383/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus Komion luonnonsuojelualueesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 1 §:n 2 ja 3 momentin sekä 2 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1941 annetussa laissa (399/41) ja 1 §:n 3 momentti 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81):

1  §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Hämeen järviylängöllä sijaitsevan edustavan harjumuodostuman, siihen kuuluvien suppalampien, metsien ja soiden, sekä siellä elävien eliölajien suojelemiseksi muodostetaan luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Komion luonnonsuojelualue.

2  §
Luonnonsuojelualueen sijainti ja rajat

Komion luonnonsuojelualueeseen kuuluu noin 496 hehtaaria valtion omistamia alueita Lopen kunnassa. Alueen rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan.

Luonnonsuojelualueesta muodostetaan kiinteistö noudattaen, mitä jakolaissa (604/51) säädetään.

Luonnonsuojelualue on merkittävä maastoon selvästi havaittavalla tavalla.

3  §
Kiellot

Komion luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia eikä muutoinkaan vahingoittaa maa- tai kallioperää;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia; eikä

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä.

Luonnonsuojelualueella on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

4  §
Sallitut toimet

Komion luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta:

1) rakentaa ja pitää kunnossa alueen hoitoa, valvontaa ja tutkimusta, yleisön opastamista, virkistystä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) onkia ja pilkkiä Luutalammissa;

4) palauttaa alueen luontainen kehitys;

5) pitää kunnossa teitä, polkuja ja rakennelmia;

6) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

7) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

5  §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Komion luonnonsuojelualueella voidaan sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä sekä kerätä kasveja ja niiden osia, eläinten pesiä ja kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) ajaa hirvieläimiä;

4) tehdä geologisia tutkimuksia; sekä

5) pitää kunnossa kulkuväyliä, vesijohtoja, kaapeleita, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.

6  §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Komion luonnonsuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö.

7  §
Erinäisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Komion luonnonsuojelualueella sallitaan, eivät perusta kenellekään laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

8  §
Luonnonsuojelualueen hallinta

Komion luonnonsuojelualue on Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

9  §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

10  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Kartta

LIITE

KOMION LUONNONSUOJELUALUE, Loppi 2042 05, 06

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.