248/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1995

Opetusministeriön päätös maahanmuuttajien sekä saamenkielisten, romanikielisten ja vieraskielisten oppilaiden täydentävään opetukseen peruskoulussa ja lukiossa myönnettävän valtionavustuksen perusteista

Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 38 §:n ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa (812/93), päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Kunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle voidaan myöntää ylimääräistä valtionavustusta peruskoulun ja lukion sekä aikuislukion ja lukion aikuislinjan oppilaille järjestetystä täydentävästä opetuksesta aiheutuviin kustannuksiin valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa, siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Maahanmuuttajien tukiopetuksen valtionavustus
2 §

Ulkomailta muuttaneiden tukiopetukseen suoritetaan valtionavustusta peruskoulussa enintään yhdestä opetustunnista viikossa peruskoulua kohti sekä enintään 0,5 opetustunnista viikossa tukiopetukseen oikeutettua oppilasta kohti. Vastaavaan tukiopetukseen suoritetaan lukiossa, aikuislukiossa ja lukion aikuislinjalla avustusta enintään 0,5 opetustunnista viikossa lukiota kohti sekä enintään 0,5 opetustunnista viikossa tukiopetukseen oikeutettua oppilasta kohti.

Tukiopetukseen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joiden maahantulosta on kulunut enintään kolme vuotta. Tukiopetusta voidaan tarvittaessa antaa myös muille maahanmuuttajille.

Äidinkielen sekä vieraan kielen kielitaidon ylläpitämiseen tähtäävän opetuksen valtionavustus
3 §

Jos 1 §:ssä mainituissa oppilaitoksissa ei järjestetä peruskoululain 27 §:n 2 momentissa, lukiolain 18 §:n 2 momentissa ja aikuislukiolain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua äidinkielen opetusta saamenkielisille, romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille, voidaan avustusta mainittuun opetukseen suorittaa tämän päätöksen mukaan.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa määrätään, voidaan suorittaa avustusta ulkomailta muuttaneiden suomalaisten oppilaiden ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseen tähtäävään opetukseen.

4 §

Valtionavustusta suoritetaan enintään kahdesta opetustunnista viikossa opetusryhmää kohti. Avustuksen saamisen ehtona on, että asianomaisen kielen opetusryhmään on kuulunut lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta.

Samassa opetusryhmässä voi olla asianomaista kieltä äidinkielenään tai muutoin tätä kieltä kotonaan puhuvia oppilaita ja ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita. Samassa opetusryhmässä voi niinikään olla oppilaita eri vuosiluokilta ja eri kouluista sekä myös esiopetusta peruskoulussa saavia oppilaita.

Opetusryhmä saadaan jakaa kahtia, jos siihen lukukauden alussa kuuluu vähintään 12 oppilasta vähintään seitsemältä eri vuosiluokalta. Samoin saadaan opetusryhmä jakaa kahtia, jos opetusryhmään kuuluu vähintään 16 oppilasta vähintään kolmelta eri vuosiluokalta taikka vähintään 26 oppilasta vähintään kahdelta vuosiluokalta.

5 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettua opetusta ei voida kuitenkaan antaa siinä kielessä, joka on koulun tai opetusryhmän opetuskieli.

6 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu opetus tulisi pääasiallisesti järjestää oppituntien ulkopuolella.

Myöntäminen
7 §

Valtionavustusta suoritetaan enintään 86 %:n mukaisesti tässä päätöksessä tarkoitettujen opetustuntien laskennallisten kustannusten perusteella, jotka ovat opetustuntia kohden 120 markkaa. Avustuksen myöntää opetushallitus hakemuksesta vuosittain jälkikäteen.

Opetushallitus antaa tarvittaessa ohjeet avustuksen hakemisesta.

Erinäiset määräykset
8 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu täydentävä opetus ei koske peruskouluopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvia oppilaita.

Tässä päätöksessä tarkoitetun opetuksen kustannuksia ei oteta huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) mukaisia yksikköhintoja laskettaessa.

Voimaantulo
9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä maahanmuuttajien tukiopetukseen peruskoulussa ja lukiossa 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös (1692/93) ja ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä romanien ja vieraskielisten oppilaiden äidinkielen opetukseen sekä ulkomailta muuttaneiden suomalaisten ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi tähtäävään opetukseen peruskoulussa ja lukiossa samana päivänä annettu opetusministeriön päätös (1693/93).

Hakemuksesta sovelletaan 2 momentissa mainittujen päätösten sijasta kuitenkin tätä päätöstä 1 päivästä tammikuuta 1995 lukien.

Neuvoston direktiivi (77/486/ETY)

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1995

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.