420/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 19 §:n 1 momentti ja 41 a §, sellaisina kuin ne ovat, 19 §:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1314/89) ja 41 a § 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1113/87), sekä

muutetaan 5 §:n 1 ja 3 momentti, 18 §:n 1 ja 4 momentti, 18 a §:n 2 momentti, 19 §:n 2 momentti ja 22 a §, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1147/92), 18 §:n 1 ja 4 momentti 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (717/91), 18 a §:n 2 momentti 11 päivänätammikuuta 1985 annetussa asetuksessa (33/85), 19 §:n 2 momentti mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa ja 22 a § 24 päivänä maaliskuuta 1972 annetussa asetuksessa (233l72), seuraavasti:

5 §

Sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneena henkilönä pidetään sitä, jonka terveydenhuollon oikeusturvakeskus on sairaanhoitajana, kätilönä, fysioterapeuttina, laboratorionhoitajana tai erikoishammasteknikkona merkinnyt terveydenhuoltohenkilöstöstä pitämäänsä luetteloon.


Psykologisen tutkimuksen suorittajan tulee olla laillistettu psykologi.

18 §

Erityisäitiysraha sekä äitiys- ja vanhempainraha suoritetaan maksukausittain jälki käteen enintään 25 arkipäivän erissä. Äitiys rahan ensimmäinen erä on kuitenkin 30 arkipäivää. Jos raskaus on muussa kuin sairausvakuutuslain 23 §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetussa tapauksessa päättynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, äitiysrahan ensimmäinen erä maksetaan 30 arkipäivän kuluttua raskauden päättymisestä. Myös isyysraha maksetaan maksukausittain jälkikäteen joko 6 tai 6-12 arkipäivältä. Sama koskee erityishoitorahaa soveltaen kuitenkin, mitä 17 §:ssä säädetään päivärahan maksamisesta.


Vanhempainrahakauden jakamisesta sopiminen vanhempien kesken on selvitettävä vanhempainrahaa koskevassa hakemuksessa. Isyysrahaa tai isän vanhempainrahaa koskevassa hakemuksessa on lisäksi selvitettävä ne ajat, jotka isä hoitaa lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suoritettavassa työssä. Isän on ilmoitettava välittömästi paikallistoimistoon, jos hän ei enää osallistu lapsen hoitoon.


18 a §

Jos lapsen äiti luovuttaa pois lapsensa tarkoituksenaan antaa hänet ottolapseksi tai lapsi on otettu lastensuojelulain mukaisesti huostaan eikä äiti osallistu lapsen hoitoon, on sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun kunnan toimielimen tai edellä 1 momentissa mainitun toimiston maksutta ilmoitettava tästä viipymättä lapsen äidin kotipaikkakunnan paikallistoimistoon.

19 §

Korvausta sairaanhoidosta johtuvista kustannuksista sekä raskaus- ja synnytyskustannuksista tai päivärahaa taikka äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa ei suoriteta siltä ajalta, jonka vakuutettu on vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain (317/53) 1 §:n nojalla pakkolaitoksessa.


22 a §

Sairausvakuutuslain 30 b §:ssä mainitusta kunnan tilityksestä tulee käydä ilmi lain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettujen korvausten määräämiseksi tarvittavat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.