollei rekisteröintiasioiden hoitajalle ole seitsemän päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä toimitettu todistusta uuden vakuutuksen ottamisesta.

3 b §

Jos liikennevakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai jos rekisteriin merkitty haltija on yksin vakuutuksenottajana ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai palauduttua omistajalle, korvataan päättyneestä vakuutuksesta myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä taikka ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumisesta omistajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

3 c §

Jollei ryhmäliikennevakuutukseen sisällytettävän ajoneuvorekisteriin merkityn ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä vakuutuksenottajalle ole tehty ilmoitusta ajoneuvorekisteriin seitsemän päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta, vakuutusyhtiön vastuu lakkaa sanotun määräajan päättyessä. Jos muutosilmoitus ajoneuvorekisteriin tehdään myöhemmin, vakuutusyhtiön vastuu alkaa uudelleen ilmoituksen tekemisestä.

4 §

Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään viivästysajalta korkolain (633/82) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskorko.


4 a §

Vakuutusyhtiön on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta yhtiölle.

7 §

Jollei moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus ole ollut voimassa omistusoikeuden alkamispäivästä lähtien, on ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan ajoneuvoa rekisteröidessään lähetettävä siitä ilmoitus liikennevakuutuskeskukselle hyvikkeen määräämistä varten ajoneuvon vakuuttamatta olon ajalta. Ilmoitusta ei kuitenkaan ole lähetettävä, jos uuden vakuutuksen voimassaolo on alkanut seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkityn omistusoikeuden vaihtumisesta.


10 §

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on määrätä ne yleiset perusteet, missä tapauksessa henkilövahingon tai kuoleman johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen asemasta voidaan maksaa kertakaikkinen korvaus ja tällaisen korvauksen laskemisperusteet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995. Tämän asetuksen 4 ja 4 a § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

neuvoston direktiivi 92/49/ETY; EYVL N:o L 288, 11.8.1992, s. 1

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.