412/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista 15 päivänä joulukuuta 1994 antamansa päätöksen (1258/94) 3 §:n 2 momentin, 4 §:n 2 ja 3 momentin, 8 §:n 1 momentin ja 12 §:n 1―4 momentit, ja

lisännyt 6 §:ään uuden 2 momentin, jolloin voimassaoleva 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, uuden 6 a §:n ja 16 §:ään uuden 2 momentin, seuraavasti:

3 §
Tuen saajat

Tukea voidaan maksaa myös maa- ja puutarhataloutta harjoittavalle maatalousoppilaitokselle tai tutkimuslaitokselle sekä keinosiemennystoimintaa harjoittavalle yhteisölle. Mikäli maa- ja metsätalousministeriö erityisestä syystä myöntää myöntää siihen luvan, tukea voidaan maksaa myös muulle yhteisölle. Edellä 1 momentin 3 kohdassa sanotusta poiketen voidaan 9 §:ssä tarkoitettua tukea avomaanvihannesten osalta sekä 11 ja 13 §:ssä tarkoitettua tukea maksaa myös sellaiselle yhteisölle tai säätiölle, jonka osakkaina tai jäseninä on muita kuin luonnollisia henkilöitä.

4 §
Tuen saamisen edellytykset

Peltoalaan perustuvien tukien, kasvihuonetuen ja eläinten lukumäärään perustuvan tuen osalta tuen maksaminen edellyttää, että tuottaja hallitsee 15 päivänä toukokuuta 1995 omistajana, vuokramiehenä taikka porotilalain (590/69) mukaiseen hallintasopimukseen, testamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen käytettyä peltoa tai kasvihuonetta. Vaikka edellä sanottu ehto ei täyty, broileremojen ja emakoiden eläinkohtaista tukea voidaan maksaa 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuille yhteisöille.

Tuen saamisen edellytyksenä 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille on, että viljelijät, avoimen yhtiön yhtiömiehet, kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet tai osuuskunnan jäsenet itse työhön osallistuen harjoittavat maa- tai puutarhataloutta ja että osakeyhtiön osalta yli puolet sen äänivallasta on suoraan tai omistamiensa yhtiöiden kautta sellaisten henkilöiden omistuksessa, jotka itse työhön osallistuen harjoittavat maa- ja puutarhataloutta. Lisäedellytyksenä täysimääräisen tuen maksamiselle on, että kukaan viljelijöistä, osakkaista, yhtiömiehistä tai jäsenistä ei ole täyttänyt 65 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkua, jolta tukea haetaan, tai että vähintään yksi heistä asuu tilalla tai sen hoidon kannalta sopivalla etäisyydellä siitä ja täyttää edellä mainitun ikää koskevan edellytyksen.

6 §
Kotieläintalouden tuotantotuen määrä

Jos 1.4.―31.12.1995 markkinointiin ostettujen kananmunien määrä ylittää 50 000 kiloa, tuki on ylittävältä osalta 1,50 markkaa kilolta.


6 a §
Tuotantotuen porrastus

Poiketen siitä, mitä tämän päätöksen liitteessä 2 on määrätty yli 220 kiloa painavan hiehon ja sonnin tuotantotuen porrastuksesta koko maassa ulkosaaristoa lukuun ottamatta, porrastetaan edellä mainittu tuotantotuki (mk/kg) 1.4.―30.9.1995 välisenä aikana seuraavasti:

1.-15.4. 10.16
16.-30.4. 9.86
1.-15.5. 9.56
16.-31.5. 9.26
1.-15.6 9.06
16.-30.6 8.76
1.-15.7. 8.46
16.-31.7. 8.16
1.-15.8. 7.86
16.-31.8. 7.56
1.-15.9. 7.26
16.-30.9 6.96

3 luku

Peltoalaan perustuva tuki

8 §
Tuen perusteena oleva peltoala

Peltoalaan perustuvan hehtaari- ja nuorten viljelijöiden tuen perusteena on 15 päivänä toukokuuta 1995 tuottajan hallinnassa oleva pelto- tai puutarhakasvien ala, jota käytetään pelto- ja puutarhakasvien viljelyyn kasvukauden 1995 aikana. Tukea ei makseta sellaisen pellon osalta, jota koskee luopumiseläkelain (16/74) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) 9 §:ssä tarkoitettu sitoumus tai josta on voimassa maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89) tai vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen sopimus peltokasvien viljelystä luopumisesta taikka jolta maksetaan omenanviljelyn luopumistukea.


4 luku

Eläinkohtaiset tuet

12 §
Eläinkohtaisten tukien määrä

Eläin- ja eläinyksikkökohtaista tukea maksetaan tuottajan hallinnassa 1 päivänä toukokuuta 1995 olevien eläinten perusteella. Emakoiden ja jäljempänä mainittujen siipikarjaemojen osalta tukea maksetaan toukokuun 1 päivän ja syyskuun 1 päivän eläinmäärän keskiarvon perusteella. Hevosten osalta laskenta-ajankohdista päättää maa- ja metsätalousministeriö. Jos eläinmäärä sanottuina ajankohtina on tilapäisesti alentunut merkittävästi, tuki maksetaan vuoden 1994 keskimääräisen eläinluvun mukaan edellyttäen, että tuotanto on jatkuvaa. Tukea (markkaa/eläin) maksetaan seuraavasti:

emolehmät 600
emakot 1 620
broileremot 61,20
kalkkunaemot ja muut siipikarjaemot, ei kuitenkaan munivien kanojen emot 90,00
vuohet maidontuotantoon 700

Kananpoikien osalta tukea maksetaan tuottajan vuonna 1995 myymien tai omaan tuotantoon otettujen, Suomessa syntyneiden eläinten perusteella 2,59 markkaa eläintä kohti.

Lisäksi maksetaan seuraavilla alueilla tukea (markkaa/eläinyksikkö) liitteessä 3 määriteltyjen eläinten perusteella seuraavasti:

NAUDAT JA UUHET
saaristo, alueen C
saaristoa lukuunottamatta 1 700
LYPSYLEHMÄT
Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää ja Pomarkku 400
Hartola ja Mäntyharju 300
LIHANAUDAT
Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää ja Pomarkku 330
Kiikoinen, Kullaa, Lavia, Mouhijärvi, Noormarkku, Pori, Suodenniemi, Juupajoki, Längelmäki, Kuhmalahti, Jämsä, Kuhmoinen, Hartola ja Mäntyharju 100
UUHET
kaikki edellä luetellut kunnat 650
HEVOSET
koko maa 3 500

Emolehmille maksetaan tukea vain tuottajalle vahvistetun tilakohtaisen kiintiön puitteissa. Hevosten osalta tukea voidaan maksaa enintään 20 eläinyksiköltä tuen saajaa kohti. Tukea ei makseta, jos hevosista kertyy vähemmän kuin yksi eläinyksikkö. Edellä 3 momentissa tarkoitetun tuen osalta ehtona on, että tuensaajalla on hallinnassaan peltoa vähintään kolme hehtaaria.


16 §
Voimaantulo

Siitä poiketen, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, voidaan 6 §:ssä tarkoitettuja tukia maksaa myös 30 ja 31 päivänä joulukuuta 1994 tuottajalta markkinointiin ostetuista tuotteista.


Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.