252/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1995

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 31 päivänä joulukuuta 1992 antamansa päätöksen (1705/92) 8 §:n 1 ja 2 momentin, 9 §:n, 12 §:n 1 momentin ja 15 §:n sellaisina kuin 8 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentti on 28 päivänä joulukuuta 1993 annetussa päätöksessä (1564/93) ja lisännyt päätöksen 17 §:ään uuden 1 ja 2 momentin jolloin osittain muutettu 1 momentti siirtyy 3 momentiksi ja 2 momentti 4 momentiksi.

8 §

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta, kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15 ja 17 §:n mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusrahasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Sairausvakuutuslain mukainen korvausja muun kuin eläkkeen lisäksimaksettava kuntoutusraha mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00―135,00 20
135,01―217,00 25
217,01―301,00 30
301,01―398,00 35
398,01―549,00 40
549,01―734,00 45
734,01― 50

9 §

Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun kassan jäsenelleen maksamista etuuksista ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

Jos kassa maksaa samanaikaisesti sairausajan palkan jälkeiseltä ajalta korvausta (lisäpäivärahaa) ja sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarpeellisia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 momentissa tarkoitetuista suorituksista 8§:n 2 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.%

Jos vakuutuskassalaissa tarkoitettu kassa maksaa pelkästään täydennys- ja lisäpäivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan 4 §:ssä määrätyllä tavalla.

Vakuutuskassalaissa tarkoitetun kassan jäsenelleen maksamasta tuloverolain (1535/92) 35 §:ssä ja 143 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lasketusta eroavustuksen tuotosta ennakonpidätys toimitetaan 25 %:n suuruisena.

12 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty. Työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla.


15 §

Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta aikuisopintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suuruisena.

17 §

Ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisille henkilöille maksettavista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle sivutuloverokorttiin tai muuhun verokorttiin merkityn henkilökohtaista pidätysprosenttia koskevan määräyksen mukaan.

Tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille, 4 §:ssä tarkoitetuille yhtymille sekä 5 §:ssä tarkoitetuille yhteisetuuksille maksettavista, ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava 15 %:n suuruisena.

Ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista luonnollisille henkilöille maksettavista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten kuin palkasta toimitettavasta ennakonpidätyksestä on tässä päätöksessä määrätty.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995 lukuunottamatta 15 §:ää, joka tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995. Ennen 1.3.1995 myönnettyihin ja ajalla 1.6.―30.6.1995 maksettaviin aikuisopintorahoihin sovelletaan kuitenkin vielä 15 prosentin suuruista ennakonpidätystä.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.