342/1995

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 12 ja 61 §, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (377/83),

muutetaan 13 §, 15 §:n 1 momentti, 37 ja 59 § sekä 62 b §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 13 § ja 62 b §:n 2 momentti 7 päivänä joulukuuta 1993 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (1124/93),15 §:n 1 momentti 5 päivänä joulukuuta 1974 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, 37 § 22 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (698/93) ja 59 § 15 päivänä helmikuuta 1991 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (488/91), sekä

lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 5 päivänä joulukuuta 1974 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 62 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 7 päivänä joulukuuta 1993 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, uusi 3 momentti seuraavasti:

13 §

Sillä, joka jo on valittu jäseneksi kahteen valiokuntaan, on oikeus kieltäytyä useamman valiokunnan jäsenyydestä. Eduskunnan asia on harkita, voiko valiokunnan jäsen ilmoittamansa muun syyn perusteella saada vapautuksen valiokunnan jäsenyydestä.

15 §

Erikoisvaliokuntien sihteerit määrää kansliatoimikunta asianomaista valiokuntaa kuultuaan.

Suuren valiokunnan sihteerinä toimii apulaispääsihteeri tai, milloin virka on avoinna tai sen haltija estynyt tehtäväänsä hoitamasta, kansliatoimikunnan määräämä henkilö. Kansliatoimikunta voi valiokuntaa kuultuaan määrätä yhden tai useamman henkilön toimimaan suuren valiokunnan sihteerinä Euroopan unionin asioita käsiteltäessä.


37 §

Valtiopäiväjärjestyksen 57 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asioita koskevat etukäteen ennen kyseistä istuntoa pyydetyt puheenvuorot ryhmitellään puhemiesneuvoston vahvistamien ohjeiden ja kunkin keskustelun osalta erikseen tekemien päätösten mukaisesti siten, että ne, ellei painavista syistä muuta johdu, vuorottelevat vaalikauden alusta alkaen eduskunnassa olleiden edustajaryhmien koon mukaan suurimmasta pienimpään. Välikysymykseen annetun vastauksen tai ilmoituksen jälkeen on puheenvuoro kuitenkin ensinnä annettava välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Keskustelun täysistunnossa alettua noudatetaan ilmoittautumisessa ja puheenvuorojen myöntämisessä valtiopäiväjärjestyksen 57 §:n 1 momentin ja tämän työjärjestyksen 36 §:n säännöksiä.

59 §

Suomenkielinen teksti on eduskunnan käsittelyn pohjana. Ruotsin kielen toimisto laatii ruotsinkielisen tekstin valtiopäiväjärjestyksen 42 a §:ssä mainittujen tarkistajien valvonnassa.

62 b §

Vaalin toimittaa eduskunta, jos se on vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, toimittavat vaalin valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimielisiä, vaali on toimitettava suhteellisen vaalitavan mukaan.

Puhemiesneuvosto antaa tarvittaessa valittujen edustajien toimintaa koskevia tarkempia määräyksiä.


Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta (338/95) ja ne on katsottava rauenneiksi samana päivänä kuin edellä mainittu laki, jos se raukeaa.

PNE 5/94
PeVM 20/94

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.